بخشی از مقاله

روشهای طراحی و تولید صنعتی

Territoriality and defensible space
قلمرو و فضای تعریف شده :
یک طرح محیطی ساختمان می تواند در ساکنان حس مسئولیت و کنترل برای یک منطقه تعریف شده اگر شرایط به خصوصی حصول شوند خلق کند. اسکارنیوتن (1972) اگزا فضای قابل تعریف نامیده در تحقیقش او جستجو کرد و خود آنچه که ساکنین احساس کردند آنها کنترل کرده بودند بروی فضاهایی درون و اطراف ساختمان های آپارتمانی 14 طبقه در پروژه های خانه سازی محروم شده در نیویورک با استفاده فهرست فضایی که در فصل 3 تعریف شده بودند او دریافت که بین خیابان های عمومی و آپارتمان های خصوصی فضاهای نیمه عمومی که ساکنان اختصاصی احساس کردند که آنها هیچ کنترلی روی آنه ها ندارند گسترده بودند.


در عمل به خاطر عدم کنترل و احاطه بر محیط هر کس می تواند فضای خیابان را با محیط خانه یا داخل آسانسور یا دارو اشتباه بگیرد و دچار سرگشتگی شود.
بدون اینکه کسی بداند که آنها چه کسی بودند یا برای چه آنها ممکن است آنجا باشند. چنین موقعیتی می تواند مقایسه شود با خانۀ تجاری در خیابان. (شماره 8/7)


خانه های زیادی نوعاً مرز مشخص دارند و آن برای ساکنان راحت است داشتن یک حس کنترل روی کسی که ممکن است دیده شود. بعضی آپارتمان ها روی خیابان هایی که وسایل کنترل ورودی دارند یا کارکنانی که کسانی را که وارد ساختمان می شوند قرار گرفته اند. در هر دو مثال اخیر در نتیجۀ تفاوت آشکار بین فضای عمومی و خصوصی و هماهنگی اندازه های مدیریتی به خصوص ساکنان احساس کنترل یا مسئولیت روی رفت و آمدها درون فضاهایی بیرون خانه هایشان و خواهند فهمید زمانی که فریاد می زنند برای کمک باید چیزی غیرمنتظره مشاهده شود.


Opportunities for surveillance
مجالی برای مراقبت و نظارت :
مشاهده و نظارت فرصتی است برای مردم که فعالیت هایی که درون فضا و مکان اتفاق می افتد را ببینند. هنگامیکه در خانه هایشان ساکنان می توانند فعالیت هایی که می خواهد اتفاق بیفتد را مشاهده کنند در خیابان بلافاصله بیرون از که درست هنگامیکه مردم رفت و آمد درون خیابان می توانند ناخواسته خانه ها و باغ های مقابلشان را مشاهده کنند. جان ژاکوب اشاره می کند به این قضیه به عنوان چشم های خیابان. در دوره های امنیت این چشم ها کمک می کند به تقویت هنجارهای اجتماعی آنچه که ممکن است رفتارهای قابل قبول درون یک خیابان باشید شما نخواهید شکست (هنجارها را) در داخل یک خانه یا یک ماشین می دانید که مردم شما را می بینند.


Signs of life
نشانه های حیات :
خیابان های که کمتر مورد استفاده قرار می گیرند احساس صمیمیت و امنیت کمتری از خیابان های پرجمعیت جایی که مردم در پی زندگی روزانه شان هستند.
ساکنین آثار و علائم حیات را در خانه های خود به وجود می آورند. بهر حال .... اگر نه مهم تر بیگانگان که عبور می کنند و رد می شوند استفاده می کنند از راه ها به عنوان بخشی از زندگی روزانه شان.


به منظور اطمینان خاطر از میزان معقول رفت و آمد هم است که اطمینان حاصل کنیم از مسیرهای اصلی و کلیدی از طریق یک نقشه های که مقاصد هم را به هم مرتبط می سازند. و بیشترین خیابان ها و فضاهای باز درون یک نقشه هستند فقط تعداد اندکی دور می شوند از این خیابان های اصلی. فعالیت درون خیابان ها همینطور به وجود می آید به وسیله ورودی های ساختمان ها. هنگامیکه پنجره ها فرصتی برای نظارت از درون خانه ها فراهم می کنند.


نظارت و مراقبت اگرچه به وسیله دیوارهای خالی یا گاراژها کف زمین پارکینگ منظره سازی گسترده متراکم محدود می شود تغییرات که عابرین پیاده دور می شوند سطح زمین. ساختمان های بلند مرتبه جایی که ساکنان الگوها نمی توانند خیابان را به وضوح و یا فاصلۀ مشترک بین خانه ها و خیابان ها را ببینند. (شماره 10/7)
Target hadening
تحکیم هدف :
این مربوط می شود به فعالیت توقف دسترسی به قسمت هایی به خصوصی با استفاده از مقیاس های فیزیکی مانند درب های محکم، قفل ها، میله ها، تلفن های امنیتی و ورودی ها. اگر همچنین مربوط می شود به هماهنگی تکنولوژی مدیریت اجتماعی مثل بکارگیری نگهبانان امنیتی یا استفاده از دوربینهای CCTV . تحکیم هدف نوعاً فراتر از قلمرو طراحی شهری است.


اگرچه شکل خانه سازی ممکن است یک روش و شیوه به خصوص برای تحکیم هدف تشویق کند.
Conflating approaches


نویسندگان در مورد امنیت و طرح به توافق رسیده اند روش های متفاوتی و گوناگونی که طرح چگونه ممکن است بررسی شود. انعکاس نگرش های متفاوت که نویسندگان مجبورند قلمرو خصوصی و عمومی درون نقشه ها. در طول سال 1980 نویسندگان شدیداً مایل به متمرکز کردن روی نیاز به دست آوردن امنیت ساکنان در خانه شان بودند.


هنگامیکه علاقۀ کمتری برای امنیت مردم مخصوصاً عابرینی که در خیابان های همجوار رفت و آمد می کنند نشان می دهند. بعضی نویسندگان همچنین گرایش به بخت دارند که هدف طرح باید محروم نکردن هیچ یک از ساکنان از نقشه ها به منظور ساختن مناطق امن تر و منحصر به فرد هنگامیکه کاهش می دهند آنچه که پلیس به عنوان مسیرهای فرار پنهانی می شناسد. اخیراً تئوریسین ها شروع کرده اند به دیدن این گروه یکسان مردم به عنوان نوعی چشم هایی بر خیابان ها.


خلق می کند حس امنیت و درک بیشتر. هدف طرح بنابراین به دست آوردن و مطمئن ساختن مناطق مسکونی کاملاً ادغام شده با مناطق همجوار تا اینکه آنها منقطع نیستند. اما در عوض یک میزان متناسب رفت و آمد در طول خیابان های مسکونی وجود دارد.


شیوه و روش پیشین منتج می شود در یک محدودیت از طریق مسیرها و استفاده از ارتقاء یافته و قلمرو در درون مناطق مسکونی. به علاوه آگاهی و اطلاعات متذکر می شود که همۀ جاده های و راه های دسترسی، فضاهای باز و مناطق تجاری نیابد با خانه مواجه شود. هنگامیکه عمومیت شان ممکن است مشخص شود به رفتارهای ضد اجتماعی. ادامۀ این تفکر باعث افزایش سدها و دروازه های مناطق مسکونی در سال های اخیر شده است.


شیوه های جایگزین قعالی طرح وسیعتر شهری را می شناسند به وسیلۀ اثرات امیدوار کننده از طریق راه هایی که عموم می توانند استفاده کنند.
وقتی همه فضاهای باز و مناطق تجاری باید کاملاً به نقشه ها و مواجه شود به وسیله ساکنان توسعه یافته. در این روش فضاهای عمومی پرجمعیت ترند.
احساس امنیت می کنند و یک نظارت متقابل بین ساختمان و فضای استفاده کنندگان وجود دارد.


خیابان های طویل مارپیچی ویژگی رایج خانه سازی در بسیاری طرح ها است.
Approaches to layout Design to enhance the environmental image.
در بعضی طرح های اولیه برنامه ریزی شده که به وسیله اجازه ندادن به مردم که یک مقصد مستقیم را مقابلشان ببینند و هیچ یک از ساکنان ممکن است مانع نشوند از ورود به منطقه.


بهر حال چنین طرح هایی اغلب ورود بازدید کنندگان در یک منطقه نامطمئن جایی که آنها باید بروند و دائماً تغییر مسیر آنرا مشکل می سازد برای آنها برای تمرین که هدایت می کنند آنها را ممکن است روبرو شوند.
به علاوه، چنین طرح خانه سازی می تواند پیچیده باشد و منتهی به یک شرایط بغرنج شود.


مردم عموماً خواهند دانست که چگونه مسیر اطرافشان را اگر مقصدشان کمی دور می شود از مسیر اصلی از درون یک شهر با شهرشان را بیابند.
بهر حال اگر نقشه های خانه سازی منتهی شود به بسیار زیادی بر می گرداند جاده های متفاوتی نسبت به مقاصد موردنیاز.


بنابراین سخت تر خواهد شد یافتن و خیابان ها قرار گرفته در عمق در درون نقشه کمتر مورد استفاده قرار می گیرد به وسیله مردم که رفت و آمد می کنند. هنگامیکه خیابان ها احساس می شوند تحت جمعیت آنها احساس امنیت کمتری خواهند کرد و ساکنین احتمالاً احساس نگرانی در مورد اینکه هیچ یک از ساکنین ممکن است در منطقه نباشند ضروری است.


استفاده از مسیرهای مارپیچی بنابراین و کمک کردن به مردم برای یافتن مسیر اطرافشان مهم است که ساختن و ترکیب کردن فرم ساختمان یک منطقه مسکونی تا اینکه بازدیدکنندگان به یک حس جایی که آنها می روند برسند و آنچه اتصالات پنهانی و نهفته ممکن است قریب الوقوع – باشد از طریق مسیرهای به خصوص.


برای مسیرهای بزرگتر مرتبط می شوند از طریق یک همسایه و همه که مناظر مستقیم هستند و یک احساس ارتباط تا اینکه مردم می توانند داشته باشند یک حسی که مسیرهایی که نواحی همجوار را به هم متصل می کنند با همدیگرند.
Design shallow schemes


ساختمان در موضوع بالا با همان میزان مهم است که مطمئن می سازند که همه قسمت های طرح یا نقشۀ یک مسافت کوتاه دور از مسیر اصلی است تا اینکه از طرح پیچیده خودداری شود.


مردم می خواهند یک مسکن به خصوص بیابند، می توانند استفاده کنند از این راه های اصلی برای راهنمایی. آنها یکی را به خاطر خواهند آورد دو و یا احتمالاً سه پیچ آنها از چنین خیابانی زمانی که آنرا ترک می کنند. اما 4 یا 5 پیچ به خصوص اگر منطقۀ خانه سازی بدون مشخصه خاصی باشد ممکن است سخت تر شود برای باز گشت. زمانیکه با پرپیچ خیابان احساس کمتر می کنند و احساس جدایی و انزوا می کند.
Use topography


این طراحی می تواند به قدر کافی خوب باشد برای اهداف مسکونی توپوگرافی طبیعی یک منطقه می تواند شکل بگیرد یک کیفیت متمایز مشخص که در مناطق پرتپه مخصوصاً یک فرم مشخص و نقشی برای اقامتگاه خواهد داد. و همچنین می تواند به مردم برای راهنمایی و جهت یابی شان کمک کند. مهم است که توپوگرافی را نادیده نگیریم یا نقشه های ساختمانی جامع که ... و بنابراین فرم یک منطقۀ نامشخص را می سازد و همینطور ارزانتر است ساختن در طول یک محیط مرئی و این کمک خواهد کردبه تقویت شکل پندها.


به هرحال آشکار مسیرهای مستقیم تپه ها یک درام بیاد ماندی خلق خواهد کرد. که قله ها را تقویت می کند. ساختمان های بلند روی قله ها همچنین می تواند بهره برداری کند مناظر با ارزشی و کمک کند به تقویت توپوگرافی.
اگرچه در عوض، فضاهای باز قرار گرفته روی قله ها می تواند به ساکنان یک مطبوعیت مهمی را جایی که آنها از مناظر بیرونی بر روی چشم انداز و معبر خوبی به همان خوبی جهت یابی خودشان مرتبط به دیگر راهنماها لذت ببرد.


و همچنین مهم است تجزیه کردن مناظر پنهانی و بالقوه از روی یک چشم انداز برای خانه تا اینکه فرم اقامتگاه به نظر می رسد جذاب در چشم انداز.
مناظر زمینه خانه باید همچنین بررسی شود تا اینکه فرم سکونتگاه در چشم انداز جذاب به نظر برسد.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید