بخشی از مقاله

کارآموزی شركت صنعتي هنكل (توليد، فروش، واردات و صادرات لاستيكهاي صنعتي)

تاريخچه فعاليت شركت
1-1- كليات
شركت صنعتي هنكل (سهامي خاص) بصورت شركت سهامي خاص تأسيس شده است و طي شماره 16431 مورخ 30/10/1351 در اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي تهران به ثبت رسيده است.

 

2-1- فعاليت اصلي شركت
موضوع فعاليت شركت طبق ماده 2 اسانامه شركت شامل توليد، فروش، واردات و صادرات لاستيكهاي صنعتي، چسب، مواد پاك كننده و ساير فعاليتهاي مربوطه است.

3-1- وضعيت اشتغال
متوسط تعداد كاركنان دائم و موقت طي سال به شرح زير بوده است:
10/10/1382 10/10/1381
كاركنان دائم 86 نفر 84 نفر
كاركنان موقت 13 نفر 7 نفر

2- مبناي تهيه صورتهاي مالي
صورتهاي مالي اساساً بر مبناي بهاي تمام شده تاريخي تهيه و در موارد مقتضي از ارزشهاي جاري نيز استفاده شده است.

1-3- موجودي مواد و كالا
موجودي مواد و كالا به اقل بهيا تمام شده و خالص ارزش فروش تك تك اقلام مشابه ارزشيابي ميشود. در صورت فزوني بهاي تمام شده نسبت به خالص ارزش فروش، ما به التفاوت به عنوان ذخيره كاهش ارزش موجودي شناسايي مي شود. بهاي تمام شده موجوديها با به كارگيري روشهاي زير تعيين ميگردد:


روش مورد استفاده
مواد اوليه و بسته بندي ميانگين موزون
كالاي ساخته شده ميانگين موزون


2-3- سرمايه گذاريها
سرمايه گذاريهاي بلند مدت به بهاي تمام شده پس از كسر هرگونه ذخيره باعث كاهش دائمي در ارزش هر يك از سرمايه گذاريها ارزشيابي يم شود درآمد حاصل از سرمايه گذاريهاي بلند مدت هنگام تحقق (تصويب سود توسط شركت سرمايه پذير) شناسايي مي شود.

3-3- داراييهاي ثابت مشهود
1-3-3- داراييهاي ثابت مشهود بر مبناي بهاي تمام شده در حسابها ثبت مي شود. مخارج بهسازي و تعميرات اساسي كه باعث افزايش قابل ملاحظه در ظرفيت با عمر مفيد داراييهاي ثابت با بهبود اساسي در كيفيت بازدهي آنهاذ مي گردد، به عنوان مخارج سرمايه اي محسوب و طي عمر مفيد باقيمانده داراييهاي مربوط مستهلك مي شود. هزينه هاي نگهداري و تعميرات جزئي كه به منظور حفظ يا ترميم منافع اقتصادي مورد انتظار واحد تجاري از استاندارد عملكرد ارزيابي شده اوليه دارايي انجام مي شود، هنگام وقوع به عنوان هزينه هاي جاري تلقي و به حساب سود و زيان دوره منظور مي گردد.

3-3-3- استهلاك داراييها ثابت با توجه به عهمر مفيد برآوردي داراييهاي مربوط (و با در نظر گرفتن آيين نامه استهلاكات موضوع ماده 151 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366) و بر اساس نرخها و روشهاي زير محسوب مي شود:

دارايي نرخ استهلاك روش استهلاك
ساختمان 8 و 10 درصد نزولي


ماشن آلات 15 و 12 و 10 ساله نزولي و خط مستقيم
تاسيسات (15 و 13 و 12 ساله) نزولي و خط مستقيم
وسايل نقليه 30% و 25% نزولي
اثاثيه و منصوبات 10 ساله خط مستقيم
ابزار آلات 4 ساله خط مستقيم بهره برداري قرار مي گيردد، استهلاك از اول ماه بعد محاسبه و در حسابها منظور مي شود. در مواردي كه هر يك از داراييهاي استهلاك پذير پس از آمادگي جهت بهره برداري به علت تعطيل كار يا علل ديگري براي مدتي مورد استفاده قرار نگيرد، ميزان استهلاك آن براي مدت ياد شده معادل 30% نرخ استهلاك منعكس در جدول بالا است.


4-3- مخارج تامين مالي
مخارج نامين مالي به عنوان هزينه سال شناسايي مي شود به استثناي مخارجي كه مستقيماً قابل انتساب به ساخت داراييهاي واجد شرايط است.

5-3- تسعير ارز
معاملات ارزي – اقلام پولي ارزي با نرخ واريزنامه اي در تاريخ ترازنامه و اقلام غيرپولي كه به بهاي تمام شده تاريخي برحسب ارز ثبت شده است با نرخ واريز نامه اي در تاريخ انجام معامله، تسعير مي شود تفاوتهاي ناشي از تسويه يا تسعير اقلام پولي ترزي به عنوان درآمد يا هزينه دوره وقوع شناسايي مي شود.

6-3- ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان بر اساس يك ماه آخرين حقوق و مزايا براي يكسال خدمت آنان محاسبه و در حسابها منظور مي شود.

 

4- موجودي نقد
موجودي نقد به شرح زير تفكيك مي شود:
10/10/1382 10/10/1381
ريال ريال
موجودي نزد بانكها 3169381162 4099793813
تنخواه گردانها 45642391 880000
3215023553 4100673813
1-4- موجودي نزد بانكها از اقلام به شرح زير تشكيل يافته است:
10/10/1382 10/10/1381
بانك ملت شعبه مركزي 473502037 2165082329
بانك تجارت شعبه ميرداماد 1337602232 929741614
بانك ملي ايران شعبه ميرعماد 469602161 393515890
بانك تجارت شعبه توحيد 135609120 174609952
بانك ملت شعبه شهر صنعتي 60716070 32437116


بانك ملت حساب ارزي 125152690 402487840
بانك ملي شعبه بازار 543691 543691
بانك كشاورزي 254482 256482
سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت 5663986798 1118899

3169381162 4099793813

5- حسابها و اسناد دريافتني تجاري


حسابها و اسناد دريافتني تجاري به شرح زير تفكيك مي شود:

10/10/1382 10/10/1381
مانده مشكوك الوصول خالص خالص
ريال ريال ريال ريال
اسناد دريافتني تجاري ريالي 577753885 - 577753885 636003742
حسابهاي دريافتني تجاري ريالي 11533743622 752835780 10780907842 4713894104
شركتهاي گروه 1532931442 - 1532931442 664526490
13644428949 752835780 12891593169 6014424336

1-5- مبلغ پانصد و بيست ميليون ريال از اسناد دريافتني از مشتريان تا تاريخ ارائه صورتهاي مالي تسويه گرديده است.

2-5- حسابهاي دريافتي تجاري از اقلام به شرح ذيل تشكيل يافته است:

10/10/1382 10/10/1381
مانده ذخيره مطالبالت مشكوك الوصول خالص
ريال ريال ريال ريال
خريداران محصولات چسب 985609041 - 985609041 1149616045
خريداران محصولات اس تي 9640088771 - 964008871 2517762093
خريدارات محصولات اس تي دبليو 332771576 177561546 155210030 1046515876
خريداران محصولات نساجي 189945272 189945272 -
خريداران محصولات دباغي 385328962 385328962 -
فروشندگان داخلي - - -
11533743622 752835780 1078907842 4713894014

در سال مورد نظر مبلغ 176754536 ريال از بابت مطالبات غيرقابل وصول از شركتهاي پالايش نفت طبق مصوبة هيئت مديره ذخيره مطالبات درنظر گرفته شد.

در سال مورد نظر مبلغ 176754536 ريال از بابت مطالبات غيرقابل وصول از شركتهاي پالايش نفت طبق مصوبه هيئت مديره ذخيره مطالبات درنظر گرفته شد.

 

1-2-5- تا تاريخ ارائه صورت حسابهاي مالي به ترتيب مبالغ خشتصد و چهل ميليون ريال از خريداران محصولات چسب و سه ميليارد و هشتصد ميليون ريال از خريداران اس تي و چهل ميليون ريال از خريداران محصولات اس تي دبليو به حيطه وصول درآمده است.

2-2-5- مانده طلب از شركتهاي گروه بابت درآمد حاصل از كميسيون فروش دريافت نشده از شركت هنكل مي باشد.
6- ساير حسابها و اسناد دريافتني
سرفصل فوق از اقلام زير تشكيل شده است:
10/10/1382 10/10/1381
كاركنان (وام و مساعده) 201206164 230250206
اسناد دريافتني 30733345 11968245
سپرده هاي موقت 171536660 166461660
طلب از ساير اشخاص وابسته 28801945 31218723
ساير 248464917 125850298
770743031 565749132

1-6- بدهي كاركنان بابت وام و مساعده به تدريج و طي ليستهاي حقوق ماهيانه از گيرندگان كسر مي گردد.
2-6- طلب از ساير اشخاص وابسته مربوط به شركت ايران هنكل (

كوگنيس) مي باشد.
7- موجودي مواد و كالا
موجودي مواد و كالا از اقلام زري تشكيل شده است:


10/10/1382 10/10/1381
بهاي تمام شده ذخيره كاهش ارز خالص
ريال ريال ريال


كالاي ساخته شده 3962079515 - 3962079515 1731192748
مواد اوليه 4857723027 207503000 4650220027 3117583660
بسته بندي 653257453 - 653257453 733911785
ساير موجوديها 51479337 ـ 51479337 412392810
9524539332 207503000 9317036332 5623921003

1-7- موجودي مواد اوليه و بسته بندي، كالاهاي ساخته شده در تاريخ 10/10/1382 در مقابل خطرات ناشي از آتش سوزي، زلزله و ……… تحت پوشش بيمه اي مناسب و بصورت شناور قرار گرفته است.

8- سفارشات و پيش پرداختها
مانده حساب سفارشات و پيش پرداختها از اقلام زير تشكيل شده است:
10/10/1382 10/10/1381
سفارشات خارجي:
مواد اوليه 126578262 351743548
پيش پرداختها:
كالاي اماني ما نزد ديگران 334340747 ــــــــــــــ
خريد مواد اوليه ــــــــــــــ 264393223


شهرداري تهران 2551122650 235522650
ساير پيش پرداختها و سپرده ها 864115924 823925717
1576157583 1675585148

1-8- مانده سفارشات خارجي بابت اعتبارات مربوط به مواد اوليه جهت استفاده در خط توليد محصولات شركت مي باشد كه بخشي از آن تا تاريخ ارائه صورتهاي مالي به انبار شركت وارد و سفارشات مربوطه تسويه شده است.

2-8- پيش پرداخت خريد مواد اوليه مربوط به فروشندگان مواد اوليه مي باشد كه عمده كالاهاي مورد سفارش تا تاريخ ارائه صومرتهالي مالي به انبار شركت تحويل شده است.

3-8- مبلغ 118043178 ريال از مانده حساب ساير پيش پرداختها و سپرده ها مربوط به پيش پرداخت ماليات حقوق مدير عامل سابق شركت كي باشد كه طبق برگ ماليات قطعي صادره توسط مراجع مالياتي پرداخت و به اين حساب منظور شده است.

اعتراض شركت به برگ ماليات صادر شده در مراجع تجديد نظر تحت رسيدگي مي باشد.
1-9- داراييهاي ثابت مشهود شركت در مقابل خطرات احتمالي ناشي از حريق، سيل و زلزله از پوشش بيمه اي كافي و بصورت شناور برخوردار است.

2-9- افزايش حساب فضاي سبز بابت محوطه سازي داخل كارخانه بمبلغ 000/000/250 ريال مي باشد.

3-9- افزايش حساب ماشين آلات و تجهيزات به شرح زير است:
مبلغ - ريال
1- خريد يك دستگاه ميكسر 000/000/16
2- خريد ماشين قوطي پركن ربعي 000/100/82
3- انتقال ماشين آلات تروزوبون بعلت تكميل 2698538141
جمع 2796638141

4-9- افزايش حساب ابزارآلات بابت خريد يك دستگاه چرخ گوشت 42 گيربكسي بمبلغ 000/300/11 ريال ميباد.

5-9- افزايش حساب اثاثيه: بابت خريد كامپيوتر و دستگاه نلفن همراه و كپسول آتش نشاني و دستگاه آب سردكن ميباشد.

6-9- افزايش حساب وسائل نقليه بابت خريد دو دستگاه اتومبيل ماكسيما و پژو 206 بمبلغ 444950000 ريال ميباشد.
افزايش حساب بالابر و جرثقيل بابت خريد يك دستگاه ليفتر دستي آلماني بمبلغ 000/000/4 ريال مي باشد.


مانده سرفصلهاي داراييهاي در دست تكميل شامل مبلغ 836/337/640/1 ريال داراييهاي مرتبط با پروژه احداث خط توليد تروزون مي باشد كه تا تاريخ ترازنامه حدود 95 درصد آن تكميل شده است و انتظار ميرود در سال 2004 ميلادي به بهره برداري برسد.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید