تحقیق در مورد براورد جمعیت

word قابل ویرایش
23 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

دانستن میزان رشد جمعیت وبرآورد جمعیت و کنترل آن در هر کشوری اهمیت بسزایی را داراست . از این رو ابتدا باید از میزان دقیق رشد جمعیت مطلع بود تا با توجه به آن بتوان برآورد جمعیت درست کشور را داشت و بتوان رشد جمعیت را در سطح مناسب نگاه داشت.

آمار گیری در این پروژه بر اساس آمارگیری سالهای ۱۳۸۱و۱۳۸۲ از بر آورد جمعیت در استانهای مختلف کشور صورت گرفته است. در این پروژه با استفاده از اطلاعات خام اولیه که همان جداول برآورد جمعیت استانهای کشور است جداول و نمودارهایی محاسبه شده اند و در پایان هر بخش نتیجه گیری از آن گرفته شده است.
شایان ذکر است اعداد اعشاری برای سهولت در محاسبات گرد شده اند و نیز مقادیر عددی با فاصله بسیار زیاد با دادهای قبل از خود بی دلیل مشکل ایجاد کردن در جداول فراوانی ار محاسبات حذف شده اند.

اطلاعات خام:

جدول برآورد جمعیت در۲۷ استان کشوردر سال ۱۳۸۱ :

۱۳۸۱ استان
روستایی شهری زن مرد مرد و زن
۵۳۲۵۹۹ ۶۷۱۸۱۲ ۵۹۶۰۸۰ ۶۰۸۳۳۱ ۱۲۰۴۴۱۰ اردبیل

۷۸۰۲۳۸ ۳۵۳۶۵۲۹ ۲۱۰۱۳۱۷ ۲۲۱۵۴۵۰ ۴۳۱۶۷۶۷ اصفهان
۲۲۳۱۰۷ ۳۲۷۸۶۳ ۲۶۹۴۶۴ ۲۸۱۵۰۷ ۵۵۰۹۷۱ ایلام
۱۱۴۳۰۱۸ ۲۲۳۵۲۲۴ ۱۶۶۹۵۱۹ ۱۷۰۸۷۲۳ ۳۳۷۸۲۴۲ آذربایجان شرقی
۱۱۴۰۱۷۵ ۱۶۳۴۶۲۹ ۱۳۶۳۹۹۲ ۱۴۱۰۸۱۱ ۲۷۷۴۸۰۴ آذربایجان غربی

۳۵۷۳۵۵ ۴۳۹۲۸۴ ۳۹۲۳۷۲ ۴۰۴۲۶۸ ۷۹۶۶۳۹ بوشهر
۱۶۸۶۹۸۳ ۱۰۰۰۲۳۱۸ ۵۶۷۱۱۲۳ ۶۰۱۸۱۷۸ ۱۱۶۸۹۳۰۱ تهران
۳۵۷۸۳۴ ۴۳۶۲۴۳ ۳۹۳۱۷۹ ۴۰۰۸۹۷ ۷۹۴۰۷۷ چهارمحال و بختیاری
۲۲۵۲۲۰۵ ۳۸۴۲۶۸۴ ۳۰۳۸۵۰۴ ۳۰۵۶۳۸۴ ۶۰۹۴۸۸۸ خراسان
۱۵۹۷۱۳۰ ۲۹۰۹۶۸۶ ۲۲۰۸۷۳۱ ۲۲۹۸۰۸۶ ۴۵۰۶۸۱۶ خوزستان

۴۴۴۹۶۳ ۴۹۲۰۲۲ ۴۶۵۴۳۹ ۴۷۱۵۴۶ ۹۳۶۹۸۵ زنجان
۱۳۸۷۷۴ ۴۲۵۱۸۵ ۲۷۳۳۴۶ ۲۹۰۶۱۳ ۵۶۳۹۵۹ سمنان
۱۰۵۱۹۱۷ ۱۰۳۴۲۵۳ ۱۰۲۵۸۹۰ ۱۰۶۰۲۸۰ ۲۰۸۶۱۷۰ سیستان و بلوچستان
۱۶۲۳۹۳۱ ۲۵۱۱۳۲۰ ۲۰۳۲۷۶۳ ۲۱۰۲۴۸۷ ۴۱۳۵۲۵۱ فارس
۳۵۶۴۷۹ ۷۰۹۸۳۸ ۵۲۵۴۶۶ ۵۴۰۸۵۱ ۱۰۶۶۳۱۷ قزوین

۷۳۶۰۱ ۸۹۷۶۷۹ ۴۷۳۴۹۳ ۴۹۷۷۸۷ ۹۷۱۲۸۰ قم
۶۲۲۱۸۹ ۸۶۹۸۱۸ ۷۳۲۷۳۵ ۷۵۹۲۷۲ ۱۴۹۲۰۰۷ کردستان
۸۵۵۶۶۵ ۱۳۵۹۷۱۰ ۱۰۸۹۹۶۲ ۱۱۲۵۴۱۳ ۲۲۱۵۳۷۶ کرمان
۶۹۵۸۴۰ ۱۲۶۶۳۳۶ ۹۵۱۲۸۸ ۱۰۱۰۸۸۸ ۱۹۶۲۱۷۶ کرمانشاه
۳۰۹۰۸۵ ۳۱۸۴۳۳ ۳۰۹۵۵۱ ۳۱۷۹۶۶ ۶۲۷۵۱۷ کهگیلویه و بویراحمد
۸۵۷۷۶۷ ۶۹۷۲۹۲ ۷۸۰۶۴۴ ۷۷۴۴۱۴ ۱۵۵۵۰۵۸ گلستان

۱۰۳۷۷۹۶ ۱۲۷۲۲۳۷ ۱۱۶۰۷۴۲ ۱۱۴۹۲۹۱ ۲۳۱۰۰۳۳ گیلان
۷۱۵۷۰۴ ۹۵۶۰۰۲ ۸۱۹۷۲۰ ۸۵۱۹۸۶ ۱۶۷۱۷۰۶ لرستان
۱۳۴۵۱۱۳ ۱۳۹۷۷۷۱ ۱۳۷۵۸۳۱ ۱۳۶۷۰۵۴ ۲۷۴۲۸۸۵ مازندران
۴۵۲۳۸۶ ۸۴۸۳۹۲ ۶۴۸۵۳۷ ۶۵۲۲۴۲ ۱۳۰۰۷۷۸ مرکزی
۷۱۱۸۷۷ ۵۲۳۹۳۹ ۵۹۸۶۸۲ ۶۳۷۱۳۴ ۱۲۳۵۸۱۶ هرمزگان

۷۶۱۳۰۱ ۹۵۷۳۲۶ ۸۴۸۸۲۱ ۸۶۹۸۰۶ ۱۷۱۸۶۲۷ همدان
۱۵۰۰۲۳ ۶۹۱۳۴۷ ۴۰۸۸۶۰ ۴۳۲۵۱۰ ۸۴۱۳۷۰ یزد
۲۲۲۷۵۰۵۳ ۴۳۲۶۵۱۷۱ ۳۲۲۲۶۰۴۹ ۳۳۳۱۴۱۷۵ ۶۵۵۴۰۲۲۴ کشور

جدول برآورد جمعیت در۲۶ استان کشور در سال ۱۳۸۲ :

۱۳۸۲ استان
۱۶۷۵۸۶۸ ۱۷۱۵۲۲۰ ۱۱۱۵۴۸۶ ۲۲۷۵۶۰۲ ۳۳۹۱۰۸۸ آذربایجان شرقی
۱۴۰۰۶۱۰ ۱۴۴۸۶۸۶ ۱۱۴۱۸۴۰ ۱۷۰۷۴۵۶ ۲۸۴۹۲۹۶ آذربایجان غربی
۶۰۱۱۲۲ ۶۱۳۴۷۷ ۵۲۲۸۹۰ ۶۹۱۷۰۹ ۱۲۱۴۶۰۰ اردبیل
۲۱۵۷۹۰۹ ۲۲۷۵۱۱۶ ۷۵۳۲۱۱ ۳۶۷۹۸۱۴ ۴۴۳۳۰۲۵ اصفهان
۲۷۷۸۱۳ ۲۹۰۲۲۹ ۲۲۴۲۱۱ ۳۴۳۸۳۰ ۵۶۸۰۴۱ ایلام

۳۹۸۳۰۷ ۴۱۰۳۸۳ ۳۵۹۹۴۹ ۴۴۸۷۴۲ ۸۰۸۶۹۰ بوشهر
۵۸۳۳۱۹۲ ۶۱۹۰۱۶۶ ۱۷۴۷۲۹۱ ۱۰۲۷۶۰۶۸ ۱۲۰۲۳۳۵۹ تهران
۳۹۸۸۶۹ ۴۰۶۶۹۸ ۳۴۹۸۷۱ ۴۵۵۶۹۶ ۸۰۵۵۶۷ چهارمحال و بختیاری

۳۰۰۹۹۲۷ ۳۰۲۷۶۳۹ ۲۱۶۳۴۷۱ ۳۸۷۴۰۹۵ ۶۰۳۷۵۶۶ خراسان
۲۳۰۸۲۸۲ ۲۴۰۱۶۶۵ ۱۶۵۳۳۲۳ ۳۰۵۶۶۲۳ ۴۷۰۹۹۴۷ خوزستان
۴۶۹۵۸۷ ۴۷۵۷۴۹ ۴۴۱۲۴۴ ۵۰۴۰۹۲ ۹۴۵۳۳۶ زنجان

۲۸۱۸۹۰ ۲۹۹۶۹۶ ۱۳۶۸۷۰ ۴۴۴۷۱۶ ۵۸۱۵۸۶ سمنان
۱۰۷۴۴۸۲ ۱۱۱۰۵۰۲ ۱۰۸۹۱۴۲ ۱۰۹۵۸۴۱ ۲۱۸۴۹۸۳ سیستان و بلوچستان
۲۰۷۱۰۰۰ ۲۱۴۲۰۳۵ ۱۶۲۶۵۰۴ ۲۵۸۶۵۳۱ ۴۲۱۳۰۳۵ فارس
۵۴۰۱۷۲ ۵۵۵۹۸۹ ۳۵۰۲۷۳ ۷۴۵۸۸۸ ۱۰۹۶۱۶۱ قزوین
۴۸۸۰۸۲ ۵۱۳۱۲۳ ۷۳۹۳۷ ۹۲۷۲۶۸ ۱۰۰۱۲۰۵ قم

۷۵۱۶۲۵ ۷۷۸۸۴۷ ۶۲۳۴۹۹ ۹۰۶۹۷۲ ۱۵۳۰۴۷۲ کردستان
۱۱۲۰۰۵۱ ۱۱۵۶۴۸۱ ۸۴۸۲۴۹ ۱۴۲۸۲۸۴ ۲۲۷۶۵۳۳ کرمان
۹۷۳۰۶۵ ۱۰۳۴۰۳۰ ۷۰۲۶۲۳ ۱۳۰۴۴۷۲ ۲۰۰۷۰۹۵ کرمانشاه
۳۲۲۷۷۶ ۳۳۱۵۵۱ ۳۰۹۵۶۴ ۳۴۴۷۶۲ ۶۵۴۳۲۶ کهگیلویه و بویراحمد

۷۹۶۳۹۴ ۷۹۰۰۳۸ ۸۶۵۶۰۱ ۷۲۰۸۳۱ ۱۵۸۶۴۳۲ گلستان
۱۱۷۱۶۴۱ ۱۱۶۰۰۸۲ ۱۰۱۵۸۶۰ ۱۳۱۵۸۶۲ ۲۳۳۱۷۲۳ گیلان
۸۲۹۳۹۹ ۸۶۲۰۴۶ ۷۱۴۲۸۰ ۹۷۷۱۶۵ ۱۶۹۱۴۴۵ لرستان
۱۳۹۲۹۳۲ ۱۳۸۴۰۴۶ ۱۳۳۸۳۷۳ ۱۴۳۸۶۰۴ ۲۷۷۶۹۷۸ مازندران
۶۵۹۰۷۹ ۶۶۲۸۴۴ ۴۴۲۷۴۰ ۸۷۹۱۸۴ ۱۳۲۱۹۲۴ مرکزی

۶۲۰۲۹۸ ۶۶۰۱۳۹ ۷۳۶۳۰۳ ۵۴۴۱۳۳ ۱۲۸۰۴۳۷ هرمزگان
۸۵۴۷۸۱ ۸۷۵۹۱۴ ۷۴۵۵۹۴ ۹۸۵۱۰۲ ۱۷۳۰۶۹۶ همدان
۴۵۶۸۰۳ ۴۸۳۲۲۶ ۱۷۵۹۴۱ ۷۶۴۰۸۸ ۹۴۰۰۲۹ یزد
۳۲۹۳۵۹۵۶ ۳۴۰۵۵۶۱۶ ۲۲۲۶۸۱۴۲ ۴۴۷۲۳۴۳۱ ۶۶۷۹۱۵۷۳ کشور

۱ : جدول فراوانی مربوط به دسته بندی استانها بر اساس تعداد جمعیت کل کشور در سال ۱۳۸۱ دسته های (خیلی کم ، کم ، متوسط زیاد ، خیلی زیاد)
جدول ۱-۱ : جمعیت کل کشور:
کوچکترین مقدار : ۵۵۰۹۷۱ و بزرگترین مقدار(بجز تهران) : ۶۰۹۴۸۸۸ تعداد دسته ها : ۵ و طول هر دسته : ۱۱۰۸۷۳
دسته مرکز دسته f i Fi
[550971-1659754) 1105362.5 14 ./5186 86/51 14
[1659754-2768537) 2214145.5 7 ./2592 92/25 21
[2768537-3877320) 3322928.5 2 ./0740 40/07 23
[3877320-4986103) 4431711.5 3 ./1111 11/11 26
[4986103-6094888] 5540495.5 1 ./0370 70/03 27
=27 ~1 ~100

نمودار ۱-۱ :

تعداد مردان و زنان واقع در تهران ۱۱۶۸۹۳۰۱ نفر بوده است.
۲ : جدول فراوانی مربوط به دسته بندی استانها بر اساس تعداد جمعیت مردان در دسته های (خیلی کم ، کم ، متوسط زیاد ، خیلی زیاد)
جدول ۱-۲: جمعیت مردان :
کوچکترین مقدار : ۲۸۱۵۰۷ و بزرگترین مقدار(بجز تهران) : ۳۰۵۶۳۸۴ تعداد دسته ها : ۵ و طول هر دسته : ۵۵۴۹۷۵

دسته مرکز دسته f i Fi
[281507-836482) 558994.5 14 ./5186 86/51 14
[836482-1391457) 1113969.5 7 ./2592 92/25 21
[1391457-1946432) 1668944.5 2 ./0740 40/07 23
[1946432-2501407) 2223919.5 3 ./1111 11/11 26
[2501407-3056384] 2778895.5 1 ./0370 70/03 27
=27 ~1 ~100

نمودار ۱-۲ :

تعداد مردان واقع در تهران ۶۰۱۸۱۷۸ نفر بوده است.
۳: جدول فراوانی مربوط به دسته بندی استانها بر اساس تعداد جمعیت زنان در دسته های (خیلی کم ، کم ، متوسط زیاد ، خیلی زیاد)
جدول ۱-۳ : جمعیت زنان :
کوچکترین مقدار : ۲۶۹۴۶۴ و بزرگترین مقدار(بجز تهران) : ۳۰۳۸۵۰۴ تعداد دسته ها : ۵ و طول هر دسته : ۵۵۳۸۰۸

دسته مرکز دسته f i Fi
[269464-823272) 546368 15 ./5555 55/55 15
[823272-1377080) 1100179 7 ./2592 92/25 22
[1377080-1930888) 1653984 1 ./0370 70/03 23
[1930888-2484696) 2206692 3 ./1111 11/11 26
[2484696-3038504] 2761600 1 ./0370 70/03 27
=27 ~1 ~100

نمودار ۱-۳ :

تعداد زنان در تهران ۵۶۷۱۱۲۳ بوده است.
۴: جدول فراوانی مربوط به دسته بندی استانها بر اساس تعداد جمعیت شهری در دسته های (خیلی کم ، کم ، متوسط زیاد ، خیلی زیاد)
جدول ۱-۴ : جمعیت شهری :
کوچکترین مقدار : ۳۱۸۴۳۳ و بزرگترین مقدار(بجز تهران) : ۳۸۴۲۶۸۴ تعداد دسته ها : ۵ و طول هر دسته : ۷۰۴۸۵۰

دسته مرکز دسته f i Fi
[318433-1023283) 670858 16 ./5925 25/59 16
[1023283-1728133) 1375708 6 ./2222 22/22 22
[1728133-2432983) 2080558 1 ./0370 70/03 23
[2432983-3137833) 2785408 2 ./0740 40/07 25
[3137833-3842684] 3490258 2 ./0740 40/07 27
=27 ~1 ~100

نمودار ۱-۴ :

جمعیت شهری در تهران ۱۰۰۰۲۳۱۸ بوده است.

۱ : جدول فراوانی مربوط به دسته بندی استانها بر اساس تعداد جمعیت روستایی در دسته های (خیلی کم ، کم ، متوسط زیاد ، خیلی زیاد)
جدول ۱-۵ : جمعیت روستایی :
کوچکترین مقدار : ۷۳۶۰۱ و بزرگترین مقدار(بجز تهران) : ۲۲۵۲۲۰۵ تعداد دسته ها : ۵ و طول هر دسته : ۴۳۵۷۲۱

دسته مرکز دسته f i Fi
[73601-509322) 291461.5 10 ./3703 03/37 10
[509322-945043) 727182.5 9 ./3333 33/33 19
[945043-1380764) 1162903.5 5 ./1851 51/18 24
[1380764-1816485) 1598624.5 3 ./1111 11/11 27
[1816485-2252205] 2034345 1 ./0370 70/03 28
=28 ~1 ~100

نمودار ۱-۵ :

جمعیت روستایی تهران هم محاسبه شده است.

نتیجه گیری از جداول و نمودارهای تعداد جمعیت زنان و مردان در سال ۱۳۸۱ :

با توجه به جدول و نمودارهای این بخش میتوان گفت ۸۱/۵۶ درصد جمعیت زنان و مردان کشور در مناطق خیلی کم جمعیت زندگی میکنند.
مجموع تعداد جمعیت مردان و زنان در کل کشور به شرح زیر است :
مردان : ۳۳۳۱۴۱۷۵ زنان : ۳۲۲۲۶۰۴۹ کل کشور : ۶۵۵۴۰۲۲۴
شهری : ۴۲۲۶۵۱۷۱ روستایی : ۲۲۲۷۵۰۵۲
درصد جمعیت مردان در کل کشور نسبت به جمعیت کل کشور۸۴/۵۰% است.
درصد جمعیت زنان در کل کشور نسبت به جمعیت کل کشور۱۶/۴۹% است.
درصد جمعیت شهری در کل کشور نسبت به جمعیت کل کشور۴۸/۶۴% است.
درصد جمعیت روستایی در کل کشور نسبت به جمعیت کل کشور۵۲/۳۵% است.
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

از درصدها می توان چنین نتیجه گرفت تعداد جمعیت شهری نسبت به روستایی بیشتر است و همچنین تعداد جمعیت مردان نسبت به زنان کشور ۰۱%بیشتر است.

۱ : جدول فراوانی مربوط به دسته بندی استانها بر اساس تعداد جمعیت کل کشوردر سال ۱۳۸۲ دسته های (خیلی کم ، کم ، متوسط زیاد ، خیلی زیاد)
جدول ۱-۱ : جمعیت کل کشور:
کوچکترین مقدار : ۵۶۸۰۴۱ و بزرگترین مقدار(بجز تهران) : ۶۰۳۷۵۶۶ تعداد دسته ها : ۵ و طول هر دسته : ۱۰۹۳۹۰۵

دسته مرکز دسته f i Fi
[568041-1661946) 1114993.5 14 ./5185 85/51 14
[1661946-2755851) 2208898.5 6 ./2222 22/22 20
[2755851-3849756) 3302803.5 3 ./1111 11/11 23
[3849756-4943661) 4396708.5 3 ./1111 11/11 26
[4943661-6037566] 5490613.5 1 ./0370 70/03 27
=27 ~1 ~100

نمودار ۱-۱ :

تعداد مردان و زنان واقع در تهران ۱۲۰۲۳۳۵۹ نفر بوده است.
۲ : جدول فراوانی مربوط به دسته بندی استانها بر اساس تعداد جمعیت مردان در دسته های (خیلی کم ، کم ، متوسط زیاد ، خیلی زیاد)
جدول ۱-۲: جمعیت مردان :
کوچکترین مقدار : ۲۹۰۲۲۹ و بزرگترین مقدار(بجز تهران) : ۳۰۲۷۶۳۹ تعداد دسته ها : ۵ و طول هر دسته : ۵۴۷۴۸۲

دسته مرکز دسته f i Fi
[290229-837711) 563970 14 ./5186 86/51 14
[837711-1385193) 1111452 7 ./2592 92/25 21
[1385193-1932675) 1658934 2 ./0740 40/07 23
[1932675-2480157) 2206416 3 ./1111 11/11 26
[2480157-3027639] 2753898 1 ./0370 70/03 27
=27 ~1 ~100

نمودار ۱-۲ :

تعداد مردان واقع در تهران ۶۱۹۰۱۶۶ نفر بوده است.
۳: جدول فراوانی مربوط به دسته بندی استانها بر اساس تعداد جمعیت زنان در دسته های (خیلی کم ، کم ، متوسط زیاد ، خیلی زیاد)
جدول ۱-۳ : جمعیت زنان :
کوچکترین مقدار : ۲۷۷۸۱۳ و بزرگترین مقدار(بجز تهران) : ۳۰۰۹۹۲۷ تعداد دسته ها : ۵ و طول هر دسته : ۵۴۶۴۲۳

دسته مرکز دسته f i Fi
[277813-824236) 546368 14 ./5185 85/15 14
[824236-1370659) 1100179 6 ./2222 22/22 20
[1370659-1917082) 1653984 3 ./1111 11/11 23
[1917082-2463505) 2206692 3 ./1111 11/11 26
[2463505-3009927] 2761600 1 ./0370 70/03 27
=27 ~1 ~100

نمودار ۱-۳ :

تعداد زنان در تهران ۵۸۳۳۱۹۲ بوده است.
۴: جدول فراوانی مربوط به دسته بندی استانها بر اساس تعداد جمعیت شهری در دسته های (خیلی کم ، کم ، متوسط زیاد ، خیلی زیاد)
جدول ۱-۴ : جمعیت شهری :
کوچکترین مقدار : ۳۴۳۸۳۰ و بزرگترین مقدار(بجز تهران) : ۳۸۷۴۰۹۵ تعداد دسته ها : ۵ و طول هر دسته : ۷۰۶۰۵۳

دسته مرکز دسته f i Fi
[343830-1049883) 696856.5 16 ./5925 25/59 16
[1049883-1755936) 1402909.5 6 ./2222 22/22 22
[1755936-2461989) 2108962.5 1 ./0370 70/03 23
[2461989-3168042) 2815015.5 2 ./0740 40/07 25
[3168042-3874095] 2095468.5 2 ./0740 40/07 27
=27 ~1 ~100

نمودار ۱-۴ :

جمعیت شهری در تهران ۱۰۲۷۶۰۶۸ بوده است.

۱ : جدول فراوانی مربوط به دسته بندی استانها بر اساس تعداد جمعیت روستایی در دسته های (خیلی کم ، کم ، متوسط زیاد ، خیلی زیاد)

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 23 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد