دانلود مقاله جداسازی و غربالگری باکتریهای اسید لاکتیک از ماست گاومیش و بررسی فعالیت پروبیوتیکی آن

word قابل ویرایش
5 صفحه
21700 تومان

مقدمه

باکتریهای اسیدلاکتیک به عنوان بزرگترین گروه تشکیل دهنده پروبیوتیکها بوده و این باکتریهای پروبیوتیک میکروارگانیسمهای غیر بیماریزا و مستعدی میباشند که در صورت فراهم شدن آنها به میزان کافی اثرات مفیدی روی میزبان می-شوند 1)ن). این باکتریهای گرم مثبت، فاقد اسپور و میکروآیروفیلیک کروی یا میلهای میباشند که از تخمیر کربوهیدراتها در این باکتریها اسیدلاکتیک به عنوان یک محصول نهایی تولید میشود. یکی از مهمترین کاربردهای باکتریهای اسید لاکتیک تولید فرآوردههای پروبیوتیک میباشد که بزرگترین گروه باکتری موجود در این محصولات را تشکیل میدهد 3) ف). تولید پلیلاکتیکاسید (Poly lactic acid)، غذاهای تخمیری، نوشیدنیهای تخمیری، افزودنیها، اگزوپلیساکارید، باکتریوسین، اسید-لاکتیک میکروبی و افزایش کیفیت و ماندگاری محصولات غذایی بخشی از کاربردهای مهم باکتریهای اسیدلاکتیک است که همه این باکتریها را به عنوان گروه بسیار مهم در میکروبیولوژی صنعتی و پزشکی مطرح میکنند 48) ف). این میکروارگانیسمها روی سلامت انسان و جانوران تأثیر بسیار خوبی داشته از جمله لاکتوباسیل و بیفیدوباکترها پروبیوتیکهایی هستند که توانایی زیادی در جلوگیری از بروز سرطان روده دارند. از خواص بیولوژیک این باکتریها میتوان به فعالیت ضدمیکروبی، ضدقارچی، ضدویروسی، و ویژگیهای ضد سرطانی، ضد تجمع پلاکت و ویژگی آنتیاکسیدانی میتوان اشاره کرد (مقاله مهناز کاظمی پور .(2012 باکتریهای اسیدلاکتیک و فرآوردههای آنها کاربردهای بسیاری در صنایع مختلف از جمله صنایع گوشتی، کشاورزی، نوشیدنیولبنی به عنوان استارترفرآوردههای لبنی صنعتی داشته واین گروه از پروبیوتیکها به عنوان یک مانع خوب و مؤثر بر علیه عفونتهای میکروبی و تأثیر درمان زیستی با توجه به داشتن چندین فاکتور مهم به شمار میآیند. اثر نگهدارندگی باکتریهای اسیدلاکتیک بدلیل تولید اسیدهای آلی مثل اسید لاکتیک، اسید استیک و تولید مواد ضد میکروبی، فنیل لاکتیک (Phenyllactic)،P-OH اسیدهای فنیل لاکتیک (P-OHPhenyllactic acid)، کاپروئیک اسید (Capoic acid) یا رئوترین (Reuterin) میباشد. بنابراین این باکتریها و فرآوردههای آنها را میتوان به عنوان نگهدارندههای زیستی به کار گرفت.

مواد وروش

ابتدا نمونه ماست تهیه شده از شیر گاو میش را درمحیط اختصاصی MRS براث در شرایطکاملاً بیهوازی بمدت 48 ساعت در جار بیهوازی در دمای 37 درجه انکووباسیون میکنیم سپس از این محیط وارد محیط اختصاصی MRS آگار کرده ودوباره در شرایط بیهوازی انکوبه میکنیم اینکار را ادامه داده تا لاکتو باسیل مورد نظر را جدا سازی کنیم باکتری حاصله را رنگ آمیزی گرم میکنیم تا باسیل گرم منفی در زیر میکروسکوپ دیده شود سپس تست حرکت توسط محیط کشت SIM انجام داده که بیحرکت میباشد ونیز تست کاتالاز که آن هم کاتالاز منفی است بر روی این لاکتو باسیل انجام میدهیم.
تست آنتی بیوگرام

در مرحله بعدی تست آنتی بیوگرام در محیط اختصاصی MRS آگار انجام میدهیم به اینصورت که ابتدا کشت سفره ای از لاکتو باسیلی که در محیط غنی شده رشد کرده ومعادل نیم مک فارلند رسیده را بر روی محیط کشت MRS آگار انجام داده و دیسکهای آنتی بیوتیک را در نقاط مشخص برروی پلیت حاوی محیط کشت قرار میدهیم که این آنتی بیوتیکها اعم از نیتروفورانتویین 20 میلی متر هاله داده و کلرامفنیکل 20 میلی متر، پنی سیلین 10 میلی متر، کلیندامایسین 25 میلی متر، تتراسایکلین 20 میلیمتر، سیپرو فلوکساسین 18 میلی متر، پیپراسیلین 37 میلیمتر، 27 Tigecyciline میلی متر، سفپیم 27 میلی متر،

2

کوتریماکسازول 15 میلی متر، جنتامایسین 19 میلی متر، لووفلو کساسین 17 میلی متر، آزترونام 18 میلیمترهاله عدم رشد نشان داده ولی توبرامایسین وباسیتراسین، ونکومایسین، نالیدیکسیک اسید و کانامایسین هاله ای ندادند.

بررسی تأثیر نمک صفراوی بر رشد لاکتوباسیل

در ابتدا 100 سی سی از محیط کشت MRS براث که حاوی 0/3 گرم نمک صفراوی میباشد را در 10 لوله تقسیم و اتوکلاو میکنیم ودر 5 لوله یک لوپ از لاکتو باسیل و 5 لوله به عنوان شاهد در جار بیهوازی گذاشته ودر زمانهای 45 دقیقه و 2 ساعت و 4 و 6 و 8 ونیز 24 ساعت توسط دستگاه اسپکتوفتومتر با طول موج 600 نانومتر جذبش را میخوانیم.

تنظیم pH

ابتدا در 4 ارلن ودر هر کدام 50 سی سی از محیط کشت اختصاصی MRS براث ریخته وبا HCL پی اچ آنرا در 4 و 5 و 6 و 7 تنظیم کرده واتوکلاو میکنیم سپس در هر کدام ازین ارلن ها 1 سی سی از لاکتو باسیل رشد داده شده را به به این محیط تلقیح ودر شرایط بیهوازی به مدت 48 ساعت انکوبه میکنیم که نهتاًی در ارلن با PH=4 کدورتی مشاهده نشده وبه ترتیب در 5 PH و 6 و 7 کدورت افزایش پیدا کردند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 21700 تومان در 5 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله بررسی تأثیر دو نوع برنامه گرم کردن منتخب 10 و 15 دقیقه ای بر غلظت اسید لاکتیک خون

word قابل ویرایش
22 صفحه
18700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته پزشکی
بررسی تأثیر دو نوع برنامه گرم کردن منتخب 10 و 15 دقیقه ای بر غلظت اسید لاکتیک خونچکیده هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیر دو نوع برنامه گرم کردن منتخب 10 و 15 دقیقه ای بر غلظت اسید لاکتیک خون آزمودنی ها به دنبال یک فعالیت شدید بیشینه بود. به همین منظور، تعداد 252 نفر از دانشجویان پسر رشته تربیت بدنی و علوم و ...

دانلود مقاله اثر بازدارندگی نایسین و دمای نگهداری بر روی رشد و فعالیت باکتری کلستریدیوم پرفرینجنس در پنیر لاکتیکی

word قابل ویرایش
12 صفحه
21700 تومان
چکیدهیکی از مشکلات پنیر لاکتیکی ، ایجاد فساد گازی همراه با بوی نامطبوع است ، که طی آن میکرواورگانیسم های فساد گر با تجزیهمواد غذایی درون پنیر سبب آزاد شدن گاز از جمله دی اکسید کربن و تولید ترکیبات بد بویی مثل ایندول و اسکاتول می شوند . هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر نایسین و دمای نگهداری بر رشد و فعالیت ب ...

دانلود مقاله تولید و بررسی مشخصات ضدباکتریایی بایونانوکامپوزیت های بر پایه پلیمر زیست تخریب پذیر پلی لاکتیک اسید

word قابل ویرایش
6 صفحه
21700 تومان
چکیدهدر این پژوهش به معرفی و تولید فیلم پلی لاکتیک اسید و نانوکامپوزیت های آن ( 5.0، 1 و 2 درصد نانوذرات نقره) با استفاده از روش ریخته گری محلول و نیز بررسی فعالیت ضدباکتریایی این فیلم ها بر پارامترهای رشد باکتری E.coli با استفاده از روش dynamic-Flask test پرداخته شده است. این بررسی با هدف تولید فیلمی زیست تخ ...

دانلود مقاله استفاده از مواد قندی و محیطهای کمپلکس به عنوان کرایوپروتکتانت برای افزایش زندهمانی اسیدلاکتیک باکتریها طی خشک کردن انجمادی

word قابل ویرایش
6 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته تغذیه
چکیده: به دلیل اهمیت باکتریهای اسید لاکتیک در صنایع تخمیری و تولید محصولات پروبیوتیکی، تولید کشتهای آماده برای تلقیح مستقیم از نظر تکنولوژیکی و تجارت بینالملل دارای اهمیت ویژهای است. اصلیترین علت افت زندهمانی سلولها در روش خشک کردن انجمادی آسیبهای ناشی از انجماد بر سلولها است. برای جلوگیری از آسیب به سلولها د ...

دانلود مقاله بررسی اثرتغذیه مکمل کروم متیونین و آسکوربیک اسید بر ویژگی های تخمدان بلدرچین ژاپنی در شرایط تنش گرمایی

word قابل ویرایش
6 صفحه
21700 تومان
1. مقدمهدر ســالهــای اخیــر بلــدرچین بــهعنــوان یــک پرنــده اقتصــادی در کشورهای مختلف پرورش داده مـیشـود.در چنـد دهـه گذشـته نـژاد خاصی از بلـدرچین بـه نـام بلـدرچین ژاپنـی (Coturnix coturnix japonica) بعنوان یک راه چاره جهت کاهش شدت کمبود پـروتین، بویژه در کشورهای در حال توسعه، معرفی گردید. وجود ویژگـیه ...

دانلود فایل پاورپوینت بررسی خواص رئولوژیکی شیر دام های اهلی با تکیه بر محصولات تخمیری ماست و پنیر

PowerPoint قابل ویرایش
26 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته تغذیه
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : مقدمه:  رئولوژی :  علمی است که در آن به مطالعه تغییر شکل مواد یا جریان سیالات در اثر   اعمال نیرو می پردازد و خصوصیات غذاهای مایع و جامد را بیان می کند. اگر نيرو و       فشار به‌ كار رود  شکل اصلی ماده تغییر می کند(کشیده یا فشرده میشود).          اندا ...

مقاله کاربرد پلی لاکتیک اسید در بسته بندی مواد غذایی

word قابل ویرایش
8 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
کاربرد پلی لاکتیک اسید در بسته بندي مواد غذایی 1. چکیده انجام بسته بندي در مواد غذایی که در حفظ و تداوم زندگی نقش اساسی دارند، چون وظایفی از جمله محافظت از ماده غذایی ، حفظ ویژگی هاي حسی و ظاهري، کیفیت ماده غذایی و... را بر عهده دارد. با توجه به جنبه زیستتخریبناپذیر بودن ترموپلاستیکها، افزایش زبالههاي پلا ...

مقاله جداسازی و شناسایی باکتریهای اسید لاکتیک ترخینه ، میان وعدهای تخمیری ، با روشهای مبتنی بر کشت و مولکولی

word قابل ویرایش
9 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
جداسازی و شناسایی باکتریهای اسید لاکتیک ترخینه، میان وعدهای تخمیری، با روشهای مبتنی بر کشت و مولکولی   چکیده هدف: ترخینه غذایی تخمیری و سنتی میباشد که در استانهای غربی ایران به عنوان میان وعده مصرف میگردد. هدف این پژوهش جداسازی و شناسایی فلور لاکتیکی این میان وعده غذایی، با استفاده از آزمونهای مبتنی بر کشت ...