بخشی از مقاله

چکیده

سهراب سپهري و جبران خلیل جبران، دو ادیب برخاسته از دو فرهنگ متفاوت ایرانی و عربی هستند که در دورة مختلف تاریخی، در شرایط و محیط متفاوت متولد شدند و زندگی کردند. این دو ادیب به رغم تفاوتهاي بسیار در موقعیتهاي خانوادگی، اجتماعی، و برخورداري از ویژگیهاي روحی غیریکسان، مشترکات فراوانی داشتهاند که قابل تأمل و بررسی است. یکی از این اشتراکات، نگاهی تطبیقی به زن به عنوان یک ارزش اجتماعی است.

در مقاله حاضر که از نوع تحلیلی بوده است، مشخص شد که سپهري و جبران در مورد موضوع اجتماع و زن داراي نقطهنظرهاي مشترك فراوانی بودهاند. در بخش دیدگاه آنان نسبت به زن، نگاه انسانی و فارغ از جنسیت از ویژگیهاي مشترك این دو است. به طور کلی میتوان گفت که سپهري و جبران در مبحث زن به عنوان یک ارزش اجتماعی، سعی میکنند ارزش ومقام زن را بیان کنند و دنیاي زیبایی را که باید باشد و نیست را به خوانندگان اشعارشان نشان دهند.

پیشینه تحقیق

در این مقاله ، به موضوعات متعددي که چه در زمینه کتاب ومقاله به آن پرداخته شده است ، می پردازد.

کتاب:

در این کتاب دکتر سیدي، به بیشتر زوایاي زندگی و مباحث شعري این دو سر کشیده است. دربارة ادبیات مهجر و سهم جبران در رشد و بالندگی این ادبیات و موفقیت سبک جبران از دیگر مطالب مهم این کتاب است. بررسی تأثیر مکتب رمانتیسم بر شعر سپهري و جبران و گرایش و علاقهمندي به عرفان شرق، از دیگر مطالب این کتاب ارزشمند است. در این کتاب، دکتر شمیسا علاوه بر زندگی و شخصیت سهراب سپهري، آثار برجسته او را موشکافانه بررسی کرده است و بسیاري از نکات مغفول مانده در اشعار او را براي خوانندگان اشعار سپهري روشن کرده است. در این کتاب به طور کامل زندگینامه دو شاعر مورد بررسی قرار گرفته شده است. در بخش آثار و تألیفات توضیحات کاملی داده شده است و از این نظر کمک قابل توجهی به پژوهشگران زندگی و اشعار جبران کرده است. در بخشهاي دیگر کتاب به مقایسه کامل میان این دو شاعر پرداخته شده است.

این کتاب، علاوه بر اینکه به خواننده اطلاعات کاملی در مورد زندگی شخصی و نحوة تعامل سهراب سپهري با دنیاي اطرافش میدهد، تمام مجموعههاي شعري او را نقد می-کند و نظر منتقدان را در مورد هر کدام از مجموعه اشعار شاعر، بیان میکند. خانم مرادي، در این مجموعه، بیشتر مقالات و سخنرانیهایی که منتقدان و پژوهشگران آثار سهراب سپهري در طی شالهاي متمادي تا سال 1380، در کنگرهها، مجلهها و مصاحبهها گفته شده، را جمعآوري کرده است. علاوه بر این خود او نیز مطالب ارزشمندي دربارة سپهري و آثارش نوشته است. در پایان نیز بعضی از نوشتهها و نامههاي سهراب سپهري آورده شده است.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید