مقاله در مورد کاراموزی در اداره مالیات

word قابل ویرایش
30 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

آشنایی با مکان کارآموزی

فصل دوم :
بخشهای مرتبط با رشته علمی کارآموزی

مالیات :
مالیات گنجینه ای است گرانبها، اما از مالیات در زمانهای مختلف تعابیر متعددی صورت گرفته است، در زمانهای دور و دوران حکومت پادشاهان، از مالیات به عنوان خزانۀ پادشاه یا اهرم فشار یاد می شده و یکی از نشانه های قدرت پادشاه را شامل می شد. در آن دوران پادشاهان مالیات را حق خود و مایۀ تأمین و صلابت حکومت خود می دانستند. از طرفی به دلیل سطح پایین و ضعیف فرهنگ مردم در قبال کشور و حکومت و سرنوشت خود طبیعتاً مالیات به عنوان یکی از ظالمانه ترین قوانین و مایۀ نابرابری در جامعه برشمرده می شد.

امروز با بالا رفتن سطح فکر و سطح فرهنگ مردم، مردم دنیا به این مسئله پی بردند که ادارۀ هر کشور می بایست بدست مردم همان کشور و با نظر همه مردم انجام شود. از این رو مالیات را در تعبیر امرزوی می توان به میزان همبستگی و مشارکت و فرهنگ مردم یک کشور در اداره و انجام امور مربوط به آن کشور یاد کرد و اینکه هر فرد باتوجه به میزان توانایی و بهره مندی خود در جامعه، نقش مهمی در پیشرفت کشور خود داشته باشد. از طرفی با صنعتی شدن دنیا و استفاده بی حد و حصر از مواهب طبیعی در روی زمین و بیان مسئله مهم بحران اتمام منابع و انرژی مردم دنیا

 

همواره در تکاپوی این هستند که کاملترین و صحیح ترین راه استفاده از منابع و همچنین منبعی جدید پیدا کنند. از این رو نه تنها از مالیات در اداره کشورها استفاده می شود بلکه از مالیات به عنوان یک منبع مولد در جهت استفاده در تمام امور مربوط به کشورها در جنبه های مختلف (اجتماعی، اقتصادی و …) یاد می شود.
برخی کشورها به دلیل نبود منابع طبیعی و یا کمبود منابع طبیعی خیلی زود به این نتیجه رسیدند که مالیات را نه تنها در جهت ادارۀ امور جاری کشور بلکه می توان به عنوان یک منبع مولد در انجام کلیه فعالیتهای یک کشور در هر جنبه و هر اندازه بهترین استفاده را کرد و موفقیت یک کشور را در همه عرصه ها تضمین کرد.

در نتیجه می توان گفت که مالیات منبع و گنجینه گران بهایی است که معدن و محل استخراج آن مردم یک کشور هستند که هرچه مردم بزرگتری را تشکیل دهند کشوری آباد و سرافراز خواهند داشت و مردم می توانند در سایۀ اتحاد یکدیگر سرنوشت و عزت خود را رقم بزنند که این بسته به میزان سطح فکر و فرهنگ مردم یک کشور است.
باتوجه به گفته های بالا تعریفی امروزی که در همه جای دنیا نسبت به مالیات عنوان می شود عبارت است از :
«مالیات مبلغی است که دولت براساس قانون و به منظور تقویت عمومی حکومت و تأمین مخارج عامه از اشخاص مالک (حقیقی و حقوقی) نسبت به میزان بهره مندی از جامعه دریافت می کند. مالیات از مهمترین زیر ساختهای اقتصادی است که در رشد و توسعه پایدار، تأمین عدالت اجتماعی از طریق توزیع مجدد درآمد و ثروت و تخصیص مجدد منابع نقش مهمی دارد. همچنین با اخذ مالیات عادلانه و واقعی می توان به مشکلات مهم در اکثر عرصه های اجتماعی و اقتصادی دولت ها مانند کسری بودجه، معضل بیکاری و کاهش سرمایه گذاری ها در بخش های تولیدی و … فایق آمد.»
پایه های مالیاتی :
با پیدایش نظام های مالیاتی در جوامع مختلف جهان که ناشی از بالا رفتن سطح فکر مردم بود پدیده ای به نام تفکیک منابع مالیات مطرح شد.
این تفکیک منابع مالیات را به دو بخش مستقیم و غیرمستقیم تقسیم کرد قبل از شروع هر بحثی در مورد مالیاتها می بایست مفهوم و عناصر کلی این تفکیک را درک کرد.

 

در همۀ کشورها از آنجایی که عنصر اصلی و شالودۀ اصلی تأمین مالیاتی مردم هستند و میزان مالیاتی نسبت به سهم و نقشی هر فرد از نظر مالکیت و بهره برداری از جامعۀ تعیین می شود و چون مالکیت و بهره وری هر فرد یا به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در هر جامعه مطرح میباشد از همین رو مالیات ها نیز بر همین اساس در سطح بین المللی از نظر نحوه تأمین و ساختار تشکیل آن به دو پایه اساسی مالیاتهای مستقیم و غیرمستقیم طبقه بندی می شوند.

مالیات مستقیم :
مالیات هایی هستند که مبلغ آن مستقیماً بواسطۀ میزان نقش و بهره مندی اشخاص حقیقی و حقوقی از جامعه یا به بیان دیگر به پایۀ درآمد دارایی آنها وضع می شود.
مالیات غیرمستقیم:
مالیات هایی هستند که مبلغ آن بواسطه بهره مندی و استفاده از عوامل ایجاد شده برپایۀ تولید کالاها و خدمات در جامعه توسط دولت یا سایر نهادها، اخذ می شود و تعیین می شود.

بنابراین پرداخت کننده مالیات برای پرداخت مالیات مستقیم با ادارۀ امور مالیاتی مواجه می شود و پرداخت کننده مالیات غیرمستقیم برای پرداخت مواجه با کالاها و خدماتی مصرفی یا تولیدی است.
آنچه در تحلیل این دو طبقه بندی نسبت به مالیات مشترک است این است که در مالیات غیرمستقیم دولت با وضع مالیات بر مصرف و بالا بردن قیمت از کم درآمد و پردرآمد به یک اندزاه مالیات می گیرد (متناسب)، مگر اینکه مقدار مصرف پردرآمد بیشتر باشد یعنی هر فرد به میزان مالکیت و بهره مندی چه مستقیم و چه غیرمستقیم مالیات خود را پرداخت می کند.
اهمیت پایه های مالیاتی و نقش آن در توسعه اقتصادی کشور

در بررسی و تجزیه و تحلیل پایه های مالیاتی ها در عرصه های مختلف توسعۀ اقتصادی می توان به موارد زیر اشاره کرد.
الف) مالیات ها حربۀ مؤثری هستند جهت مقابله با تقاضای اضافی برای کالاهای مصرفی که در نتیجه توسعۀ اقتصادی ایجاد می شوند.
همزمان با توسعه اقتصادی درآمدهای قابل تصرف خصوصی افزایش می یابد ودرنتیجه تقاضا برای کالاهای مصرفی نیز به دنبال آن افزایش صاحبان درآمدهای بزرگتر مصرف را کاهش می دهند در حالی که مالیات های غیرمستقیم برکالاهای ضروری و کالاهای غیرضروری باعث کاهش قدرت خرید و درآمد اضافی صاحبان درآمد کوچکتر خواهد شد.

بنابراین دولت قادر است از طریق مالیات بر مصرف خصوصی منابع را به بخش دولتی انتقال دهد، که از طریق مالیات ها است که دولت در موقعیتی قرار می گیرد که فشارهای تورمی در داخل اقتصاد را کنترل کند.
مالیات می تواند از طریق کنترل درآمدها موجب شود که تقاضا برای کالاهای مصرفی کاهش یابد و معادل عرضه گردد به علت زیاد بودن میل نهایی به واردات در اقتصاد لازم است که دولت با اختیار سیاست های مناسب از افزایش واردات ناشی از افزایش درآمد جلوگیری کننده در غیر اینصورت کسری در تراز پرداخت ها اجتناب ناپذیر خواهد بود.

ب) مالیات نباید صرفاً در جهت کسب درآمدهای بالاتر عمل کند بلکه باید یکی از اهداف اصلی آن ایجاد انگیزه های لازم برای افزایش پس انداز و سرمایه گذاری باشد، مالیتهای مستقیم با نرخهای تصاعدی می تواند از طریق افزایش مصارف عمومی و هزینه های سرمایه گذاری به طور مطلوب برانگیزه های پس انداز و سرمایه گذاری تأثیر بگذارد.

به همین ترتیب افزایش بی رویه مالیاتهای غیرمستقیم سبب دلسردی پس انداز کنندگان خصوصی خواهد شد. بنابراین سیستم مالیاتی نباید خصلت راکد کردن فعالیتهای اقتصادی را داشته باشد. بی شک باید مالیتهای مستقیم بر درآمدهای اضافی اعمال گردد، اما آن بخش از درآمدهای اضافی را جذب کند که لطمه ای به روند پس انداز و سرمایه گذاری نزند. در این مورد مالیات بر مستغلات، دارایی و هزینه های اضافی بهتر از مالیات بردرآمد است در حالی که مالیات بردرآمد مصرف را کاهش می دهد. مالیات بردرآمد به صورت بی رویه سبب دلسردی سرمایه گذاران و پس انداز کنندگان می شود.

تخفیف های مالی مانند معافیت های مالیات، در نظر گرفتن وجوهی اختصاصی برای سرمایه گذار و استهلاک ماشین آلات، مجوزهای مالیاتی و غیره اثر منفی مالیات بردرآمد را کاهش داده و انگیزه های لازم برای پس انداز و سرمایه گذاری را ایجاد می کند مالیات های غیرمستقیم هم باید به نحوی اعمال شود که موجب کاهش مصرف های تجملی شود و نباید آنقدر سنگین باشد که سبب افزایش بی رویه قیمت کالاهای ضروری گردد و بر تولید این کالاها اثر منفی بگذارد بنابراین مالیات های مستقیم و غیرمستقیم نباید به گونه ای اعمال گردد که نابودی انگیزه های پس انداز به دنبال داشته باشد.

ج) در یک کشور در حال توسعه مالیات ها مؤثرترین وسیله جهت انتقال منابع به بخش دولتی و هدایت آنها به طرح های مولد است. به منظور شکست های دوره های باطل فقر افزایش درآمدهای نازل و پس اندازهای اندک و سرمایه گذاری ناچیز در اقتصاد لازم است که سرمایه گذاریهای دولتی افزایش یابد. در اغلب کشورها بنگاههای خصوصی بسیار کوچک هستند و تنها تعدادی از آنها بنگاههای اقتصادی درگیر تولید کالاهای مصرفی هستند.

دلیل اصلی محدود بودن فعالیتهای اقتصادی بخش خصوصی کمبود پس انداز (سرمایه) است که اگر سرمایه ای هم وجود داشته باشد به دلیل پایین بودن کارآیی آن در بلندمدت اکثر آنان در کانال های غیر مولد (تولید) و کوتاه مدت مانند سفته بازی و بورس بازی قرار می گیرد.
در این حالت دولت با اعمال مالیات های مستقیم بر املاک، درآمدزمین، دارایی، طلا، سود، ثروت، ارث و غیره و درآمدهای اضافی را جذب کند و در پروژه های مولد سرمایه گذاری به جریان بیندازد. بنابراین مالیات ها وسیله ای مؤثر برای انتقال منابع از کانالهای غیرمولد به کانالهای مولد از طریق سرمایه گذاری های عمومی است البته باید توجه شود که انتقال منابع از بخش خصوصی به بخش دولتی موجب نشود که بخش دولتی بیشتر از حد رشد کند و موجب هدر رفتن سرمایه های ملی گردد (کم کاری مردم) دولت باید در این فرآیند نقش هدایت و نظارت ایفا نماید.

د) مالیات باید روند سرمایه گذاری در اقتصاد را اصلاح کند. در بالا اشاره کردیم که یکی در بالا اشاره کردیم که یکی از وظایف مالیات ها در کشورهای در حال توسعه انتقال منابع از بخش خصوصی به بخش دولتی است. اما این بدین معنی است که مالیات ها به منظور ریشه کن کردن سرمایه گذاری های خصوصی اعمال می شود، بلکه برعکس، مالیات ها باید سرمایه گذاری ها را تشویق و در مسیر مناسب هدایت کند دولت باید انگیزه های لازم را برای بنگاههای اقتصادی

خصوصی ایجاد کند تا تولید کننده کالاهای مصرفی و سرمایه ای فعالیت های خود را بسط و توسعه دهند. این امر موجب می شود که سود این واحدها افزایش یابد و مجدداً صرف سرمایه گذاری شود. مالیات ها نباید حجم سرمایه های تعیین شده بر این سرمایه گذاری مجدد را کاهش دهد از طرف دیگر مالیات های اخذ شده باید در سرمایه گذاری در طرح های بالا دستی و پایین دستی

اجتماعی و اقتصادی مانند آموزش و پرورش، بهداشت عمومی، حمل و نقل، غیره و دیگر خدمات صرف شود تا سرمایه گذاری های بعدی با مشکلات زیربنایی روبه رو نشود. بنابراین یکی از اهداف اخذ مالیات دلگرم کردن و تقویت سرمایه گذاری های خصوصی به ویژه در مراحل اولیه توسعه اقتصادی است.

هـ) یکی دیگر از اهداف اخذ مالیات کاهش شکاف بین درآمدهای طبقات ثروتمند و طبقات فقیر است. اصولاً توسعه به معنی به ارمغان آوردن رفاه اجتماعی برای توده های مردم است. توده های مردم هنگامی از رفاه اجتماعی اقتصادی برخوردار خواهند بود که توزیع درآمدها به صورت عادلانه صورت گیرد تا مردم عادی بتوانند نیازهای اقتصادی خود مانند مسکن، غذا، بهداشت، رفاه و غیره را تأمین کنند در این حالت کاهش نابرابری ها در توزیع درآمد و ثروت نیازمند ابزارهای جداگانه ای

است. مالیاتهای مستقیم تصاعدی می تواند سبب کاهش و جذب بخش بزرگی از درآمدها و دارایی طبقات غنی شود. اما این نوع مالیات ها ممکن است بر سرمایه گذاری های مولد تأثیر معکوس بگذارد و بنابراین زمانی که هدف دولت اعمال مالیاتهای مستقیم تصاعدی است باید یک رشته معافیتهای ویژه در بخش های دیگر درنظر گرفته شود تا تأثیر معکوس مالیات ها بر سرمایه گذاری های مولد را تخفیف دهد. به منظور جلوگیری از تمرکز ثروت در دست تعداد محدودی ثروتمند و جلوگیری از نابرابری های شدید اقتصادی، مالیات بر دارایی، ثروت، بورس بازی، طلا و سایر سرمایه های غیرمولد تجویز می شود این مالیات ها باید به نحوی اعمال شود که سبب کاهش میزان پس اندازها نگردد.

به اعتقاد پروفسور کالدور در اغلب کشورهای در حال توسعه تنها راه چاره کاهش نابرابری و جلوگیری از تقاضاهای انقلابی و سیاسی می تواند از طریق اعمال مالیاتهای تصادی باشد. مالیات نه فقط تنها ابزار جایگزین برای جذب قدرت ثروت است، بلکه وسیله مؤثرتری برای بسیع منابع موجود توسعه سریع اقتصادی و نیز تنها وسیله ای برای کاهش قدرت عوامل سنجی بر روابط اقتصادی وسیاسی و اجتماعی به شمار می آِید بنابراین اعمال مالیات های تصادی به از بین بردن نابرابری های عمیق و گسترده در توزیع درآمد و ثروت منتهی می شود .

ن) مالیات ها سبب بسیج مازاد اقتصادی بر توسعه و تداوم و گسترش ایجاد آن گردد. مثلاً در کشورهای توسعه نیافته بخش کشاورزی بیش از نیمی از تولید ناخالص ملی را ایجاد می کند در حالی که بخش اعظم ارزش افزوده ایجاد شده در این بخش نصیب زمین داران بزرگ و واسطه های تجار می گردد. مازاد تولید اقتصادی تفاوت بین تولید جاری واقعی و مصرف جاری واقعی است. این مازاد ممکن است در دیگر بخش های اقتصادی نیز وجود داشته باشد لازم است که در مراحل اولیه توسعه اقتصادی بخش بزرگی از این مازادها در کانال های مولد قرار بگیرد در این کشورها زمین داران، تجار، واسطه ها، این مازاد را صرف سرمایه گذاری در فعالیتهای غیرمولد اقتصادی می کنند

.
دولت باید با بسیج این مازادها از طریق مالیات بر زمین، درآمدهای کشاورزی، دارایی و غیره، در پروژه های عمرانی که نفع آنها شامل تمام افراد جامعه می شود به توسعه اقتصادی کشور کمک کند.

تاریخچه مالیات و دارائی در ایران
ایرانیان از زمان هخامنشیان برای دریافت مالیات و امور مالی کشور دفاتر و سازمانهای مرتبطی داشتند. در زمان ساسانیان اخذ مالیات صورت کاملتری بخود گرفت و سه نوع مالیات بنامهای اراضی، سرشماری و سرانه دریافت می شد. پس از تسلط اعراب به ایران، در زمان حجاج بن یوسف ثقفی دفاتر مالیاتی از فارسی به عربی برگردانده شد و در دوره سلجوقی با دستور عبدالملک کندری وزیر طغرل مجدداً به فارسی بر گردانده شد. در زمان سلطنت صفویه تجارت

خارجی و درآمد گمرکی به مالیات اضافه و در دوره افشاریان گسترش بیشتری یافت. در دوره قاجاریه وضع مالیه کشور بواسطه جنگها، مسافرتها و ضعف پادشاهان رو به رکود گذاشت و با زحمات طاقت فرسای امیرکبیر

گامهای سودمندی برداشته و برای وصول، نگهداری و مصرف خزانه مقررات جدیدی وضع گردید.
قبل از مشروطیت شاهان تمام در آمدها و عواید کشور را در اختیار داشته و تمام مخارج نیز به فرمان و تصویب شخص او صورت می گرفت. با انقلاب مشروطه در سال ۱۲۸۵ اولین کابینه قانونی تشکیل و ناصرالملک بعنوان نخستین وزیر مالیه از مجلس شورای ملی رای اعتماد گرفت. از سال ۱۳۰۰ به
بعد دگرگونیهای زیادی در وزارت مالیه رخ داد. بالأخره در سال ۱۳۵۳ قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارائی با ۶ ماده به تصویب مجلس شورای ملی سابق رسید.
مالیات
برنامه های مالیاتی بعنوان یکی از ابزارهای توسعه شمرده می شود. در بسیاری کشورها شهروند معادل مالیات‌دهنده است. تقریبا همه جای دنیا برای هر فرد پذیرفته شده است که اگر در زندگی روزمره‌اش خدمتی دریافت می‌کند، باید هزینه‌اش را به طور مستقیم یا غیرمستقیم بپردازد. اکثر مالیات‌دهندگان تقریباً پذیرفته‌اند که چرا مالیات می‌دهند. آنها در ازای خدماتی که دریافت می کنند با رغبت مالیت خود را پرداخت می کنند و به همین دلیل با کم‌کاری و اصراف در بودجه کشور به شدت برخورد می‌کنند.

مالیات در جامعه اسلامی
با توجه به اینکه حکومت اسلامی از اهم احکام اسلام و حاکم بر بقیه احکام فرعی است، لذا خداوند متعال برای حکومت، منبع مالی قرار داده است که این منابع مالی همان مالیاتهای شرعی و اسلامی است. خمس و زکات دو مورد از عمده ترین مالیاتهای اولیه اسلام است که حکومت اسلامی با اخذ آن از مردم، به مصرف اداره جامعه و پیشرفت و توسعه کشور اسلامی می رساند. همچنین هزینه ها و مخارج تشکیلات حکومت اسلامی از محل همین مالیاتها تأمین می شود.

امیرمؤمنان علی علیه السلام درباره اثرات مالیات در اداره جامعه اسلامی می فرمایند: « ولم یستقم امره الا قلیلا » حکومت، با نابودی مالیات جز اندکی دوام نمی آورد. با اینحال می فرمایند: « ولا تضربن احدا سوطا لمکان درهم » برای گرفتن درهمی (مالیات) کسی را باشلاق نزنید.
در نظام اقتصادی اسلام هدف از دریافت مالیات؛ اداره جامعه اسلامی، تأمین نیازهای نیازمندان، حفظ سرمایه ها، اصلاح و تقویت نیروهای مسلح می باشد.

تعریف در آمد مشمول مالیات
عبارت است ازکل درآمدهای مکتبه سالانه حاصل از فعالیت های شغلی پس ازکسر هزینه های قابل قبول و استهلاکات طبق مقررات قانون .
مالیات مشاغل به سه دسته تقسیم می شود :

۱ . مشاغلی که صاحبان آن مکلف به ثبت فعالیت های شغلی خود در دفاتر روزنامه وکل هستند از جمله مشاغل این گروه : بازرگانان ، صاحبان کارخانه ، تعاون ، عمده فروشان .
۲ . مشاغلی که صاحبان آن به ثبت فعالیت های شغلی خود در دفاتر درآمد و هزینه که در سازمان حاضر موجود می باشد هستند از جمله شاغل این گروه آهن فروشان ، وکلا ، مهندسان و پزشکان .
۳ . سایر مشاغل که جزوگروه ۱ و ۲ نمی باشند . مانند خرده فروشان .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 30 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد