مقاله در مورد پیش آموزش دبستانی

word قابل ویرایش
33 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

پیش آموزش دبستانی

آموزش و پرورش پیش ازدبستا ن عبا رت است ازآموزشی که از زمان تولد آغا ز و تا شروع اولین سا لها ی دبستا ن یعنی پایان شش سا لگی ادامه می یابد.
آنچه درمورد اموزش پیش دبستا نی و کودکا ن این دوره با ید بدانیم این است که دوستا ن جدید، تجربه ها ی جدید و سرگرمیهای جدید، اولین چیزها یی است که کودکا ن پیش دبستا نی با آن مواجه هستند.

دوره ی پیش دبستا نی یکی از مهمترین دوره های زندگی است. زیرا کودکا ن این سن علاوه بر اینکه در یک اجتماع بزرگتر ازخا نواده ، از با زی و تفریح با همسا لان لذت می برند قا نونهای یک زندگی اجتماعی و سا لم را می اموزند پا یه های خواندن؛ نوشتن، ریا ضی و علوم تجربی در دوره ی پیش دبستا نی بنا نها ده میشود. دراین دوره کودک قبل از هر چیزی با ید بیا موزد که توانا ییهای خود را بشنا سد و نسبت به اصل یا د گرفتن، احساس خوبی داشته با شد.
کودک در این دوره عا دتهای اجتما عی مختلفی از جمله :
گوش کردن به صحبت دیگران، درست نششتن و نظم و ادب اجتماعی را می آموزند.
علاوه بر این مجموعه ی لغا ت خود را با گوش دادن به داستا نها و سرود خوانی کا مل تر میکند. سرود خوانی دراین دوره موجب میگردد که کلما ت یا د گرفته را در صحبتهای خود به کا ر بگیرد، درنوشتن ازآنها استفا ده کند، ریتم و شما رش را به خوبی یا د میگیرند و این در یا د گیری ریا ضی به آنها کمک زیا دی میکند.

آنها در این دوره با سا ختن اشکا ل مختلف هندسی، ذهن خود را برای عمیق فکر کردن و حل مشکلات آتی زندگی آماده میکنند.
احسا س مسئولیت و ادب اجتما عی در این دوره پا یه گذاری میشود، علاوه بر این کودکا ن در این دوره می آموزند که به یکدیگر کمک کنند. کودکا ن یا د میگیرند که اطرافیان خود را جدی گرفته و احسا س مسئولیت کنند.

با توجه تعریف ارائه شده ازپیش دبستان ، به برسی این کودکان ازدیدگا ه ژان پیاژه می پردازیم.
بر اساس تقسیم بندی پیاژه،۴ دوره ی پیوسته ی رشدی داریم:

دوره ی یک…………………………..هوش حسی حرکتی دوره ی دو……………………………اند یشه ی پیش ازعمل دوره ی سه…………………………..اعما ل ملموس دوره ی چهار………………………..اعما ل صوری

 

کودک مورد برسی ما دردوره ی پیش از دبستا ن، بر اسا س این تقسیم بندی در دوره ی دوم قرار می گیرد.
دردوره ی اندیشه ی پیش ازعمل که ۲ تا ۷ سالگی راشا مل می شود.
برای بیا ن خصوصیا ت کودکا ن ۶تا ۷ این دوره از دیدگا ه روانی و ذهنی میتوان گفت که :

* کودک گر چه اندیشیدن را می آموزد یعنی می آموزد که ازنما دها و تصا ویر ذهنی استفا ده کند، اما اندیشه ی اوفا قد نظا م و غیر منطقی است و با تفکر بزرگسا لان خیلی تفا وت دارد.

* استفا ده اززبا ن و با زنما یی اشیاء را به صورت تصویر ذهنی و واژه یا د میگیرد.

 

* تفکرش هنوز خود محور است. نگریستن از دید دیگران برایش مشکل است.

* اشیاء را برحسب یک ویژگی طبقه بندی می کند. برای نمونه همه ی قطعا ت چوبی قرمز را صرف نظر ازشکل و اندازه در یک گروه قرار میدهند، و یا تما م قطعا ت مربعی بدون در نظر گرفتن تفا وت رنگ آنها.

* کودک در این مرحله هنوز به نگهداری ذهنی نرسیده است بنا براین برگشت پذیری و عملیا ت ذهنی دراو ضعیف است یا وجود ندارد.

* کودک در این دوره به قا بلیت درک عدد دست پیدا می کند و حجم را در اشیاء درک خواهد کرد.

کودکا ن این دوره زیر سلطه ی تا ثرات بصری قرار دارند برای مثا ل کودک ۷ سا له چنین استدلال می کند که اگر تعداد اشیا قبلا با هم برابر بوده ، حا لا هم با ید برابر با شد .

شا لوده ی ادراک کودک از جهان اجتما عی در همین دوره شکل می گیرد.
براسا س بررسی های پیا ژه کودک در این مرحله از واقع گرایی اخلاقی پیروی می کند و این ما نند پیروی کردن از قوانین فیزیکی است یعنی قواعد اخلاقی اموری مقدر و از ویژگیهای ثا بت جهان اند.
در این مرحله قضا وت کودک در مورد هر عمل، بیشتربر اسا س پیا مدهای آن است و نه بر مبنای قصد ونیت فاعل آن.
اریک اریکسو ن هم یک نظا م ۸ مرحله ای برای توصیف رشد در طول زندگی پیشنها د کرده و آن را مراحل روانی اجتماعی نا میده است. کودک مورد نظر ما براسا س این تقسیم بندی دارای این ویژگی ها ست :

 

کودک ازخود تنظیمی سا ده به مرحله ای می رسد که خودش می تواند فعا لیت ها یی را آغا ز و آن را اجرا نما ید. داشتن هدف و جهت ، وتوانایی دست زدن به فعالیت های مستقل از ویژگی های این دوره است نگرش والدین در این دوره بسته به این که در برابرفعا لیت های مستقل کودک تشویق کننده با دلسرد کننده با شد، می تواند درکودک احسا س نا بسندگی ( احساس گنا ه ، در صورتی که والدین فعا لیت کودک را ما یه ی شرمسا ری بدانند ) به وجودآورد.

آموزش وپرورش دبستا نی عبارت است از آموزشی که به کودکان ۶ تا ۱۱ ساله در دبستا نها داده می شود.
با توجه به نیا زها وتوانمندی های کودکان در این دوره ی سنی، آموزش و پرورش دبستا نی مهم ترین حلقه از حلقه های نظا م آموزش وپرورش رسمی کشور است.
این دوره که در شکل فعلی شا مل ۵ سا ل تحصیلی است، از کلاس اول تا پنجم، از اولویت های خاصی در آموزش پرورش برخورداراست .
کودکانی که ۶ تا ۱۱ سالگی را طی می کنند در آستا نه ی رشد درسطوح همه جا نبه می با شند. براین اسا س غلام حسین شکوهی هدف های خا صی برای این دوره در آموزشی در نظر گرفته است .

* آشنا ساختی کودکا ن و عا دت دادن آنها به زندگی جمعی خرج از خانواده و پا یه گذاری تدریجی شرایطی که کودکان رابه تدریج ومبتنی براصول صحیح رشد فردی برای زندگی در اجتماع آما ده می کند .

* آما ده ساختن کودکان برای تطبیق خود با شرایط زندگی که شا مل ایجا وایجا د وپرورش پا ره ای ازتوانا یی های سا ده مثل استعداد گوش کردن، سخن گفتن، فهمیدن مطالب دیگران، فهما ندن نظر خود به سا یرین، فکرکردن، استدلال و استنتا ج نتیجه های سا ده، آما دگی تدریجی برای درک ارزش ها شمردن وحسا ب کردن، اندازه گرفتن، شناختن وقت، دوختن وسا ختن وایجاد کردن، در سطح ابتدایی و متناسب با شرایط رشد، خواهد بود .

 

* آموزش مواد درسی شامل خواندن،نوشتن، حساب کردن ، دادن اطلاعا ت و معلوما ت لازم در زمینه های مربوط به تربیت دینی و معنوی و اجتماعی واقتصا دی برای رشد متنا سب با توانا یی های سنین کودکی درهمه جنبه های مربوط به تربیت عمومی .

با توجه به اهمیت این اهداف به نظر می رسد آشنا یی با مشخصا ت روانی، ذهنی، اجتماعی، اخلاقی و جسمی کودکا ن این دوره بسیا ر لازم وضروری است. بنا براین در ادامه به بررسی این مشخصات در گروه سنی ۷ تا ۱۱ سال مورد توجه قرار می دهیم .اما از انجا که کیس مورد نظردردوره ی دبستا ن دانش آموز سا ل سوم ابتدایی می با شد بیشتر به خصوصیا ت این گروه سنی می پردازیم. .

 

بر اسا س تقسیم بندی که از پیا ژه در قبل گفته شد کودک مورد نظردر دوره ی سوم، اعما ل ملموس، قرار می گیرد.
کودکا ن ۷تا ۱۱ سا له ی این دوره میتوانند به گونه ای نظا مدار بیندیشند. اما این تفکر در رابطه با اشیاء و اعمال ملموس است.
ازحدود سن ۷ سا لگی اندیشه ی کودک در یک سطح نما دین سا زما نبندی می شود .
کودک معمولا مفهوم ثبا ت ما یعا ت را دردر این سن درک می کند. کودکان با به کا ر بردن استدلال به این مرحله میرسند که به عقیده ی پیا ژه زمینه ی این استدلالها را اعمال منطقی تشکیل می دهد، یعنی نوعی اعمال ذهنی که برگشت پذیر است.
لازم به تذکر است که منظور از اعما ل دراصطلاح پیاژه فعا لیتهای ذهنی است.
در این دوران کودک بر خود مداری خود غلبه میکند و در کوششهای عملیا تی و گروهی خود را هماهنگ میکند. لازمه ی چنین عملی در نظر گرفتن دید گا ه فرد دیگر است. چنین با زیهای تعا ونی در مرحله ی اعما ل ملموس انجام میشود. به عقیده ی پیاژه زما نی که کودک کمتر به طور انحصا ری با بزرگسا لان بلکه بیشتر با گروه سنی خود، تعا مل پیدا کند، می تواند، بر خود مداری غلبه کند. کودک در این سن میتواند دربا ره ی اشیاء و رویدادها به طور منطقی فکر کند. در سن ۶سا لگی به نگهداری عدد، ۷سالگی درک جرم و در۹ سالگی به درک مفهوم وزن دست پیدا میکنند.
آنها اکنون قا درند اشیاء را بر حسب چند ویژ گی طبقه بندی کنند و می توانند آنها را بر حسب بعد معینی، نظیر اندازه، ردیف کنند. پیا ژه این مرحله را مرحله ی عملیا ت عینی می خواند. در این مرحله کودک واژگا ن انتزاعی را به کا ر می برد، اما محدوده ی به کا رگیری این واژه ها اشیا ئی است که مستقیما احسا س می کند.

دربا ره ی قضا وتهای اخلاقی و درک اخلاق

ی کودکا ن در این دوره، خود گردانی نا میده می شود. در این نوع اخلاق گرایی، کودک قوانین را به صورت موضوعا ت انسا نی فرض میکند که توسط افراد هم سن وسا ل ومسا وی، به منظورهمکا ری و تعا ون ایجا د شده است. آنها می آموزند که قوانین موضوعا ت مطلقی که از بالا به پا یین نا زل شده باشد نیست. بلکه توافقها یی است که به کا ر تعامل و همکا ری با دیگران میا ید. واقع گرایی کودکا ن کاهش میا بد وتنبیه را برخواسته از انتخا ب آ دمیا ن می بیند و نه کیفر اجتنا ب نا پذیر نیروهای ما وراء طبیعی.

اما از دیدگا ه اریک اریکسون، کودکا ن این دوره، یعنی سا لهای دبستان، مها رتها یی را یا د می گیرند که جا معه آنها را ارزشمند می داند.
این مهارتها منحصر به خواندن و نوشتن نمی شود، بلکه توانا یی قبول مسئولیت و کنا ر آمدن با مردم را نیز در بر میگیرد. تلاشهای موفقیت آمیز کودکان دراین زمینه ها منجر به احساس کفا یت ، وتلاشهای نا موفق باعث احسا س حفا رت می شود.

دربرسی های دیگردرموردمشخصا ت عا طفی و اجتماعی این کودکا ن میتوان گفت که آنها از لحا ظ عا طفی و احسا سی بی ثبا تند. بسیا رعلاقه مند به شرکت در فعا لیتهای اجتماعی هستند. میل به استقلال طلبی در آنها زیا د است. این سن، سن افزایش اطلاعا ت و آگاهی نسبت به محیط اطرافیا ن و اشنا یی با احسا سا ت مختلف است. کودک از محدو دیتهای خود آگا ه است وهنگا م رویا رویی با مشکلات از بزرگترها انتظا ر کمک دارد. کودک در این دوران برای خود قهرما ن انتخا ب میکند و آن را به عنوان الگو مورد توجه قرار میدهد.
تفا وت جنسیت برای او مفهوم بیشتری پیدا میکند. کودک به آسانی هیجان زده می شود. به مسا ئل جها ن و جا معه علاقه مندند و برای آینده ی خود هدف در نظر می گیرند. حس خلا قیت و ابتکا ر در آنها زیا د است. تفکر ایده آل از مشخصه های این سنین است. تشویق و تحسین والدین سبب خرسندی و دلگرمی آنهاست. تشویق عامل مهم و مؤثری در یا د گیری کودکا ن این دوره ی سنی است.

 

* زمینه ی روانشنا سی هیلگارد ، جلد ۱، نویسندگا ن ریتا ال اتیکنسون…(ودیگران) ، مترجما ن محمد تقی براهنی…(ودیگران) ، تهران ، انتشا رات رشد ، چا پ هفدهم ۱۳۸۱٫

* پیشگا ما ن روانشنا سی رشد ، نوشته ی ویلیام ، سی ، کرین ، ترجمه ی دکتر فربد فدایی ، تهران ، انتشا رات اطلاعات ، چاپ هشتم ۱۳۸۲ .

* آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی ( رشته ی علوم تربیتی ) ، نویسنده فرخنده مفیدی ، انتشا رات دانشگا ه پیا م نور، چاپ پنجم ۱۳۸۳٫

 

* منش شناسی کودکان ، دکتر خدیوی وند .

* تربیت بدنی و ورزش در مدارس ، محمد نبوی،انتشارات سمت،چاپ پنجم۱۳۸۰٫

* رشد و شخصیت کودک ، نویسند گا ن پا ول هنری ما وسن…(ودیگران) ، مترجم مهشید یا سا یی ، تهران ، نشر مرکز، چاپ چهارم ۱۳۸۳٫

* تعلیم و تربیت و مراحل آن ، نوشته ی غلامحسین شکوهی ، انتشا رات آستا ن قدس رضوی ، مهر۱۳۶۳٫

* روانشناسی شخصیت ، علی اکبر سیاسی ، سیمرغ.

* روانشناسی شخصیت ، یوسف کریمی ، وریرایش .

* کودکان دوژمنش ، محمد رضا شجاع رضوی ، قدس رضوی.

* ارزشیابی شخصیت کودکان بر اساس آزمون های ترسیمی ، در کلینیک ، دکتر کورمن ، ترجمه : پریرخ دادستان.

* نقاشی کودکان و مفاهیم آن ، انا اولیوریر فراری ، عبدالرضا صراخان.

* راهنمایی و مشاوره حرفه ای و روشهای کسب و کاربرد اطلاعات ، یوسف اردبیلی.

* روانشناسی رشد ، احدی جمهری ، بنیاد.

* آدمک گودیناف

 

 

زهرا میرزایی ،۶ساله ،پیش دبستانی تاریخ اجرا:

۱- سر …………………………………………………………………………………………..√..
۲- پا – پاها ……………………………………………………………………………………..√..
۳- دست- دستها …………………………………………………………………………………√..
۴ – تنه …………………………………………………………………………………………..√..
۵- طول تنه………………………………………………………………………………………√..
۶- شانه- شا نه ها……………………………………………………………………………….√..
۷- الحا ق دستها و پاها………………………………………………………………………….√..
۸- محل مناسب الحاق دستها و پاها به تنه……………………………………………………..√..
۹- گردن…………………………………………………………………………………………√..
۱۰- حدود گردن…………………………………………………………………………………√..
۱۱- چشم – چشمها………………………………………………………………………………√..
۱۲- بینی…………………………………………………………………………………………√..
۱۳- دهان ……………………………………………………………………………………….√..

۱۴- دولب ……………………………………………………………………………………….√..
۱۵- دو سوراخ بینی………………………………………………………………………………..
۱۶- موهای سر(جزئی)…………………………………………………………………………….
۱۷ موی سر کامل…………………………………………………………………………………..
۱۸- علامتی از وجود لباس…………………………………………………………………….√..
۱۹- دو تکه لباس………………………………………………………………………………..√..

۲۰- چهار تکه لباس (کلاه، کروات،جا لب،……)…………………………………………………
۲۱- کل بدن پوشیده از لباس………………………………………………………………………..
۲۲- لباس رسمی یا یونیفورم……………………………………………………………………….
۲۳- انگشتان(حتی کوچکترین اثر)……………………………………………………………..√..
۲۴- تعداد انگشتها درست…………………………………………………………………………..
۲۵- شکل و قواره ی انگشتان درست………………………………………………………………

۲۶- جای مناسب انگشت شست………………………………………………………………..√..
۲۷- کف دست- کف دستها……………………………………………………………………..√..
۲۸-محل اتصال بازوها…………………………………………………………………………√..
۲۹- محل اتصال رانها………………………………………………………………………….√..
۳۰- تناسب اندازه ی سر با تنه ………………………………………………………………..√..
۳۱- تناسب دستها با تنه…………………………………………………………………………….

۳۲- تناسب پاها با تنه……………………………………………………………………………√..
۳۳- اندازه ی مناسب کف پاها………………………………………………………………….√..
۳۴- دو بعدی بودن دستها و پاها……………………………………………………………….√..
۳۵- پاشنه ی پا یا شنه ی کفش……………………………………………………………………..
۳۶- هماهنگی خطوط کلی(عدم لرزش دست)…………………………………………………√..
۳۷- هماهنگی خطوط کلی و جزئی(دقیق بودن نقاشی)………………………………………√..
۳۸- تقارن چهره…………………………………………………………………………………….
۳۹- تقارن تنه……………………………………………………………………………………….

۴۰- تناسب اندازه ی دستها و پاها………………………………………………………………….
۴۱- گوش- گوشها…………………………………………………………………………………..
۴۲- تناسب اندازه ی گوشها………………………………………………………………………..
۴۳- کشیدن اجزاء چشم (ابرو،مژه)……………………………………………………………….
۴۴- مردمک………………………………………………………………………………………√..
۴۵- تناسب چشمها………………………………………………………………………………√..
۴۶- یکی بودن جهت نگاه در هر دو چشم……………………………………………………..√..

۴۷- کشیدن چانه و پیشانی………………………………………………………………………√..
۴۸- بر آمدگی چا نه…………………………………………………………………………………
۴۹-نیمرخ ناقص ……………………………………………………………………………………
۵۰- نیمرخ کامل…………………………………………………………………………………….
۵۱-…………………………………………………………………………………………………..

امتیاز آزمودنی: ۳۱

سن تقویمی: ۵سال و ۱۱ ماه

سن عقلی: ۱۰سال و ۹ ماه

بهره ی هوشی: ۱۷۳(نابغه)

وضعیت زهرا در هنگام نقاشی:

او بسیا رراحت پذیرفت که برای من نقا شی بکشد. خودش مداد سیا ه را برداشت و سریع شروع به کشیدن کرد. او گفت می خواهد مثل آدمها یی که دردفتر شعرش می کشد، برای من نقا شی کند.
در تمام مدت نقا شی کشیدن آرام بود و با د قت زیا د وخیلی سریع کا رخود را انجام می داد. ابر و چمن را هم خودش در ادامه ی نقا شی اش اضافه کرد. ازاو خواستم که اگر دیگر نمیخواهد آدمکش را کا ملتر کند آن را به من بدهد. او در پا یا ن اضا فه کرد که این یک پسر است. کچل است ، برای اینکه از اول مو درنیا ورده . و بعد نقا شی اش را به من داد.

* آدمک گودیناف

رومینا ند ری،۹ساله ،سوم دبستان تاریخ اجرا:

۱- سر……………………………………………………………………………………………√..
۲- پا -پاها………………………………………………………………………………………..√..
۳- دست- دستها………………………………………………………………………………….√..
۴ – تنه…………………………………………………………………………………………..√..
۵- طول تنه……………………………………………………………………………………..√..

۶- شانه- شا نه ها……………………………………………………………………………….√..
۷- الحا ق دستها و پاها………………………………………………………………………….√..
۸- محل مناسب الحاق دستها و پاها به تنه……………………………………………………..√..
۹- گردن………………………………………………………………………………………….√..
۱۰- حدود گردن…………………………………………………………………………………√..
۱۱- چشم – چشمها………………………………………………………………………………√..
۱۲- بینی…………………………………………………………………………………………√.

.
۱۳- دهان ……………………………………………………………………………………….√..
۱۴- دولب ………………………………………………………………………………………….
۱۵- دو سوراخ بینی……………………………………………………………………………….
۱۶- موهای سر(جزئی)…………………………………………………………………………√..
۱۷- موی سر کامل……………………………………………………………………………..√..
۱۸- علامتی از وجود لباس…………………………………………………………………….√..
۱۹- دو تکه لباس………………………………………………………………………………..√.

.
۲۰- چهار تکه لباس(کلاه،کروات،…)……………………………………………………………..
۲۱- بدن پوشیده از لباس……………………………………………………………………………
۲۲- لباس رسمی یا یونیفورم……………………………………………………………………….
۲۳- انگشتان(حتی کوچکترین اثر)…………………………………………………………………
۲۴- تعداد انگشتها درست…………………………………………………………………………..

۲۵- شکل و قواره ی انگشتان درست………………………………………………………………
۲۶- جای مناسب انگشت شست…………………………………………………………………….
۲۷- کف دست- کف دستها………………………………………………………………………….
۲۸-محل اتصال بازوها……………………………………………………………………
۲۹- محل اتصال رانها………………………………………………………………………….√..
۳۰- تناسب اندازه ی سر با تنه …………………………………………………………………√..
۳۱- تناسب دستها با تنه…………………………………………………………………√..
۳۲- تناسب پاها با تنه……………………………………………………………………….√..
۳۳- اندازه ی مناسب کف پاها……………………………………………………………√..

۳۴- دو بعدی بودن دستها و پاها……………………………………………………………….√..
۳۵- پاشنه ی پا یا شنه ی کفش……………………………………………………………………..
۳۶- هماهنگی خطوط کلی(عدم لرزش دست)……………………………………………….√..
۳۷- هماهنگی خطوط کلی و جزئی(دقیق بودن نقاشی)……………………………………….√..
۳۸- تقارن چهره…………………………………………………………………………………√..
۳۹- تقارن تنه……………………………………………………………………………………√..

۴۰- تناسب اندازه ی دستها و پاها………………………………………………………………….
۴۱- گوش- گوشها…………………………………………………………………………………..
۴۲- تناسب اندازه ی گوشها………………………………………………………………………..
۴۳- کشیدن اجزاء چشم (ابرو،مژه)……………………………………………………………√..
۴۴- مردمک………………………………………………………………………………………√..
۴۵- تناسب چشمها………………………………………………………………………………√..
۴۶- یکی بودن جهت نگاه در هر دو چشم……………………………………………………..√..
۴۷- کشیدن چانه و پیشانی………………………………………………………………………√..

۴۸- بر آمدگی چا نه…………………………………………………………………………………
۴۹-نیمرخ ناقص…………………………………………………………………………………….
۵۰- نیمرخ کامل…………………………………………………………………………………….
۵۱-…………………………………………………………………………………………………..

امتیاز آزمودنی: ۳۲

سن تقویمی: ۹سال و ۸ ماه

سن عقلی: ۱۱سال

بهره ی هوشی: ۱۱۳ (باهوش)

وضعیت رومینا در هنگام نقاشی:

رومینا از من پرسید که چه با ید چه چیزی بکشد. این در حالی بود که قبلا به او گفته بودم برایم آدمکی بکشد که از هر جهت شبیه خود او باشد. چون کا رش را شروع نکرد به او گفتم کوچک و بزرگ ، ویا دختر و پسر بودنش به میل خودت است .هر طوری که دوست داری بکش.
او کمی فکر کرد و بعد شروع به کشیدن کرد. همه چیز را با تا مل و آرامش می کشید. مثل اینکه نمی دانست شخصیت مورد نظر را بکشد یا نه . برای نمونه در کشیدن دامن ابتدا خطوط خیلی کمرنگی را کشید وبعد خطوط اصلی را.

زما نی که دست از کا ر کشید، کمی به نقا شی اش نگا ه کرد و گفت : دیگه فکر میکنم کا فی با شه. به سؤال من که پرسیدم آیا می خواهد آن را کا ملتر کند، جواب منفی داد.

*تست ترسیم خانواده

زهرا میزایی،۶ساله،پیش دبستانی تارخ اجرا:

وضعیت زهرا در هنگام نقاشی:

زهرا نقا شی را با کشیدن خا نه در وسط صفحه آغا ز کرد. کا رش را با تما یل شروع کرد و خیلی سریع به کا ر خود ادامه داد. بعد از خانه ابتدا دختر ( آدمک سمت چپ ) و سپس پسر ( آدمک سمت راست ) را کشید و بعد از آن چمنها را.

در توضیح اینکه اینها چه کسا نی هستند، گفت :
اینها یک دختر و پسرند. خواهر و برادرند. اومدن بیرون خونشون. پرسیدم بقیه ی افراد خا نواده کجا هستند؟
گفت همه توی خونه هستنند. مید ونی ، آخه براشون مهمون اومده اینها با هم اومدن خرید. گفت دختر از همه مهربو تره چون خوش اخلاقه. پسر از همه کمتر مهربونه برای اینکه بد اخلاقه. اضا فه کرد که اونها با هم دعوا میکنند ولی با هم دوست هم هستند. پرسیدم اگر بخواهیم برویم گردش و یک نفر توی ماشین جا نشه اون یک نفر کیه؟

گفت پسر برای اینکه خیلی شیطونه. پرسیدم یک نفر شیطنت کرده ، اون کیه گفت : پسر. گفتم چه جوری تنبیهش کنیم؟ جواب داد اگر نبریمش بیرون خودش تنبیه میشه.
پرسیدم دلت میخواهد جای کدام یکی از اینها باشی، گفت : دختره چونکه مهربونه. در آخر هم در جواب سؤال من اضا فه کرد که اگر بخواد دوبا ره نقا شی بکشه یه چیز دیگه میکشه. زهرا در تما م مدت کشیدن نقاشی آرام بود و با تمرکز و دقت کا ر خود را انجام میداد.

* تست ترسیم خانواده

رومینا ندری ،۹ ساله،سوم دبستان تارخ اجرا:

وضعیت رومینا در هنگام نقاشی:

به رومینا توضیح دادم که یک خانواده بکشد. پدر، ما در، خواهر، برادرو هر کس دیگری که دوست دارد، در هر جایی که دلش میخواهد.
رومینا کمی به برگه ی خا لی نگا ه کرد و بعد به آرامی کا رخود را شروع نمود. کارش را از وسط صفحه، سمت چپ آغا زکرد ابتد ا کو دک را کشید. بعد پدر ودر آخر مادر را کشید.
او سیر طبیعی را از نظر رشدی در نقاشی خود در پیش گرفته است.
رومینا در نقاشی به ارزنده سا زی خود پرداخته استو با کشیدن مو لباس و لبهای خندان ،خود شیفتگی را که از خصوصیات دوران قبل کودکی است به تصویر کشیده است.بر اساس آنچه در نقاشی دیده می شود به نظر می رسد که او تمایل به تک فرزنی دارد.

رومینا کودک را از سایرین خوشبخت تر می داند چرا که او فرصت انجام کارهای زیادی را ذارد . پدر از همه کمتر خوشبخت است چرا که از بقیه کمتر زحمت می کشد.پدر دومین شخصیت نقاشی شده ی اوست.او در کشیدن پدر باا کمی تردید رفتار می کرد.او در ابتدا برای پدر انکشت دست کشید ولی تا توجه مرا به خود ندید آن را پاک کرد.
مادر مهربانترین است چرا که او به کودک برای انجام کارها ی اشتباه فرصت میدهد.ولی پدر ازهمه کمترمهربان است چرا که این فرصت را به کودک نمی دهد.

کودک دلش می خواهد به جای مادر باشد چون او میتواند به همه کمک کند.از آنجا که کودک برادر های خود را در این نقاشی به تصویر نکشیده است ،می توان گفت که او به گونه ای خواستار نبودن آنهاست.
او تاکید دارد که این خانواده ی خود او نیست و در ضمن تمایلی به کشیدن خانواده ی خود نداشت.از آنجا که کودک اولین نفری است که او کشیده و اورا خندان کشیده ،به نظر میرسد که او دچار نوعی خود شیفتگی شده است.
گر چه رابطه او با پدرش در واقعیت چندان زیاد نیست ولی از آنجا که پدر نفر دوم در نقاشی است ،من تصور میکنم که او خواهان رابطه ای قویتر با پدر است.پدر او دچار مشکلات جسمانی است و اکثر ساعات روز را در خانه سپری میکند.

در واقعیت او رابطه ی خوبی با مادرش داردو دلش هم می خواهد که جای او باشد.مادر او چادری به سر میکند و مادر نقاسشی او نیز چنین است.
او می گوید که این خانواده در مسافرت به دریا هستند .به نظر میرسد که این موضوع از آرزو های رومیناست.

پیش دبستا ن و دبستا ن آزادی واقع درخیابان هفتم افسریه در سال ۱۳۵۹ تاسیس گردیده است. این مدرسه دولتی است و توسط سرکا ر خا نم رضا یی مظفر مدیریت می شود.
مدرسه دارای دو حیا ط می با شد. حیا ط جلویی مدرسه با وسعت کمتر محل رفت و آمد کا در مدرسه ومحل با زی کودکا ن پیش دبستا نی در ساعا ت تفریح است . حیا ت پشتی مدرسه با وسعت بیشتر محل با زی و ورزش کودکا ن دبستا نی است و درب ورود و خروج بچه ها در این قسمت واقع شده است.

مدرسه سا ختما نی دو طبقه است که علاوه بر کلا سها ی درس در طبقه ی اول ، اتا ق مدیریت ، اتا ق معا ونین ، اتا ق جلسا ت ، کتا بخا نه ، اتا ق بهداشت ، اتا ق کا مپیوتر، دفترداری و آبدارخا نه نیزقراردارند.
در طبقه ی دوم علاوه بر سا یر کلا سها اتا ق فعا لیتهای تربیتی ، آزما یشگا ه و نما ز خا نه نیزدیده می شوند.
سا لن ورزش ، انبار وسا یل مدرسه ، دسشویی و آبخوری و بوفه از جمله امکا نا تی است که در حیا ت مدرسه دیده می شود. علاوه بر این در حیا ط ، توروالیبا ل ، توربسکتبا ل ، میز پینگ پونگ ، و چندین صندلی سیما نی برای نشستن بچه ها وجود دارد.

این مدرسه دو شیفته است ، شیفت اول شا مل ۲ کلاس پیش دبستا ن وکلا سهای سوم ، چها رم و پنجم ، و شیفت دوم شا مل کلا سهای اول ، دوم و یک کلا س چهارم وپنجم می با شد.

رومینا ند ری دانش آموز کلا س سومی است که در انتهای راهری سمت چپ در طبقه ی اول واقع شده است .
این کلا س به جهت داشتن دو پنجره ی بزرک درسمت راست کلا س از نورگیری خوبی برخورداراست (درهنگا م نشستن بچه ها ، پنجره در سمت چپ آنها قرار می گیرد). ۲۲ دانش آموز این کلا س در ۱۴ نیمکت می نشینند که ۳ نیمکت این کلا س خا لی است.

دیوارهای کلا س با اشکا ل مختلف ، روز نا مه دیواری ، برنا مه ی هفتگی و عکسها یی از بچه ها تزئین شده است . به این علت که این کلا س در ساعت بعد از ظهر برای پا یه ی اول می با شد ، بسیا ری از مطالب به دیوار زده شده مربوط به این پا یه است.

زهرا میرزایی در کلاس پیش دبستانی که در طبقه ی دوم قرار دارد ، درس می خواند.
این کلا س اتا قی است که نسبت به سا یرکلا سها از فضا ی کمتری بر خوردار است . این کلا س تنها یک پنجره دارد که قا در نیست نور کافی را برای این فضا تا مین کند.

بر دیوار ها ی این کلا س عکسها ی بچه ها ، لیست حضور و غیا ب که برای هر کود ک با تصویری از یک میوه به عنوان علا مت مخصوص ان کودک ، تا بلوی وضعیت آب و هوا و تاریخ روزها ، ما ه و فصل ، تعدادی از نقا شی بچه ها از منا سبت ها ی مختلف ، د یده می شود . در کلا س یک تخته سیا ه برای استفا ده ی بچه ها در مواقع خاص وجود دارد. ۱۹ دا نش آموز این کلا س پشت ۴ میز مدور می نشینند.

کودکان این گروه مشخصات خاص خود را با رفتاری متفاوت از سایر گروه ها نشان میدهند ولی گاهی به نظر میرسد که رفتاری مشابه سایر گروهها دارد.
رفتار آرزوپرورها بر حسب درجه و تغیرات نشانه های زود انگیختی نا کار اوری و دیر آهنگی ، به طور محسوس ،متفاوت می شود. از مشخصات انگیختگی آرزو پرورها حساسیت و آسیب پذیری آنهاست.

از لحاظ منش شناسی ناکا راور هستند،یعنی نیروی ذخیره ی بدنی به اندازه ی کافی ندارند.بر اساس محدود بودن یاپهناوری میدان آگاهی آنها ، دیر آهنگیشان متغیراست.
بر اساس مشاهدات صورت گرفته رمینا ندری جزء گوه آرزو پرورها است.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 33 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد