بخشی از مقاله

يادداشت هاي همراه صورتهاي مالي
براي سال ماهي منتهي به 30 اسفند ماه سال 1383
1-تاريخچه فعاليت شركت :
شركا فريكوريفيك ( سهامي خاص ) در تاريخ 12/3/1356 تحت شمارة 28726 در اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي تهران به ثبت رسيده است. نام شركت در تاريخ 21/6/1361 به شركت سردخانه استقلال (سهامي خاص) و آدرس قانوني آن نيز به موجب صورتجلسة مورخ 6/4/1366 هئيت مديره به محل سردخانه واقع در جاده قديم كرج، كيلومتر يك جاده شهريار تغيير يافته است.


فعاليت اصلي شركت بر اساس ماده 2 اساسنامه عبارت از است از نگهداري مواد غذايي و ميوه جات در سالنهاي سردخانه ميباشد. ظرفيت اسمي سردخانه مجموعاً 16 هزار تن(شاميل 5/14 هزار تن زير صفر و 5/1 هزار تن بالاي صفر) بوده كه بهره برداري از سردخانه زير صفر 5/14 هزار تن عملاً ازسال 1359 آغاز گرديده است.


شركت برا ساس نامة شمارة 12738 مورخ 11/6/1359 سازمان صنايع ملي ايران و به استناد نامة شمارة 322/515 حوزة مالياتي 322 مشمول بند (ج) تبصره 4 قانوني حفاظت و توسعة صنايع ملي ايران اعلام گرديد و متعاقباً در تاريخ 20/11/1366 بر اساس نامة شماره 58532 سازمان صنايع ملي ايران و به استناد

مصوبة شماره 90/هـ مورخ 18/7/1360 هيئت پنج نفري 22/43% در صدر سهام شركت مشمول بند(ب) قانون مذكور گرديده است. از تاريخ 25/6/1359 هئيت مديره منتخب شركت سهامي گسترش خدمات بازرگاني ادارة امور شركت را بعهده گرفته بود ليكن درسال 1368 طبق راي هئيت پنج نفري شركت از شمول بند(ج) خارج شد.


از آذر ماه سال 1368 شركت توسط سهامداران متشكل از بانك صنعت و معدن شركت فريكو اسكانديا و شركت سهامي گسترش خدمات بازرگاني اداره شد تا اينكه سهام بانك صنعت و معدن در اسفند ماه سال 1369 و سهام شركت فريك اسكانديا در آذر ماه سال 1370 به ستاد نيروي زميني سپاه پاسداران انقلاب

اسلامي فروخته شد و در سال 1380 طبق راي ديوان عدالت اداري تعداد 4980 سهم از سهام سازمان گسترش خدمات بازرگاني به آقاي فرجام و خانواده ايشان مسترد گرديد. بدنبال نقل و انتقلات مذكور اداره امور شركت در تاريخ ترازنامه بعهده ستاد نيروي زميني سپاه پاسداران با 65/56 درصد سهام و شركت كسترش خدمات بازرگاني باب 51/21 درصد سهام و آقاي عبدالحميد فرجام و خاننواده ايشان با 57/21 درصد سهام وشركت با دو انبار با 44% درصد سهام بوده است.

شركت سردخانه استقلال
(سهامي خاص)

صورتهاي مالي مربوط به عملكرد
سال1383

شركت سردخانه استقلال (سهامي خاص)
يادداشت هاي همراه صورتهاي مالي
براي سال مالي منتهي به 30 اسفند ماه سال 1383
سال مالي منتهي به سال مالي منتهي به
يادداشت ¬¬ـ


حق الحافظ و تخليه و بارگيري 16 008،713،988،8 7،503،826،7
كسر ميگيردد هزينه هاي عملياتي 18 (994،173،951،5) (981،156،814،4
14، 539، 037، 3 990،346،012،3
اضافه / كسر ميگيردد:


هزينه هاي مالي 6-18 (450،204،102) (882،473،129)
درآمدهاي متفرفه 19 396،611،103 882،473،123
خالص ساير هزينه ‌ها ودرآمد 946،406،1 (879،791،5)


سوديا زيان قبل از كسرماليات 960،945،038،3 111،555،006،3
ماليات 11 (490،736،759) (778،638،751)
سود خالص 470،209،279،2 333،916،254،2


سوديا زيان انباشته در ابتداي سال مالي 301،767،048،4 474،774،916،1
اصلاح اشتباهات دروه هاي قبل (609،848،136) 653،658،4


پرداخت سود سهام (206،452،441،3) (159،582،127)
اندوخته سال 1383 (178،452) ـــــــ
778،223،749،2 301،767،048،4


شركت سردخانه استقلال (سهام خاص)
يادداشت هاي همراه صورتهاي مالي
براي سال مالي منتعي به 30 اسفند ماه سال 1383
2-خلاصه اهم رويه هاي حسابداري:


1-2-موجودي مواد و لوازم – موجودي مواد و لوازم به اقل بهاي تمام شده با قيمت بازاريابي مي شود. بهاي تمام شده موجوديهاي براساس روشهاي زير تعين و قيمت بازاريابي براي مواد اوليه پالت، قطعات لوازم يدكي بر مبناي قيمت جايگزيني و براي كالاهاي در جريان ساخت و ساخته شده بر اساس خالص با زيافتني در نظر گرفته ميشود.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قطعات و لوزام يدكي
موجودي مواد اوليه رستوران اولين صادره ازا ولين وارده


2-2-اموال، ماشين آلات و تجهيزات- امول، ماشين آلات و تجهيزات بر مبناي بهاي تمام شده ثبت ميشوند، مخارج بهسازي و تعميرات اساسي كه باعث افزايش قابل ملاحظه در ظرفيت يا بهبود اساسي در كيفيت بازدهي يا عمر مفيد اموال، ماشين آلات و تجهيزات مي شود.


هزينه هاي نگهداري و تعميرات جزئي، هنگام وقوع بعنوان هزينه هاي جاري تلقي و به حساب سود و زيان دوره منظور ميگردد. استهلاك اموال، ماشين آلات و تجهيزات با توجه به عمر مفيد برآوردي دارائيهاي مربوطه و با در نظر گرفتن آئين نامه استهلاك موضوع ماده 151 قانو مالياتهاي مستقيم مصوب3/12/1366 بر اساس نرخها و روشهاي زير محاسبه مي شود:
اموال، ماشين آلات و تجهيزات نرخ استهلاك روش استهلاك


ساختمانها 7% ، 8% نزولي
ماشين آلات و تاسيسات سردخانه 12% ، 10% نزولي
وسايل نقليه 25% ، 25% نزولي
با كس و پالت 10% ، نزولي
ابزار و آلات 100% . مستقيم
اثاثيه و منصوبات 10،9،8،7،6،5 مستقيمشركت سردخانه استقلال
يادداشت ‌هاي همراه صورتهاي مالي
براي سال منتهي به 30 اسفند ماه سال 1383

تركيب اعضاي هيات مديره بشرح ذيل ميباشد:
رديف نام ونام خانوادگي سمت مدت اشتغال
1 مسعود دشت بزرگي رئيس هيئت مديره ازتاريخ 29/8/1372
2 سياوش نصيريان نايب رئس هيئت مديره ازتاريخ 19/9/1374
3 مسعود حلاجي دزفولي عضوهئيت مديره ازتاريخ 14/3/1376


4 احمد فتحي مكوندي عضوهئيت مديره ازتاريخ 23/11/1375
5 عبدالحميد فرجام عضوهئيت مديره ازتاريخ 12/2/1380
6 حميد رضا حسين‌زادگان عضوهئيت مديره ازتاريخ 1/3/1370

شركت سردخانه استقلال (سهامي خاص)
يادداشت‌هاي همراه صورتهاي مالي
براي سال مالي منتهي به 30 اسفند ماه سال 1383
براي اموال، ماشين آلات و تجهيزاتي كه در خلال ماه تحصيل، مورد بهره برداري قرار مي‌گيرند استهلاك از اول ماه بعد محاسبه و در حسابها منظور ميگيردد، در موارديكه هر يك از دارائيهاي استهلاك پذير از آمادگي جهت بهره برداري، به علت تعطيل كاريا علل ديگري در مدت يكسال مالي مورد استفاده قرار نگيرند، ميزان استهلاك آن در هر يك از سالهاي مزبور معادل 30% نرخ استهلاك خواهد بود كه در جدول بالا منعكس شده است. در صورتيكه محاسبه استهلاك بر حسب مدت باشد70% باقيمانده مدتي كه دارائي در آن مدت استفاده قرار نگرفته است به مدت تعيين شده براي استهلاك دارائي در جدول فوق اضافه خواهد شد.
3-2-ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان:


ذخيرة مزاياي پايان خدمت كاركنان بر اساس 60 روز آخرين حقوق ثابت هر يك از كاركنان براي هر سال خدمت آنان محاسبه و در محاسبه منظور ميشود.


3-موجودي نقد و بانك:
موجودي نقد و بانك بشرح زير تفكيك ميشود:
ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ
موجودي نزد بانكها 945،880،205،2 434،898،101،1
چكهاي در جريان وصول 000،500،2 ـــــــ
موجودي نزد تنخواه گردانها 000،500،27 000،000،15
موجودي تمبر و سفته 100،11 100،011،5
045،892،235،1 534،909،121،1
3-1-موجودي نزد بانكها از اقلام زير تشكيل شده است:
(Bota) بوتها


يا روبوتهاي نرم افزاري، نسخه هاي نرم افزاري روبوتهايي هستند كه براي عمل كردن از طريق قوانين الگوريتمي رفتار برنامه ريزي مي شوند. آنها براي ارتباط برقرار كردن با كاربران كامپيوتر يا عمل كردن به عنوان جانشين انسان يا انجام وظايف خاصي از قبيل جستجوي اطلاعات، سرگرم كردن مردم يا كمك در كارهاي مربوط به وظايف ايجاد مي شوند. مثلاً بوتهاي پستي (mail bots) پيام هاي پست تلكترونيك جمع شده در صندوقهاي پست الكترونيك را فيلتر مي كنند.

بوتهاي سخنگو (chatter bots) براي برقرار كردن مكالمه با مردم برنامه ريزي مي شوند. بوتهاي منحل كننده مي توانيد پيام‌هاي ناخواسته را رديابي كرده و آنها را از تابلوي اعلانات يا گروه هاي مباحثه حذف كنند. بوتهاي بازي براي ايجاد كاراكترهايي كه محيط هاي بازي را پر مي كنند طراحي مي شوند.
Bridge(پل)


پل يك واحد فعال است كه براي متصل كردن دو شبكه منطقه محلي (LAN مخفف عبارت Local area network) به كار مي رود. براي استفاده از پل سه دليل وجود دارد، گسترش حجم LAN به حدي كه از حداكثر طول مشخص شده فراتر رود كاستن از مقدار ترافيك جابه جا شده در كل LAN و ايجاد اتصال هاي دروني انواع غير مشابه LAN، شبكه هاي LAN متصل شده به هم، به شاخه هاي يك LAN بزرگتر تبديل مي شوند. يك پل دو درگاه دو جهتي براي اتصالهاي LAN دارد و

يك جدول ارسال از آدرس هاي شناخته شده شبكه را نگهداري مي كند. پل پيامها را وارد مي كند و آدرس‌هاي كنترل دسترسي متوسط (MAC) مقصد و مبدأ را استخراج مي‌كند. آدرس مبدأ و درگاهي كه پيام از آن دريافت مي شود در جدول ارسال، وارد مي شوند. بنابراين پل مي داند كه كدام كامپيوتر به كدام LAN تعلق دارد.
Browser(مرورگر)
مرورگر يك قطعه نرم افزار شبكه سازي است كه به كامپيوتر اجازه مي دهد فايل ها را از يك كامپيوتر دور دست (كه سرور، وب سرور يا سرور فايل نام دارد) در اينترنت با يك نوع خصوصي يا شركتي اينترنت به نام اينترنت دريافت كند. انواع مختلفي از مرورگر وجود دارد و با رشد شبكه جهاني وب و افزوده شدن ويژگي‌هاي ديگر به آن از قبيل زبان مدل سازي واقعيت مجازي VRML زبان امتداد يافته. نشان گذاري XML توليد آنها ادامه مي يابد. مرورگرها از طريق ارسال

درخواست براي فايل ها به سرورها دريافت فايل ها و سپس ارائه آنها به شكل مناسب و با توجه به اينكه آيا آنها حاوي متن، تصوير، صوت، فيلم يا انواع ديگر داده هستند عمل مي كنند. وقتي آدرس يا URL يك وب سايت در مرورگر تايپ شد مرورگر نام سروري را كه بايد به آن متصل شود تعيين مي كند. اولين مرورگر به

وسيله‌ي «تيم » در سال 1989 اختراع شد و شبكه اي را مجسم كرده بود كه مردم در سراسر دنيا مي توانستند به آساني از آن براي تبادل اطلاعات الكترونيكي استفاده كنند. در آن زمان ناسازگاري بين سخت افزاري مختلف كامپيوتري و سيستم عامل اين رويا را غير ممكن كرده بود.
Bug(عيب)


معايبي كه در سخت افزار نرم افزار بروز مي كند اشكالهاي كامپيوتري ناميده مي شوند. يافتن و از بين بردن معايب بيشتر دقت و تلاش كساني را كه كامپيوتري ناميده مي شوند يافتن و از بين بردن معايب بيشتر دقت و تلاش كساني را كه كامپيوترها را به وجود مي آورند يا از آنهااستفاده مي كنند برخود اختصاص مي دهند. واژه Bug به معني حشره است از دوره اديسون مخترع آمريكايي براي توصيف نقائصي كه در سيستمهاي مهندس وجود دارد به كار رفته است. اين واژه

براي توصيف اشكالهاي طراحي مدارهاي تلگراف به هنگام ارسال چند پيام به صورت همزمان مورد استفاده قرار گرفت اديسون نيز از اين واژه به صورتي كلي تر براي اشاره به تمام اشكالهايي كه مخترع هنگام به اجرا در آوردن طرحهايش با آنها مواجه مي شد استفاده مي كرده در سال 1938 واژه Bug به معني «نقص در دستگاه يا عمليات آن» به كار مي رفت و كم كم رايج شد به نحوي كه حتي در فرهنگ بين المللي و جديد و بستر نيز به اين معني اشاره شده است. واژه هاي

Bug و Debug در نسخه اصلاح شده واژه نامه اي كه كميت فرعي واژه هاي برنامه نويسي براي سازمان دستگاه هاي كامپيوتر تهيه كرد، ديده مي شوند و اين اصلاحات در بين برنامه نويسان بسيار رايج هستند.
Bus(مسير انتقال)


Bus در يك كامپيوتر به معني مسير انتقال است اين مسير از چند خط هدايت كننده كه سيگنالها در آنها از يك دستگاه به دستگاه ديگر انتقال مي يابند تشكيل شده است. تمام دستگاه هايي كه به Bus متصل هستند قادرند سيگنالهاي انتقال يافته را بخوانند اما فقط يكي از آنها به داخل Bus نفوذ مي كند.
در سال 1970 اولين كامپيوتر كوچك PDP توسط شركت «تجهيزات ديجيتالي» براي پيوند زدن تمام عناصر سيستم به يك Bus دو جهتي به نام unibus معرفي شد. به جاي استفاده از كانالهاي ارتباطي مختلف بين پردازشگر و دستگاه هاي ديگر، Bus وسيله ارتباطي مشترك تمام دستگاه ها بود تمام دستگاه هاي

جانبي سازگار و قابل متصل شدن به Bus بودند و به بخش تفكيك ناپذير سيستم تبديل مي شوند. دستگاه‌هاي متصل شده به Bus به وسيله دسترسي يافتن به آدرسهاي خاصي كه فقط به آنها متعلق بود كنترل مي شوند، حجم يك Bus كه به عرض معروف است از اهميت برخوردار است چون مقدار داده قابل انتقال در آن واحد را مشخص مي كند با اينكه مسير انتقال ISA اوليه فقط مي توانست 16 بيت داده را به صورت موازي انتقال دهد مسير انتقال PCI قادر به انتقال 32 بيت در يك اتصال 124 سوزني است.
Cable modem(مودم كابلي)


مودم كابلي وسيله اي است كه انتقال داده هاي ديجيتالي را به جهت يك كابل تلويزيوني بين تأمين كنندگان خدمات كابل و مشتركين امكان پذير مي كند. مودم كابلي براي ارائه دسترسي اينترنتي از طريق شبكه‌هاي تلويزيوني كابلي به كار مي رود. معمولاً مودم كابلي از يك تأمين كننده خدمات اينترنتي (ISP) خاص استفاده مي كند و ممكن است با ساير خدمات ISP نيز پيوند داشته باشد.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید