مقاله مبانی اولیه حسابداری اسلامی

word قابل ویرایش
13 صفحه
27700 تومان

دکتر شاهول محمدبن ابراهيم ، استاديار و رئيس دانشکده حسابداري ، علوم اقتصادي و مديريت دانشگاه بين المللي اسلامي مالزي است . وي داراي مقالات متعددي در زمينه حسابداري اسلامي و شريعت است ، که همگي گوياي ذهن مشغول ، دلنگراني وسيع و علاقه و مطالعات وصف ناشدني وي در ارتباط با دين مقدس اسلام و شريعت اسلامي است ، او که آرزوي داشتن حسابداري مبتني بر احکام خداوند و اسلام را هميشه در دل و ذهن خود دارد و علم و آگاهيهاي انکار ناشدني خود را هميشه در راه هدف و اعتقادش به کار گرفته است . وي از دانشمندان و مرداني است که اسلام در زمان و شرايط حاضر به آنها احتياج دارد. پس بايد حرفهايش را شنيد، مقالاتش و آثارش را مطالعه کرد و اگر ما نيز آرمان و هدفي مشترک با وي داريم ، بايستي با او همصدا و همگام شويم .
در مقاله حاضر، وي با تبيين مباني و حکمت وجودي و نقش حسابداري در کسب و کار و اقتصاد و سپس بررسي شرايط فعلي حسابداري و اقتصاد مرسوم ، آنرا حسابداري و اقتصاد سرمايه داري و سکولار مي داند و در مقابل ، لزوم تدوين و استقرار حسابداري و اقتصاد اسلامي در کشورهاي مسلمان را با توجه به دلايلي که ارائه مي کند، ضروري و انکارناپذير مي داند. وي ترکيب مذهب با حسابداري را نه تنها غيرممکن و انفجاري نمي داند، بلکه آنرا بسيار مثمر ثمر و ضروري مي شناسد.
مقدمه
براي حسابداران حرفه اي ، يعني کساني که بر مبناي اين ايده که حسابداري به عنوان رشته اي فني و عاري از ارزش است پرورش يافته اند، ايده و فکر الحاق يک صفت مذهبي و ديني به حسابداري ، مي تواند خجالت آور، غيرحرفه اي و حتي خطرناک به نظر برسد. اين امر در زمانيکه اين صفت الحاقي ، اسلام باشد )مسيحيت و يا بودايي تا حدودي قابل اغماض مي باشند(، که از طرف رسانه هاي جمعي با تروريسم معرفي مي شود، خجالت آورتر نيز جلوه مي کند.
از سويي ديگر، توسعه بانکداري و تامين مالي اسلامي ، در حال حاضر حتي از سوي مؤسسات سرمايه داري محض از قبيل سيتي بانک ، بانکهاي HSBC و ANZ پذيرفته شده و اين امر موجب انگيزش و علاقه مندي حسابداران به ايجاد فرصتهاي جديد در حرفه )مخصوصا در جهت بيداري از غفلتها و کم کاريها و تحقير بوسيله چهار موسسه بزرگ ( شده است . به نظر مي رسد، رسوايي انرون (Enron) موجب تحريک و روشن شدن مجدد و ايجاد علاقه اي در حسابداران و جامعه براي داشتن يک حرفه درخور اعتماد و امين که به طور صحيح از منافع عموم بيش از جيب خود مراقبت نمايد،گرديد.
ما اميدواريم که حسابداران به رغم علاقه ها و کنجکاويهايشان ، اين سري از مقالات را مفيد، آگاهانه و سودمند و درخور قبول يابند و همچنين اميدواريم که اين مقالات منجربه تامين حتي ذره اي از آنچه در جستجوي آن بوده اند بشود.
در اين مقاله ، ما در صدد توضيح چيستي حسابداري اسلامي هستيم اگرچه اين مقاله نمي تواند تعريف نهايي را ارائه کند توضيحي ، همراه با بحث در ارتباط با تفاوتهاي عمده مابين حسابداري اسلامي و حسابداري مرسوم و فراهم کردن برخي اصلاحات به منظور افزودن واژه اسلامي به واژه حسابداري ، ايجاد يک حالت اوليه براي حسابداري اسلامي و در نهايت ايجاد تفاوتهاي با اهميت مابين حسابداري بانکهاي اسلامي و حسابداري اسلامي با همان چيزي که در حال حاضر بسياري از مردم آن را خجالت آور مي دانند، از ديکر اهداف اين مقاله است .
معني حسابداري اسلامي
حسابداري اسلامي مي تواند به عنوان يک فرايند حسابداري که اطلاعات مناسب و نه ضرورتا محدود به داده هاي مالي را براي ذينفعان يک واحد تجاري فراهم مي کند تا آنها بتوانند از اينکه واحد تجاري همواره در محدوده و قلمرو شريعت اسلامي فعاليت کرده و به هدفهاي اقتصادي اجتماعي خود دست مي يابد، اطمينان يابند.
همچنين حسابداري اسلامي ، ابزاري است جهت قادر ساختن مسلمانان به ارزيابي ميزان پاسخگوييهاي خود در برابر خداوند با توجه به معاملات مابين انسان و محيط. معني حسابداري اسلامي ، در صورتي که آنرا با تعريف حسابداري مرسوم مقايسه کنيم ، آشکارتر خواهد شد. حسابداري مرسوم که ما مي شناسيم ، به عنوان شناسايي ، ثبت ، طبقه بندي ، تفسير و انتقال رويدادهاي اقتصادي به طوريکه استفاده کنندگان را قادر به تصميمگيريهاي آگاهانه نمايد، تعريف شده است (١٩٦٦ ,AAA). بر اين اساس ، چنين مشاهده مي شود که هم حسابداري اسلامي و هم حسابداري مرسوم ، نقش تهيه اطلاعات را عهده دار هستند. تفاوتهاي اين دو در زير ارائه شده است :
هدفهاي تهيه اطلاعات ؛
چه نوع اطلاعاتي بايد شناسايي شوند، و اين اطلاعات چگونه اندازه گيري ، ارزشگذاري ، ثبت و انتقال داده مي شوند؟ و اين اطلاعات به چه کساني استفاده کنندگان انتقال داده مي شوند؟
حال آنکه حسابداري مرسوم به تصميمگيريهاي آگاهانه توسط کساني که هدف غايي و نهايي آنها تخصيص کاراي منابع کمياب و محدود در دسترس به منظور استفاده موثر )و سودمند( از آنها به وسيله فراهم آوردن اطلاعات موثر و کارا در بازار است ، کمک مي کند .(FASB, 1978)
به طور واضح و آشکار، اين هدف براي استفاده کنندگان از طريق گرفتن تصميمهاي مناسب مربوط به خريد، فروش و يا نگهداري سرمايه گذاريها توسط آنان به دست ميآيد. از سوي ديگر، حسابداري اسلامي اميدوار است که استفاده کنندگان را قادر سازد به سازمانها و موسسات اسلامي از قبيل واحدهاي تجاري ، دولت يا NFP از طريق اعمال اصول شريعت و يا قانون اسلام در کسب و کار خود، پايدار مانده و قادر به ارزيابي نحوه دستيابي سازمانها و موسسه ها به هدفهاي خود شوند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 27700 تومان در 13 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

مقاله در مورد هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ( هما ) ( فعالیت و حسابداری انبارهای فنی )

word قابل ویرایش
67 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران ( هما )(فعاليت و حسابداري انبارهاي فني)چكيده مطالب رشد روز افزون مبادلات بازرگاني و گسترش فعاليت‌هاي توليدي سبب پيدايش ظهور موسسات و سازمان‌هاي بزرگتر گرديده كه اين نيز ضمن تغيير شكل روابط اقتصادي - تغييرات اساسي در جهت تجزيه و تفكيك مشاغل موجود در موسسات گرديد كه اگر چه بظاهر اخ ...

دانلود مقاله َبررسی تأثیر حسابداری منابع انسانی بر کارآفرینی سازمانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کلیبر

word قابل ویرایش
13 صفحه
21700 تومان
بررسي تأثير حسابداري منابع انساني بر كارآفريني سازماني دانشگاه آزاد اسلامي واحد كليبرچكيدههدف - ثبت ارزش اقتصادي انسان در گزارش‌هاي مالي، افزايش کارآيي مديريت منابع انساني و ايجاد امکاناتي براي ارزشيابي خط‌مشي‌هاي پرسنلي نظير برنامه هاي آموزشي و توجيهي، ارزيابي منابع انساني يک سازمان از نظر حفظ شدن، تحليل رفت ...

دانلود مقاله اولین همایش تحولات حسابداری وحسابرسی دانشگاه آزاداسلامی واحد کرمانشاه

word قابل ویرایش
17 صفحه
21700 تومان
اولین همایش تحولات حسابداری وحسابرسیدانشگاه آزاداسلامي واحد کرمانشاهموضوع مقاله :حسابداری محیط زیست وتئوری مشروعیت Environmental accounting and Legitimacy theory نگارنده:یعقوب اقدم مزرعه عضوهیات علمیدانشگاه آزاداسلامي واحد صوفیان)گروه حسابداري )چكيده : دراين مقاله به بررسي تئوري مشروعيت ورابطه آن با جايگ ...

دانلود فایل پاورپوینت آشنائی با مبانی و اصول اولیه روش تحقیق

PowerPoint قابل ویرایش
12 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
  اسلاید 1 : تقسيم بندی تحقيق تحقيق بنيادی يا Basic Research  " تحقيقی است که برای گسترش و بسط دانش يا علوم پايه در يک نظام و بخاطر فهم آن طرح ريزی می شود. ممکن است همه يا بخشی از اين دانش در آينده کاربرد داشته باشد ولی معمولا خود محقق در کاربرد آن نقشی ندارد." اسلاید 2 : تحقيق کاربردی يا App ied Resear ...

مقاله بررسی نیاز به سیستم حسابداری متناسب با جامعه اسلامی از دیدگاه دانشجویان کارشناسی ارشد حسابداری

word قابل ویرایش
14 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکيده حسابداري محصول محيط است ، بنابراين در محيط هاي مختلف ، نظام هاي اقتصادي و فرهنگ هاي متفاوت امکان تغيير در نحوه عمل حسابداري وجود دارد(کارمونا و ازامل ، ٢٠٠٦ ). از جمله عوامل مهم محيطي که نحوه عمل حسابداري را تحت تاثير قرار مي دهد، مذهب و اعتقادات ديني است (عسکري وجاکينگ ، ٢٠٠٤ ). هافتسد معتقد ا ...

مقاله ارائه مدلی برای حسابداری در جوامع اسلامی با استفاده از تکنیک دلفی

word قابل ویرایش
11 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکيده حسابداري محصول محيط است ، بنابراين در محيط هاي مختلف امکان تغيير در نحوه عمل حسابداري وجود دارد(کارمونا و ازامل ، ٢٠٠٦ ). از جمله عوامل مهم محيطي که نحوه عمل حسابداري را تحت تاثير قرار مي دهد، مذهب و اعتقادات ديني است (عسکري وجاکينگ ، ٢٠٠٤ ). هافتسد معتقد است مذهب در جوامع اسلامي نقش مهمي در عم ...

مقاله بررسی و ارزیابی جایگاه حسابداری و حسابرسی از دیدگاه اخلاق اسلامی

word قابل ویرایش
14 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکيده پيامبراسلام هدف اختصاصي بعثت خود را پايداري غايات اخلاقي دانسته است . اخلاق کسب وکار از منظر اقتصاد اسلامي هم ابزاري است براي افزايش کارايي و هم خود هدفي است که بايد محقق شود. زيرا اقتصاد اسلامي ضمن توجه جدي به کارآمدي، نهايتا اخلاق محور است و علاوه بر اين که نظارت در مديريت امروز يکي از ضرورتهاي اساسي ...

مقاله حسابداری اعمال بر اساس مبانی نظری علم حسابداری وآموزه های قرآنی

word قابل ویرایش
15 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکيده با توجه به تاکيد آيات متعدد بر موضوع رسيدگي به اعمال سعي محقق بر اين است که با استفاده از علم حسابداري و بهره گيري از آموزه هاي قرآني يک الگوي مناسب جهت انجام حسابداري اعمال ارائه شود.در اين تحقيق سعي شده است به گونه ي جديدي از حسابداري، تحت عنوان حسابداري اعمال اشاره نمود و با بهره گيري از مباني نظري ...