مقاله حسابداری اعمال بر اساس مبانی نظری علم حسابداری وآموزه های قرآنی

word قابل ویرایش
15 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده
با توجه به تاکید آیات متعدد بر موضوع رسیدگی به اعمال سعی محقق بر این است که با استفاده از علم حسابداری و بهره گیری از آموزه های قرآنی یک الگوی مناسب جهت انجام حسابداری اعمال ارائه شود.در این تحقیق سعی شده است به گونه ی جدیدی از حسابداری، تحت عنوان حسابداری اعمال اشاره نمود و با بهره گیری از مبانی نظری علم حسابداری و آموزه های قرآنی به روش جدیدی برای حسابداری اعمال انسان پرداخته شود. در واقع ، حسابداری اعمال می تواند شاخه ای از علم حسابداری باشد که برگرفته از آیات واحادیث ائمه اطهار(ع ) ومعادله حسابداری می باشد،که آدمی را در شناسایی، ثبت ، طبقه بندی وتجزیه و تحلیل اعمال کمک می نماید. هدف از این تحقیق بالا بردن میزان توجه افراد به اعمال خود و ارائه خط مشیهایی به افراد است تا بیشتر در مسیر سعادت ورضایت خداوندگام بردارند و مصداق حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا گردند.همچنین سعی محقق بر آن است تا از دیدگاه حسابداری به آیات نگاه شود وداراییها، بدهیها و سرمایه اعمال هر فرد مشخص و مورد توجه قرار گیرد. دامنه ی این تحقیق در محدوده جامعه اسلامی است و سعی شده است تا مبتنی بر آموزه های قرآنی و روایات اهل بیت (ع ) بیان شود. نتایج بدست آمده از تحقیق حاضر، حاکی از این است افرادی که از دارایی ایمان برخوردارند و بدهیهای تکلیفی و خودساخته کمتری دارند، میتوانند به سرمایه ای که خداوند وعده داده دست پیدا کرده و در زمره صالحان قرار گیرند. (سوره عنکبوت ؛آیه ٩)
کلید واژه ها:حسابداری اعمال ، دارایی، بدهی، سرمایه
مقدمه
باگذشت زمان و پیدایش علوم مختلف و همچنین پیدایش شاخه های جدید از علم حسابداری از قبیل حسابداری زیسـت محیطـی، حسابداری منابع انسانی و… تاکنون مطالعه وتحقیقی در رابطه با نحوه حسابداری اعمال انسان بیان نشده است . انسانی کـه خداونـد بعداز خلقتش به خود تبریک گفته و جهان هستی را در اختیارش قرار داده و قدرت بیان را به او عنایت فرموده و قـدرت تفکـر، خلاقیت و ابتکار را که از ویژگی های اختصاصی انسان است ،به اوارزانی داشته و برای هدایت او قرآن را نـازل فرمـوده کـه کتـاب هدایت بشریت است ، لذا این تحقیق با این دیدگاه آغاز گردید، انسانی که خداوند او را اشرف مخلوقات نام گـذاری کـرد و بعـد از خلقتش به خود تبریک گفت و طبق آیات قران اعمالش مورد حسابرسی قرار می گیرد چگونه و با چه ابزاری می توان اعمـال ایـن موجود با عظمت را قبل از حسابرسی در روز رستاخیز مورد بررسی و ارزیابی قرار داد و یک شمای کلی از اعمال افراد در اختیار هر فرد مسلمان قرار داد تا در مدیریت اعمال خود موفق تر ظاهر شود. لذا با توجه به مطالب بیان شده و همچنین با توجـه بـه تاکیـد آیات متعدد بر موضوع رسیدگی به اعمال سعی محقق بر این است که با استفاده از علم حسابداری و بهره گیری از آموزه های قرآنی یک الگوی مناسب جهت انجام حسابداری اعمال ارائه شود.
تعریف حسابداری مالی واهداف
علم حسابداری که علم شناسایی، اندازه گیری ، ثبت و طبقه بندی اقلام و نهایتا گزارشگری رویداد های مالی یک واحد تجاری نـام گذاری شده و دارای چندین صورت مالی جهت ارائه گزارشات مالی است یکی از این صورت های مالی اساسی ترازنامه است ترازنامه تشکیل شده است از عناصری از جمله دارایی ها در سمت راست تراز نامه و بدهی ها و حقوق صاحبان سرمایه در سمت چـپ تـراز نامه . هدف صورتهای مالی عبارت از ارائه ی اطلاعاتی تلخیص وطبقه بندی شده درباره وضعیت مالی،عملکرد مالی وانعطـاف پـذیری مالی واحد تجاری است ،که برای طیفی گسترده از استفاده کنندگان صورتهای مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقـع گـردد.
صورتهای مالی همچنین نتایج وظیفه مباشرت مدیریت یا حسابدهی آنها را در قبال منابعی که در اختیاراشان قرار گرفتـه مـنعکس می کند.(بند١-١:استاندارد حسابداری شماره ١)
تعریف حسابداری اعمال واهداف
منظور از حسابداری اعمال ، نوعی حسابداری اعمال اختیاری و تکلیفی انسان است که بر پایه معادلات حسابداری شکل میگیـرد و میتوان آن را شاخه جدید از علم حسابداری معرفی نمود که برگرفته از آیات قرآن و احادیث معصومین (ع ) می باشد، و انسان را در شناسایی، ثبت ، طبقه بندی ، تجزیه و تحلیل اعمال کمک می رساند.
یکی از اهداف گزارشگری اعمال فراهم ساختن اطلاعاتی جهت بررسی وضعیت اعمال و ایجاد توجه ودقت بیشتر نسـبت بـه بـدهی های تکلیفی همراه با کنترل بیشتر بر بدهی های خود ساخته است . هدف دیگر گزارشگری اعمال کمک به افراد در جهت مـدیریت بهتر بر اعمال انجام شده و سوق دادن فرد به انجام اعمالی است که خوشنودی بیشتر خداوند را در پی خواهد داشت .
از نگاه کلی حسابداری از یک معادله به شرح زیر تشکیل شده است (تاری وردی؛١٣٩٠)

با استفاده از معادله حسابداری بیان شده به تشریح یکی از صورت های مالی می پردازیم تعریفی که از ترازنامه در حسابداری مـالی شده بیانگر وضعیت مالی یک شرکت در یک مقطع زمانی معـین اسـت ،این گـزارش از یـک سـو بیـانگر دارائیهـا و از سـوی دیگـر بیانگربدهی ها و حقوق صاحبان سهام است . دارائیها شامل :١- دارایی جاری(وجوه نقد، سرمایه گذاری کوتاه مدت ،حسـابها و اسـناد دریافتنی، موجودی کالا، سپرده ها وپیش پرداخت ها) ٢-دارایی ثابت (زمین ،ساختمان ،ماشین آلات ،وسایط نقلیه )٣-سرمایه گـذاری های بلند مدت (مانند خرید سهام سایر شرکتها).و۴-سایر دارائیها است . بدهی ها شامل :بدهی جاری(حسابها واسناد پرداختنـی،پیش دریافتها)بدهی های غیرجاری(شامل بدهی های بلندمدت وذخیره بازخریدخدمات کارکنان ). است و حقـوق صـاحبان سـهام ؛منابعی است که متعلق به سهامداران است و شامل (سرمایه ،اندوخته های قانونی وتوسعه ،سود(زیان )انباشته ،صرف سهام )می باشد
با استفاده از تعریفی که از ترازنامه در حسابداری مالی شده است . ترازنامه اعمال را اینگونه می شود تعریف کرد: تـراز نامـه اعمـال صورتی است که وضعیت دارایی ها،بدهی ها و سرمایه هر فرد را به صورت کلی تشریح می نماید.این صورت اعمال شامل دارایی ها در سمت راست ترازنامه که موارد و مراحل ایمان می باشد شامل ایمان به ا… ایمان به یوم الاخر ایمان به رسول ایمان به ملائکه وماانزل الیه و در سمت چپ ترازنامه بدهی ها و سرمایه افراد قرار دارد بدهی ها به دو قسمت بدهی های تکلیفـی و بـدهی هـای خود ساخته تقسیم بندی می شوند بدهی های تکلیفی شامل دستورات واجبی که خداوند برای انسان قرار داده و بدهی های خـود ساخته که به علت انجام ندادن بدهی های تکلیفی به وجود می آید، برای روشن تر شدن موضوع فرض کنید، شخصی که بـه سـن تکلیف می رسد بر او واجب می شود تا نماز واجب خود را بجا آورد و این همان عمل صالح است که این تنها یکی از تکالیف واجب بر انسان به شمار می آید ولی اگر شخصی این تکلیف و یا عمل را انجام ندهد بعد از مدتی بدهی ای برای خودش (علاوه بر بـدهی های تکلیفی) ایجاد میکند به نام بدهی های خود ساخته با توجه به آیه ۴۵سوره بقره که به این موضوع اشاره دارد که می توان بـا انجام دادن این تکلیف الهی از فحشا و منکرات که به نام بدهی های خود ساخته در ایـن صـورت اعمـال نـام گـذاری شـده اسـت جلوگیری به عمل آورد البته در حسابداری مالی هم به همین صورت است به عنوان مثال شخصی (حقیقـی یـا حقـوقی)وامی را از یک موسسه یا بانک مطالبه می نماید با گرفتن وام برای شرکت یک بدهی ایجاد شده است کـه بانـک یـا موسسـه طبـق قـرار داد شرکت را مکلف می کند در اقساط مورد نظر بدهی خود را پرداخت کند ولی اگر شرکت از پرداخت این اقساط امتناع بورزد مطابق قانون و مقرارت جریمه می شود و می بایست مازاد اصل بدهی بـه بانـک پرداخـت نمایـد. در بخـش سـرمایه کـه شـامل صـلاح و رستگاری انسان است از داشتن ایمان همراه با عمل به دستورات الهی بدست خواهد آمد(سوره عنکبوت ؛آیه ٩) با توجه به موارد بیان شده سعی در ارائه ترازنامه ای است که افراد را در شناسایی کم وکاستی ها وتلاش در یافتن علت و بر طرف کردن آن یاری رساند.
همان طور که بیان شده تراز نامه اعمال تشکیل شده از دارایی ها، بدهی ها وسرمایه . که در ادامه هر یک از ایـن سرفصـل هـا بـه صورت مفصل تر تشریح خواهند شد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 15 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد