بخشی از مقاله


مقدمه :
گندم معمولي در محدوده وسيعي از شرايط آب و هوايي جهان رشد مي كند و در حقيقت اين گياه سازگارترين گونه هاي غلات است ، زمينه هاي زيادي در سرتاسر جهان در مقايسه با ساير گياهان زراعي ، به كشت آن اختصاص داده شده است . در ايران هم مانند بسياري از كشورهاي جهان ، نان حاصله از گندم مهمترين ماده غذايي روزانه مردم را تشكيل مي دهد و نقش عمده اي در تأمين انرژي و پروتئين مورد نياز بدن بعهده دارد اين گياه به صورت ابي و ديم در بيشتر اقليم هاي كشور قابليت كشت را دارد . ر

عايت اصول مناسب صحيح در زمينه آماده سازي زمين و كاشت اين محصول اساسي مي تواند ضمن جلوگيري از اتلاف بي رويه نهاده ها باعث تعداد بوته سبز مناسب در هكتار شده و عملكرد را به نحو قابل ملاحظه اي افزايش مي دهد . بعد از كاشت گندم مرحله داشت با اجراي عمليات همچون آبياري ، تغذيه ( كود سرك ) ، مبارزه با آفات ، بيماريها و علفهاي هرز آغاز مي شود كه اجراي صحيح و به موقع آنها علاوه بر افزايش كيفي و كمي محصول باعث حفظ محيط زيست و پايداري توليد مي گردد . به همان نسبت كه عمليات كاشت و داشت

اهميت زيادي دارند ف در برداشت محصول نيز بايد توجه كافي مبذول شود ، تا برداشت در زمان مناسب صورت گيرد و از تلفات گندم در اثر عوامل مختلف جلوگيري شود پس اهميت برداشت گندم از ساير موارد كاشت و داشت كمتر كه نبوده شايد مهم تر نيز باشد ، چون كوتاهي در اين مرحله در واقع تلاش ساير مراحل را تضييع مي كند .
نام بهره برداري : عبدالرضا حرداني


نوع بافت زمين رسي و در سطح 65 هكتار واقع در روستاي مليحان كشت شده است عمليات كاشت بوسيله كوود پاشي سانتريفيوژ انجام شد .
عمليات تهيه زمين شامل ماخار ، شخم ، ديسك سبك و سنگين ( 3 نوبت ) مال ، كودپاشي و بذر پاش با كود پاش سانتريفيوژ .
بذر گندم مصرفي از نوع چمران است كه به ميزان kg/ha 300 در تاريخ 20/8/85 بذر پاش شد .
كود پايه مصرفي شامل kg/ha 200 سوپر فسفات تريپل ، kg/ha 50 اوره .
آبياري اول زمين در تاريخ 26/8/85 انجام گرديد .


عمليات داشت :
در طي بازديدهايي كه از زمين ايشان انجام گرفت سطح سبز مزرعه 95% تشخيص داده شد . بدين ترتيب عمليات تهيه زمين و كشت به اتمام رسيد و زمان انجام عمليات داشت شروع شد . در طي بازديدهاي مكرر از زمين ايشان در تاريخ 9/10/85 علفهاي هرز پهن برگ و بار يك برگ زمين ايشان كاملاٌ مشهود بود كه از جمله علفهاي هرز پهن برگ مي توان پنيرك ، يونجه باغي ، كنگر وحشي و بار يك برگ مي توان چچم ، فالاريس و يولاف وحشي را نام برد .


وضعيت مزرعه از لحاظ تراكم بوته در متر مربع ( 150 بوته ) و تعداد پنجه ( 3-2 پنجه ) و خونه از لحاظ دانه بندي نسبتاٌ خوب مي باشد و بر اساس محاسبه انجام شده ميزان متوسط عملكرد در هكتار3700 كيلوگرم مي باشد .

نام بهره برداري : حميد اميري
نوع بافت زميني است و در سطح 65 هكتار واقع در روستاي مليحان كشت شده است . كه عمليات كاشت بوسيله كود پاش سانتيريفيوژ انجام شده است .
عمليات تهيه زمين شامل ماخار ، شخم با گاو آهن ،‌ديسك سنگين و سبك ( 3 نوبت ) ماله ، كودپاشي و بذر پاشي .
بذر گندم مصرفي از نوع چمران است كه به ميزان kg/ha 300 در تاريخ 23/8/85 بذر پاشي شد .
كود پايه مصرفي شامل kg/ha 150 فسفات آمونيم مي باشد .
آبياري اول زمين در تاريخ 24/8/85 انجام شد .

عمليات داشت :
وضعيت زمين از لحاظ تراكم بوته در متر مربع ( 110 بوته ) و تعداد پنجه( 3-2 پنجه ) و خوشه از لحاظ دانه بندي به علت شوري زمين نسبتاٌ خوب است و بر اساس محاسبه انجام شده ميزان متوسط عملكرد در هكتار 3200 كيلوگرم مي باشد .

نام بهره بردار : كريم حرداني
نوع بافت زمين است و در سطح 40 هكتار كشت شده است كه عمليات كاشت بوسيله كود پاشي سانتيريفيوژ در تاريه 23/8/85 انجام شد .
عمليات تهيه زمين شامل ماخاره ، شخم ، گاو آهن ، ديسك ( 3 نوبت ) ، ماله ، كود پاشي و بذر پاشي .
بذر گندم مصرفي از نوع چمران است كه به ميزان kg/ha 250 بذر پاش شد .
كود پايه مصرفي 200 كيلوگرم در هكتار فسفات آمونيوم بود .
آبياري اول زمين در تاريخ 23/8/85 انجام شد .


عمليات داشت :
وضعيت زمين از لحاظ تراكم بوته در متر مربع ( 110 بوته ) و تعداد پنجه ( 3-2 ) و خوشه از لحاظ دانه بندي نسبتاٌ خوب بوده و بر اساس محاسبه انجام شده ميزان متوسط عملكرد در هكتار 3300 كيلوگرم مي باشد .

نام بهره برداري : عبدالنبي ناصري
نوع بافت زمين است و در سطح 30 هكتار كشت شده است كه عمليات كاشت كود پاشي سانتيريفيوژ در تاريخ 20/8/85 انجام شد .
عمليات تهيه زمين شامل ماخار ، شخم با گاو آهن ، ديسك سبك ، و سنگين ، ماله ، كود پاشي و بذر پاشي .
بذر گندم مصرفي از نوع چمران است كه به ميزان kg/ha 250 بذر پاشي شد .
كود پايه مصرفي شامل kg/ha 150 فسفات آمونيوم بود .


آبياري اول زمين در تاريخ 30/8/85 انجام شد .
وضعيت مزرعه از لحاظ تراكم بوته در متر مربع ( 140 بوته ) و تعداد پنجه ( 3-2 پنجه ) و خوشه از لحاظ دانه بندي بسياتر خوب بود و بر اساس محاسبه انجام شده ميزان متوسط عملكرد در هكتار 3600 كيلوگرم مي باشد .

مشكلات فني و اجرايي :
1- شور بودن اراضي
2- ناهموار بودن اراضي
3- كوچك بودن قطعات


4- عدم دستسري به ادوات مورد نياز براي كشت مكانيزه و از جمله رديفكار و كمبينات .
5- خاكي بودن كانالهاي درجه 3 و 4 .


6- با توجه به شور بودن اراضي و نياز شديد به كود پتاسه متأسفانه در موقع تهيه زمين به اندازه كافي در دسترس كشاورز نمي باشد .
7- عدم استفاده از نهره مضاعف و در نتيجه سرعت بالاي آب در هنگام ورد به زمين كه باعث تلفات تعداد زيادي از بذور مي شود .
8- عدم وجود جاده جهت دسترسي به مزارع كه يكي از عمده ترين مشكلات اينجانب براي حضور به موقع و مستمر در مزارع بوده .
9- نبودن وسيله نقليه مناسب جهت بازديد به موقع و مورد نياز در مزارع .

پيشنهادات :
1- با توجه به اينكه قسمتي از اراضي شور مي باشند و نياز شديد به احداث زهكشي دارد و از طرفي اگر برخي از كشاورزان در اراضي خود اقدام به احداث زهكشي نمايند مشكل شوري حل نخواهد شد . لا جا دارد كه سازمان جهاد كشاورزي نسبت به احداث زهكشي براي كل اراضي و نيز متقاعد كردن كشاورزان به انجام اين امر مهم اقدام نمايد .
2- به منظور تسطيح اساسي اراضي با توجه به كوچك بودن قطعات و عدم امكان ماله زدن به صورت گوشه به گوشه ( ضربدري ) لازم است كه دولت تسهيلات بانكي سهل الوصول كم بهره در اختيار متقاضيان قرار دهد كه از نظر نقشه برداري كشاورزان را ياري نمايد .


3- با توجه به اينكه فرهنگ كشاورزي منطقه از لحاظ تعاون و همكاري با يكديگر خيلي ضعيف مي باشد ( مانند عدم رضايت جهت احداث زهكش در اراضي ) و اين امر ضربه بزرگ ب توليد در منطقه وارد مي كند لذا به نظر مي رسد كه دولت با تشويق كشاورزان در امر ايجاد شركتهاي تعاوني روستايي اقدام نمايد .


4- با توجه به اينكه اكثريت كشاورزان بعد از برداشت مزارع اقدام به سوزاندن كاه و كلش باقيمانده مي كنند و اين موضوع خسارت زيادي را به ميكروارگانيسم هاي موجود در خاك وارد كرده و در درازمدت باعث كاهش مواد آلي خاك و تغيير در بافت خاك مي شود . و همانگونه كه امروزه شاهد هستيم جهت جبران مواد آلي خاك ، كودهايي شيميايي به ميزان زيادي در اراضي مصرف مي شوند لذا توصيه مي شود كه بلافاصله پس از برداشت كود اور در اختيار كشاورز قرار گيرد تا كشاورز پس از برداشت اقدام به كودپاشي و سپس شخم نمايد تا تجزيه كاه و كلش موجود با سرعت بيشتري انجام شده و عمليات شخم پس از برداشت را تسهيل نمايد .


5- با توجه به خاكي بودن كانالهاي آب در شبكه هاي زهكشي و بالا بودن تلفات آب لازم است كه ارگان مسئول نسبت به پوشش دادن كانالها اقدام نمايد و همچنين كشاورزان را به احداث نهر مضاعف جهت جلوگيري از تلفات بذر تشويق نمود .


6- با توجه به اينكه كشاورزان آشنايي چنداني با مصرف كود پتاس ندارند از يكطرف و نبودن كود پتاس به اندازه كافي در زمان تهيه زمين لازم است ترتيب اتخاذ شود كه اولاٌ كود سولفات پتاسيم در انبارهاي تعاوني منطقه موجود باشد و ثانياٌ از طريق ترفندهاي قابل اجرا كشاورزان را وادار به خريداري و مصرف مود فوق الذكر در اراضي خود بنمايد .
7- با توجه به اينكه برخي از اراضي اين روستا فاقد جاده مناسب جهت تردد ماشين آلات كشاورزي و ادوات مربوطه مي باشند لازم است كه براي مجموعه اراضي مجاور با خود ياري كشاورزان و دولت نسبت به احداث جاده اقدام گردد .


8- با توجه به بالا بودن قيمت اجاره ماشين آلات امكان حضور به موقع و مورد نياز در مزارع ميسر نمي باشد . لذا به منظور سروسامان دادن به حضور ناظرين دو منطقه به نظر مي رسد كه لازم است مسئوليت سازمان نظام مهندسي يا مديريت شهرستان تعدادي وسيله نقليه مناسب اجاره نمايند و نظارت بر آنها اعمال نمايند . ( با تشكر )


گزارش نوع و تعداد علفهاي هرز پهن برگ و باريك برگ به مسئول محترم مركز خدمات سفحه جناب آقاي مهندس نگرايي اعلام شد و از ايشان تقاضاي علف كش جهت مبرازه با علفهاي هرز پهن برگ و باريك برگ گرديد . بدين ترتيب سموم گرانشتار جهت مبارزه با علفهاي هرز پهن برگ و تاپيك جهت مبارزه با علفهاي هرز باريك برگ به آقاي حرداني تحويل داده شد . بدين ترتيب ايشان در تاريخ 20/10/85 اقدام به سمپاشي بوسيله سمپاش پشت تراكتوري نمودند . كه با توجه به قابليت اختلاط اين دو سهم با همديگر تا پيك به ميزان 1 ليتر در هكتار و گرانشار به ميزان 20 گرم در هكتار مصرف گرديد . لازم به ذكر است كه ايشان در 30 هكتار از زمينهايشان از كود مايع غزال به صورت مخلوط با سم و به ميزان 5/2 ليتر در هكتا

راستفاده نمودند . 3 روز بعد از سمپاشي يعني در تاريخ 23/10/85 ايشان اقدام به كود پاشي نمودند كه ميزان كود سرك اول 150 kg/ha بود . قابل ذكر است كه در تاريخ 26/10/85 بارندگي داشتيم به همين دليل نيازي به آبياري پس از كودپاشي نبود . در تاريخ 8/11/85 از زمين ايشان بازديد شد كه تأثير سمپاشي بر روي علفهاي هرز باريك برگ به خوبي مشهود بود ولي در تعدادي از قطعات علف هرز پنيرك از بين نرفته بود به همين دليل به ايشان توصيه شد به دليل زياد بودن تراكم علف هرز پنيرك ايشان اقدام به سپماشي با سم 2, 4D نمايند . به همين دليل تعدادي از قطعات با سم 2, 4.D به ميزاني kg/ha Lit 2 و توسط سمپاش پشت تراكتوري مجدداٌ سمپاشي گرديد .


در بازديدي كه از زمين در تاريخ 8/11/85 داشتيم مزرعه ايشان در مرحله ساقه رفتن بود و نياز به دان كود سرك دوم تشخيص داده شد به همين دليل ايشان در تاريخ 12/11/85 اقدام به دادن كود سرك دوم به ميزان kg 200 در هكتار نمودند و به ايشان توصيه گرديد كه بلافاصله پس از كود پاشي ، اقدام به آبياري نمايند بدين ترتيب ايشان به صورت قطعه قطعه اقدام به كود پاشي و سيب آبياري دوم نمودند . آبياري دوم ايشان از 13/11/85 شروع شد و در تاريخ 27/11/85 به اتمام رسيد .


قابل توجه است كه 20 هكتار از زمين آقاي حرداني به علت اتمام كود اوره قبل از آبياري دوم كود سرك دوم داده نشد . به همين دليل آقاي حرداني پس از هريداري كود اوره در تاريخ 2/12 اقدام به دادن سرك دوم در 20 هكتار ذكر شده نمودند و در تاريخ 4/12/85 اقدام به آبياري سوم كردند . آبياري سوم زمين اياشن در تاريخ 16/12/85 به اتمام رسيد . از سمپاشي كود سرك سوم به ميزان kg/ha 150 استفاده گرديد . به ترتيب كه شرح داده شد عمليات داشت در مزرعه آقاي حرداني تاكنون انجام گرديده است .

عمليات داشت آقاي كريم حرداني
عمليات كاشت توسط بذر پاش سانتريفيوژ در تاريخ 23/8/85 كه در طي بازديد انجام شد سطح سبز مزرعه 95% تعيين گرديد . بدين شرح عمليات تهيه زمين و كاشت به اتمام رسيد و زمان انجام عمليات داشت شروع شد . در طي بازديدهاي مكرر از زمين ايشان در تاريخ 15/10/85 علفهاي هرز پهن برگ و باريك برگ زمين ايشان كاملاٌ مشهور بود كه از جمله علفهاي هرز پهن برگ مي توان پنيرك ، چغندر وحشي ، يونجه باغي و باريك برگ مي توان جچم ، فالاريس ، يولاف وحشي را ذكر نمود . بدين ترتيب گزارش نوع و تعداد علفهاي هرز پهن برگ و

باريك برگ به مسئول محترم مركز خدمات سفحه جناب اقاي مهندس نگرايي اعلام گرديد و از ايشان تقاضاي علف كش جهت مبارزه با علفهاي هرز پهن برگ و باريك برگ گرديد . بدين ترتيب سموم گرانستاري جهت مبارزه با علفهاي هرز پهن برگ و تاپيك جهت مبارزه با علفهاي باريك برگ به آقاي حرداني تحويل داد شده . بدين ترتيب ايشان در تاريخ 23/10/85 اقدام به سمپاشي بوسيله سمپاشي پشت تراكتوري نمودند كه با توجه به قابليت اختلاط اين دو سم با همديگر تا پيك به ميزان 1 ليتر در هكتار و گرانتشار به ميزان 20 گرم در هكتار مصرف

گرديد لازم به ذكر است كه ايشان در 10 هكتار از زمينهايشان از كود مايع غزال به صورت مخلوط با سم و به ميزان 5/2 ليتر در هكتار استفاده نمدند . آقاي حرداني نسب از سمپاشي در تاريخ 25/10/85 اقدام به دادن كود سرك اول توسط سانتريفيوژ و به ميزان kg/ha 200 نمودند . قابل ذكر است كه بلافاصله سيب از كود پاشي ( سرك اول ) در تاريخ 26/10/85 بارندگي داشتيم به همين دليل نياز به آبياري پس از كودپاشي نبود . در تاريخ 8/11/85 از زمين ايشان بازديد شد كه تأثير سمپاشي بر روي علفهاي هرز پهن برگ و باريك برگ به خوبي مشهود بود البته به جز 10 هكتار از زمينهاي پشت سيل بند نمدند كه بلافاصله پس از كودپاشي در تاريخ 26/10/85 بارندگي داشتيم به همين دليل نياز به آبياري پساز كود سرك اول

نبود . در طي بازديد هايي كه پس از سپماشي از زمين ايشان بعمل آمد تأثير سم روي علفهاي هرز پهن برگ و باريك برگ به خوبي مشهود بود . در بازديد 8/11/85 نياز به دادن كود سرك دوم مشاهده شد كه در اين زميان مزرعه در مرحله ساقه رفتن بود به همين دليل كود سرك دوم به ميزان kg/ha 150 در تاريخ 8/11/85 انجام شد و بلافاصله پس از كود پاشي آبياري دوم از تاريخ 10/11/85 شروع شد و در تاريخ 17/11/85 آبياري دوم به اتمام رسيد . آقاي اميري از تاريخ 3/12/85 اقدام به انجام آبياري سوم نمودند و آبياري سوم ايشان در تاريخ 13/12//85 به اتمام رسيد . لازم به ذكر است كه مزرعه آقاي اميري در مرحله خوشه دهي و برخي از قطعات در مرحله گرده افشاني مي باشد به ترتيب كه شرح داده شده عمليات داشت در مزرعه آقاي اميري تاكنون انجام گرديده است .

 

عمليات داشت مزرعه آقاي حميد اميري :
در طي بازديدهايي كه از زمين ايشان انجام شد سطح سبز مزرعه 95% تشخيص داد شد . بدين ترتيب عمليات تهيه زمين و كشت به اتمام رسيد و زمان انچجام عمليات داشت شروع شد . در طي بازديدهاي مكرر از زمين ايشان رد تاريخ 15/10/85 علفهاي هرز پهن برگ و باريك برگ زمين ايشان كاملاٌ مشهود بود از جمله علفهاي هرز پهن برگ زمين ايشان را مي توان پنيرك ، چغندر وحشي ، يونجه باغي ، و باريك برگ مي توان چچم ، فالاريس ، يولاف وحشي را نام برد . گزارش نوع و تعداد علفهاي هرز پهن برگ وب اريك برگ به مسئول محترم مركز
خدمات سفحه جناب آقاي مهندس نگرايي اعلام شد و از ايشان تقاضاي علف كش جهت مبارزه با علفهاي هرز پهن برگ و باريك برگ گرديد و بدين ترتيب سموم گرانستار جهت مبارزه با

علفهاي هرز پهن برگ و تا پيك جهت مبارزه با علفهاي هرز باريك برگ به آقاي اميري تحويل داده شد . بدين ترتيب ايشان در تاريخ 21/10/85 اقدام به سمپاشي بوسيله سمپاشي شتي تراكتوري نمودند كه با توجه به قابليت اختلاط اين دو سم با همديگر تا پيك به ميزان 1 ليتر در هكتار و گرانشار به ميزان 25 گرم در هكتار مصرف گرديد لازم به ذكر است كه ايشان در 40 هكتار از زمينهايشان از كود مايع غزال به صورت مخلوط با سم و به ميزان 5/2 ليتر در هكتار استفاده نمودند . آقاي اميري در تاريخ 24/10/85 اقدام به دادن كودسرك اول به ميزان kg/ha 200 .

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید