تحقیق در مورد فلسفه مشارکت در سازمان

word قابل ویرایش
100 صفحه
34700 تومان

فلسفه مشارکت در سازمان
نظام مشارکت در طول تاریخ و در مکاتب مختلف به عنوان یکی از موضوعهای مهم مورذد توجه قرار گرفته است و امروزه سازمانها به شدت از این نظام استقبال می کنند اگر با دید فلسفی به مفهوم مشارکت بنگریم اندیشه های بنیادی را می یابیم که بستری را تشکیل می دهند که پایه های مشارکت بر روی آن محکم می گردد. بنیادی ترین اندیشه زیرساز مشارکت پذیرش

«اصل برابری مردمان» است. مردمان هرگاه در پیوند با یکدیگر از اهمیت و وزن برابر برخوردار باشند آنگاه مشارکت میان آنان می تواند به سودمندیهایی رهنمون شود. اندیشه دیگر آن است که مشارکت یک فراگرد است نه یک فرآورد، و پی آمد ساکن و ایستاده ، فراگردی که با پیوندهای چندسویه به پدید آمدن و آفرینش دانش و آگاهی و ندادن یا دریافت آن اشاره دارد.

در مفهوم دیگر انسانها خود فرمان هستند که بر این پایه هر انسان می تواند در همه ابعاد هستی خویش به صورت موجودی آزاد و خودفرمان درآید و راه زیستن خود را با آگاهی و بی نیازی خود ترسیم کند و هم درست بپیماید. فلسفه مشارکت با نظریه وابستگی در ستیز است، این نظریه بیان می دارد که برخی از مردمان برای زیستن خود نیاز به آن دارند که به دیگران وابسته باشند نظریه وابستگی بر بدبینی و بی اعتمادی به سرشت و ظرفیت انسان تکیه دارد و مردم را دو دسته جدا از هم می داند که همواره یک دسته نیازمند دسته دیگر است. نظریه وابستگی مغایر با مشارکت است و از مشارکت انسان جلوگیری می کند (طوسی، 1372، 8-5).
7-1-2 سلامت سازمان
سلامت سازمانی مدارس، چهارچوب دیگری برای مفهوم سازی جو عمومی مدرسه است. مفهوم سلامتی مثبت در یک سازمان به شرایطی که رشد و توسعه سازمان را تسهیل کرده توجه دارد. ماتیومایلز یک سازمان سالم را به عنوان سازمان تعریف می کند که نه تنها در محیط خود دوام می آورد بلکه در یک برهه زمان طولانی نیز بطور کافی سازش کرده و توانایی های بقاء و سازش خود را بطور مداوم توسعه داده و گسترش می دهد. همه سیستمهای اجتماعی اگر قرار باشد که رشد و توسعه یابند باید در حل چهار مشکل اساسی موفق باشند:
1- مشکل کسب منافع کافی و سازش با محیط خود

2- مشکل تعیین و اجرای هدف
3- مشکل نگهداری وحدت در داخل سازمان
4- مشکل ایجاد و حفظ ارزشهای منحصر به سیستم (هوی و میسکل، 1371، 35).

مدرسه سالم
مدرسه سالم از فشارهای نامعقول محیط و والدین محفوظ است. هیئت امنای این مدرسه در مقابل تلاشهای گروهی ذینفع برای تحت تاثیر قرار دادن سیاستهای مدرسه، بطور موفق مقاومت می کند. مدیر یک مدرسه سالم رهبری پویایی ایجاد می کند. رهبری که هم وظیفه مدار و هم رابطه مداراست.
چنین مدرسه

حامی معلمان است. مع هذا آنان را هدایت کرده و استانداردهای عملکرد بالاتری را حفظ می کند به علاوه، مدیر در مافوقهای خود نفوذ داشته و در فکر و عمل خود استقلال دارد. معلمان در مدرسه سالم به آموزش و یادگیری متعهد هستند آنان اهداف بالاتر ولی قابل حصول برای دانش آموزان در نظر می گیرند، استانداردهای عملکرد سطح بالا را حفظ می کنند و محیط یادگیری منظم و جدی است. علاوه بر این دانش آموزان با انگیزه زیادی در امور علمی سخت کار می کنند و به آنهایی که در امور علمی موفقیت دارند احترام می گذارند وسایل کلاس و مواد آموزشی در دسترس همه است بالاخره در یک مدرسه سالم معلمان همدیگر را دوست دارند و به همدیگر اعتماد کرده و در کار خود دلسوز هستند و به مدرسه خود افتخار می کنند.

مدرسه ناسالم
مدرسه ناسلم نسب به نیروهای مخرب خارجی آسیب پذیر است. معلمان و مدیران زیر حملات خواسته های نامعقول والدین و گروههای محلی، بطور کلی خواسته های موقتی مردم قرار دارند، مدیر رهبرین می کند، هدایت، رعایت و حمایت محدودی از معلمان ابراز می شود و مدیر، نفوذی در مافوقها ندارد. معلمان دارای روحیه ضعیفی هستند.

معلان نه با یکدیگر نه به شغل خود، احساس خوبی دارند. آنان کنار کشیده در گمان و در حالت دفاعی هستند. بالاخره تأکید کمی بر برتری علمی وجود دارد بطور ساده همه وقت کشی می کنند (هوی و میسکل، 1371، 41).
پویانیهای سازمانی : سالم تا غیر سالم
سلامت سازمانی مدرسه چهارچوب دیگری برای مفهوم سازی جو عمومی مدرسه است. مفهوم سلامتی مثبت در یک سازمان توجه را به شرایطی جلب می کند که رشد و توسعه سازمان را تسهیل کرده و یا مانع نوپائیهای سلامت سازمانی می باشد.

«ماتیو مایلزیک سازمان سالم را به عنوان سازمانی تعریف می کنند که «نه تنها در محیط خود دوام می آورد، بلکه در یک برهه زمانی طولانی نی به طور کافی سازش کرده و توانائیهای بقاء و سازش خود را به طور مداوم توسعه داده و گسترش می دهد» (همان منبع، 1371، 87).

شبکه مدیریت
در گذشته پژوهشگران تصور می کردند که مدیر صرفاً یا وظیفه مدار و یا رابطه مدار است و کاهش یک سبک باعث افزایش سبک مقابل می شود (مطالعات میشیگان) تکامل اندیشه در این زمینه نشان داد که رفتار مدیران اغلب مجموعه ای از هر دو سبک می باشد (مطالعات اوهایو). به منظور روشن شدن تضاد بین دو عامل اصلی سازان و فردبلیک و موتون شبکه مدیریت را تهیه کردند.

پرسنل در 9-9 برای به انجام رسیدن هدف سازمان و ارضای درون خود جهد می کنند یعنی پرسنل در محلی گمارده می شوند که تا به انجام رساندن هدف سازمان بتواند به هدف شخصی خود نیز نایل آید و چون پرسنل شخصاً در انتخاب برنامه ها و تا حدودی در تعیین هدف دخالت داشته خود را متعهد و مسئول به انجام رساندن هدف می دانند همین امر سبب می گردد که نحوه انجام عمل بر مبنای گروهی و مشورت انجام پذیرفته و حداکثر نتیجه اخذ گردد و بر این اساس درجه باز بودن سازمان هم به حداکثر می‌رسد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 34700 تومان در 100 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

مقاله در مورد‌ نقش مدیریت مشارکتی دراعتلای کارکنان سازمان

word قابل ویرایش
38 صفحه
18700 تومان
نقش مدیریت مشاركتی دراعتلای كاركنان سازمانمقدمه :اگر مدیریت مشارکتی را به سان رهیافتی جامع برای جلب مشارکت فردی و گروهی کارکنان در جهت حل مسائل سازمان و بهبود مستمر در تمام ابعاد تعریف کنیم و بر این باور باشیم که مدیریت مشارکتی ارتباط دائم، متقابل و نزدیک بین مدیریت ارشد و کارکنان است میتوان گفت که: مدیریت مش ...

دانلود پاورپوینت سیستم های انگیزش و مشارکت در سازمان

PowerPoint قابل ویرایش
41 صفحه
23700 تومان
اسلاید 1 :  جایگاه انگیزش انگیزش (Motivation): فرآیندی است که با جهت دهی و ایجاد جدیت و پایداری در فرد، فعالیت های او را در راستای دست یابی به اهداف سازمان هدایت   می کند. اجزای اصلی انگیزش: - جهت دهی: هدایت به سمت اهداف - پافشاری: میزان سخت کوشی - پایداری: مدت ادامه کوشش اسلاید 2 : انگیزش از طریق مش ...

دانلود مقاله بررسی تاثیرات مشارکت کارکنان در تصمیم گیری بر بهره وری سازمان

word قابل ویرایش
9 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیدهاهمیت تصمیم گیری باعث شده تا اکثر سازمان ها با مشارکت دادن کارکنان در این امر ، به اهداف خود دست یابند . تحقیق حاضر که با کمک روش موردی و مطالعات کتابخانه ای انجام شده است ، در تلاش است تاثیر مشارکت کارکنان در تصمیم گیری ، بر بهره وری سازمان را بررسی کند . یافته های این مقاله نشان می دهد ؛ استفاده از ظرف ...

دانلود فایل پاورپوینت فلسفه مشارکت

PowerPoint قابل ویرایش
29 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته فلسفه
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : مفهوم مشاركت و ويژگي هاي آن فلسفه و مباني نظري مشاركت جایگاه و اهمیت مشارکت از دیدگاه اسلام مشاركت و جايگاه آن در قانون اساسي فوائد مشاركت پيامدهاي مشاركت دلايل حركت به سمت مشاركت چگونگي ايجاد زمينه براي رسيدن به شيوه اي مشاركتي موانع مشار ...

دانلود فایل پاورپوینت مشارکت کارکنان در سازمان

PowerPoint قابل ویرایش
13 صفحه
23700 تومان
اسلاید 1 :   انگیزش مهمترین دلیل موفقیت چشمگیر ژاپنیها در کنترل کیفیت، انگیزش کارکنان در کنار تلقی مثبت آنان از سازمانهایشان است سازمانهای دارای مشارکت مناسب به دستورالعملهای مکتوب بسیارکمی احتیاج دارند اشخاصی که به ایجاد قوانین کمک کرده و در شکل گیری آنها سهیم اند، پیروی از آنها را سهل تر  می یاب ...

دانلود فایل پاورپوینت مدیریت سازمانی ( مدیریت مشارکتی )

PowerPoint قابل ویرایش
45 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : * مشارکت * مدیریت مشارکتی * نظام پیشنهادها * خلاقیت * مدل انتقال خلاقیت اسلاید 2 : اسلام نظام مدیریتی مخصوص به خود رادارد که باتفکر وشناخت آن می توان به سرمنزل مقصود رسید وطبعا کارها بااستفاده از آن به نحو احسن انجام می گیرد مخصوصا خداوند در قران کریم ...

مقاله فلسفه اخلاق سازمانی و تصمیم گیری اخلاقدری سازمانها

word قابل ویرایش
21 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
فلسفه اخلاق سازمانی و تصمیم گیري اخلاقدری سازمانها چکیده مدیران سازمان همیشه در مواجهه با امور حرفهاي ناچار از تصمیمگیرياند. تصمیم هاي آنان در قالب مقررات، آییننامهها، بخشنامهها و مصوبات در سازمان منشاء اقدامها می شود. تصمیمگیري به طور منطقی حاصل فرایند تصمیمسازي است و تصمیمسازي محتاج ممیزي اخلاقی است. سازم ...

مقاله تأثیر کیفیت زندگی کارکنان بر مشارکت سازمانی

word قابل ویرایش
10 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
تأثیر کیفیت زندگی کارکنان بر مشارکت سازمانی چکیده: مفهوم کیفیت زندگی کاری مدیران به یکی از موضوعات مهم اجتماعی در قرن حاضر و در سراسر دنیا مبدل شده است. در حالی که در گذشته فقط بر ویژگی های فردی (غیرکاری مدیران) تاکید می شد،اما در جامعه امروزی،بهبود زندگی کاری به صورت یکی از مهمترین اهداف سازمان در آمده ...