مقاله پژوهشی اجمالی بر نقش زن خانواده درروند تصمیم گیری برای مسافرت در بین ٢١٨ خانواده تبریزی

word قابل ویرایش
15 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده
پژوهش حاضر طی مصاحبه کنترل شده با ٢١٨ خانوار (٧٩٢نفر) ساکن شهر تبریز ( ٨٠ خانواده از محله های شرقی، ۶٧ خانوار از مناطق مرکزی و٧١خانواده از غرب ) وبا مبنا قرار دادن آخرین مسافرتشان در پی بررسی و جستجوی نقش اعضاء خانواده و بویژه زنان و فرزندان در روند تصمیم گیری برای مسافرت است . برای این منظور ، از دانشجویان رشته خدمات گردشگری دانشگاه علمی کاربردی صنایع دستی خواسته شدکه مصاحبه ای باخانواده های اقوام و آشنایان ساکن در مناطق مختلف تبریز خود به عمل آورده وبا طرح سوالات مشخص در باره آخرین مسافرتشان ، بویژه نسبت به اینکه پیشتهاد دهنده و تصمیم گیرنده مسافرت ،کدامیک از اعضاء خانواده بوده تحقیق بعمل آورند.
مطابق نتایج مورد بررسی ٣٧% پیشنهاد دهندگان برای مسافرت را زنان تبریزی به خود اختصاص دادند، ١١% فرزندان و سهم مردان ٣۶% بود .در این میان حدود ١۶% تصمیم گیری ها نیز بصورت گروهی و مشترکا گرفته شده بود.
بر اساس نتایج حاصله در مقایسه بین زنان و مردان پیشنهاد دهنده سفر، سطح معناداری کوچکتر از ۰۵/۰ بود و بنابراین چنین نتیجه گیری شدکه بین پیشنهاد دهندگی برای مقصد مسافرت وجنسیت رابطه وجود دارد.بعبارت دیگر بر اساس آماره (کا دو) جهت مقایسه فراوانی پیشنهاد دهنده سفر و جنسیت افراد ؛ زنان بیشتر از مردان در انتخاب نوع و مکان واحد مسکونی نقش داشتند.
این نتایج را می توان بانتایج تحقیقات (١٩٧٩)SMITH ، (٢٠٠۵)DEEROP ، و دیگران در جوامع آمریکـا ، اروپـاو دیگر جوامع مــورد مقایسه وبررسی قرار داد.
ضمنا پژوهش مذکور اطلاعات جالب توجهی در خصوص پراکندگی و آمار فراوانی مقاصد داخلی و خارجی گردشگری ، میزان تحصیلات و محل سکونت جامعه آماری خانواده های تبریزی را ارائه میدهد.
با اینکه نتایج بدست آمده از نظر آماری معنا دار است اما نظر به اینکه این آماردر محدوده یک شهر بوده احتمالا اگر در شهرها و مناطق دیگر نیز صورت پذیرد می تواند به نتایج متفاوت و هم تکمیل کننده تحقیق مورد نظر منجر گردد.
واژه های کلیدی: روانشناسی گردشگری ،تصمیم گیری ، مسافرت ، خانواده ، نقش زن ،
مقدمه :
مطالعه انگیزه های سفر از منظر مقاصد گردشگری از آن رو اهمیت دارد که به برنامه ریزان و سیاسیتمداران این صنعت کمک میکند که مقصد مطلوب گردشگران کجاست و از چه ویژگی هایی باید برخوردارد باشد تا بتوانند به برنامه ریزی بهتر امور آن ها و همچنین ارائه خدمات درخور و مناسبنسبت به هر یک اقدام کنند.(پیرس ۴:٢٠٠۵) . مدیریت مقاصد گردشگری می تواند بازار هدف خود را که بیشترین مطابقت را با داشته ها و امکانـات مقصد مورد نظـر دارند را یافته و منـابع و امکانـات خود را به گونه ای مناسب در جهت پاسخ گویی به نیازهای بازار هدف تجهیز نمایند تا در نهایت ، قادر باشد رضایت مصرف کننده را تامین نمایند ، (رنجبریان و زاهدی ۶٠:١٣٨٩).
از این رو می توان گفت که این تنها راه موفقیت در جلب رضایت مشتری و توسعه گردشگری در یک مقصد گردشگری است .زیرا تامین انتظارات و خواسته هـای مصـرف کننده یا حتی عمل کردن فراتر از این انتـظارات و خواسته ها نه تنها به معرفـی مقصـد گردشگری با وجهه ای مناسب نزد گردشگران می انجامد و آن ها نه فقط تکرار سفر به این مقصد را در برنامه خود قرار می دهند، بلکه این امر عاملی موثر در تبلیغ و اطلاع رسانی برای مقصد گردشگری خواهد بود .بدیهی است در صورتی که مقصد گردشگری در شناسایی بازار هدف به درستی عمل نکرده و نتواند نیازها و خواسته ها ی مصرف کنندگان را به نحو احسن پاسخ دهد، عکس این موضوع نیز می تواند اتفاق بیافتد .
حال با توجه به این مطلب که ، اغلب مردم مسافرت ها و تعطیلات خود را همراه با خانواده سپری میکنند و از دیدگاه روان شناسی گردشگری مسافرت خانوادگی از سالمترین انواع گردشگری است که از نظر تاثیرات منفی گردشگری در رده کم آسیب ها قرار می گیرد. و همچنین گروههـای خانواده ، بازدیـد کنندگـان عمـده جاذبه های گردشگـری و باغ وحـش ها را تشکیـل می دهنـد.( پیرس ١٣٨٩: ٢٠٨) . و در این راستا، تحقیقات متعدد ، نشان می دهند تصمیم در مورد مسافرت از جهاتی تحت تاثیر خانواده قرار دارد ( پیرس ١٣٨٩ :١٧٣ ) .می توان به این نتیجـه رسید که جلب رضایت خـانواده در توسعه گردشگری اهمیت خـاص خود را خواهد داشت .
به دلیل اهمیت و نقشی که خانواده درتداوم و سلامت جامعه داشته است ، بسیاری از محققان اجتماعی به بحث و تبادل نظر در این حوزه پرداخته اند. در ارتباط با نقش زنان در خانواده های ایرانی ،از نگاه صاحب نظران حوزه خانواده ، شکل روابط قدرت درخانواده ایرانی نیزبه تدریج و در سالهای اخیر تغییر یافته است ، بنا براین می توان گفت که بررسی در نگرش و نقـش اعضا در خانواده هـا، بویژه در حوزه های مربوط به تصمیم گیری و از جمله تصمیم سفر ،در برنامه ریزیهای گردشگری ،کمک کننده خواهد بود.
پیشنه پژوهش :
جنکینز در سال ١٩٧۶ در تحقیقـات مفصل خود ، در مـورد خانـواده هـای آمریکایی ، رونـد تصمیم گیری آنهـا را در چارچوبـی توریستی روشن کرد و راههای مشورت وتعامل بین اعضاء خانواده ، از جمله قدرتمندی هر یک از اعضاء خانواده در تصمیم گیری و مشارکت و همکاری داخلی بین آنها را مورد بررسی قرار داد.در نتایج حاصل از پژوهش جنکینز ، تصمیم گیری در خصوص انتخاب مقصد ومکان اقامت ،وسیله نقلیه و برنامه بازیها ، بازدیدها و کارهای دیگری که انجـام خواهند داد، بصورت گروهـی و همگانـی بود .بنظر می آمد که زن در این زمینه به تنهائی نقشی فعال و آشکار ندارد ، ولی در عمل این نقش بشکل پنهان و بسیار عمیق است .و همچنین مقایسه با افراد خارج از خانواده نیز در فرایند تصمیم گیری موثر بود.(گولتا ٨١:١٣٨۴)
بعدها خانم اسمیت در سال ١٩٧٩ با تحقیق در مورد خانواده های امریکایی از طبقه متوسط ، متوجه شد برغـم روش و استراتـژی تصمیم گیری که در چارچوب استراتژی داخل دیوارهای خانواده اتخاذ می شد ، همواره زن ،نقش مهم و اساسی را به عهده دارد و هنرپیشه اصلی در برنامه ریزی مسافرتی است . یعنی اوست که می داند هردو(زن و شوهر)چه مقصودی از مسافرت دارند. (گولتا٨١:١٣٨۴)
در پزوهشهای دیگری که انحصارا به نقش زنان در ا تصمیم گیری های خانوادگی (به غیر از مسافرت ) صورت گرفته نیز نتایج قابل توجهی بدست آمده است .
در مقاله ای با عنوان (تحلیلی بر قدرت تصمیم گیری زنان مجرد و متأهل ) که به قدرت تصمیم گیری دویست زن متاهل و مجرد در کشمیرپرداخته شد، نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که میان قدرت تصمیم گیری زنان با سطح تحصیلات آنان رابطۀ مستقیم وجود دارد.همچنین محققان بر این باورند که قدرت تصمیم گیری زنان مجرد و متأهل در یک سطح قراردارد و هر دو گروه زنان از قـدرت تصمیـم گیـری پاییـنـی در خـانواده برخـوردارنـد و بـه شـدت به تصمیمـات شوهـر یا اعضـای دیگـر خانـواده وابستـه اند(موزامیل ١٨:٢٠٠٨).
همچنین ، در مقاله ای با عنوان (تصمیم گیری زنان خانه دار روستایی و شهری در نیکاراگوئه ) محقق به این نتیجه رسید که فعالیت و مشارکت زنان در مواردی بیش از درآمد بر قدرت تصمیم گیری زنان در خانواده تأثیر می گذارد، اما از سوی دیگرایدئولوژی های حاکم نیز قدرت تصمبم گیری زنان را محدود می کند .از سوی دیگر، محقق بر این باور بود که قدرت تصمیم گیری زنان درشهر بیشتر از روستاست ، زیرا امکان مشارکت اقتصادی زنان در مناطق شهری بیشتر از مناطق روستایی است . (برادشو١۵:٢٠١٣)
روش شناسی و شیوه جمع آوری داده ها
همانگونه که اشاره گردید پس از طرح مسئله و توجیه تعداد ۵٠ نفر از دانشجویان رشته خدمات جهانگردی مرکز علمی کاربردی صنایع دستی تبریز، فرمهای پرسشنامه ( شامل سوالات در خصوص عضوی از خانواده که پیشنهاد دهنده آخرین مسافرت انجام شده ؛ محل آخرین مسافرت ، محل سکونت و میزان تحصیلات فرد پیشنهاد دهنده ) توزیع ، و از آنها خواسته شد که به منزل خویشاوندان وآشنایان خود که در مناطق مختلف تبریز زندگی می کنند رفته و کوشش نمایند به شکل مصاحبه صمیمانه پاسخ پرسشهای خواسته شده را در مورد آخرین مسافرتشان اخذ و در فرمهای مربوطه قرار دهند. از دانشجویان خواسته شده بود که برای جلوگیری از سو گیری مخاطبان و تاثیر آن بر درستی پاسخهای اخذ شده ، مخاطبان را از اهداف مقایسه ای پژوهش آگاه نکنند .همچنین با توجه به اینکه سوالات در مورد سفری بود که قبلا انجام یافته است می توانستیم نسبت به صحت پاسخهـای اخذ شده اطمینان بیشتری داشت .هر دانشجو بر اساس تعـداد وتنـوع خویشاونـدان بین ٣ تا ٧ پرسشنامه را پر نمود. جمعا ٢۵٠ پرسشنامه توزیع گردید که پس از جمع آوری , ٣٢ پرسشنامه به دلایلی از قبیل ناقص بودن اطلاعات یا عدم توجیه پاسخ دهنده حذف گردید که در نهایت ٢١٨ پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . ،
تحلیل داده ها و استنباط
با توجه به اینکه هدف اصلی پژوهش بررسی اجمالی نقش کلی زن در روند تصمیم گیری برای مسافرت بود یک فرضیه تدوین و در کنار سایر یافته های توصیفی مورد بررسی قرار گرفت :
فرضیه : در انتخاب مقصد مسافرت بین زنان ومردان متاهل تبریزی اختلاف معنی داری وجود ندارد.
برای آزمون فرصیه و ارزیابی همقوارگی متغیرهای مورد نظر مورد نظر از آزمون ناپارامتری خیدو یا مربع کای ( Chi-squared test) استفاده گردید. (جدولهای ١و٢)
جدول ١: جدول توصیفی متغیر جنسیت و پیشنهاد کننده سفر
جدول ٢: آماره کا دو جهت مقایسه فراوانی پیشنهاد دهنده انتخاب خانه مسکونی و جنسیت افراد
بر اساس نتایج حاصله سطح معناداری کوچکتر از ٠/٠۵ می باشد بنابراین می توان گفت بین پیشنهاد دهندگی سفر و جنسیت رابطه وجود دارد. بنابراین میتوان چنین استنباط کرد که با توجه به جدول توصیفی(شماره ١) زنان بیشتر از مردان در انتخاب مکان مسافرت نقش دارند و این نقش با توجه به نتایج مندرج در جدول شماره ٢ معنی دار می باشد. یعنی فرضیه پژوهشی رد می شود و زنان در انتخاب نوع و مکان سفر، بیشتر از مردان دارای نقش می باشند.
یافته های توصیفی
– پیشنهاد دهنده :
همانگونه که اشاره گردید ، در میان ٢١٨ خانواده مورد بررسی ، پیشنهاد دهنده ٨٢ خانواده که مورد قبول بقیه افراد واقع شده ونهایتا تصمیم به مسافرت عملی گردیده را زنان تشکیل داده اند .بعبارت دیگر پیشنهاد دهنده ٣٧.۶% از خانواده های مورد بررسی زنان بوده اند.
پیشنهاد دهنده ٧٨ خانواده نیز مردان بوده اند که ٣۵.۵% را تشکیل می دهند،در ٢۴خانواده هم یکی از فرزندان و در ٣۴ خانواده باقیمانده هم تصمیم به صورت گروهی (بیش از یک نفر)گرفته شده است که به ترتیب ١١% و ١۵.۶% از پیشنهاد دهندگان را به خود اختصاص می دادند.(جدول ٣ و نمودار١).
جدول (٣) پیشنهاد دهنده

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 15 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد