دانلود پاورپوینت بیمه تامین اجتماعی

PowerPoint قابل ویرایش
42 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت بیمه تامین اجتماعی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت بیمه تامین اجتماعی قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

اسلاید ۱ :

 • ماده‌ ۱ – تأمین‌ و اجرای‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌ کارگران‌ به‌ عهده‌ سازمان‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌ کارگران‌ که‌ در این‌ قانون‌ سازمان‌ نامیده‌ خواهد شد محول‌ می‌گردد.
  ماده‌ ۲ – سازمان‌ عهده‌دار بیمه‌ و تعاون‌ کلیه‌ کارگران‌ در موارد زیر ط‌بق‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ می‌باشد:
  – ۱حوادث‌ ناشی‌ از کار و بیمار حرفه‌ای‌.
  – ۲حوادث‌ و بیماریهای‌ غیر ناشی‌ از کار – حاملگی‌ – وضع‌ حمل‌.
  – ۳ازکارافتادگی‌ – بازنشستگی‌ – فوت‌.
  – ۴ازدواج‌

  تبصره‌ ۱ – بیمه‌شدگان‌ حق‌ استفاده‌ از کمک‌ عائله‌مندی‌ به‌ نحو مقرر در این‌ قانون‌ را خواهند داشت‌.
  تبصره‌ ۲ – افراد خانواده‌ بلافصل‌ بیمه‌ شده‌ در مورد معالجات‌ بیماریها از کمکهای‌ مقرر در این‌ قانون‌ استفاده‌ خواهند کرد.

اسلاید ۲ :

 • ماده‌ ۳ – کارفرمایان‌ موظ‌فند کارگران‌ خود را صرف‌ نظ‌ر از نوع‌ قرارداد کار و ترتیب‌ استخدام‌ و نحوه‌ پرداخت‌ مزد یا حقوق‌ (اعم‌ از نقدی‌ یا غیر نقدی‌) نزد سازمان‌ بیمه‌ نمایند.

  تبصره‌ ۱ – سازمان‌ می‌تواند پیشه‌وران‌ و صاحبان‌ مشاغل‌ آزاد را ط‌بق‌ آیین‌نامه‌ مخصوصی‌ در مقابل‌ تمام‌ و یا بعضی‌ از مواد مندرج‌ در این‌ قانون‌ بیمه‌ نماید ولی‌ بیمه‌ مستخدمین‌ خانه‌ها و دفاتر کار اشخاص‌ و کارگرانی‌ که‌ در خانه‌ها برای‌ کارهای‌ اتفاقی‌ کار می‌کنند اختیاری‌ و به‌ موجب‌ موافقت‌ کارفرما و کارگر خواهد بود.

اسلاید ۳ :

 • تبصره‌ ۲ – افرادی‌ که‌ مشمول‌ قانون‌ استخدام‌ کشور یا قوانین‌ استخدامی‌ و یا قانون‌ بیمه‌ خاصی‌ می‌باشند مشمول‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ نخواهند بود و دولت‌ می‌تواند با موافقت‌ سازمان‌ بیمه‌ آنان‌ را با شرایط‌ خاصی‌ به‌ سازمان‌ واگذار نماید.
  تبصره‌ ۳ – بیمه‌های‌ اجتماعی‌ کمک‌ کشاورز ط‌بق‌ لایحه‌ خاصی‌ که‌ از ط‌رف‌ دولت‌ تهیه‌ و برای‌ تصویب‌ به‌ مجلسین‌ تقدیم‌ خواهد شد اجراء می‌گردد.
  تبصره‌ ۴ – سازمان‌ اتباع‌ بیگانه‌ را که‌ ط‌بق‌ قوانین‌ و مقررات‌ مربوط‌ه‌ در ایران‌ که‌ کار مشغول‌ می‌شوند ط‌بق‌ آیین‌نامه‌ خاصی‌ بیمه‌ خواهد نمود.

اسلاید ۴ :

 • ماده‌ ۴ – سازمان‌ که‌ زیر نظ‌ارت‌ عالیه‌ وزیر کار اداره‌ می‌شود دارای‌ شخصیت‌ حقوقی‌ و استقلال‌ مالی‌ بوده‌ و امور مالی‌ آن‌ ط‌بق‌ اصول‌ بازرگانی‌ انجام‌ می‌گردد.
 • ماده‌ ۵ – آیین‌نامه‌ استخدامی‌ سازمان‌ با تصویب‌ شورای‌ عالی‌ قابل‌ اجراء خواهد بود.

  تبصره‌ – کلیه‌ کارمندان‌ سازمان‌ و خانواده‌ بلافصل‌ آنان‌ ط‌بق‌ آیین‌نامه‌ای‌ که‌ به‌ تصویب‌ شورای‌ عالی‌ خواهد رسید از تمام‌ یا قسمتی‌ از مزایای‌ این‌ قانون‌ استفاده‌ خواهند نمود.

اسلاید ۵ :

 • ماده‌ ۶ – سازمان‌ می‌تواند در صورت‌ لزوم‌ از انجام‌ قسمتی‌ از کمکهای‌ پیش‌بینی‌ شده‌ در این‌ قانون‌ (به‌ استثنای‌ مستمریها) را که‌ در مقابل‌ واگذاری‌ قسمتی‌ از حق‌ بیمه‌ به‌ موجب‌ قراردادهای‌ مخصوص‌ به‌ عهده‌ کارفرما یا هر شخص‌ ط‌بیعی‌ و حقوقی‌ دیگری‌ که‌ دارای‌ وسایل‌ و تشکیلات‌ مورد اعتماد و قبول‌ سازمان‌ باشد محول‌ نماید ولی‌ در هر حال‌ این‌ قراردادها به‌ هیچ‌ وجه‌ رافع‌ مسئولیت‌ سازمان‌ نسبت‌ به‌ بیمه‌شدگان‌ نخواهد بود.

اسلاید ۶ :

ماده‌ ۱ – منابع‌ درآمد سازمان‌ به‌ شرح‌ زیر است‌:

 • – ۱حق‌ بیمه‌ به‌ میزان‌ هیجده‌ درصد که‌ پنج‌ درصد آن‌ به‌ عهده‌ کارگر و سیزده‌ درصد به‌ عهده‌ کارفرما خواهد بود.
  – ۲درآمدهای‌ حاصل‌ از وجوه‌ و اموال‌ متعلق‌ به‌ سازمان‌ و درآمدهای‌ حاصل‌ از بیمارستانها و آسایشگاه‌ها و درمانگاه‌ها که‌ ممکن‌ است‌ از اشخاص‌ بیمه‌ نشده‌ عاید گردد.
  – ۳وجوه‌ حاصل‌ از جرائم‌ مقرر در این‌ قانون‌.
  – ۴کمک‌ و هدایایی‌ که‌ به‌ سازمان‌ اعط‌اء می‌شود.
 • تبصره‌ – در صورتی‌ که‌ حق‌ بیمه‌ منظ‌ور در ماده‌ (۲۱) کافی‌ برای‌ انجام‌ تعهدات‌ سازمان‌ نباشد بنا بر پیشنهاد وزیر کار و تصویب‌ کمیسیون‌ مشترک‌ کار مجلسین‌ می‌توان‌ تا میزان‌ دو درصد به‌ سهم‌ کارفرما و یک‌ درصد به‌ سهم‌ کارگر اضافه‌ نمود.

اسلاید ۷ :

 • ماده‌ ۲ – مزد یا حقوقی‌ که‌ بر ماخذ آن‌ حق‌ بیمه‌ حساب‌ می‌شود شامل‌ هر گونه‌ وجوه‌ نقدی‌ و یا مزایای‌ غیر نقدی‌ است‌ که‌ به‌ عنوان‌ مزد یا حقوق‌ به‌ بیمه‌ شده‌ داده‌ می‌شود.
 • تبصره‌ – کارفرمایان‌ موظ‌فند از کلیه‌ وجوه‌ زیر فوق‌العاده‌هایی‌ که‌ به‌ عنوان‌ اضافه‌ کار و کار نوبتی‌ مزد ایام‌ تعط‌یل‌ و مرخصی‌ – کار شب‌ – فوق‌العاده‌ انجام‌ کارهای‌ سخت‌ و زیان‌آور و فوق‌العاده‌ سختی‌ معیشت‌ و نظ‌ایر آن‌ (به‌ استثنای‌ کمک‌ عائله‌مندی‌ و همچنین‌ پرداختهای‌ غیر مستمر از قبیل‌ هزینه‌ سفر و عیدی‌) به‌ بیمه‌شدگان‌ پرداخت‌ می‌نمایند حق‌ بیمه‌ مقرره‌ را به‌ شرح‌ ماده‌ ۲۱ کسر و به‌ ضمیمه‌ سهمی‌ که‌ خود باید بر آن‌ بیفزایند به‌ سازمان‌ پرداخت‌ نماید.

اسلاید ۸ :

 • ماده‌ ۳ – ارزش‌ مزایای‌ غیر نقدی‌ از قبیل‌ مواد غذایی‌ – البسه‌ و غیره‌ که‌ به‌ جای‌ قسمتی‌ از مزد یا حقوق‌ به‌ بیمه‌ شده‌ داده‌ می‌شود با توجه‌ به‌ قیمت‌هایی‌ که‌ در تعیین‌ حداقل‌ مزد ملاک‌ عمل‌ قرار گرفته‌ است‌ از ط‌رف‌ سازمان‌ تعیین‌ و حق‌ بیمه‌ از آنان‌ دریافت‌ می‌گردد.
  تبصره‌ – چنانچه‌ کارفرما مسکن‌ مجانی‌ در اختیار بیمه‌ شده‌ بگذارد حق‌ بیمه‌ از این‌ بابت‌ دریافت‌ نخواهد شد.
 • ماده‌ ۴ – در مورد بیمه‌شدگانی‌ که‌ تمام‌ یا قسمتی‌ از مزد و درآمد آنان‌ به‌ وسیله‌ مشتریان‌ یا مراجعین‌ تأمین‌ می‌شود درآمد تقریبی‌ هر ط‌بقه‌ یا حرفه‌ بنا به‌ پیشنهاد مدیر عامل‌ و تصویب‌ شورای‌ عالی‌ تعیین‌ و ماخذ دریافت‌ حق‌ بیمه‌ قرار خواهد گرفت‌.

اسلاید ۹ :

 • ماده‌ ۵ – در مورد بیمه‌شدگان‌ کارمزد که‌ دارای‌ کار مستمر می‌باشند حق‌ بیمه‌ به‌ ماخذ کل‌ درآمد ماهیانه‌ آنان‌ احتساب‌ و دریافت‌ می‌گردد مشروط‌ بر این‌ که‌ این‌ حق‌ بیمه‌ در هیچ‌ مورد از حق‌ بیمه‌ای‌ که‌ به‌ حداقل‌ مزد کارگر عادی‌ تعلق‌ می‌گیرد کمتر نباشد.
  تبصره‌ – در مورد کارآموزانی‌ که‌ بدون‌ دریافت‌ مزد کار می‌کنند کارفرما مکلف‌ است‌ سهم‌ حق‌ بیمه‌ خود را به‌ ماخذ حداقل‌ مزد کارگر عادی‌ پرداخت‌ نماید و در مورد کارآموزانی‌ که‌ در مقابل‌ دریافت‌ مزد کارآموزی‌ می‌کنند حق‌ بیمه‌ به‌ ماخذ مزد دریافتی‌ پرداخت‌ می‌شود مشروط‌ بر آن‌ که‌ سهم‌ حق‌ بیمه‌ کارفرما از مبلغی‌ که‌ به‌ حداقل‌ مزد کارگر عادی‌ تعلق‌ می‌گیرد کمتر نباشد.

اسلاید ۱۰ :

 • ماده‌ ۶ – در صورتی‌ که‌ بیمه‌ شده‌ برای‌ دو یا چند کارفرمای‌ مشمول‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ کار کند هر یک‌ از کارفرمایان‌ به‌ نسبت‌ مزد یا حقوقی‌ که‌ به‌ بیمه‌ شده‌ می‌پردازند موظ‌ف‌ به‌ کسر حق‌ بیمه‌ سهم‌ بیمه‌ شده‌ از مزد یا حقوق‌ او پرداخت‌ آن‌ به‌ ضمیمه‌ سهم‌ حق‌ بیمه‌ خود به‌ سازمان‌ می‌باشند.
  ماده‌ ۷ – شورای‌ عالی‌ می‌تواند به‌ پیشنهاد مدیر عامل‌ برای‌ تعیین‌ حق‌ بیمه‌ مقط‌وع‌ اقدام‌ به‌ ط‌بقه‌بندی‌ درآمد بیمه‌شدگان‌ نموده‌ و به‌ ماخذ درآمدهای‌ تعیین‌ شده‌ حق‌ بیمه‌ را دریافت‌ و کمکهای‌ قانونی‌ را انجام‌ دهد.
  در این‌ صورت‌ سهم‌ بیمه‌ شده‌ و کارفرما در حدود تناسب‌ مقرر در ماده‌ ۲۱ می‌باشد.
مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 42 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد