مقاله نقش سیستم کنترل اتوماتیک قطار ATC در تامین ایمنی حمل و نقل ریلی

word قابل ویرایش
12 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

نقش سیستم کنترل اتوماتیک قطار ATC در تامین ایمنی حمل و نقل ریلی

مقدمه :
با توجه به پیشرفت های روز افزون در تکنولوژی ساخت سیـستمهای تراکشن ، ابنیه راه آهن ، افزایش سرعت سیر و افزایش سـرویس دهـی خطوط ، مسولیتهای رانندگان روز به روز سنگینتر و حـساستر شـده است و این در حالیست که از آنها به عنوان مهمترین منابع خطا یـاد می شود. تنشهای ترافیکی، افزونگی تجهیزاتی کـه مـسولیت کنتـرل آنها را دارند و افـزایش فـشارکاری باعـث افـزایش تعـداد اشـتباهات رانندگان شده است که در بعضی موارد منجر بـه حـوادثی بـا اثـرات جبران ناپذیری خواهد شد. تعداد ایـن حـوادث بـه حـدی شـد کـه مهندسین صنعت ریلی را بر آن داشت تا در طول سالها سیستمهای مختلفی همچـون ۱AWS ، ۲ATS ، ATP و ATO و در نهایـت سیستم کلی ATC را طراحی و به کار گیرند. با وجود این سیـستم هدایت بهینه و امن و کنتـرل کامـل قطـار بـین مبـدا و مقـصد بـه طوریکه راحتی مسافر، ایمنی، دقـت در توقـف ، زمـان سـفر، صـرفه جویی در مصرف انرژی، رسیدن به سرعت حداکثر و حفظ آن بـرای حداکثر زمان ممکن و سپس کاهش سرعت طبق پروفیـل مـشخص حاصل میشود و این مسولیت حتی بهتر از یک راننده مجرب انجـام خواهد شد.

در کشور ما نیز بنا بر نیاز راه آهن ها، تکنولوژی کنترل اتوماتیک قطار و فنون مهندسی مختلف در این زمینه معرفی شده است . کاربرد این تکنولوژی در حمل ونقل ریلی ایران بارها تأکید شده و زمینۀ استفاده از آن در بیشتر محورها فراهم مـیباشـد. ایـن تکنولـوژی از خطـای انسانی در بهره برداری از را آهن جلـوگیری کـرده و حـصول ایمنـی مورد نیاز را بیمه می کند.
در کشور عزیزمان ایران وقت آن فرا رسیده اسـت کـه بـا بکـارگیری سیستم های جدید در حفاظت ، نظـارت و هـدایت قطارهـا عـلاوه بـر افزایش ظرفیت و اسـتفاده بهینـه از تجهیـزات ، بـه حـداکثر ایمنـی ممکن در مسیر دست یابیم .
٧- کنترل اتوماتیک قطارATC:
* تاریخچۀ تکنولوژی کنترل قطار:
تاریخچۀ تکنولوژی کنترل قطار در راه آهن های شهری با مهندسی راه آهن در هم آمیخته شده است . اغلب فنون کنترل قطار در راه آهن های شهری از مهندسی راه آهن سرچشمه گرفته و بسط داده شده است . قبل از استفاده از سیستم های سیگنالینگ در راه آهن تعدادی از کارگران در ایستگاه ها با سیگنال های دستی، مسیرهای بعدی یا محل های توقف را به رانندگان اطلاع می دانند. با توجه به افزایش سوانح ، نیازی جدی برای ساخت و پیاده سازی سیستم های سیگنالینگ احساس شد.

توسعۀ تکنولوژی علائم الکتریکی راه آهن و کنترل قطار به دو دوره، قبل و بعد از سال ١٩٢٠ تقسیم می شود. پیشرفته ترین تکنولوژی قبل از ١٩٢٠، کنترل ایستگاه های راه آهن توسط دستگاه اینترلاکینگ و کنترل بلاک بصورت دستی و یا اتوماتیک بود. بعد از١٩٢٠ تقاضا برای بهره برداری از ترافیک متراکم با سرعتهای بالاتر و ایمنی لازم وکافی منجر به معرفی CTC، انواع مدار جریان خط و کنترل اتوماتیک قطارATC شده است . اگر چه تکنولوژی کنترل قطار از راه آهن سرچشمه گرفته اما درچند سال اخیر قطار شهری در کاربرد این تکنولوژی پیشقدم بوده و راه آهن را پشت سر گذاشته است و از سال ١٩۶٠ به بعد، تجربیات به همراه فنون و تجهیزات سیستم کنتـرل اتوماتیـک قطـار (ATC) از مجمـوع سـه بخـش ، نظـارت اتوماتیک قطار، محافظت اتوماتیـک قطـار و بهـره بـرداری اتوماتیـک قطـار تشکیل شده است که به عبارتی ATC=ATP+ATO+ATS می باشد.
واحد مرکزی پردازش ATC اطلاعات دریافتی از تجهیزات کنـار خطـی را دریافت و مورد پردازش قرار میدهد و دستورات لازم جهـت کنتـرل قطـار، کاهش سرعت ، افزایش سرعت ، توقف قطار و دیگر اطالاعـات مـرتبط را بـه تجهیزات on-board قطار مخابره میکند. به عـلاوه پـایش وضـعیت زیـر سیستم های مختلف نصب شده در ناوگان و ارسال اطلاعات جهت تشخیص وضعیت آنها را برعهده دارد. در خصوص انواع سیستم های کنترل اتوماتیـک و نحوه عملکرد آنها مطلب فراوان است و خود مقاله ای دیگر را مـی طلبـد. در اینجا تنها به شماتیکی از ATC و نحوه ارتباط آن با دیگر زیربخـشهای سیستم بسنده میکنیم . شکل های ١ حوزه عملکرد یـک سیـستم ATC کنارخطی و on-board, وسایر زیر سیستم های لازم را نـشان مـیدهـد. [۴]

پیشرفته بیشتر در خدمت مسافران محلی و قطار شهری قرار گرفته است . اما اجرای عملیات راه آهن به ویژه در سرعتهای بالا بدون توسل به سیستم ATC ممکن نمی باشد. امروزه تحقیقات و مطالعات درجهت مقابله با حوادث و وقایع ، تکنولوژی کنترل قطار را به مرحلۀ راندن لکوموتیو بدون راننده با تأمین ایمنی کامل رسانده است [٢] .
* ساختار سیستم های ATC استفاده شده در راه آهن ها
سیستم ATC ، کنترل اتوماتیک قطار با استفاده از سیستم های میکروپروسسوری و انتقال داده بر اساس اطلاعات دقیق موقعیت و سرعت قطار می باشد. همانطور که در بخشهای قبلی بیان شد
.

شکل ١: شمایی از حوزه عملکرد سیستم ATC در خطوط راه آهن
* سیستمهای ATC استفاده شده در راه آهن های جهان
راه آهن های کشورهای پیشرفتۀ دنیا هر کدام به فراخور حال خود اقدام به طراحی، ساخت و بکارگیری سیستم ATC نموده اند. سیستمهای استفاده شده در راه آهن های کشورهای اروپایی به صورت فهرست وار به شرح جدول زیر
می باشد:
جدول ١: سیستم های ATC استفاده شده در راه آهن های کشورهای اروپایی

و در شکل زیر آمار انواع سیستم های کنترل قطار در قاره اروپا را نشان می دهد که امروزه به سیستم ETCS تبدیل شده و یا در تطابق با آن در سرتاسر اروپا کار می کنند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 12 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد