مقاله در مورد نقش Eikenllacorrodens در عفونت و زخم و سایر عفونتها

word قابل ویرایش
36 صفحه
18700 تومان

تاریخچه
این باکتری اولین بار در ال 1938 بعنوان باکتری کند رشد میله ای بی هوازی شناخته شد و چون این ارگانیسم میتوانست فرورفتگی(pit )(corrode )در محیط کشت ایجاد کند و کلنی هایش در شیارهای کوچک رشد می کردند به همین علت آن را باسیلوسcorroding نامیدند و آن را بر تبق تبقه بندی CDC ،Hb1 در گروه باکتروئیدوس corroding قرار دارند. که دارای گونه دیگری بنام

باکتروئیدوس اورولیتکوس بوده ولی با مطالعات بیشتر متوجه شدند که این دو گونه از لحاظ فنوتیپی و ژئوتیپی از یکدیگر مجزا هستند بطوریکه(E ,Co )یک باکتری بی هوازی اختیاری، اوره(-) است در حالیکه باکتروئیدوس اورولیتیکوس یک باکتری بی هوازی اجباری، اوره (+) است همچنین باکتروئیدوس اورولیتیکوس اغلب به کلیندامایسین و مترونیدازول حساس است در حالیکه(E ,Co ) به این عوامل مقاوم است.


و چون این ارگانیسم اولین بار در سال1950 توسط Eiken از بزاق انسان جدا شد آن را(Eikenlla corr )نامیدند ولی اهمیت این ارگانیسم تا سال 1960 مشخص نشده بود ولی گزارشات بدست آمده در سال 1970 اهمیت«E .Co » بعنوان یک پاتوژن بالقوه که عامل بیماریهای عفونی متنوعی در بیمارانی که سیستم ایمنی آنها سرکوب شده است و میزبانانی با سیستم ایمنی تبیعی را اثبات کرد.


این باکتری باسیل، ، میله ای صاف(منظم) بطور 5/1 تا 4 میکرومتر،( کوکوباسیل) با انتهای گرد است. بدون کپسول، بدون اسپور و غیر متحرک است اما ممکن است حرکت twitching در کلنی های برداشته شده از محیط آگار مشاهده می شود. این باکتری همچنین پیلی تیپ IV را بیان می کند.


خصوصیات رشد: E ,Corr یک ارگانیسم بی هوازی اختیاری است اما رشد آن در 5% Co2 و در دمای بهتر است و برای رشد نیاز به فاکتور x و v ندارد ولی برای رشد هوازی نیاز به همین دارد و در دو محیط B.A و ch.A رشد می کند. ولی در MAC.A رشد نمی کند و کلنی های آن بعد از 48 ساعت کوچک است و رشد قابل رؤیت کلنی E.Corr نیاز به چند روز زمان دارد و چون اندازه کلنی ها کوچک است اغلب بوسیله دیگر میکروارگانیسم ها پوشیده می شود بنابراین در طی آزمایش رویتن باکتریولوژی نادیده گرفته می شود و اقدامات احتیاطی و تکنیک های مورد نیاز است تا این باکتری جدا شود و در حدود 50% از ایزوله ها ممکن است در آگار ایجاد فرورفتگی(pit ) کنند که این فرورفتگی ناشی از خوردن آگار در اثر شکافتن(شکستن) پی گالاکتورونیک اسید است و گونه های piting و Nonpiting ممکن است در یک کشت مشاهده شوند و در محیط جامد گونه های

پیلی دار کوچک(s-phase ) و کلنی corroding اما گونه های بدون پیلی بزرگ(L-phase ) و کلنی Non cording دارند. در جداسازی کلنی ها شفاف و خاکستری هستند ولی در انکوباسیون طولانی تر کلنی ها معمولاً پیگمان زرد کمرنگ تولید می کنند و این پیگمان در سواپ کشیده شده از میان کشت در پلیت ch.A بهتر مشاهده می شود. از محیط بویی که دلالت بر کلرایدسدیم( بوی ماده

سفیدکننده) دارد و استشمام می شود که بویی مشابه به هموفیولس است و گونه های NON piting وقتی بادسیک V,X تست می شوند و با هموفیلوس اشتباه می شود زیرا در اطراف دیسک X رشد می کند و در اطراف دیسک V رشد نمی کنند و کلنی های این باکتری خشک و صاف هستند و دارای سه ناحیه هستند :
1) ناحیه شفاف مرکزی مرطوب
2) یک حلقه قابل مشاهده که مثل قطره نمایان است.
3) حلقه رشد بیرونی
خصوصیات بیوشیمیایی: E.corr
اکسیداز ، کاتالاز (-)ولی ندرتاً گونه هایی از آن ممکن است بطور ضعیف کاتالاز باشد همچنین این ارگانیسم میتواند نیترات را به نیتریت احیا کند و E. corr ایندول(-)SH2 اوره آز، آرژینین دهپدروداز، دهیدولازاسکولین(-) است اما با بیشتر گونه های آن لیزین و کربوکسیلاز و اورنیتین دکربوکسیلاز است و برعکس دیگر ارگانیسم های گروهHACEK این باکتری آسکارولیتیک است و کربوهیدرات را تخمیر یا اکسید نمی کند ضمناً محتوای DNA C+G آن 58%-56 mol است.
( جدول 1) زیستگاه( جایگاه) باکتری


این باکتری بخشی از فلورنرمال دهان و دستگاه تنفس فوقانی است و در سطح غشاء موکوسی انسان بطور عمده در دستگاه تنفسی ساکن است و این باکتری همچنین در نتیجه کلونیزاسیون IUD و از خون دیگر مایعات استریل جدا شده است و این باکتری نیز از آبسه های زیرجلدی و سلولیت بافت نرم در معتادان تزریقی بعلت استفاده از بزاق برای تمیزکردن پوست قبل از تزریق دارو جدا شده است. E.corr همچنین باعث اندوکاردیت و باکتریمی در معتادان تزریقی را میزبانانی که سیستم ایمنی آنها سرکوب شده است یا افرادی که دچار آسیب دریچه قلب هستند و ا خیراً اعمال یا جراحی گسترده دندان داشتند یا اغلب افرادی که دریچه مصنوعی یا عفونت پروتز های جایگزین شونده عروق را دارند می شوند این باکتری نیز می تواند در عفونت سینوسها واردCNS شده و باعث مننژیت آبسرهای نزدیک مهره ای و آبسرهای زیرسخت شده ای می شود و در

عفونت های دستگاه تنفس تحتانی با E .corr این بیماران معمولاً سیستم ایمنی شان سرکوب شده است و با یک بیماری ریوی مزمن را دارند. E.corr همچنین با باکتریهای بی هوازی اجباری مثل( اکتینومایسس، ارکانیا) باعث استئومولیت اسکلروز منتشر مزمن که یک عفونت مختلط از فک پائین است می شود این بیماری عمدتاً در زنان جوان دیده می شود و E.corr همچنین از سلولیت

و استئولومیت و عفونتهای فضای مفاصل در نتیجه گازگرفتن انسان و آلوده شده زخم با محتوی حلق دهانه به همراه باکتریهای بی هوازی اختیاری دیگر در حفره دهانی جدا شده است.
ایمپلنتیشن ارگانیسم در بافت زیرجلد منجر به گسترش عفونت به مغز، و مفصل ها با گسترش استئومیلیت، آرتریت سپتیک شود. در این وضعیت ارگانیسم در کشت مخلوط با دیگر ارگانیسم ها از جمله( ارگانیسم های بی هوازی اختیاری مانند همولیتیک استرپتوکک ارئوس: استافهای کواگولاز و باسیل های روده ای و ارگانیسم های بی هوازی اجباری مانند پپتواسترپتوکک، باکتروئیدوس 

Bite wound Infection : عفونت زخم گازگرفتگی:
ریسک زخم ناشی از گزیدن انسان یا حیوان در طول عمر تقریباً 50% است که میزان 1% مراجعات به بخش اورژانس را شامل می شود و اکثر این زخمها به وسیله سگ و گربه ایجاد می شود و بیشتر پاتوژنهای جداشده از این زخمها عبارتند از streptococcus species ، staphylococcus ، pasteurella multocida ، capno cytophage canimorsus وباکتری های بی هوازی ولی در زخمهای ناشی از گازگرفتن انسان بیشتر Eikenella corrodens و aureus staphylococcus جدا شده است و E.corr معمولاً به همراه باکتر یهای دیگر به طور معمول استرپتوککها یافت می شود و E,corr اغلب مسئول حدود از عفونت های زخم گازگرفتگی دست انسان و صدمه های ناشی از مشت زنی( بوکس) است. E,corr می تواند در دستگاه گوارش و آبسه های التهاب پانکراس، کبد، طحال، و شکمی بهبود یافته زنده بماند و در میان عفونتهای صفاقی به همراه فلور بی هوازی و بی هوازی اختیاری دستگاه گوارش زنده بماند.
در این مطالعه 28 بیمار با عفونت E,corr سروگردن مورد بررسی قرار گرفتند به این ترتیب که گسترش های تهیه شده از مرکز عفونت های رنگ grشدند و سپس زیر میکروسکوپ مشاهده

شدند همچنین این عفونتها را در شرایط هواز روی P.A و مشکلات آگار کشت دادند و همچنین نمونه ها را در شرابط بی هوازی در محیط پروسلا H.K کشت دادند سپس باکتری های رشد یافته را بوسیله تست حساسیت میکروبی با روش تهیه رقت بصورت میکرو و با استفاده از دیسک های Dry plate Eiken بر تبق دستور Nccls مورد بررسی قرار دادند.


نتایج نشان داد که میانگین سن این افراد 9/29 سال بوده است و محل عفونت در 6 مورد گوش، 12 مورد حلق،( 10 مورد لوزها) و در سه مورد سینوسهای پارانازل و 1 مورد غدد بزاقی بوده است که در 9 مورد عفونت ها حاد و در 12 مورد عفونتها مزمن بودند در 6 مورد E,corrبعنوان یک پاتوژن منحصر شناسایی شد در حالیکه در 17 مورد دیگر بیماران به عفونت های پلی میکروبیال مبتلا بودند جدول 2 ص 3 رفرانس 5 و 5 جدول 3 ص 4 رفرانس 5 باکتری های همراه با E,corr به عفونت های پلی میکروبیال شامل در 11مورد Staphylococcus در 7 مورد streptococcus در 2 مورد

 

pseudomonay ،در 2مورد Cmoraxella ، در 2 مورد oorynebacterium ، 2 مورد Haemophilus و ...... بودند و استرپتوککها گروه میلری از جمله streptococcus sanguis و جدول 4 ص 4 رفرانس 5، streptococcus constellatus و streptococcus Intermidius و نیز از باکتریهای همراه با E.corr در 5 مورد عفونتهای سرو گردن بودند.
Joshi با بررسی2 4 بیمار مبتلا به عفونتهای قسمت تحتانی دستگاه گوارش ناشی از E.corr دریافت که %83 از بیماران دارای بیماری زمینه ای مانند دیابت ملیتوس، بدخیمی، بیماریهای مزمن انسدادی ریه یا الکلیسم دارند که هر یک از آنها ممکن است شرایط عفونت را فراهم کند ولی در این مطالعه تنها %9 ( 2 بیمار) دارای بیماری های زمنیه ای بودند. این نتایج نشان می دهد که

E.corr می تواند در قسمت فوقانی دستگاه تنفس در میزبانانی با سیستم ایمنی تبیعی ایجاد عفونت کند و همچنین این نتایج نشان می دهد که استافیلوک و استرپتوکک بیشترین فراوانی باکتری های همراه با E.corr هستند که در جنس استرپتوکک، استرپتوکک های گروه میلری بعنوان پاتوژن تهاجمی در سر و گردنف که عامل ایجاد آبسر می باشد بعنوان باکتری همراه با E.corr است و این نتایج دلالت بر سینرژیست قوی بر بیماریزایی این دو باکتری است و از طرفی 45%( 10 بیمار) عفونت لوزه داشتند که نشاندهنده یک ارتباط نزدیک بین E.corr و عفونت لوزه ها وجود د

ارد و برای نمونه برداری از لوزه ها روشهای مختلفی وجود دارد:
1) کشیدن سواب به سطح لوزه ها
2) جمع آوری بقایا و مواد چرکی
3) آسپیراسیون چرک از آبسه ها و بیشتر، بطور مستقیم شکافتن بخشی از بافت برای جراحی لوزه ها نمونه برداری بوسیله سواب از دیواره معلق پاتوژنهایی که در مرکز لوزه ها است را نشان نمی دهد و بررسی های نشان داده است که E.corr ممکن است در عمق لوزها پنهان شود و بوسیله کشت سطحی با سواب نادیده گرفته شود همچنین بررسی ها نشان می دهد که میکروارگانیسم های بی هوازی از جمله باکتروئیدوسSP، فوزوباکتریوم نوکلئاتوم، یوباکتریوم کوکسی های gr+ بی هوازی بطور فراوانی به وسیله نمونه برداری با سواب به همراه E.corr از لوزه های ملتهب جدا شده است.
یک مرد 35 ساله با 4 هفته درد شکم، دمای و لکوسیت و تست کبدی نرمال مورد بررسی قرار گرفت. CT scan یک توده را در لپ چپ کبد همراه با کلسیفیکاسیون طولی نشان داد که بعلت تراکم طولی در آبسه ابتدا تصور می شد که آرتیکفت است سپس بخش موردنظر را بیوپسی کرده و مایع چرکی آن را خارج کردند و با رنگ آمیزی gr کوکسی های gr+ و خوشه ای، جفت و زنجیره ای

به همراه gr- و میله ای مشاهده شده بیمار را تحت درمان با وانکومایسین داخل وریدی قرار دادند اما بیمار بهبود نیافت. سپس جراحی مایع چرکی و خروج آن منجر به کشف استخوان ماهی در آبسه شد و در کشت E.corr را جدا کردند و سپس از تخلیه مایع چرکی بیمار در حالیکه آموکسی سیلین وکلاولانیت می خورد بهبود یافت.
E.corr همچنین بعنوان یک علت از استئومیلیت در پا بیماران دیابتی در 3 مورد جدا شده است.
آبسه های ران بوسیله E.corr و انسرپتوکک اینترمدیوس در این مطالعه که یک زن 35 ساله چین

ی در سال 2004 آبسه بزرگی در ران بدون علت مشخص داشت و هیچ بیماری زمینه ای نداشت سپس بیمار را با کلیندامایسین و سفازولین یا وانکوامایسین تحت درمان قرار دادند اما بهبودی حاصل نشد سپس مایع چرکی آبسه را خارج و کشت دادند که از آن E.corr به همراه استرپتوکک اینترمدیوس جدا شد سپس بیمار را تحت عمل جراحی برای خارج کردن چرک به همراه درمان داروگر با سفتریاکسون قرار دادند و بیمار بهبود یافت.
نقش E.corr در آبسه فرج در بزرگسالان دیابتی
در این مطالعه زن 55 ساله دیابتی با تورم تدریجی در بخش چپ فرج درد پخش شونده در ناحیه ایگنواینال با لرز و تب بالا بیش از یک هفته مورد بررسی قرار گرفت ضمناً این بیمار فشار خون و

دیابت تیپ 2 داشت و مدت 8 سال داروهای ضد فشار خون و ضد دیابت استفاده می کرد و بیمار تاریخچه ای از ترمای قبلی عمل جراحی پیوند یا گازگرفتگی انسان در ناحیه فرج نداشت. آزمایشات فیزیکی تب 38 درجه نبض 96 /kd فشار خون 80/160 mm/hg آسیبی به اندازه cm4×5 قرمز رنگ متورم دردناک شمارش wbc 18200/mm3 (82% pmn 8% ly, 8% mon) ESR=122 mm/hour ، CRP=4+ و قند خون 235mg/dl نشان می دادو سپس چرک درون آبسه را خارج کردند و رنگ

آمیزی گرم و کشت دادند در رنگ آمیزی گرم گرانولوسیت ها (80% PMN) میله ای و کوکسی گرم مثبت مشاهده شد و از کشت چرک E.corr و استروپتوکوک اپیدرمیدیس حساس به متی سیلین جدا شد به همراه خارج کردن چرک بیمار را با آمپی سیلین سولباکتام و سیپروفلوکسازین و پرستاری موضعی با 2% مایع eauborique به مدت 14 روز تحت درمان قرار دادند که باعث بهبودی بیمار شد در حالیکه تنها با درمان دارویی بیمار قبل از خروج چرک بهبودی حاصل نشد این نتیجه نشان داد که خروج مایع چرکی ممکن است خیلی مهمتر از تنها درمان آنتیبیوتیکی در کنترل

عفونتهای E.corr باشد بعد از سه روز درمان تب و شمارش لوکوسیتها نرمال شد Esr از به رسید و در هفته اول درمان Esr به رسید و در پایان درمان Esr به رسید. از این مطالعه و مطالعه دیگری که بر روی 54 بچه و نوجوان مبتلا به E.corr که Esr بالا داشتند میتوان دریافت که Esr یک اندیکاتور خوب در عفونتهای E.corr می باشد .
مکانیزم بیماری زایی E.corr
دخالت یا تأثیر لکتین اختصاصی –N استیل، -D گالاکتوزآمین در شکل گیری بیوفیلم به وسیله باکتری پاتوژن دهانی همانطور که اشاره شد« E.corr» نه تنها بعنوان یک باکتری پاتوژن دهانی است بلکه بعنوان یک پاتوژن در ارتباط با تعداد دیگری از بیماریهای عفونی انسان نیز می باشد. پلاک دندانی اجتماعی از یک فیوفیلم اجتماعی است که از تعداد بسیاری گونه های باکتری یایی( بیش از 500

نوع مختلف باکتری که بطور نرمال در دهان وجود دارند) تشکیل شده است.( یکی از باکتری هایی که در پلاک دندانی دخالت دارد Prophyromonas gingivalis ، Bacteroides forsythus و Treponema dentirola که در بیماری های دندانی بزرگسالان دخالت دارند علاوه بر این Actinobacillas Actinomycetem comitanr از حفره دندانی از التهابات دندانی جوانان جدا شده است. ) و به نظر می رسد که که E.corr یک لکتین مشابه pr در سطح خود دارد که در چسبندگی باکتری به شکاف سلول های اپی تلیان انسان و بیماری زایی باکتری نقش داشته باشد و این لکتین با یک رسپتور گالاکتوزbearing در سطح سلول های اپی تلیال اثر متقاطع دارد مطالعات انجام شده نشان داد که گونه 1073 و Hu بزرگترین( بیشترین) فعالیت لکتین را دارند و بیوفیلم مؤثری ر

ا از دیگر گونه ها تشکیل می دهند و مشاهده شده که شکل گیری بیوفیلم با اضافه کردن N استیل – D گالاکتوز مهار می شود. این نتایج منجر به این نتیجه شد که لکتین در سطح E.corr ممکن است در شکل گیری بیوفیلم دخالت داشته باشد در این مطالعه، ما مشاهده کردیم که

E.corr با شماره 1073 دارای موادی مشابه لکتین(ECLS ) ویژه ای است که چسبندگی آن را به سطوح مختلف سلولی بافت میزبان باعث می شود علاوه بر این نتایج نشان داد که ECLS سبب(باعث) چسبیدن E.corr بر تعدادی از گونه ها مثل streptococcus sanguis و Actinomyses viscosus می شود که عامل اصلی در مراحل اولیه شکل گیری پلاک دندانی است علاوه بر این

لکتین« ECLS» فعالیت میتوژنیک I.B راتحریک می کند و (ECLS) 1073 E.corr باعث می شود

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 18700 تومان در 36 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

مقاله در مورد عفونتها و مسمومیتهای غذائی

word قابل ویرایش
33 صفحه
18700 تومان
عفونتها و مسموميتهاي غذائيمقدمه عفونتها و مسموميتهاي غذائي عوامل آلودگي مواد غذائي كه براي مصرف كنندگان مخاطره آميز مي باشند عبارتند از برخي از : ـ باكتري ها ـ ويروس ها ـ بعضي از انگلها مثل پروتوزوآاين آلودگيها مي توانند اوليه و يا ثانويه باشند و مي توانند در انسان ايجاد بيماريهاي عفوني و يا توسط سموم ايجاد م ...

مقاله در مورد بررسی عفونتهای قارچی د رافراد دیابتیک

word قابل ویرایش
37 صفحه
18700 تومان
عفونتهای قارچی د رافراد دیابتیکمقدمه امروزه با رشد تکنولوژی و پیشرفت علوم پزشکی همگام با آن و نیز بهبود شرایط اجتماعی و بالارفتن سطح بهداشت عمومی در جوامع پیشرفته بنحو چشمگیر و در کشورهای در حال توسعه در حد مطلوب، موجب کنترل بیماریهای عفونی و خصوصاً انگلی گردیده ولی متأسفانه دراین روند همواره عواملی چون ایدز، ...

دانلود مقاله الگوی مقاومت اشریشیاکلی های جدا شده ازعفونتهای ادراری نسبت به آنتی بیوتیکهای رایج در درمان این عفونت در شهر مشهد

word قابل ویرایش
5 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
زمینه و هدف:عفونتهاي ادراري از علل عمده مراجعه بیماران به کلینیکها و بیمارستان ها است و درمان سریع آن با توجه به ایجاد عوارضبسیار مهم است. از آنجا که اشریشیاکلی شایعترین باکتري عامل عفونت هاي ادراري در هر دو جنس و تقریباً در تمام سنین است این مطالعـه بـه بررسی الگوي مقاومت اشریشیاکلی هاي جداشده از مجاري ادرار ...

دانلود فایل پاورپوینت پنومونی ناشی ازعفونتهای بیمارستانی

PowerPoint قابل ویرایش
13 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته پزشکی
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : پنوموني پنومونی ناشی از عفونت بیمارستانی شامل موارد ذیل می باشد: پنومونی مرتبط با ونتیلاتور پنومونی پس از عمل جراحی پنومونی که در بیماران غیر ونتیله اما بستری شده  رخ می دهد. اسلاید 2 : پنومونی ناشی از عفونت بیمارستانی 48 ساعت پس از بستری بیمار ایجاد می ...

دانلود فایل پاورپوینت عفونتهای مغزی

PowerPoint قابل ویرایش
21 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته پزشکی
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : انسفالیت ناشی از ویروس هرپس سیمپلکس انسفالیت ناشی از ویروس های دارای منشأ آرتروپودی انسفالیت قارچی اسلاید 2 : دو نوع ویروس هرپس کمپلکس وجود دارد: HSV-1 و HSV-2. HSV-1 معمولاً بر کودکان و بزرگسالان اثر میگذارد و ویروس HSV-2 بیشتر نوزادان تازه به دنیا آمد ...

دانلود فایل پاورپوینت عفونتهای دستگاه تناسلی STIs/RTIs

PowerPoint قابل ویرایش
8 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته پزشکی
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : ◄عفونت دستگاه تناسلیRTI: عفونت در دستگاه تناسلی که میتواند در اثر تماس جنسی ایجاد شود. ◄عفونت آمیزشیSTI : آلودگی با یا بدون علامت که در اثر تماس جنسی سرایت کند. ◄رشد بی رویه ارگانیسم های درونزاد میتواند باعث عفونت دستگاه تناسلی شود. اغلب موارد این عفونتها ...

مقاله بررسی میزان شیوع عفونتهای مایکوپلاسمایی در التهاب قرنیه و ملتحمه عفونی گاوان

word قابل ویرایش
10 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی میزان شیوع عفونتهاي مایکوپلاسمایی در التهاب قرنیه و ملتحمه عفونی گاوان چکیده التهاب قرنیه و ملتحمه عفونی گاوان شایعترین بیماري چشمی گاوها در سرتاسر جهان میباشد. افزون بر موراکسلا بویس بعنوان عامل اصلی بیماري، ویروس رینوتراکئیت عفونی گاو و گونههاي مایکوپلاسما به احتمال بعنوان مهمترین عوامل خطرساز در ال ...

مقاله عفونت زخم سوختگی و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در بیماران بستری شده در بخش سوختگی بیمارستان توحید سنندج

word قابل ویرایش
11 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
عفونت زخم سوختگي و الگوي مقاومت آنتي بيوتيکي در بيماران بستري شده در بخش سوختگي بيمارستان توحيد سنندج چکيده سابقه و هدف : عفونت در سوختگي يکي از معضلات بزرگ پزشکي است و مهمترين عامل مرگ و مير در اين بيماران بشمار ميرود. مهمترين روش جلوگيري از عوارض و مرگ و مير در اين بيماران پيشگيري، شناسايي سريع و درمان ...