گزارش کارآموزی بیمه تامین اجتماعی

word قابل ویرایش
55 صفحه
11700 تومان
117,000 ریال – خرید و دانلود

۱-۱- دفتر روزنامه حسابهای عمومی :
از آنجائیکه روش مالی سازمان بصورت ماشینی بوده و در نظر است کلاً عملیات مالی سازمان در رابطه با درمان نیز بصورت ماشینی باشد لذا دفتر روزنامه مبتنی بر استفاده از ماشین تهیه گردیده و لازم است واحدهای درمانی از این دفاتر که نمونه آن ضمیمه این دستورالعمل می‌باشد استفاده نمایند. بدیهی است از ستونهایی که در روش دستی مورد نیاز نبوده استفاده بعمل نخواهد آمد. دفتر روزنامه حسابهای عمومی شامل ۱۱ ستون و بشرح زیر مورد استفاده قرار خاهد گرفت و واحدها مکلفند کلیه عملیات مالی را منحصراً از روی سند حسابداری که بعداً توضیح داده خواهد شد در دفتر روزنامه حسابهای عمومی ثبت نمایند.

ستون ۱- تاریخ روز، ماه، سال در این ستون ثبت خواهد شد.
ستون ۲- این ستون مخصوص ثبت شماره اسناد خواهد بود که از ابتدای هر سال از شماره یک شروع به بطور مسلسل تا پایان همان سال ادامه می یابد ضمناً به هر سند فقط یک شماره اختصاص داده خواهد شد.

ستون ۳- در این ستون شماره شناسائی حساب سایر اشخاص ثبت خواهد شد که مختص روش مکانیزه است.
ستون ۴- در این ستون شرح عملیات عیناً ز سند حسابداری به دفتر منتقل خواهد شد.
ستون ۵- شماره صفحه دفتر کل در این ستون قید خواهد شد.

ستون ۶- این ستون برای درج شماره حساب است که واحدهای درمانی از این ستون استفاده نخواهند کرد.
ستون ۷- در این ستون مبلغ جزء بدهکار (معین حساب) ثبت خواهد شد.
ستون ۸- در این ستن جمع مبالغ جزء بدهکار در مقابل سرفصل کل حساب و برای انتقال به دفتر کل ثبت خواهد شد.
ستون ۹- این ستون برای درج شماره حساب بوده که مانند ستون ۶ فاقد ثبت خواهد بود.
ستون ۱۰- در این ستون مبلغ جزء بستانکار ثبت خواهد شد.

ستون ۱۱- جمع مبالغ جزء بستانکار در مقابل سرفصل کل حساب و برای انتقال به دفتر کل ثبت خواهد شد.
تبصره یک – جمع ستونهای ۷و۸و۱۰و۱۱ هر صفحه به صفحه بعد منتقل و این عملیات تا پایان ماه ادامه خواهد داشت و درپایان هر ماه جمع عملیات ماه قبل نیز در ستون مربوط ثبت می‌گردد تا جمع کل لغابت ماه مورد عمل بدست آید. توجه خواهند داشت که جمع ستونهای ۷و ۸و ۱۰و ۱۱ با هم برابر خواهد بود.
تبصره دو- نسخ اول دفتر روزنامه حسابهای عمومی هر ماه واحد که به امضاء مسئولین مربوط رسیده است حداکثر تا پنجم ماه بعد به انضمام سایر مدارک قید شده در این دستور العمل به اداره کل امور مالی ارسال خواهد شد.

۲-۱- دفتر کل
این دفتر دارای ۷ ستون بشرح زیر می باشد که برای ثبت عملیات مالی واحدهای درمانی از روی ستونهای ۸ و ۱۱ دفتر روزنامه حسابهای عمومی با توجه به سرفصل کل حسابهای مندرج در دستورالعمل مورد استفاده قرار می‌گیرد.
ستون ۱- در این ستون تاریخ روز، ماه ، سال درج می‌گردد.
ستون ۲- در این ستون شماره صفحه دفتر روزنامه ثبت می‌گردد.
ستون ۳- در این ستون شرح مختصری با توجه به سرفصل کل حساب ثبت خواهد شد.

ستون ۴- اقلام بدهکار مندرج در ستون ۸ دفتر رزونامه ثبت خواهد شد.
ستون ۵- اقلام بستانکار مندرج در ستون ۱۱ دفتر رزونامه ثبت خواهد شد.

ستون ۶- در این ستون کلمه بدهکار (بد) و یا بستانکار (بس) با توجه به مانده نوشته می شود.
ستون ۷- تفاوت ستون بدهکار با ستون بستانکار ثبت خواهد شد.
۳-۱- دفتر معین
این دفتر مانند دفتر کل دارای ۷ ستون به شرح ذیل می‌باشد که برای ثبت عملیات مالی واحد درمانی از روی ستونهای ۵و ۸ سند حسابداری با توجه به سرفصل جزء حسابهای مندرج در این دستورالعمل مورد استفاده قرار می‌گیرد.
ستون ۱- در این ستون تاریخ روز، ماه ، سال درج می‌گردد.

ستون ۲- در این ستون شماره صفحه دفتر روزنامه ثبت می‌گردد.
ستون ۳- در این ستون شرح عملیات عیناً از سند حسابداری به دفتر مزبور منتقل خواهد شد.
ستون ۴- در این ستون مبالغ بدهکار ستون ۵ سند حسابداری به این دفتر منتقل خواهد شد.
ستون ۵- در این ستون مبالغ بستانکار ستون ۸ سند حسابداری به این دفتر منتقل خواهد شد.

ستون ۶- در این ستون کلمه بدهکار (بد) و یا بستانکار (بس) با توجه به مانده حساب نوشته می‌شود.
ستون ۷- در این ستون تفاوت ستون مبالغ ثبت شده در ستون بدهکار بامبالغ ثبت شده در ستون بستانکار نوشته می شود.
تبصره : بدیهی است جمع مانده حسابهای جز دفاتر معین پس از استخراج موازنه ماهیانه بایستی همواره برابر با مانده سرفصل کل همان حساب باشد.

۴-۱- دفتر اعتبارات
به منظور کنترل اعتبارات واگذاری و جلوگیری از انجام هرگونه هزینه فاقد اعتبار و تهیه و تنظیم بودجه مقایسه‌ای(هزینه‌های انجام شده با اعتبارات ابلاغی) ثبت دفتر اعتبارات الزامی بوده و دفتر مزبور مانند دفتر معین و بر اساس سرفصل‌ها و مواد تعیین شده تقسیم بندی و کل اعتبارات واگذاری مربوط به هر ماده و سرفصل در دفتر اعتبارات ثبت و هزینه‌های مورد عمل پس از تامین اعتبار در این دفتر بر اساس ریز مواد ثبت خواهد گردید.

بدیهی است در هنگام وقوع هر نوع هزینه مهمور نمودن دستور پرداخت به مهر (تامین اعتبار شد) ضروری خواهد بود ضمناً دفتر اعتبارات شامل ۸ ستون و بشرح زیر می‌باشد:
ستون ۱- در این ستون از شماره یک شروع و تا پایان سال بطور مسلسل ادامه می یابد.

ستون ۲- در حال حاضر نیاز به تکمیل این ستون از طرف واحد درمانی نبوده و پس از اتخاذ تصمیم نهایی در جهت استفاده از سیستم کامپیوتری مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
ستون ۳- این ستون مخصوص ثبت تاریخ واگذاری اعتبار و همچنین ثبت تاریخ و نوع هزینه که عملاً همان تاریخ دستور پرداخت خواهد بود می باشد.
ستون ۴- توضیحات مختصری در ارتباط با نوع هزینه و اعتبار دریافتی در این ستون ثبت خواهد گردید ضمناً شماره و تاریخ مجوزات اعتبارات ابلاغی و همچنین شماره دستور پرداختهای صادره در این ستون ثبت می‌گردد.

ستون ۵- مبالغ اعتبار ابلاغی در این ستون ثبت می‌گردد.
ستون ۶- در این ستون هزینه‌هایی که بطور علی‌الحساب پرداخت می‌شود یا تعهد انجام هزینه قبل از پرداخت وجه بعمل می‌آید ثبت می‌گردد و بعد از قطعیت هزینه از این ستون به ستون شماره ۷ منتقل می‌گردد. توضیح اینکه به میزان مبلغ مندرج در ستون ۶ (تعهدات)‌ اعتبار تقلیل پیدا می‌کند که اگر هزینه قطعیت نیافت از ردیف تعهدات برگشت و به مانده اعتبار مصرفی تلفیق نشده و اگر در این خصوص ثبت در ستون ۶ (تعهدات انجام یافته باشدمی‌باید عیناً برگشت گرد.
ستون ۷- این ستون مخصوص ثبت هزینه‌های قطعی می باشد.

ستون ۸- این ستون نشانگر میزان باقیمانده اعتبار که از مابه‌التفاوت اعتبارات ابلاغی و هزینه‌های انجام شده قطعی و تعهد حاصل می شود می‌باید در هر ثبتی مانده اعتبار مشخص باشد.
۵-۱- دفتر اثاثیه واموال
این دفتر دارای ۹ ستون به منظور ثبت ریز کلیه اثاثیه و اموال منقول اعم از اداری و وسایل پزشکی به شرح ذیل می باشد.
ستون ۱- در این ستون ردیف حسابها بصورت مسلسل ثبت می‌گردد.
ستون ۲- در این ستون تاریخ خرید اموال و تاریخ حواله انبار ثبت می‌گردد.
ستون ۳- در این ستون مشخصات کامل اثاثیه و اموال ثبت می‌گردد.

ستون ۴- این ستون مربوط به ثبت شماره جنس و اموال واثاثیه می باشد که در صورت لزوم از طرف اداره کل خدمات تعیین و ابلاغ می شود.
ستون ۵- در این ستون شماره پلاک منصوبه بر روی اموال ثبت می‌گردد.
ستون ۶- در این ستون نام محل مورد استفاده اموال ثبت می‌گردد.
ستون ۷- در این ستون قیمت کالای خریداری شده و یا انتقالی ثبت می‌گردد.

ستون ۸- چنانچه اموالی از طریق انبار به آن واحد ارسال گردد شماره حواله انبار مربوط در این ستون ثبت می‌گردد.
ستن ۹- هر نوع اطلاعات دیگری جهت مشخص شدن وضعیت اموال در این ستون ثبت می‌گردد.
تبصره : برای حفظ و نگهداری و همچنین نظارت بر اثاثیه و لوازم پزشکی می‌باید ریز اثاثیه و لوازم پزشکی که در هر یک از قسمتها و اطاقها مورد استفاده قرار می‌گیرد و در فرم مخصوصی که در این رابطه تهیه گردیده و در دو نسخه ثبت و نسخا ول در محل مورد استفاده بر روی دیوار الصاق و نسخه دیگر در واحد حسابداری نگهداری گردد نقل و انتقال کلیه اموال از واحدی به واحد دیگر به اطلاع صاحب جمع اموال و اصلاح فرم مربوطه صورت خواهد گرفت.

 

۶-۱- دفتر صندوق
جهت تهیه کلیه دریافته و پرداختهای نقدی از این دفتر استفاده می‌گردد و دارای ۸ ستون بشرح ذیل می باشد:
ستون ۱- در این ستون تاریخ روز، ماه ، سال درج می‌گردد.

ستون ۲- در این ستون شرح دریافت و پرداخت ثبت می‌گردد.
ستون ۳- در این ستون شماره قبوض فروش رفته و یا شماره قبوض علی‌الحساب دریافتی و یا فیشهای واریزی ثبت خواهد شد.
ستون ۴- در ین ستون وجوهات دریافتی از بابت تنخواه‌گردان ثبت می‌‌گردد.
ستون ۵- مبالغ دریافتی از بابت فروش ثبت می‌گردد.
ستون ۶- در این ستون مبالغ دریافتی از بابت ودیعه ثبت می‌گردد.

ستون ۷- در این ستون خسارات پرداختی نقدی ثبت می‌گردد.
ستون ۸- مبالغ پرداختی به بانک در ارتباط با وجوه دریافتی از بابت قبوض و ودیعه و مانده تنخواه در این ستون ثبت می گردد.
اهم فرمهای مورد نیاز در واحدها

۷-۱- سند حسابداری
چون روزنامه حسابهای عمومی بر اساس سند حسابداری تنظیم می گرد بنابراین برای کلیه عملیات مالی واحدها، از سند حسابداری بشرح ذیل استفاده می‌گردد.
تاریخ سند بر حسب روز، ماه، سال نوشته می‌شود.

شماره سند که از ابتدای سال از یک شروع و بطورمسلسل ادامه خواهد یافت با استفاده از ستون شماره ۲ (شماره سند) دفتر روزنامه حسابهای عمومی و در زمان ثبت سند در دفتر روزنامه تعیین و در محل مخصوص سند ثبت می‌ گردد.

ستون ۱- در این ستون شرح موارد بدهکار یا بستانکار که گویای عملیات انجام شده باشد ثبت می‌گردد.
ستون ۲- چون ثبت دفاتر معینی از روی اسناد تنظیمی (ستونهی جزء بدهکار و بستانکار) می‌باشد بنابراین شماره صفحه‌ایکه اقلام جزء بدهکار و یا بستانکار در آن ثبت گردیده در این ستون ثبت می‌گردد.

ستون ۳- در این ستون شماره شناسایی سایر اشخاص ثبت می‌گردد.
ستون ۴- این ستون مخصوص شماره حساب بوده و با توجه به اینکه روش نگهداری حسابهای واحد درمانی بصورت دستی می باشد لذا از این ستون تا مکانیزه شدن حساب استفاده نخواهد شد.
ستون ۵- در این ستون مبالغ جزء بدهکار ثبت خواهد شد.
ستون ۶- در این ستون جمع مبلغ جزء بدهکار با توجه به سرفصل کل برای انتقال به ستون ۸ دفتر روزنامه حسابهای عمومی ثبت خواهد شد.
ستون ۷- این ستون نیز مخصوص شماره حساب بوده و با توجه به توضیح مندرج در ستون ۴ از این ستون استفاده نخواهد شد.
ستون ۸- در این ستون مبلغ جزء بستانکار ثبت خواهد شد.

ستون ۹- جمع مبالغ جزء بستانکار با توجه به سرفصل کل برای انتقال به ستون ۱۱ دفتر روزنامه حسابهای عمومی در این ستون ثبت خواهد شد.
تبصره: اسناد تنظیمی پس از امضاء صادر کنده و کنترل و امضاء آن توسط مسئول حسابداری جهت ثبت در دفتر روزنامه حسابهای عمومی به متصدی ثبت ارائه خواهد شد.
نظر به اینکه ثبت دفتر روزنامه حسابهای عمومی بر اساس اطلاعات سند حسابداری انجام می گیرد بنابراین می بایستی در تنظیم آن نهایت دقت مبذول گردد.

۸-۱- موازنه حساب
واحدهای درمانی موظفند در پایان ماه نسبت به تنظیم موازنه حساب دفتر معین و کل به شرح ذیل طبق فرم ۸ نمونه درمان اقدام و همراه نسخ اول دفتر روزنامه حسابهای عممی به اداره کل امور مالی ارسال دارند.
ستون ۱- در این ستون ردیف حسابها ثبت می‌شود.
ستون ۲- در این ستون نام حساب بر حسب سرفصل کل و معین نوشته می شود.
ستون ۳- در این ستون مبلغ بدهکار دفتر معین و یا دفتر کل ماه مورد عمل ثبت می‌گردد.
ستون ۴- در این ستون مبلغ بستانکار دفتر معین و یا دفتر کل ماه مورد عمل ثبت می‌شود.

ستون ۵- در این ستون مبلغ بدهکار دفتر معین یا دفتر کل لغایت ماه مورد عمل ثبت می‌شود.
ستون ۶- در این ستون مبلغ بستانکار دفتر معین یا دفتر کل لغایت ماه مورد عمل ثبت می شود.
ستون ۷- در این ستون مانده بدهکار ستونهای ۵ و۶ ثبت می گردد.
ستون ۸- در این ستون مانده بستانکار ستونهای ۵ و۶ ثبت می‌گردد.

توضیح : بدیهی است جمع ستون ۳ با ستون ۴ و ستون ۵ با ستون ۶ و ستون ۷ با ستون ۸ با هم برابر خواهند بود.

۹-۱- دستور پرداخت
کلیه پرداختهای واحد درمانی اعم از نقدی و یاچکی پس از تکمیل مدارک و احراز صحت آن و تطبیق با ضوابط و مقررات پس از تنظیم دستور پرداخت نقدی و یا چکی قابل پرداخت خواهد بود.
دستور پرداخت به دو صورت نقدی (فرم نمونه شماره ۹) و یا چکی ( فرم نمونه شماره ۱۰) خواهد بود.

۱-۹-۱- دستور پرداخت نقدی
فرم مذکور برای کلیه پرداختهایی که از محل تنخواه‌گردان واگذاری و یا صندوق بصورت نقد انجام می پذیر مورد استفاده واقع گردیده و فرم مذکور پس از تکمیل می بایست به امضاء مسئولین مربوط برسد.

تبصره یک- شماره مندرج در دستور پرداخت نقدی همه ماهه از شماره یک شروع و بصورت مسلسل تا پایان ماه ادامه یافته و ابتدای ماه مجدداً از شماره یک شروع خواهد شد.
تبصره دو- پر فراژ دستور پرداخت به میزان مبلغ پرداخت ضروری می‌باشد.

۲-۹-۱- دستور پرداخت چکی
جهت کلیه پرداختهایی که از طریق بانک و با صدور چک پس از رسیدگیهای اولیه و تکمیل مدارک انجام می‌گیرد از این فرم استفاده می‌شود.
تبصره یک- شماره مندرج در دستور پرداخت چکی از ابتدای سال مالی از شماره یک شروع و بطور مسلسل تا پایان سال ادامه خواهد یافت.
تبصره دو- پرفراژ فرم مذکور به میزان مبلغ پرداخت ضروری می‌باشد.

۱۰-۱- برگه دریافت ودیعه
این برگه به شکل ضمیمه این دستورالعمل در سه نسخه برنگهای مختلف بوده که دارای شماره مسلسل می‌باشد که نسخه اول مخصوص متصدی و نسخه دوم مخصوص واحد دفترداری حسابداری و نسخه سوم مخصوص بیمار (بعنوان رسید وجه) می‌باشد.
در بالای برگ دریافت ودیعه تاریخ و نام بیمار ثبت می‌گردد.
در ستون شرح موضوع وجه دریافتی به اختصار ثبت و در ستون مبلغ میزان وجه دریافتی به عدد ثبت و در پایین فرم علاوه بر ثبت مجدد ارقام به عدد، با حروف نیز منعکس گردد.
برگه دریافت ودیعه به امضاء و مهر متصدی صندوق قابل اعتبار می‌باشد.
۱۱-۱- برگه رسید انبار

جهت کلیه مواد و اجناسی که مصرف تدریجی داشته و بنحوی وارد انبار می شود از فرم شماره ۱۲ درمان استفاده می‌گردد.
۱۲-۱- حواله انبار

برای خروج کلیه مواد و اجناس از انبار از فرم حواله‌های انتقالی و مصرف طبق نمونه‌های ۱۲ و۱۷ درمان برحسب مورد استفاده خواهد شد.
۱۳-۱- صورت آمار داروی مصرفی روازنه (نمونه شماره ۱۴ درمان)
این فرم صرفاً جهت استفاده داروخانه به منظور ثبت داروهای مصرفی روزانه می باشد.
۱۴-۱- فرم آمار مصرف ماهیانه (نمونه شماره ۱۵ درمان)

کلیه مصارف اعم از داروخانه واجناس انبارها از طریق حواله‌های مصرفی و فرم آمار روزانه در این فرم بطور خلاصه ثبت می‌شود.
۱۵-۱- فرم صورت مجلس موارد اختلاف اجناس تحویلی با حواله (نمونه شماره ۱۶ درمان)
از این فرم به هنگام عدم انطباق مقدار اجناس تحویلی با حواله‌های صادره استفاده می گردد.

طبقه بندی حسابها
کلیه حسابهای مورد استفاده در ارتباط با درمان به ۸ گروه و به شرح زیر طبقه‌بندی شده است.
۱- گروه ذخائر
۲- گروه اموال غیرمنقول و منقول و امتیازات
۳- گروه اشخاص
۴-گروه وجوه
۵- گروه درآمدها
۶- گروه هزینه‌ها

۷- گروه روابط
۸- گروه حسابهای انتظامی
هر گروه از طبقه بندی فوق در برگیرنده یک یا چند سرفصل دفتر کل و هر سرفصل کل دارای حسابهای فرعی به تعداد مورد نیاز خواهد بود.
گروه یک دخائر
۱- ذخائر قانونی
۱-۱- ذخیره قبل از اجرای قانون الزام
۲-۱- ذخیره درمان

۲- ذخائر استهلاک
۱-۲- ذخیره استهلاک اموال غیرمنقول درمانی
۲-۲- ذخیره استهلاک اثاثیه دارای و لوازم طبی
۳-۲- ذخیره استهلاک وسائط نقلیه

۳- سایر ذخائر
۱-۳- ذخیره مطالبات مشکوک الوصول
گروه اموال غیرمنقول و منقول و امتیازات
۱- اموال غیرمنقول
۱-۱- زمین
۲-۱- ساختمان در جریان ساخت درمانی

۳-۱- ساختمانهای اداری
۲- اموال منقول
۱-۲- لوازم پزشکی
۲-۲- اثاثیه و لوازم اداری
۳-۲- وسائط نقلیه
۳- موجودیهای جنسی
۱-۳- انبار ملزومات پزشکی

۲-۳-انبار ملزومات اداری
۳-۳-انبار داروئی
۴-۳- انبار مواد مصرفی و خوراکی
۴- امتیازات
۱-۴- امتیاز آب
۲-۴-امتیاز برق
۳-۴- امتیاز تلفن
۴-۴- امتیاز گاز
۵-۴- سایر امتیازات

گروه اشخاص
۱- جاری اشخاص
۱-۱- وزارت دارائی
۲-۱- صندوق بازنشستگی
۳-۱- شرکت تعاونی
۴-۱- صندوق کارگشائی (وام کارکنان)
۵-۱- حق اشتراک (صندوق کارگشائی)
۶-۱- وام مسکن کارکنان
۷-۱- جریمه غیبت
۸-۱- وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشکی

۹-۱- سازمان تامین اجتماعی (حق بیمه وصولی از کارکنان)
۱۰-۱- علی الحساب دریافتی از بیماران غیربیمه‌ای
۱۱-۱- سایر اشخاص
گروه وجوه
۱- صندوق
۱-۱- صندوق

۲- تنخواه گردان
۱-۲- تنخواه گردان کارپردازی
۲-۲- سایر تنخواه گردانها
۳- بانکها
۱-۳- بانک درآمد
۲-۳- بانک پرداخت هزینه‌های پرسنلی واداری
۳-۳- بانک تعهدات
۴-۳- وجوه بین راه بانک درآمد
۵-۳- وجوه بین راه بانک پرداخت

۴- انتقال وجوه
۱-۴- وجوه انتقالی از مرکز به اداره کل تامین اجتماعی بابت درمان
۲-۴- وجوه انتقالی از مرکز به واحد درمانی بابت درمان
۳-۴- وجوه انتقالی از اداره کل تامین اجتماعی استان به واحد درمانی بابت درمان
۴-۴- وجوه انتقالی از واحد درمانی به مرکز
گروه درآمد
۱- درآمد حاصله از ارائه خدمات درمانی به غیر بیمه‌شدگان
۱-۱- درآمد حاصل از درمان غیربیمه شده سرپائی (فروش قبوض)
۲-۱- درآمد حاصل از درمان غیربیمه شده بستری
درآمد حاصل از موسسات طرف قرارداد

۱-۲- درآمد حاصل از موسسات طرف قرارداد
۳- درآمد حاصل از کمک و هدایا
۱-۲- درآمد حاصل از کمک و هدایا
۴- سایر درآمدها

۱-۴- سایر درآمدها
گروه هزینه
۱- بخش درمان مستقیم واحدهای درمانی تحت مالکیت و استیجاری
۱-۱- حساب هزینه‌های پرسنلی
۱-۱-۱- حقوق کارکنان رسمی
۲-۱-۱- حق الزحمه کارکنان موقت موضوع ماده ۴ آئین نامه
۳-۱-۱- تفاوت تطبیق حقوق
۴-۱-۱- فوق العاده شغل

۵-۱-۱- تفاوت تطبیق فوق العاده شغل
۶-۱-۱- ایاب و ذهاب
۷-۱-۱-حق التضمین و کسر صندوق
۸-۱-۱- خارج از مرکز، بدی آب و هوا، سختی معیشت و تسهیلات زندگی

۹-۱-۱- اضافه کار
۱۰-۱-۱- فوق العاده کشیک و ایام تعطیل
۱۱-۱-۱- پاداش و عیدی کارکنان

۱۲-۱-۱- کمکهای غیر نقدی
۱۳-۱-۱- حق بیمه کارکنان سهم سازمان
۱۴-۱-۱- کمک عائله مندی
۱۵-۱-۱- ۵/۸% بازنشستگی سهم سازمان
۱۶-۱-۱- سایر کمکها
۱۷-۱-۱- حق تاهل
۱۸-۱-۱- طرح پرکیس
۱۹-۱-۱- طرح خودکفائی

۲-۱- هزینه‌های اداری و عمومی واحدهای درمانی و خوراک
۱-۲-۱- خوراک
۲-۲-۱- شیر و مواد آشامیدنی
۳-۲-۱- لنژ
۴-۲-۱- تنظیمات و شستشوی لنژ
۵-۲-۱- ملبوس خدمتگزاران
۶-۲-۱ اثاثیه خریداری شده کمتر از ۵۰۰۰۰ ریال
۷-۲-۱- حق الزحمه و حق المشاوره
۸-۲-۱- نگهداری و تعمیرات وسائط نقلیه

۹-۲-۱- نگهداری و تعمیرات ساختمان جزئی
۱۰-۲-۱- نگهداری و تعمیرات اموال منقول و وسائل پزشکی
۱۱-۲-۱- باغبانی و نگهداری فضای سبز ز
۱۲-۲-۱- حق بیمه اموال منتقول

۱۳-۲-۱- حق بیمه اموال غیرمنقول
۱۴-۲-۱-حق بیمه وسائط نقلیه
۱۵-۲-۱- هزینه سفر و فوق العاده روزانه و فوق العاده انتقال
۱۶-۲-۱-کرایه وسائط نقلیه
۱۷-۲-۱- هزینه حمل و نقل اشیا و اثاثیه
۱۸-۲-۱- پست

۱۹-۲-۱- تلگراف
۲۰-۲-۱- تلفن
۲۱-۲-۱- سوخت (نفت و گاز و گازوئیل)
۲۲-۲-۱- برق
۲۳-۲-۱- آب و یخ

۲۴-۲-۱- بنزین و روغن وسائط نقلیه
۲۵۸-۲-۱- اجازه ابنیه و اراضی
۲۶-۲-۱- اجازه ماشین آلات و وسایل کار
۲۷-۲-۱- چاپ و مطبوعات و صحافی لیستها
۲۸-۲-۱- نشریات اختصاصی
۲۹-۲-۱- خرید کتاب و مجله و روزنامه
۳۰-۲-۱- تبلیغات و درج آگهی
۳۱-۲-۱- پذیرایی و چراغانی
۳۲-۲-۱-مطالعه و تحقیق و بررسی
۳۳-۲-۱- هزینه ثبت اسناد رسمی

۳۴-۲-۱- هزینه بانکی
۳۵-۲-۱- هزینه مددکاری اجتماعی
۳۶-۲-۱- کمک هزینه تحصیلی
۳۷-۲-۱- حق التدریس و سایر هزینه‌های آموزشی
۳۸-۲-۱- هزینه مطالبات مشکوک الوصول

۳۹-۲-۱ سایر هزینه‌های متفرقه و پیش‌بینی شده
۴۰-۲-۱- سایر مواد وکالاهای مصرف شدنی
۴۱-۲-۱- هزینه نگهداری و تعمیرات اساسی تاسیسات و ساختمان
۴۲-۲-۱- حق حضور کمیسیونهای پزشکی
۴۳-۲-۱- کفن و دفن

۴۴-۲-۱- هزینه سفر و اقامت همراه بیمار
۴۵-۲-۱- عوارض نوسازی واحدهای درمانی
۴۶-۲-۱ عوارض وسائط نقلیه
۴۷-۲-۱- تعدیل بهاء
۳-۱- هزینه‌های داروئی و پزشکی

۱-۳-۱- دارو
۲-۳-۱- خون
۳-۳-۱- اکسیژن
۴-۳-۱- فیلم رادیولوژی
۵-۳-۱- لوازم مصرفی آزمایشگاهی
۲- بخش هزینه‌های درمان مستقیم بیمارستانهای عمومی طرف قرارداد
۱-۲- هزینه درمان مستقیم بیمارستانهای عمومی طرف قرارداد

۱-۱-۲- هزینه درمان مستقیم بیمارستانهای عمومی طرف قرارداد
۳- بخش هزینه درمان غیرمستقیم طرف قرارداد
۱-۱-۳- ویزیت پزشکان عمومی
۲-۱-۳- ویزیت پزشکان متخصص
۳-۱-۳- داروخانه
۴-۱-۳- آزمایشگاه
۵-۱-۳- رادیولوژی

۶-۱-۳- ارتوپدی
۷-۱-۳- بیمارستانهای خصوصی
۸-۱-۳- پروتز
۹-۳-۱- اروتز
۴- بخش هزینه‌های درمان اورژانس
۱-۴- هزینه‌های درمان اورژانس
۱-۱-۴- هزینه‌ درمان اورژانس غیرمستقیم (خسارت متفرقه)
۲-۱-۴- هزینه درمان اورژانس مستقیم

گروه روابط
۱- تراز افتتاحیه
۱-۱- تراز افتتاحیه
۲- رابط
۱-۲- اعلامیه‌های صادره
۲-۲- حواله‌های صادره
۳-۲- اعلامیه‌های رسیده

۴-۲- حواله‌های رسیده
۵-۲- رابط اداره تمرکز با واحدهای درمانی
۳- درآمد و هزینه نهایی درمان
۱-۳- در‌آمد و هزینه نهائی درمانی
۴- تراز اختتامیه

۱-۴- تراز اختتامیه
گروه حسابهای انتظامی و طرف حسابهای انتظامی
۱- حسابهای انتظامی
۱-۱- حسابهای انتظامی
۲- طرف حساب انتظامی
۱-۲- طرف حساب انتظامی

تشریح حسابها
گروه ۱- ذخائر
۱- ذخائر قانونی
این سرفصل دارای ۲ حساب فرعی می‌باشد
۱-۱- ذخیره قبل از اجرای قانون الزام

این حساب طرف حساب کلیه اقلام دارائی های خریداری شده و موجود واحدهای درمانی در پایان سال ۱۳۸۸ می‌باشد که به موجب این دستورالعمل می باید به استناد اسناد و مدارد دفاتر مالی با احراز مراتب به قیمت واقعی و استاندارد جهت انعکاس در حسابهای سازمان به حسابهای سال ۱۳۸۹ واحدهای درمانی منتقل گردد.
۲-۱- ذخیره درمان

با توجه به ماده ۲۶ قانون الزام جهت اجرای مفاد ماده ۲ قانون الزام و ساخت و تجهیز و توسعه بیمارستانها و درمانگاهها و خرید زمین مورد نیاز برای ساخت بیمارستانهای و درمانگاهها همه ساله مانده حساب درآمد حاصله از درمان غیربیمه شدگان و همچنین مانده حساب سهم درمان مصوب و مابه التفاوت سهم درمان مصوب و سهم درمان به میزان وصولی در پایان هر سال مالی در این حساب منظور می‌گردد.

تبصره یک : این حساب مخصوص اداره تمرکز حسابها و تراز نامه بوده و در موقع تنظیم ترازنامه میزان ذخیره فوق را محاسبه و به حسابها منظور می‌نماید و واحدهای درمانی از بابت این حساب عملیاتی انجام نخواهند داد.

۲- ذخائر استهلاک
این سرفصل کل شامل ۳ حساب فرعی است که تماماً مربوط به اداره تمرکز حسابها و ترازنامه می‌باشد بنابراین واحدهای درمانی از بابت این حسابها، عملیاتی انجام نخواهد داد.

۱-۲- ذخیره استهلاک اموال غیرمنقول درمانی
نظر به اینکه اموال غیرمنقول درمانی تحت مالکیت سازمان کلاً در حسابهای سازمان منعکس بوده و ذخیره مربوط نیز همه ساله در تراز نامه سازمان منظور گردیده لذا اداره تمرکز حسابها طبق رویه معمول اقدام خواهد نمود.

۲-۲- ذخیره استهلاک اثاثیه اداری و لوازم پزشکی
عملیات این حساب نیز منحصراً توسط اداره تمرکز حسابها و و ترازنامه انجام گرفته و همه ساله معادل ۱۵% در سال آخر ۱۰% از بهاء تمام شده اثاثیه و لوازم پزشکی مستهلک نشده که به ترتیب سالهای خرید توسط هر واحد ردیف خواهد شد به شرح زیر محاسبه و به حساب مربوطه منظور خواهد شد.

۱-۲-۲- جهت اثاثیه موجود لغایت سال ۷۸ به میزان ۱۰۰% ذخیره قبل از اجرای قانون الزام بدهکار و حساب ذخیره استهلاک بستانکار
۲-۲-۲- جهت اثاثیه های موجود بعد از سال ۷۸ لغایت سال ۸۹ به نسبت سنوات و با توجه به نرخ استهلاک حساب ذخیره قبل از اجرای قانون الزام بدهکار و حساب ذخیره استهلاک بستانکار می‌گردد.
۳-۲-۲- جهت اثاثیه‌های موجود بعد از سال ۷۸ لغایت سال ۸۹ به نسبت سنوات و با توجه به نرخ استهلاک حساب ذخیره قبل از اجرای قانون الزام بدهکار و حساب ذخیره استهلاک بستانکار می‌گردد.
۳-۲-۲- جهت اثاثیه های خریداری شده در سال ۸۹ حساب هزینه استهلاک اثاثیه اداری و لوازم پزشکی به نرخ ۱۵% بدهکار و حساب ذخیره استهلاک بستانکار می‌شود.
۳-۲- ذخیره استهلاک وسائط نقلیه
با توجه به اینکه محاسبه ذخیره استهلاک از وظایف اداره تمرکز حسابها و ترازنامه می باشد از بابت محاسبه این حساب نیز واحدها هیچ گونه عملیاتی نداشته واداره تمرکز حسابها و ترازنامه همه ساله معادل ۲۵% از بهاء تمام شده وسائط نقلیه مستهلک نشده مندرج در حساب وسائط نقلیه را که به ترتیب سالهای خرید ردیف خواهد شد به شرح ذیل محاسبه و به حسابهای مربوطه منظور خواهد گردید.
۱-۳-۲- جهت وسائط نقلیه موجود لغایت سال ۷۸ به میزان ۱۰۰% ذخیره قبل از اجرای قانون الزام بدهکار و حساب ذخیره استهلاک وسائط نقلیه بستانکار می گردد.
۲-۳-۲- جهت وسائط نقلیه خریداری شده بعد از سال ۷۸ لغایت سال ۸۹ به نسبت سنوات خرید حساب ذخیره قبل از اجرای قانون الزام بدهکار و حساب ذخیره استهلاک بستانکار می‌ گردد.

۳-۳-۲- جهت وسائط نقلیه خریداری شده در سال ۸۹ حساب هزینه استهلاک وسائط نقلیه با نرخ ۲۵% بدهکار و حساب ذخیره استهلاک وسائط نقلیه بستانکار می گردد.
۴-۲- سایر ذخائر

این سرفصل کل دارای یک حساب فرعی و منحصراً مخصوص اداره تمرکز حسابها و ترازنامه بوده و واحدها هیچ گونه عملیاتی از این بابت در حسابهای خود نخواهندداشت.
۱-۴-۲- حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول

با توجه به ماده ۱۲۵آئین نامه امور مالی سازمان به هنگام تنظیم ترازنامه سالیانه بنا به تشخیص هیئت مدیره سازمان تا حداکثر ۱۰% کل بدهکاران (در مورد بدهی غیر حق بیمه و خسارات) بعنوان مطالبات مشکوک الوصول ذخیره شده و به منظور تامین بدهی‌های لا وصول مورد استفاه قرار خواهد گرفت.
گروه ۲- گروه اموال غیرمنقول- منقول- امتیازات
۱- اموال غیر منقول
این سرفصل کل دارای ۳ حساب فرعی و به شرح ذیل می باشد.
۱-۱- زمین- بهای زمینهایی که توسط واحد خریداری و پرداخت می گردد در این حساب منظور می گردد.
۲-۱- ساختمانهای در جراین ساخت درمانی – کلیه وجوهی که بابت صورت وضعیتهای ساختمانی و طبق قرارداد تنظیمی به پیمانکار سازنده ساختمانی پرداخت می گردد و یا هزینه‌هایی که برای ساختمانهای در دست ساخت راساً انجام می شود در این حساب منظور خواهد شد.

۳-۱- ساختمانهای درمانی- مبالغ پدراخت شده برای خرید و یا ایجاد ساختمان در شرایطی که تحویل سازمان شده باشد در این حساب ثبت خواهد شد.
در مورد ساختمانهای آماده که خریداری می شود بایستی سعی شود حتی الامکان قیمت زمین و ساختمان از هم جدا شده و هر یک در حسابهای مربوط به خود عمل گردد و چنانچه تفکیک قیمت زمین از ساختمان مقدر نباشد بهای خرید عرضه و اعیان به طور یکجا حساب ساختمان منظور تا با اخذ موافقت و از طریق ارزیابی کارشناس رسمی اقدام به تفکیک شود.
۲- حساب اموال منقول

این سرفصل شامل سه حساب فرعی می باشد.
۱-۲- لوازم پزشکی- کلیه لوازم پزشکی که در واحدهای درمانی در دست استفاده بوده و قیمت آنها بیش از ده هزار ریال می باشد پلاک کوبی شده و در این حساب ثبت می‌گردند. فعالیت این حساب یا مربوط به انتقال مانده این قبیل دارائی‌ها از سال قبل به سال مورد نظر بوده (با توجه به صورت برداری در تاریخ ۱/۱/۸۹ واحد درمانی) و یا مربوط به خرید طی سال مورد عمل که بر حسب مورد به شرح ذیل در حسابهای واحد درمانی منعکس می‌گردد.
الف- در صورت انتقال از دوره قبل صدور سند بصورت ذیل خواهد بود.
حساب اموال منقول- لوازم پزشکی به قیمت خرید بدهکار و حساب ذخائر قانونی- ذخیره قبل از اجرای قانون الزام بستانکار
ب- در موقع خرید طی سال صدور سند بصورت

حساب اموال منقول – لوازم پزشکی بدهکار و حساب بانک ویا تنخواه گردان بر حسب مورد بستانکار
۲-۲- اثاثیه و لوازم اداری
کلیه لوازم و اموال منقول ادرای که قیمت آنها بیش از (۱۰۰۰۰) ده هزار ریال بوده و منصوب به پلاک نیز می باشد در این حساب ثبت می گردند و نحوه عمل ماند حساب اثاثیه و لوازم پزشکی می باشد.

تبصره :با توجه به اینکه برخی از اقلام اثاثیه کمتر از مبلغ /۱۰۰۰۰ ریال اعم از لوازم پزشکی و اداری دارای عمر مفید بیش از یک سال بوده و در عرف کم بها و پردوام نامیده می‌شوند. از قبیل میز- صندلی- مداد تراش رومیزی- بانچ و منگنه و غیره… اگر چه این اقلام بدلیل بهاء کمتر از ۱۰۰۰۰ ریال به حساب هزینه منظور می‌شود لیکن بعلت دارا بودن دوام بیشتر (بیش از یکسال عمر‌مفید) در دفتر اموال و اثاثیه جدا از فهرست اموال و اثاثیه جدا از فهرست اموال و اثاثیه که دارای پلاک هستند تحت عنوان اثاثیه و تجهیزات کم بها و پردوام ثبت می یابد. همانند اموال و اثاثیه تحت کنترل و نظارت باشد اسقاط و از بین رفتن اینگونه اموال نیز می‌باید تا تنظیم صورتجلسه انجام و یک نسخه از صورتجلسه بعنوان سابقه در کلاسور مخصوصی در همین رابطه بایگانی و حراست گردد تا در مواقع لزوم در اختیار مسئولین و مراجع ذیربط قرار داده شود.
۳-۲- حساب وسائط نقلیه

این حساب مخصوص ثبت بهای کلیه وسائط نقلیه موجود و خریداری بوده و ثبت آنها نیز همانندثبت اثاثیه و لوازم پزشکی می‌باشد.
از آنجائیکه برخی از اثاثیه ولوازم احتیاطی وایمنی موجود در هر وسیله نقلیه به بها تمام شده همان وسیله اضافه می شود لذا ضروری است کلیه لوازم خریداری شده جهت وسائط نقلیه (باستثناء تعمیرات در حساب تعمیرات نگهداری می‌شد) در حساب فوق ثبت می‌گردد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 11700 تومان در 55 صفحه
117,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد