مقاله در مورد فشار خون

word قابل ویرایش
26 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

فشار خون

آبغوره وتاثیر آن بر روی فشار خون:
یکی از انواع افزودنی های غذایی که مصرف آن از دیر باز در کشور ما مرسوم بوده است، آبغوره می باشد.اصطلاح غوره در ادبیات معنایی « فرهنگ لغت » به هر نوع میوه نارس اطلاق می گردد . ولی منظور از غوره در این مبحث میوه نارس انگور می باشد که دارای رنگ سبز وطعم ترش است که عصاره آن به نام آبغوره مرسوم است.

و اما مطلبی که ما را بر آن داشت که در این زمینه به بحث و تحقیق و پژوهش اقدام نماییم، شناخت تاثیر آن بر روی ساختار زیستی انسان و اهمیت مصرف آن بود. از این رو در آن زمینه به جمع آوری اطلاعات اولیه مربوطه اقدام نموده و تحقیقات خود را در این مهم آغاز نمودیم .
با بدست آمدن اطلاعات اولیه در مورد این ماده و اینکه بر روی فشار خون مؤثر است با فرض درست بودن این مسئله در پی یافتن علت علمی این فرضیه اقدام نمودیم .
برای پی بردن به علت علمی این تاثیر لازم دانستیم که در هر دو مورد علت و معلول یعنی « آبغوره و تاثیر آن بر روی فشار خون » اطلاعات لازم را اخذ نماییم . بنابر این مسیر تحقیقات به دو شاخه زیر تقسیم گردید که هر شاخه نیز برای رسیدن به اهداف کلی

شاخه های متعدد دیگری را در پی داشت:
شناخت بیماری فشار خون «علتها و عوامل »

شاخه ها و زیر شاخه شناخت داروهای مؤثر بر فشار خون

شناخت کلی آبغوره
هر یک از این شاخه ها و زیر شاخه های مربوط به آن، اطلاعات پایه لازم برای نتیجه گیری کلی یعنی تعمیم این دو شاخه و زیر شاخه های آنها به یکدیگر و رسیدن به هدف اصلی را ارائه نموده است؛ و در پایان بوسیله نتیجه گیری کلی که از این تحقیقات بدست آمده است صحت یا عدم صحت این مقوله آشکار و دلایل صحت یا عدم صحت اعلام گردیده است . امید اینکه این تحقیق مؤثر واقع گردد.

 

بخش اول

شناخت بیماری فشارخون
« علت ها وعوامل »
و
داروهای مؤثر برآن

فشار خون :
فشار خون بالایاهیپر تانسیون یکی از بزرگترین مشکلاتی است که در قرن حاضر افراد بشر باآن دست وپنجه نرم می کنند ونزدیک به شصت میلیون آمریکایی دارای فشارخون بالادرحدی هستندکه برای سلامتیشان خطرناک می باشد.
هیپرتانسیون«Hipertension » هر ساله هشتصد هزار مرگ زود رس وهمچنین عوارض غیر کشنده ای چون : انفارکتوسهای میوکارد، س

کته مغزی وضایعه های دائمی شبکیه وکلیه را باعث می شود .
فشار خون بالا بنام « قاتل خاموش» شناخته شده است، زیرا تا زمانی که این بیماری به شکل رویدادهای قلبی ـ عروقی فاجعه آمیز درآید، اغلب بدون علامت است.

تعریف فشار خون :
فشار خون متوسط « MAP » برابر است با برون ده قلب «Co » ضربدر مقاومت عروق محیطی.

ْ‎MAP = Co . PR

برون ده قلب خود حاصلضرب حجم ضربه ای « SV »وتعداد ضربان قلب در دقیقه « HR »
می باشد.
Co = SV . HR

حجم ضربه ای به قدرت انقبا ضی قلب، اندازه پس بار« مقدار مقاومت موجود در مقابل تخلیه خون از بطن » وپیش بار« مقدار کشیدگی میو کارد بلا فا صله قبل ازسیستول که توسط مقدار خون موجود در بطن قبل از انقباض بطن خلق می شود » قلب بستگی دارد.
فشار خون بیشتر با مقاومت عروق محیطی « PR » ارتباط دارد. مقاومت عروقی نیز با ویسکوزیته خون و طول رگ ارتباط مستقیم وبا توان چهارم شعاع رگ ارتباط معکوس دارد (شکل ۱-۱).

×

heart contractility filling Arteriolar
Volume pressure rate
Blood Venous شکل (۱-۱) عوامل اصلی مؤثربر فشار خون
volume tone
که R مقاومت، r شعاع رگ،L طول رگ، θ ویسکوزیته خون وπ یک عدد ثابت می باشد
در یک شخص سالم سرخرگها عضلانی بوده وقابلیت ارتجاع دارند. زمانی که قلب خون را به طرف سرخرگها که خود به انشعابات کوچکتری به نام شریانچه تقسیم می شوند، هدایت می کند آنها بازتر می شوند که این میزان باز شدن یا گشادی سرخرگها بستگی به مقدار فشاری دارد که خون پس از خارج شدن از قلب به دیواره سرخرگها وارد می کند.

قلب در حالت عادی هر دقیقه بین ۸۰-۶۰ بار می زند وبا هر بار ضربه خون را در طول سرخرگها به جریان می اندازد وباعث می شود که فشار خون در طول سرخرگها بالا رود « فشار خون ماگزیمم». بعد از هر ضربه قلب به استراحت پرداخته که دراین لحظه فشارخون پایین می رود « فشار خون مینیمم».
بنابراین دو اندازه یا دومقدار فشار خون در رگها وجود دارد:
۱- فشار خون ماگزیمم که آن را فشار سیستولیک می نامند« که درابتدای هر ضربان قلب ایجاد می شود».
۲- فشار خون مینیمم که آن را فشار دیا ستولیک می نامند« که در لحظه ای بوجود می آید که قلب درحال استراحت می باشد یعنی در خاتمه هر ضربان».
تقسیم بندی جدید فشارخون

گروه سیستولیک دیاستولیک
طبیعی > 130 > 85
High – normal 139 – ۱۳۰ ۸۹ – ۸۵
درجه I « خفیف» ۱۵۹ – ۱۴۰ ۹۹ – ۹۰
درجه II «متوسط» ۱۷۹ – ۱۶۰ ۱۰۹ – ۱۰۰

درجه III «شدید» ۲۰۹ – ۱۸۰ ۱۱۹ – ۱۱۰
درجه IV«بسیارشدید» < 210 < 120

اتیو لوژی:
هیپرتانسیون بر دو نوع است:
۱- هیپرتانسیون اولیه
۲- هیپر تانسیون ثانویه
۱-‌ هیپر تانسیون اولیه:
هیپرتانسیون اولیه به فشار خون بالایی گفته می شود که دارای علت مشخصی نباشدبا این توضیح که % ۹۰ مبتلایان به فشار خون دچار نوع اولیه آن می گردند. بدون شک نخستین مشکل درمعرفی وروشن کردن عملکردهایی که موجب فشار خون بالا می شود شناسایی همین عملکردها می باشد؛ به بیان دیگر این عملکردها، فعل وانفعالات موجود در هر کدام از دستگاههای بدن انسان مانند کلیه ها، غدد، عروق،… می باشد؛ افزونترآنکه تاثیرو تاثر هر کدام از آنها در دیگری نیز یکی دیگرازهمین عملکردهاست. بنابراین حد فاصل مشخصی بین هیپرتانسیون اولیه وثانویه وجود ندارد لذا بررسی تشخیص ودرمان آنها نیز متغییر است.

مهمترین عواملی که دربروز هیپرتانسیون اولیه دخالت دارند عبارتنداز:
– وراثت:
وراثت ازعمده ترین عوامل بروز این بیماری است زیرا در تعداد بیشماری از مبتلایان فشارخون اولیه عامل وراثت از علتهای کاملا‎ دخیل وتعیین کننده است. بنابر این افرادی که والدین آنها دارای فشار خون بالا هستند بیشتر در معرض ابتلا قرار دارند؛ مهمتر اینکه اگر در یک خانو خون بالا باشد فشار خون کلیه افراد آن خانواده باید بطورپیوسته ومستمر اندازه گیری شود.
– سن:
معمولا بیماری فشار خون بالا « هیپرتانسیون» در افراد بالاتر از ۳۵ سال مشاهده می شود. مشاهده های معمول نشان داده است که این بیماری در میان مردها بیشتربین سنین ۵۰ – ۳۵ سالگی ودر زنان غالبا بعد از دوره یائسگی بروز نموده است.
– جنس:
خطر مبتلا شدن به بیماری فشار خون بالا در میان آقایان متداولتر از خانمها می باشد. در میان زنان نیز احتمال خطر ابتلای به فشار خون بالا بیشتر بعد از دوران یائسگی افزایش می یابد.
– نژاد:
مشاهدات بالینی وتجربه های کلینیکی نشان داده است که سیاه پوستان دو برابر بیشتر از سفید پوستان
به این بیماری دچار می شوند؛ بعلاوه شدت بیماری نیز در آنها زیاد تر از سفید پوس

تان است.
– چاقی:
یکی دیگراز عوامل خطر ساز بیماری فشار خون در افراد، چاقی است که هنوز مکانیسم و چگونگی تاثیر آن در بروز فشار خون کاملا مشخص نگردیده است اما آنچه مسلم است این است که، چنانچه وزن انسانی % ۲۰ بیش از اندازه وزن ایده آل « طبیعی» باشد با این بیماری ارتباط تنگاتنگی می یابد بطوریکه در این گروه افراد ابتلای به بیماری فشار خون دو برابر بیشتر ازدیگران است وبا اضافه شدن بافتهای چربی در قسمت مرکزی بدن خطر بروز این بیماری نیز افزایش می یابد؛ همچنین افزایش وزن در دوران بزرگسالی مخصوصا در دهه سوم وچهارم عمر اشخاص از زمانهایی است که افراد آمادگی فراوانتری برای ابتلای به ازدیاد فشار خون می یابند.

 

عوامل محیطی:
فشار خون بالا در میان گروههای اجتماعی زیر بیشتر شایع است:
۱ـ افرادی که از نظر اقتصادی ومعیشت زندگی در سطوح پایین تری هستند.
۲ـ اشخاص بی سواد یا آنانکه از سواد کمتری برخوردارند.
۳ـ مهاجرتهای بی رویه افراد از روستاها به شهرهای بزرگ از عوامل دیگر ابتلا به فشار خون بالا است بطوریکه اشخاص موجود در این گروه که معمولا وبیشتر در میان گروههای دو گانه بالا قرار می گیرند با افزایش فشار خون بالا نیزمواجه می گردند.

۲- هیپرتانسیون ثانویه:
بیمارانی که دارای یک ضایعه عفونی می باشند وآن ضایعه موجب بروز هیپرتانسیون می شود، مبتلایان به هیپرتانسیون ثانویه نامیده می شوند. این بیماری در % ۱۰ از بیماران فشار خونی مشاهده می گردد.

عواملی که در بروز فشار خون بالا« هیپرتانسیون» ثانویه دخالت دارند عبارتند از:
ـ بعضی از بیماریهای کلیوی.
ـ بیماریهای غدد درون ریز «که شامل آلدوسترونیسم اولیه، سندرم کوشینگ که هر دو بیماری ناشی از اختلالها وپر کاری بخش قشری غدد غوق کلیوی می باشد ».
– فئوکروموساتیوما « بیماری بخش مرکزی غددفوق کلیوی ».
– هیپر پارا تیرو ئیدیسم « پر کاری غده پاراتیروئید ».

– آکرومگالی « اختلال در کار غده هیپوفیز بعد ازدوران بلوغ ».
-کوارکتا سیون آئورت « اصطلاح « کوار کتا سیون » به نوعی از انسدادوگرفتگی در طول مجرا های رگها گفته می شود. آئورت که بزرگترین شریان یا سرخرگ اصلی قلب می باشد، لذا اصطلاح کوارکتاسیون آئورت به نوعی انسداد یاگرفتگی در طول مجرای شریان آئورت اطلاق می شود».
– اثردارو ها« مصرف بعضی از دارو ها باعث افزایش فشار خون می شود بدین معنا که، داروها یا خود باعث بالا رفتن میزان فشار خون می گردند ویا اینکه از طریق تاثیر وتاثراتی که بر روی داروهای ضد فشار خون می گذارند موجب بروز فشار خون ثانویه می شوند ».
مهمترین این داروها عبارتنداز:
دارو ها خورا کی ضد بار داری Oral contraceptives
استروئیدها Steroids
داروهای ضد التهاب غیر استرو ئیدی Non steroidal anti in flammatory
agents
داروهای ضد احتقان« گرفتگی » بینی وضد
سرماخوردگی Nasal decongestants and other cold
remedles
داروهای ضد اشتها Appetite suppressants
سیکلوسپورین ها Cyclosporins

دارو های ضد افسردگی سه حلقه ای و
مهار کننده‌های مونو آمینو کسیداز Tricyclic antidepressants and
mono amine oxides in hibitors

هیپر تانسیون ثانویه اگر چه تعداش کم است ولی به سبب آنکه مستعد بهبود دائم است اهمیت دارد ودرمانی متفات با « EH » هیپرتانسیون اولیه می طلبد؛ بعلاوه اگر تحت کنترل قرار نگیرد، تغییرات قلبی – عروقی سازگار شبیه تغییرات موجود در« EH » دیر پا ممکن است ایجاد شود که می تواند موجب پایداری هیپرتانسیون حتی پس از رفع علت اساسی گردد. اگر چه انواع ثانوی در بررسی همه بیماران مبتلا به هیپرتانسیون باید مورد توجه قرارمی گیرد، ولی سر نخ های کلینیکی وجود دارد که هر بیمار خاصی احتمالا یکی از این وضعیتهای قابل اصلاح را دارد.

۱ـ سن« Age »: اگر بیمار قبل از۲۰ سالگی یا بالای ۵۰ سالگی« یعنی خارج از محدوده EH » دچار هیپرتانسیون شود احتمال هیپرتانسیون ثانوی بسیار زیاد است.
۲ـ شدت« Severity »:
هیپرتانسیون ثانوی اغلب موجب می شود فشار خون بشدت بالا رود حال آنکه اغلب بیماران« EH » دارای هیپرتانسیون خفیف تا متوسط هستند.
۳ـ شروع« Onset »:
بروز هیپرتانسیون ثانوی در بیمارانی که قبلا از این نظر سالم بوده اند غالبا ناگهانی است تا تدریجی، واینکه به مرور زمان پیشرفت کند.
۴ـ نشانه ها وعلائم زنده:
روند بروز هیپرتانسیون ممکن است اختلالات خاص دیگری را باعث شود که با مراجعه به تاریخچه ومعاینه فیزیکی شناسایی می شود؛ مثلا یک شریان کلیوی « صدای فش فش ناشی از جریان گردابی خون دررگ تنگ » درمعاینه شکم بیمار مبتلا به تنگی شریان کلیه شنیده می شود.
۵ـ تاریخچه خانوادگی« Family history »:

بیماران« EH » اغلب دارای خویشاوندان مبتلا به هیپرتانسیون اند در حالی که هیپرتانسیون ثانوی غالب اوقات به طور تک گیر بروز می کند.

هیپرتانسیون بدخیم:
مشخصه هیپرتانسیون بدخیم« Malignant hipertension » ، افزایش شدید فشارخون ورسیدن فشار خون دیا ستولی غالبا به ۱۴۰ میلی متر جیوه است.
در گذشته هیپرتانسیون بد خیم معمولا پیامد مداوای نا کافی فشار خون بوده است؛

امروزه هیپرتانسیون بدخیم غا لبا ناشی از لطمات همو دینامیک حاد است.
مانندبیماری حاد کلیوی ، که بر یک وضع فشار خونی مزمن اضافه می شود؛ در نتیجه تغییرات سریع پاتولوژیک در عروق خون وکلیه یک افزایش مار پیچی در فشار خون پدید می آید؛ با نزول پرفیوژن کلیوی وصعود سطح رنین وآنژیوتانسین سرم، افزایش حجم وانقباض عروقی بیشتری بروز می کند؛ به علت افزایش فشار جمجمه ممکن است،
انسفالو پاتی هیپرتانسیو «Hypertensive encephalopathy »
در بیماران دیده شود که با سردرد، تاری دید، گیجی، خواب آلودگی وگاهی اوقات کما تظاهر
می کند. معاینه فوندوسکوپی معمولا حاکی از آثار صعود سریع فشار، مانند: خونریزی، اگزودا و ادم پاپی است. افزایش بار در بطن چپ ممکن است بروز آنژین « افزایش مصرف اکسیژن میوکارد » یا ادم ریوی را تشدید کند.

علائم شایع:

معمولا علامتی وجود ندارد مگر اینکه بیماری شدید باشد؛
علائم زیر مربوط به بالا رفتن فشار خون به طور بحرانی هستند:
سر درد، خواب آلودگی، گیجی، کرختی ومورمورشدن در دست ها وپاها، سرفه خونی، خونریزی ازبینی، تنگی نفس شدید وگاهی اوقات تغییرات شبکیه چشم ازقبیل: خونریزی ، ترشحات « تجمع مایعات » ، باریک شدن شریانچه ها ، نقطه های پشمی کتانی « انفارکتوسهای کوچک » ودر هیپرتانسیون شدید ادم پاپی « تورم دیسک بینایی » ممکن است دیده شود.
افراد مبتلا به هیپرتانسیون می توا نند بدون علامت بوده وبرای چندین سال بدون علامت باقی بمانند؛ هر چند وقتی که علائم ونشانه ها ی خاصی ظاهر شوند ، آنها معمولا نمایش آسیب عروقی می باشند وتظاهرات اختصاصی از ارگانی که توسط عروق در گیر شده خوندهی می شود، ظاهر می گردد.
بیماری شریانهای کرونر با آنژین صدری ویا « MI » از عواقب شایع هیپرتانسیون م

ی باشد. هیپرتروفی بطن چپ در پاسخ به افزایش بار کاری وارد به بطن همانطور که در مقابل فشار سیستمیک بالاتر منقبض می شود، اتفاق می افتد. زمانی که آسیب قلبی وسیع است، نارسایی قلبی را به دنبال خود دارد.
تغییرات پاتو لوژیک کلیه ها « افزایش یافتن سطح « BUN » وکراتینین » ممکن است بصورت شب ادراری ظاهر شود. در گیر شدن عروق مغزی ممکن است منجر به سکته مغزی یا حمله زود گذر ایسکمیک « TIA » گردد که به صورت تغییرات بینایی یا گویایی، سرگیجه، ضعف، سقوط ناگهانی فردیا فلج موقعیت یک طرف بدن « همی پژی » ظاهر شود.

علل:
معمولا ناشناخته است؛ تعدادکمی از موارد در اثر مشکلات زیر ایجاد می شود:
– بیماری مزمن کلیوی.
ـ تنگ شدگی سرخرگ آئورت.
ـ اختلال در بعضی از غدد درون ریز.
ـ تصلب شرایین.

عوارض احتمالی:
معمولا بیمارانی که به فشار خون بالا مبتلا هستند دچار مرگ زود رس نیزمی شود وشایعترین علت
مرگ آنها بیماری قلبی، سکته ونارسایی کلیه می باشد.

۱- عارضه های قلبی:

این عوارض عبارتند ازآنژین صدری، نارسایی قلب، ایسکمی قلب، انفارکتوس قلب.« بیشترین علت مرگ ناشی ازفشار خون، انفارکتوس میو کارد یا نارسایی احتقانی« گرفتگی » قلب می باشد».
۲- عارضه های عصبی:
شامل تغییرات شبکیه چشم وسیستم عصبی ـ مرکزی می باشد. از آنجا که عروق شبکیه، تنها عروق قابل رؤیت بدن هستند، معاینه مکرر آنها بمنظور پی گیری وضعیت عروق در این بیماران الزامی است.
۳- عارضه های کلیوی:
تصلب « سفت شدن یا گرفتگی » شرایین عروق « آوران » و « وا بران » تافته مویرگی گلومرول، شایع ترین ضایعه های عروقی کلیوی در هیپرتانسیون بوده و سبب کاهش تصفیه و فیلتراسیون گلومرولی واختلال عملکرد لوله ای می شود.
پروتئینوری « مشاهده پروتئین درادرار » ، وخونریزی های میکروسکوپی بعلت ضایعه های گلومرولی ایجاد شده وتقریبا℅ ۱۰ مرگ ومیر ناشی از هیپرتانسیون بعلت نارسایی کلیوی می باشد.
از دست دادن خون در هیپرتانسیون نه تنها بعلت ضایعه های کلیوی، بلکه از طریق خون دماغ ، خلط خونی، متوراژی « خونریزی مداوم » نیز در این بیماران صورت می گیرد.

عوامل تشدید کننده بیماری:

سن بالای ۶۰ سال، چاقی، سیگار کشیدن، استرس، وابستگی به الکل، رژیم غذایی حاوی نمک یا چربی اشباع شده زیاد، پشت میز نشینی، عوامل ژنتیکی، سابقه خانوادگی فشار خون بالا، سکته مغزی، حمله قلبی یا نارسایی کلیه، مصرف قرص های تنظیم خانواده، استروئیدها وبعضی از انواع داروهای مهار کننده اشتها یا دکونژستان ها.

درمان دارویی« Pharmacologic treatment »:
درمان های دارویی ضد هیپرتانسیون، شیوه های استاندارد درمانی برای پایین آوردن فشار خون مزمن بالاست ودر صورت ناکافی بودن درمان های غیر دارویی تجویز می شود. در حال حاضر نزدیک به صد دارو برای درمان هیپرتانسیون وجود دارد اما رایجترین آنها به پنج طبقه تقسیم
می شوند:
۱- دیورتیک ها« مدرها » ۲- داروهای ضد آنر ژیک ۳- گشاد کننده های عروقی
۴- بلوک کننده های کانال کلسیم ۵- مهار کننده های آنزیم تبدیل کننده آنژیو تانسین

۱ـ دیورتیک ها« مدرها»:
مدت ۳۰ سال است که برای درمان هیپرتانسیون بکارمی روند. این داروها حجم درگردش ، برون ده قلبی و فشار متوسط شریانی را کاهش می دهند وبرای بیمارانی که هیپرتانسیون خفیف تا متوسط وعملکرد کلیوی طبیعی دارند بسیارمؤثرند. این داروها « که غالبا بی نمک هستند » بخصوص برای بیماران سیاه پوست وافراد مسن وچاق مفیدند. ادرار آورهای تیازیدی « مانند هیدرو کلرو تیازید » وادرارآورهای ذخیره کننده پتاسیم « مانند اسپیرونولاکتون » ، دفع سدیم وکلر را افزایش می دهند.
ادرار آور های مؤثر بر قوس هنله « مانند فورسماید » را عموما مؤثر وقوی می دانند وعملشان در استفاده عمومی برای هیپرتانسیون بسیار کوتاه مدت وبی دوام است.

ـ عوارض جانبی دیورتیک ها:

دیورتیکهای تیازیدی باعث کاهش پتاسیم خون، افزایش اسید اوریک خون در% ۷۰ بیماران وافزایش قند خون در % ۱۰ بیماران می گردند. غلضت پتاسیم سرم باید بدقت در بیمارانی که مستعد آرتیس های قلبی هستند « بویژه بیمارانی که هیپرتروفی بطن چپ، بیماری ایسکمی قلبی یا نارسایی احتقانی مزمن قلب دارند.» وافرادی که هم دیورتیکهای تیازیدی وهم گلیکوزیدهای دیژیتالی به کار می برند مراقبت شود. از دیورتیک ها باید در مورد درمان بیماران دیابتی مبتلا به افزایش فشار خون یا بیماران دچار هایپر لیپدمی اجتناب شود.

در این بیماران توصیه
می شود بیماران مسن، بیماران سیاه پوست، بیماران مبتلا به نارسایی قلبی
در این بیماران نباید مصرف
شود دیابت بزرگسالان، افزایش اسید اوریک خون

 

عوارض جانبی
کاهش پتاسیم خون، افزایش اسید اوریک خون، افزایش قند خون،
نا توانی جنسی، بثورات پوستی، اختلالات خونی

۲ـ داروهای ضد آنرژیک:
در حال حاضر بتا بلوکرها ویا دیورتیک ها بعنوان داروی خط اول درمان هیپرتانسیون می باشند.

ـ اثرات:
بتا بلوکرها در درجه اول فشار خون را توسط کاهش برون ده قلبی پایین می آورند؛ آنها همچنین ممکن است جریان خروجی سمپاتیک از سیستم عصبی ـ مرکزی را کاهش دهند و رها سازی رنین ازکلیه ها را مهارنمایند. بنابراین تشکیل آنژیوتانسین II وترشح آ لدوسترون تقلیل می یابد. سر دسته بتا بلو کرها پروپرانولول است که بر روی رسپتورهای و عمل می کند؛ عوامل جدید تر مثل: آتنولول ومتوپرولول برای رسپتورهای اختصاصی هستند. این دارو ها عموما در حالات بیماری مثل آسم به کار می روند زیرا پروپرانولول در آسم به واسطه انقباض برونش ناشی از تحریک منع مصرف دارد. بتا بلوکرها در درمان فشار خون بالا در بیماران سفید پوست نسبت به سیاه پوست ودر افراد جوان در مقایسه با افرا د پیر مفیدترند.

عوارض جانبی:
۱ـ اثرات عمومی: بتا بلوکرها ممکن است باعث عوارض جانبی برروی سیستم عصبی ـ مرکزی مانند خستگی، خواب آ لودگی، بی خوابی وتوهم شوند. این دارو ها همچنین باعث کاهش فشار خون می شوند.
بتا بلوکر ها ممکن است میل جنسی را کاهش دهد وایجاد ناتوانی جنسی نماید. اختلال جنسی وابسته به دارو می تواند پذیرش را شدیداً کاهش دهد.
۲ـ تغییر چربی های خون: بتا بلوکرها ممکن است متابولیسم چربی را مختل کنند وباعث کاهش
لیپو پروتئین های با دانسیته بالا« HDL » وافزایش تری آسیل گلیسرول پلاسما شوند.

قطع دارو:
قطع ناگهانی ممکن است باعث افزایش سریع فشار خون محتملا به علت حساسیت بالای گیرنده های شوند. بیماران جهت اجتناب از ایجاد آریتمی باید دارو را به تدریج قطع نمایند. دردرمان بیماران دچار آسم، نارسایی احتقانی قلب وبیماری عروقی محیطی باید از مصرف بتا بلوکرها اجتناب شود.
دراین بیماران توصیه

می شود بیماران جوان، مضطرب، بیمارانی که درد قفسه سینه دارند،
بیمارانی که سابقه آنفارکتوس قلبی دارند، بیماران غیر سیگاری
در این بیماری هابهتر
است مصرف نشود آسم، نارسایی قلبی، بلوک قلبی، بیماری عروقی – محیطی،
دیابت وابسته به انسولین
عوارض جانبی اسپاسم برونش، کاهش شدت ضربان قلب، کندی ضربان قلب،
سردی اندامها، خستگی، افزایش چربی خون، افزایش اسید اوریک خون

۳ـ گشاد کننده های عروقی :
این داروها مستقیما عضلات صاف دیواره عروق را سست می کند و فشار خون و نیز بار کاری قلب را کاهش می دهد؛ این داروهااغلب اولین انتخاب در درمان فشار خون نیستند بلکه بیشتر به همراه سایر داروها تجویز می شوند این داروها در درمان نارسایی احتقانی قلب نیز بکار می روند. برخی از این داروها را در درمان اورژانسی موارد بسیار شدید ناراحتی فشار خون بکار می روند .
پرازوسین یک داروی مهار کننده گیرنده آلفا است که مانع تحریک گیرنده های آلفای عروق می شود و باعث گشادگی شریانها و وریدها می شو

د این دارو در صورتی که به تدریج تجویز شود به خوبی تحمل می شود.
در این بیماران توصیه
می شود بیماران مبتلا به آسم ،بیماران مبتلا به بیماری های عروقی ـ محیطی
، بیماران مبتلا به نارسایی قلبی

عوارض جانبی سنکوپ «کاهش موقت وناگهانی هوشیاری» به هنگام مصرف
دارو برای اولین بار، خواب آلودگی، احتساب مایعات، خشکی
دهان

۴ـ مهار کننده های کانال های کلسیم:
زمانی که داروهای خط اول منع مصرف دارند یا غیرمؤثرند، مهار کننده های کانال های کلسیم توصیه می شوند. علا رغم استفاده گسترده از آنها اثر این دارو ها در درمان ضد فشار خون بر روی بیماری اصلی، مشخص نیست. در بیماران مبتلا به فشار خون بالا نتایج یک مطالعه گذشته نگر پیشنهاد می کند که استفاده ازمهار کننده های کانال کلسیم با اثر کوتاه مدت بویژه در مقادیر بالا همراه با افزایش احتمال سکته قلبی است. اگر در مطالعات احتمالی دقیقتر این مسئله ثابت شود، این یافته ها بر اهمیت بتا بلوکرها ودیورتیک ها بعنوان عوامل خط اول البته در مواردی که منع مصرف نباشد تاکید خواهند کرد.

 

عوارض جانبی:
عوارض جانبی اگر چه شیوع کمی دارند اما شامل: یبوست در % ۱۰ بیماران، گیجی، سردرد واحساس خستگی به واسطه کاهش فشار خون می باشند. « باید از وراپامیل در درمان بیماران دچار
نارسایی احتقانی قلب به واسطه اثرات اینوتروپ منفی آن اجتناب کنید.»
در این بیماران توصیه
می شود بیماران مبتلا به آسم‏، بیمارانی که به آنژین صدری مبتلا هستند،
بیماران مبتلا به بیماری های عروقی محیطی

در این بیماران نباید
مصرف شود وراپامیل ودبلتیازوم، در بیماران مبتلا به بلوک قلبی مطلقاً نباید مصرف
شود.« این دارو ها به هنگام مصرف دیگوکسین وداروهای مسدودکننده
بتا با احتیاط باید بکار بروند ».
عوارض جانبی گر گرفتگی، سردرد، تورم ناحیه قوزک پا، افزایش بافت لثه

۵-مهار کننده های آنزیم تبدیل کننده آنژیو تانسین« ACE »:
این دارو ها از عمل یک ماده شیمیائی مخصوص در خون بنام آنزیم مبدل آنژیوتانسین که بطور طبیعی فشار خون را افزایش می دهد، جلوگیری می کند. نکته مهم درباره این داروها این است که، آنها این آنزیم را مهار می کنند وازطریق تاثیر بر کلیه ها و عروق خونی فشار خون را کاهش می‌دهند؛ این دارو ها همچنین به کاهش بار کاری قلب نیز کمک می کنند وبه همین دلیل در درمان نارسایی احتقانی قلب هم بکار می روند.

 

عوارض جانبی:
عوارض جانبی شایع شامل: تب، تغییر مزه ها، کاهش فشار خون « در حالات کاهش حجم خون » وافزایش پتاسیم خون است. سطوح پتاسیم باید بطور مداوم کنترل ومراقبت شده ومکمل های پتاسیم یا اسپیرونوناکتون منع مصرف دارند. آنژیوادم نادر است اما یک واکنش بالقوه حیات است. به علت احتمال ایجاد آنژیوادم وسنکوپ متعاقب دوز اول دارو، مهار کننده های « ACE » ابتدا در مطب پزشک به همراه مراقبت دقیق تجویز می شود. نارسایی کلیوی قابل برگشت می تواند در بیمارانی که تنگی شدید شریان کلیوی دارند ایجاد گردد. مهار کننده های « ACE » برای جنین سمی هستند ودر خانم های باردار نباید تجویز گردند.
در این بیماران توصیه
می شود در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی« در بیمارانی که داروهای ادرار آور نیز
استفاده می کنند با احتیاط باید بکار گرفته شوند.» بیماران مبتلا به بیماری
عروقی ـ محیطی
در این موارد با احتیاط
بکار گرفته شوند دربیماران مزمن کلیه، هنگامی که همراه با داروهای ادرار آوری که
پتاسیم را در بدن نگه می دارند وداروهای ضد التهابی غیر استروئیدی
با احتیاط مصرف شوند.
دراین بیماری ها نباید

مصرف شوند در بیماران مبتلا به تنگی دو طرفه شریان کلیه و در بیماران دچار
کم آبی

عوارض جانبی اختلال چشایی ، خیز« ادم »، سرفه، دفع پروتئین از ادرار، کاهش
فشار خون در بیماران دچار کم آبی، بثورات پوستی، کاهش گلبولهای
سفید خون

رژیم خوراکی برای کاهش فشار خون :
اولین قدم در کاهش فشار خون ، تغییر رژیم غذایی است . به ویژه اگر افراد دچار اضافه وزن باشند در پژوهشی که در آن روشهای مختلفی برای کاهش فشار خون بکار رفته بود کاهش وزن به مراتب بیشتر از سایر روشها مؤثر بوده است؛ ثابت شده است که رژیم گیاه خواری در پیشگیری از فشار خون مؤثر است. اغلب گیاه خواران ، فشار خون کمتر از گوشت خواران دارند علت آن است که پایه و اساس رژیم گیاه خواری ـ یعنی فیبر غذایی بیشتر ، ویتامین C ، ویتامین E ، منیزیم ، کلسیم ، پتاسیم و مقدار به مراتب کمتر نمک و چربی تام ، چربی اشباع شده و کلسترول باعث مقابله با فشار خون بالا می باشد. هر چند گیاه خواری مطلق ممکن است برای بسیاری از بیماران بی معنی باشد اما به این گونه افراد توصیه می شود که جنبه های مختلف رژیم گیاه خواری را رعایت کنند؛ به ویژه کاهش چربی اشباع شده و کلسترول تحقیقاتی که روی مردم فنلاند صورت گرفته است ، نشان می دهد مردم فنلاند که در مقایسه با آمریکایی ها بیشتر چربی اشباع شده و کمتر چربی غیر اشباع چندتایی مصرف می کردند بیشتر دچار افزایش فشار خون می شدند اما زمانی که چربی اشباع شده رژیم غذایی آنها کاهش یافت، با اینکه مقدار سدیم غذای آنها تغییر نکرده بود، فشار سیستولیک آنها به طور متوسط
۵/۷ میلیمتر جیوه و فشار دیاستولیک آنها ۸/۲ میلیمتر جیوه کاهش یافت و زمانی که مجددا مصرف چربی های اشباع را افزایش دادند دوباره فشار خون آنها بالا رفت .

سدیم ( Sodium) :
محدودیت مصرفی نمک برای دارندگان فشار خون زیاد مساله بحث انگیزی است. در افراد طبیعی سدیم مصرف شده اضافی صرفا از کلیه دفع می شود . اما دیده شده است که حدود ۵۰% از مبتلایان به هیپرتانسیون اسانسیل « اولیه » (( سیاهان بیش از سفیدها )) دارای فشار خونی هستند که با مصرف سدیم تغییر می کند و حاکی از نقص در دفع سدیم اضافی است و از آنجایی که بیمار مبتلا به فشار خون بیماری های دیگری از قبیل بیماری های کلیوی یا قلبی مبتلا باشد، باید از مصرف نمک خودداری کند زیرا بدن شخص نمی تواند سدیم را بطور طبیعی دفع کند برای

اینکه تشخیص داده شود که آیا بدن شخص به نمک حساس است یا نه ابتدا باید به مدت دو هفته رژیم غذایی بدون سدیم مصرف کرده و فشار خون را اندازه گیری کند و سپس عکس این کار را انجام دهد یعنی به مدت دو هفته رژیم غذایی حاوی نمک استفاده کرده و فشار خون را اندازه گیری کند و اگر بدن شخص به نمک حساس باشد باید نمک غذای خود را محدود و در عوض مصرف پتاسیم را افزایش دهد . بسیاری از افرادی که به نمک حساس هستند و بیش از حد نمک مصرف

می کنند و همچنین پتاسیم رژیم غذایی آنها هم بیش از حد کم است این امر باعث افزایش حجم مایعات بدن و اختلال در مکانیسم تنظیم فشار خون می شود . منابع غنی از پتاسیم عبارتند از : میوه و سبزیهای تازه از قبیل سیب زمینی ، نخود ، فلفل ، بادمجان ، گلابی ، کدو ، لوبیای لیما ، گوجه فرنگی ، موز ، شلیل ، اسفناج ، توت فرنگی، گوشت گوساله ، سویا ، آب پرتقال و آب آلو .
تجویز مکمل های پتاسیم برای بیمارانی که افزایش فشار خون ناشی از کمبود پتاسیم دارند به دو دلیل سودمند :
۱ـ مصرف زیاد پتاسم دفع کلیوی سدیم را افزایش می دهد .
۲ـ در مطالعه روی حیوانات و تحلیل های اپید میو لوژیک انسان معلوم شده است که پتاسیم محافظ عروق است .
رژیم غذایی کم فیبر ، بیماری فشار خون و نیز بسیاری کسالت های مزمن دیگر را تشدید می کند رژیم غذایی سرشار از فیبر در افراد مبتلا به فشار خون بالا فواید فراوانی دارد. مصرف مکمل های غذایی فیبری توصیه نمی شوند اما بر مصرف میوه ها و سبزیهای تازه و غلات سبوس دار ، نان و اسپاگتی تاکید می شود.
روش مناسب دیگر برای افزایش مصرف فیبر مصرف یک ظرف سبوس جو دو سر یا غلات های پر فیبر دیگر به هنگام صبحانه است.

تحقیقات اخیر ثابت کرده است که کرفس تاثیر ارزشمندی بر فشار خون دارد . کرفس با شل کردن عضلات صاف دیواره عروق باعث کاهش فشار خون می شود . با اینکه مصرف کرفس به دلیل مقدار زیاد سدیم آن اغلب در بیماران مبتلا به افزایش فشار خون ممنوع است،ولی فواید آن امروز به اثبات رسیده است. مصرف چهار ساقه کرفس در روز ماده شیمیایی فعالی که تاثیر مطلوب دارد به مقدار کافی فراهم می کند.
مصرف زیاد کرفس نیز خطرناک است زیرا مقادیر زیاد آن ممکن است سمی باشد .

الکل (Alcohol) :
فشار خون بالا همبسته به مصرف مزمن الکل است؛ بعلاوه افزایش حاد فشار خونی « بویژه نوع سیستولیک آن » که به دنبال مصرف الکل به وجود می آید،« در مردان در حدود % ۱۱ ـ ۵ » به مصرف الکل نسبت داده شده است. اکثر افرادی که مصرف الکل آنها متجاوز از دو لیتر آبجو در روز باشد، به فشار خون مبتلا می شوند با وجود گزارشهایی مبنی بر آنکه مصرف مقادیر متوسط الکل تاثیر حفاظتی بارزی بر علیه انسداد عروق قلبی دارد و البته باید ذکر شود که ارزش اثر محافظتی احتمالی الکل علیه بیماری عروق کرونر بسیار کمتر از آسیب قطعی آن به عضله قلب و خطر افزایش فشار خون است به همین دلیل توصیه می شود که الکل از رژیم غذایی افراد به طور کلی حذف شود. برخی از مکمل های غذایی نیز وجود دارند که ممکن است مفید واقع شوند مهمترین آنها کلسیم و منیزیم است؛ این دو عنصر معمولا باهم نام برده می شوند زیرا در بدن به همراه هم عمل می کنند و کمبود هر دوی این مواد معدنی با افزایش فشار خون مرتبط شناخته شده است.

کوآنزیم « Q10 » مکمل غذایی دیگری است که در بسیاری از بیماران مبتلا به بیماری قلبی ـ عروقی از جمله ازدیاد فشار خون بسیار مؤثر بوده است. کوآنزیم« Q10 » فعالیت دیواره عروق خونی را بهبود می بخشد و بنابراین به تنظیم فشار خون کمک می کند .
بین مصرف ماکس ائی پی ای « روغن ماهی » و اسیدهای چرب امگا ـ ۳ روغن ماهی و تنظیم فشار خون رابطه ای وجود دارد؛ تحقیقات نشان داده است که مصرف روغن ماهی چه به صورت مکمل غذایی و چه از راه افزایش مصرف ماهی ، به ویژه ماهی خال مخالی « که سرشار از اسیدهای چرب امگا – ۳ است » باعث کاهش فشار خون می شود .

نقش سیر در کاهش فشار سیستولیک به اندازه ۲۰ تا ۳۰ میلیمتر جیوه و کاهش ۱۰ تا ۲۰ میلیمتر جیوه از فشار دیاستولیک ثابت شده است .
اخیرا ویتامین « C » نیز ، که برای بسیاری از فعالیتهای متابولیک فوق العاده سودمند است، در تنظیم فشار خون مؤثر شناخته شده است؛ نقش این ویتامین در کاهش فشار سیستولیک اثبات شده است.
مصرف کافئین به طور موقت فشار خون را بالا می برد « حدود ۵ تا ۱۵ میلیمتر جیوه دقیقا ۲ فنجان قهوه »؛ اما مصرف عادی و روزمره آن به نظر نمی آید موجب افزلیش مزمن فشار خون شود.
مصرف سیگار (Smoking) :
استعمال دخانیات رابطه بسیار نزدیکی با افزایش فشار خون دارد زیرا نکوتین باعث تحریک غدد آدرنال می شود که در نهایت باعث افزایش فشار خون می شود اگر چه سیگار خطر قلبی ـ عروقی را روی هم رفته افزایش می دهد اما اغلب دیده شده است که سیگاری ها عملا نسبت به غیر سیگاری ها کمتر دچار هیپر تانسیون می شوند. بعلاوه ترک سیگار اغلب همراه با کمی افزایش در فشار خون است. هر دو پدیده ممکن است به وزن بدن مربوط باشد زیرا سیگاری ها اغلب لاغرتر از غیر سیگاری ها هستند و ممکن است با ترک سیگار بر وزنشان افزوده شود. اثر آتروژنیک سیگار، هیپرتانسیون کلیوی ـ عروقی و هیپرتانسیون بدخیم را در میان سیگاری ها شایع تر از غیر سیگاری ها می سازد .مهار استرس نقش اساسی در کاهش فشار خون بالا دارد .ورزش منظم هوازی مانند پیاده روی و دوچرخه سواری به کاهش فشار خون بیش از نتیجه حاصل کاهش وزن کمک می کند.

بخش دوم

شناخت کلی آبغوره

«اجزای سازنده – ترکیبات »

قسمت اول

اجزای سازنده :
اجزای سازنده آبغوره شامل اسیدهای آلی مخصوصا” « اسید وینیک ـ اسید مالیک ـ اسید فرمیک ـ اسید سوکسینیک ـ اسید اگزالیک ـ اسید گلوکولیک و اسید تارتاریک » می باشد که همراه با مقداری قند تبدیل یافته و مقدار بسیار جزئی اسانس وجود دارند.از آنجا که شناخت چگونگی تاثیر آبغوره بر سلولهای هدفش که مؤثر بر فشار خون می باشد مستلزم شناخت کلی و جزئی اجزای موجود در آبغوره است لذا تجزیه کمی و کیفی این اجزا از لحاظ گروهبندی شیمیا یی ، ترکیب شیمیایی و ساختار فضایی برای پی بردن به پیوندهای موجود در ترکیب و همچنین نوع آنها لازم است.
اهمیت شناسایی اجزای موجود در آبغوره و تجزیه و تحلیل کمی و کیفی این اجزا بدان جهت است که چون آبغوره بصورت خوراکی وارد دستگاه بدنی موجود زنده یعنی انسان می شود و تحت تاثیر آنزیم های گوارشی موچود در اندام گوارشی قرار می گیرد و به سبب آن ترکیب با آنزیم های مؤثر بر این اجزا به طریق واکنش شیمیایی تغییر ساختار می دهد ، ارئه این مبحث حائز اهمیت است زیر

ا نتیجه کلی این قسمت موجب شناسایی مکانیسم تاثیر آبغوره بر روی فشار خون از طریق ترکیب ایجاد شده از واکنش شیمیایی اجزای آبغوره و آنزیم های موثر برآن در دستگاه گوارشی و روند کلی تاثیر آن می شود.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 26 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد