بخشی از مقاله

دستورالعمل های ایمنی وفنی
مهارکردن
1- تمام مهارتها بدون استثناءباید مقره عایق را داشته باشند .
2- مقره عایق مهار فشار قوی باید بالاتر از شبکه فشار ضعیف باشد .
3- باید توجه داشت که مقرع فشار ضعیف درارتفاعی دوراز دسترس عابرین قرار گیرد .
4- درصورتیکه سیم اتصال زمینی برروی پایه موجود باشد حتی المقدور سعی شود سیم مهار به این سیم متصل شود.


5- سیم مهار نباید با سیمهای شبکه تماس داشته باشد .
6- مهارراقبل از نصب بایستی مونتاژوسپس روی تیر نصب کرد .
7- موقع مهارکردن تیر ،سیم مهار باید طوری در مقره مهار قرار گیرد که در صورت شکست مقره ،سیمها در داخل یکدیگر بیافتد واز خوابیدن شبکه جلوگیری شود .
8- سیم مهار باید قدرت کشش شبکه را داشته باشد .
9- درصورت دردسترس نبودن مقره عایق مهار حتما"سیمهای مهار باید بطول 2 متر از سطح زمین روپوش عایق داشته باشد .
10- از کامیون ودرخت نباید برای بستن مهار موقت استفاده کرد در مواقع ضروری
11- قبل از سیم کشی باید تیرهای واقع در زاویه مهار شوند .
12- سیمهای هیچ پایه ای را نباید باز کرد مگر اینکه آن پایه از چهار طرف مهار

شده باشد .
نکات ایمنی نصب اتصال زمین
1- بعدازقطع برق مدار یک شبکه یا دستگاه دو طرف محل کار را اتصال زمین کنید حتی اگر خط از یک طرف تغذیه شده باشد .
2- محل کار نباید بیش از یک کیلومتر با محل اتصال زمین فاصله داشته باشد ودر هر حال باید اتصال زمین از محل قابل رویت باشد .
3- هرگاه بیش از یک گروه بخواهند روی یک خط فشار قوی کار کنند ،بایستی هریک از گروهها دربین اتصال زمینهای مربوط به خود کار کنند .
4- قبل از نصب وسایل اتصال زمین ،بی برق بودن شبکه را توسط تفنگ مخصوص امتحاان کنید .(درصورت پاره بودن هردو سر آنرا آزمایش نمود.)


5- دستگاه ارتینگ معمولا"دارای سه رشته سیم است ،که سه رشته آنها دارای چنگک فنری (گیره )است که به شبکه متصل میگردد وسیم چهارم از طریق قرقره به میله اتصال زمین وصل میشود .
6- طریق اتصال زمین بدینصورت است که :
أ)میله زمین را در مرطوب ترین نقطه زمین فروکنید .
ب) درشبکه فشار ضعیف سیم اتصال زمین را ابتدا به میله زمین وصل کرده وسپس سرها را دیگر آنرا توسط وسایل کار عایق به پایین ترین سیم وسپس بترتیب به سیمهای دیگر متصل کنید .
ت)هنگام برچیدن اتصال زمین نخست در شبکه فشار ضعیف اتصالات شبکه را به ترتیب از بالا به پایین با وسایل کار عایق باز کنید وبخاطر داشته باشید که بعدا"سیم اتصال زمین را از میله زم

ین جدا کنید .
ث)درشبکه فشار قوی پیش از اتصال کابل اتصال زمین به میله زمین اول گیره وسطی را به فاز وسط وصل می نمائیم وسپس دیگر گیره ها را به دو فاز کناری .
7- درموقع بستن وباز کردن اتصالات زمین از دستکش لاستیکی عایق استفاده کنید.
8- اتصالات زمین از طریق برجها باید با استفاده از بست مخصوص برج که قادر به هدایت جریانات پیش بینی شده باشد عملی گردد . محل اتصال باید کاملا"تمیز باشد .
9- درهنگام رعد وبرق روی خطوط یا دستگاه ها کار نکنید حتی اگر اتصال زمین خوبی داشته

باشد .
10- در صورتیکه باید مدارهای دیگری نیز باشد ،کابل اتصال زمین را باید چنان ببندید تااز افتادن یا لغزیدن آن برروی سیمهای دیگر جلوگیری شود .
بالا رفتن از تیر
1- بیش از هرکار باید بدانید که شبکه برقدار است یا نه زیرا در صورت برقدار بودن با آمادگی و تحهیزات بهتری بالای تیر می روید .
2- قبل از بالا رفتن از هر تیر چوبی میبایستی استحکام آن (توسط ضربه زدن با چکش و با تکان دادن 000 )آزمایش شود ،زیرا ممکن است تیر بظاهر سالم بنظر رسد ولی موریانه آنرا از داخل خورده باشد .
3- از تیرهای پوسیده ویا صدمه دیده ویا دارای ترک و شکستگی نباید بالا رفت مگر اینکه بطور مطمئن مهار شده باشند . بیش از یک نفر حق بالا رفتن از این گونه تیرها را ندارد .
4- همیشه هنگام بالا رفتن از تیر از کلاه ایمنی استفاده کنید .
5- هنگام بالا رفتن از تیر چوبی از دستکش کار استفاده کنید که دست شما در مقابل ماده سمی کروزت درامان باشد .
6- رکابی که استفاده می کنید باید مناسب با قط تیر باشد .
7- بازدید از بند رکاب و کمربند هر دفعه از بالا رفتن لازم است .
8- با هر قدم که برمیدارید مطمئن باشید که تیر تحمل وزن شمارا دارد .
9- درحین بالا رفتن باید ساق پابا تیرزاویه 20 درجه تشکیل داده و فاصله گامها از 30 سانتیمتر پایه چراغ و غیره برخورد ننماید .
10- درموقع بالا رفتن از تیر باید حواس کارگر به طرف بالا باشد تا با شبکه وسایر موانع مانند پایه چراغ و غیره برخورد ننماید .


11- در تیرهای قطور که در موقع بالا رفتن گیر دست کم است باید به کمک طناب ایمنی بالا رفت .
12- در هنگام بالا رفتن از تیر نباید از سیم مهار یا مقره و بستهای فلزی وابزارآلات نظیر آنها بعنوان دستگیره استفاده کرد .
13- در موقع بالا رفتن باید هردو گیره سرهای تسمه ایمنی کمربند داخل حلقه کمر باشند .
14- اگر از روی تیر مایلی بالا می روید (درصورت امکان با نصب مهار موقت )از روی انحناءتیر بالا روید و سایر کارکنان باید دور از محل کار باشند.


15- درحین بالا رفتن از تیر باید توجه شود که خار رکاب به شکاف یا گیره تیر برخوردنکند ، همچنین وسایل نصب شده روی تیر از صدمه رکاب درامان باشد .
16- چنانچه تیری دارای شبکه برقدار باشد باید توجه نمود که اعضای بدن یا ابزار کار هادی با آنها برخورد نکند .
17- اگر کار روی تیر احتیاج به دو نفر یا بیشتر داشته باشد باید یکنفر بالا رفته در جای خود مستق

ر شود و سپس دیگری شروع به بالا رفتن نماید . در موقع پایین آمدن نیز باید یکنفر از تیر پایین آمده ،از تیر فاصله بگیرد تا دیگری شروع به پایین آمدن نماید.
حمل و نقل تیرهای چوبی و سیمانی
1- انتهای تیرهای روی تریلی باید بوسیله پرچم در روز وچراغ قرمز درشب مشخص شده باشد .
2- تیرها را باید درجائی قرارداد تا باعث مزاحمت درامر رفت وآمد وسایل نقلیه و غیره نشود.
3- اگر ناچار از گذاردن تیر در نزدیکی یا روی خیابانها وبزرگراه ها هستید باید با تابلوهای خطر و چراغهای کافی محافظت شوند .
4- تیرها را باید طوری انبار کرد که برروی هم نغلطند .
5- تیرهای که روی تریلی یا کامیون بار میشوند باید حداقل در دو نقطه از طول تیر بسته شود .
6- تیرها باید طوری بسته شوند که امکان باز کردن آن برای کارگری که روی زمین ایستاده میسر باشد .
7- هنگام باز کردن سیستم بکسل باید افراد از تریلی کاملا"فاصله داشته باشند و جلو و عقب

تریلی بایستند تااگر تیرها از روی تریلی به زمین ریخته شدند به کسی صدمه نرسد .
8- هنگامیکه قلاب جرثقیل را به تیر می اندازید بایستی توجه داشته باشید که قلاب کاملا"در دوطرف تیر جاگیر شود و سپس از روی تیر کاملا"کنار روید تا جرثقیل تیر را حرکت دهد.
9- موقع پیاده کردن تیرهای چوبی بهتر است یک نفر در سر تریلی و یک نفر در ته تریلی بایستند و به کمک دیلم تیرها را بغلطانند تا تیر پیاده شود .
10- در موقع پیاده کردن تیرهای چوبی نباید روی تیرها و کف تریلی راه بروید زیرا ممکن است تیرها غلطیده و پایتان بین تیرها قرار گیرد و آسیب ببینید .


تعویض تیر چوبی یا سیمانی
1- خط را بی برق و دسته فیوز را از جایش خارج و اخطاریه نصب نمایید .
2- قبل از هرکاری بی برق بودن خط را امتحان کنید و سپس آنرا اتصال زمین و اتصال کوتاه نمائید .
3- اگر کار در حاشیه جاده ویا معابر عمومی باشد محل کار باید با قرار دادن نرده تاشو یا پرچم یا علامت گذاری با چوب و000 مشخص شود .
4- تیر هائیکه در موقع تعویض تعادلشان بهم میخورد باید مهار شوند .
5- تیر قدیمی حتما"مهار شود (بوسیله جرثقیل ،سیمهای مهار ،نیزه یا تیر نصب شده جدید )
6- درصورت بریدن تیر ،باید شبکه روی آن قبلا"پرچیده شده باشد .
یادآوری :جهت برچیدن شبکه از روی پایه ها دقت شود سیمهای دو طرف تسط وبا احتیاط کامل و توسط چرخ طناب باز شود .
7- در موقع درآوردن تیر قدیمی از زمین باید کارگران دور از تیر شکسته قرار گیرند و راننده جرثقیل باید طوری عمل نماید که صدمه ای به شبکه وارد نماید .
8- پس از نصب تیر باید خاک اطراف آن بخوبی کوبیده و سنگها و خاک اضافی آن برداشته شوند .
9- در موقع نصب تیر ،تیر باید از چهار طرف بوسیله نیزه یا جرثقیل مهار شده وتا موقعیکه گود پر نشده و استقامت کافی ندارد نباید نیزه ها را برداشت .
10- کراس آرام ،مقره ها اتریه و000 باید پس از نصب تیر روی آن سوار شوند .
11- قبل از باز کردن اتصالات تیر قدیمی باید توجه داشت که تیرهای دو طرف آن تحمل نیروئی که برآنها وارد میشود را داشته باشند ودر غیر این صورت باید آن دو تیر را نیز مهار کرد .
12- درحال نصب با برداشتن تیر در نزدیکی سیمهای برقدار اگر فاصله مجاز را نتوان حفظ کرد باید سیمهای برق شوند .
13- اگر پس از حفر گود یا پس از درآوردن تیر ،وقتی برای پرکردن گود نیست ،باید حتما"آن محوطه را با علائم خطر بوضوح مشخص کرد .

نکات ایمنی روی کابینت
1- قطع و وصل کلیه کلیدها بایستی براساس دستور مسئول مربوطه انجام گیرد و دقت شود که دسته ها اشتباها"قطع یا وصل نشود .
2- در هنگام قطع ویا وصل کردن دسته فیوزها ی فشار ضعیف ویا کلید کل تردید ویا سستی به خود راه ندهید ،دسته را باید بسرعت قطع یا وصل کرد تا احتمال پدید آمدن قوس الکتریکی کمتر شود .
3- قبل از وصل کلید کل ویا هر نوع کلید دیگر و همچنین تعویض فیوز بایستی که علت قطع ویا سوختن آن دقیقا"بررسی شده باشد .


4- هرگاه فیوز تابلوئی سوخت باید معلوم شود که دراثر اضافه بار سوخته ویا دراثر اتصال کوتاه .
5- هرگاه فیوز سوخته را با سیم بکار نیاندازید واز فیوزهای نو ومناسب استفاده کنید .
6- در هنگام قطع کردن کلید صورت خود را به یک طرف بگیرید تا درصورت بوجودآمدن قوس الکتریکی به صورت وچشمهای شما آسیبی وارد نیاید .
7- در هنگام کارروی کابینت سعی کنید حتی الامکان با یک دست کار کنید .
8- هنگامی که از فیوزهای فشار ضعیف با بسیار زیادی کشیده میشود بهتر آن است که اول کلید کل را قطع کنید و آنگاه نسبت به قطع فیوزها اقدام شود .


9- در موقع تعویض فیوز باید فیوز مناسبی از لحاظ آمپر ،اندازه (بلندی و کوتاهی فیوز )بکار برده شود.
تعویض یک تابلوی توزیع
1- ابتدا کلید کل را قطع کنید .
2- سکسیونر ویا کت اوت طرف فشار قوی را قطع کنید .
3- روی طرف فشار ضعیف و فشار قوی عمل اتصال زمین و اتصال کوتاه را انجام دهید .
4- تحقیق کنید که تابلوی توزیع بی برق است زیرا ممکن است تابلو از طریق دیگری برقدار شود .
5- اتصالات مربوطه را باز کرده وتابلو را تعویض نمائید .
6- بعد از تعویض تابلو مطمئن شوید که اتصالات را درست و هم فاز بسته اید .
7- قبل از برقدار کردن تابلوی توزیع مطمئن شوید که فازها هیچگونه ارتباطی به بدنه تابلو نداشته و همچنین کابلها زخمی نشده باشند .
8- اتصال کوتاه و اتصال زمین را برداشته و تابلو را برقدار کنید .
9- درحین انجام کار مجهز به دستکش عایق فشار ضعیف باشید .
10- هنگام تعویض کابینت ترانسهای هوائی سعی شود کابلهای زیرآن آویزان نباشند و توسط صفحه فلزی (تشتک )حفاظت شوند تا از دسترس کودکان دور بماند .
تعویض مقره فشار ضعیف
1- شبکه را بی برق و کلیه نکات ایمنی را رعایت کنید . (مانند خارج ساختن دسته فیوز ،نصب اختاریه ،وارد کردن شبکه و000 )
2- ابزار و وسایل کاررا قبل از شروع کار بررسی نمائید .
3- در موقع بالا رفتن از تیر موارد ایمنی مربوطه را بکار ببرید .
4- مقره معیوب را باز کرده و مقره های سالم را بوسیله طناب بالا دهید و جایگزین آن کنید .
5- اگر مقره در زاویه باشد هنگام باز کردن مقره کارگر نباید در وسط دو سیم قرار گیرد .


سیم کشی
1- در موقع سیم کشی نزدیک خطوط برقدار باید حتما"خطوط بی برق شده و اتصال زمین کامل شود .
2- هنگام کار روی شبکه برای قطع برق ،علاوه بر کشیدن دسته فیوز مربوطه ،فیوز معابر نیز باید درآورده شود زیرا ممکن است در اثر تاریک شدن هوا فتوسل عمل کرده و فاز معابر برقدار شود .
3- هنگام سیم کشی باید از دستکش عایق استفاده کرد .


4- قبل از شروع کار تیرهائی که نیرو به آنها وارد میشود را بازرسی کنید .
5- هیچگاه سیم نول را قبل از سیم فاز باز نکنید . (هنگام کار روی شبکه برقدار )زیرا بعلت عدم تعادل بار نول برقدار شده و ولتاژکامل ایجاد میشود .
6- قبل از دست زدن به هر سیم مطمئن شوید که اتصال زمین شده باشد .
7- هنگام سیم کشی باید از سیم گیر متناسب با مقطع سیم استفاده شود زیرا ممکن

است دراثر رها شدن سیم به افراد آسیب وارد شود.
8- سیمها و وسایل لازم را با طناب دستی و با سایر وسایل مشابه باید بالای تیر فرستاد و هیچگاه نباید آنها را به بالا پرتاب نمود یاآنها را به پائین انداخت .
9- قبل از برچیدن ویا کشیدن سیم ،تیری که برآن نیرو وارد میشود بخصوص تیرهای واقع در زاویه ودداند را مهار موقت کنید .
10- سیمها نباید روی زمین کشیده شوند بعلت اینکه ممکن است صدمه ببینند همچنین نباید پیچ خوردگی داشته باشند زیرا در غیر اینصورت هنگام کشیدن سیم امکان پاره شدن آنها وآسیب رساندن به افراد وجود دارد .
11- اتصالات فشار ضعیف باید در موقعی که سیم بی برق است ورت گیرد جز اتصال نهائی که با سیم برقدار خواهد بود واین کار بایستی با حفاظت کامل انجام شود .
12- مطمئن شوید که اتصال زمینهای موقتی قبل از برقدار شدن خط برداشته شده باشند .
13- هنگام وصل کردن شبکه جدید به شبکه برقدار نباید باری روی آن باشد .
14- قبل از قطع کردن هر سیم اطمینان حاصل کنید که روی افراد و وسایل نمی افتد .
15- حد مجاز فاصله سیم از زمین باید الزاما"طبق استانداردهای مربوطه رعایت شود.
1- قطع خیابان ها ،کوچه ها و جاده ها در مناطق شهری یا روستایی یا مواقعی که خطوط برروی حریم عمومی قرار دارند یا به موازات خیابانها یا کوچه ها در مناطق شهری .
2- به موازات جاده ها در مناطق روستایی در حالیکه سیمها در حریم عمومی قرار دارند .
3- مدخل وسایل نقلیه به گاراژهای معمولی


4- فضاهای مجاز برای پیاده روها
5- عبور از جاده های اصلی
16- موقع کشیدن سیم از وسط خیابان یا جاده ها باید پرچمهای اعلام خطر بررای آگاهی رانندگان و سائط نقلیه دورتر از محل کار نصب گردد.
17- در موارد یک شبکه جدید از روی خطوط آهن عبور می نماید باید قبلا"با اداره راه آهن تماس حاصل و اجازه عبور گرفته شود .
18- اگر در نزدیکی سیمهای برق آتش سوزی رخ داد باید سریعا"جریان برق قطع شود تا ماموران اطفاءحریق بتوانند با خیال راحت آتش را خاموش سازند .
19- افراد در مواقیکه با چرخ طناب کار می کنند نبایستی طناب را دور دست یا کمر بپی

چانند .
20- افرادی که روی شبکه کار می کنند نباید با همدیگر شوخی و یا حواس یکدیگر را پرت نمایند .
21- کارگران باید مرتبا"به تذکرات سرپرست مستقیم خود توجه کنند .
انشعاب گیری فرعی
الف – شبکه بی برق
1- شبکه را بی برق کنید و دسته فیوز مربوطه را خارج و اخطاریه نصب نمائید .
2- تحقیق کنید که شبکه برق نداشته باشد .
3- دو طرف محل کار روی شبکه اصلی را ارت کامل نمایید .
4- استقامت تیری که روی آن انشعاب گیری صورت می گیرد باید بررسی ودر صورت نیاز مهار گردد.
5- در موقع رگلاژباید قطعات چرخ سلنج ومخصوصا"پاچه بند بازدید شود .
ب- شبکه برق دار
1- در هنگام کار برروی شبکه برق دار هرگز نباید از لباس کار آستین کوتاه استفاده کنید .
2- همیشه از وسایل عایق مناسب و سالم از قبیل دستکش ،کلاه ،کفش و000 استفاده نمایید .
3- سیمها را حتما"با طناب مخصوص بالا ببرید .
4- به منظور انشعاب گیری برای کنتور ،سیمهای اتصال را روی زمین کاملا"حاضر و آماده نمائید بعدا"آن را بالا ببرید وبه شبکه وصل نمایید .
5- برای اتصال سیمها به شبکه برق دار ابتدا سیم نول و سپس سیم فاز را وصل کنید .
6- در موقع انشعاب گیری با احتیاط کامل عمل کنید .
حذف شاخه ها ی درختان از روی خط


1- برق را قطع و اخطاریه نصب کنید .
2- عدم فشار را در دوطرف محل کار توسط فاز متر یا تفنگ مخصوص تحقیق کنید.
3- عمل اتصال زمین و اتصال کوتاه را انجام دهید .
4- اگر بخواهید از تیری بالا بروید که از وضعیت آن مطمئن نیستید تیر را مهار کنید ودر اولین فرصت گزارش نمایید تا تعویض شود .
5- قبل از انداختن تسمه کمربند دور تنه یا یک شاخه محکم یا قبل از بستن طناب نجات به کمربند نباید شروع به کار کرد .
6- در صورت استفاده از طناب نجات (طناب ایمنی )موارد زیر را رعایت کنید . دن آن نباشد .
ب- موقع پایین آمدن تا مادامیکه کارگر روی زمین مستقر نشده باشد نباید گره طناب ایمنی را از کمرباز کند .
7- هنگام کار از وسایل ازایمنی مانند کلاه ،دستکش و000 استفاده کنید .
8- ابزارآلات و لوازم نباید از پایین به بالا برای کارگرانی که در بالای درخت مشغول کار هستند انداخته شوند به همین ترتیب آنها نیز نباید چیزی را به پائین پرتاب کنند .
9- ادوات و لوازم مورد احتیاج را بوسیله طناب دستی یا کیسه ی ابزار بالا و پائین برد .
10- در ضمن کار باید سعی شود روی دوشاخه ایستاد یاتکیه نمود وبیشتر وزن بدن را باید به کمربند ایمنی وارد نمود .
11- موقعی که دو نفر یا بیشتر روی یک درخت مشغول بریدن شاخه ها هستند باید طوری بایستند که به اندازه ی کافی از هم فاصله داشته باشند .
12- اگربریدن درختان یا شاخه های مزاحم شبکه در نزد یکی خیابان یا بزرگراه یا محل عبور عابر پیاده باشد باید با نصب تابلوها ،پرچم های قرمز ،سد راه ها و وسایل خبری دیگر عابرین را مطلع نماید .
13- باید سعی نمود درختان در جهتی که از شبکه های برقی یا ارتباطی دور می شوند انداخته شوند .
14- پس از اتمام کار باید وسایل اتصال کوتاه و اتصال زمین را باز کنید ،اخطاریه را بردارید و بالاخره تاسیسات را آماده ی کار اعلام دارید .
تعویض کنتور در منزل مشتری
1- فیوز داخل منزل را قطع کنید .
2- انشعاب را از سر تیر باز نمایید . توجه داشته باشید که ابتدا باید سیم فاز را قطع کنید و سپس سیم نول را .


تذکر :باز کردن فاز و نول هردو ضروری است .
3- با استفاده از فاز متر عدم وجود برق را در منزل مشترک تحقیق کنید .
4- کنتور را عوض کنید .
5- انشعاب را وصل و منزل مشترک را برق دارکنید . با توجه به اینکه باید اول سیم نول را وصل کرد و بعدا"سیم فاز را .
6- برای اطمینان خاطر،جهت گردش دیسک کنتور را نیز بررسی کنید .
نکات ایمنی روی ترانس


1- قطع برق را در اطراف محل کار تحقیق کنید . بدین طریق که :
الف- کلید کل قطع و اخطاریه داشته ودر صورت امکان قفل نیز شده باشد .
ب- کلیه دسته فیوزها ی فشار ضعیف کشیده و اخطاریه زده شده باشد .
ج- کلید تغزیه ترانس در محل کار (سکسیونر ،کت اوت ،000 )قطع و اخطاریه زده شده باشد .
د- در صورتی که احتیاج به جابه جایی ترانس و یا کار برروی اجزای شبکه ی 20 KV (سکسیونر ،کت اوت ،جمپر و00 0 )باشد باید حتما"طرف منبع تغزیه ترانس قطع شده و به ارت کامل مجهز شده باشد .
2- طرف فشار قوی را باید تا موقعی که اتصالات فشار ضعیف قطع نگردیده برق دار تلقی کرد . زیرا ممکن است طرف ثانویه ترانس به نحوی برق دار گشته ودر نتیجه اولیه (KV20) نیز برق دار گردد .
3- قبل از شروع کار روی ترانس سر سیم پیچهای اولیه و ثانویه اتصال زمین و اتصال کوتاه شده باشد .
4- قبل از کار روی ترانسهایی که نول مشترک دارند ،نول آن را مجزا کنید ،زیرا احتمال برق دار شدن سیم نول از طریق ترانسهای قبلی وجود دارد .
5- هیچ نقطه برق داری نباید اطراف محل کار (مانند بس بار یا سرکابل و000 )وجود داشته باشد وباید دوطرف نقطه تغذیه به ارت کامل مجهز باشد .
6- برای نمونه گیری ،تعویض ویا تکمیل روغن باید برق ترانس قطع شده باشد و خط تغذیه از دو طرف به زمین متصل باشد .
7- قبل از اتصال ترانسها به شبکه فشار ضعیف آنها را از لحاظ ولتاژفشار ضعیف آزمایش کنید و ولتاژخروجی را توسط تپ چنجر روی ولتاژمناسب تنظیم نمایید .
8- قبل ازآن که ترانس را به طور ثابت به خط وصل کنید مطمئن شوید فازها را درست بسته

اید .
9- پس از اتمام کار ،اتصال کوتاه و اتصال زمین را بردارید و تاسیسات را آماده کار اعلام دارید .
نکات ایمنی کار روی کابل
کار روی کابل بی برق
1- پس از قطع برق ،اخطاریه هائی روی کلید های مربوطه نصب شده باشد .
2- کلیه سرکابل ها و ترمینالها و کابلها باید قبل از انجام کار به وسیله اشخاص مجاز بازرسی شود .
3- قبل از کار روی کابل ،بی برق بودن کابل را از طریق تفنگ مخصوص (یا دیگر وسایل مانند پرش و000 )تحقیق کنید .
4- قبل از انجام کار حتما"باید دو سر کابل را در نزدیک ترین محل های ممکن ارت و اتصال کوتاه کنید.
5- درحین بریدن روکش عایق کابل باید به وسایل عایق مجهز بود .
7- پوشش فلزی کابل اطراف محل کار را قبل از بریدن بایستی توسط سیم مناسب به هم متصل کنید .
کار روی کابلهای برقدار
1- روی کابلهای برقدار فقط اشخاص خبره و با تجربه که دوره های تکمیلی را گذرانده اند ودر گروه هات لاین کار کرده اند می توانند کار کنند .
2- هیچکس به تنهایی نباید روی کابلهای برقدار کار انجام دهد .
3- هنگام کار روی کابلهای برقدار فقط باید درآم واحد روی یک فاز کار انجام شود.
4- کابلهائی که ممکن است توسط کابلهای فشار قوی مجاور برقدار شود (ولتاژی درآن القاءگردد )احتیاطات لازم برای جلوگیری از خطر این ولتاژباید در نظر گرفته شود .
5- هنگام کار روی کابلهای برق دار بایستی کلیه پایه ها و دستگاههای فلزی مجاور با عایق مناسب پوشیده شود .
6- در حین کار روی کابلهای برقدار باید وسایل حفاظتی کافی از قبیل دستکش های لاستیکی و ایزار دستی عایق و غیره بکار رود و فواصل مجاز رعایت گردد.
7- برای کار دریک نقطه بدون برق که نزدیک یک نقاط برقدار نیز هست و نقاط برقدار مجاور را نباید قطع کرد ،الزاما"باید از فروش لاستیکی مطمئن یا عایق های مناسب استفاده نمود .
نگهداری کابل در رابطه با ایمنی
1- باید هرچه کمتر از سه راهی و مفصل استفاده کرد تا در موقع معیوب شدن ویا قطعی زودتر به محل قطعی پی برد . همچنین آسیب پذیری کابل کمتر خواهد بود .
2- کابل کشی باید به نحوی انجام گیرد که از آسیب های مکانیکی محفوظ بماند واز معابر و گذرگاهها و نقاط کار بدور باشد .
3- مسیر کابل باید توسط علاوم مناسبی مشخص گردد.


4- در مواردی که کابلها به هم متصل شده ویا در جائی که خاتمه میابد انتهای آنها بایستی بنحوی بسته شود تا امکان دخول مواد مضره نباشد .
5- کابلهای تا 5000 ولت لااقل 60 سانتیمتر و کابلهای 20 کیلو ولت ،یک متر از سطح زمین مدفون گردد وباید با قالبهای سیمانی وآجر پوشانده شود .

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید