بخشی از مقاله

ماشينهاى باغبانى


ماشين گياهكاري درخت Galmor
چكيده
ماشين گياهكاري تك رديف شيكي گياهكاري سيتكا را در سه نوع سايت ارتقا مي دهد بازده بين shr / 0/16 ha تا shr / 0/27hr به ترتيب هزينه هاي حدود هكتار /124 پوندتا هكتار /73 پوند مي دهد ( اين با استفاده از بررسي بازده هاي قراردادي است كه كمتر از حد انتظار بوده است . ) كيفيت گياهكاري روي زمين صاف مسطح با سايز درختي بين 20 تا 30 سانتي متر قابل قبول است .

مقدمه
ماشين گياهكاري چندين سال است كه در انگلستان استفاده مي شود آزمايش هاي قبلي گياهكاران مكانيكي توسط شعبه ي توسعه ي تكنيكي ( TDB ) اثبات كرده كه اين ماشين ها مي توانند روي زمين سخت و مسطح كار كنند . هر چند سطوح كيفي با استانداردي كه از گياهان دستي حاصل مي شود يكسان نيست .
طرح مستر جي هميلتون از TDB دعوت كرد تا عملكرد گياهكار درخت گالمور را با توجه به بازده و كيفيت گياهكاري حداقل 2 سايت را با گستره ي از شرايط ارزيابي كند :
شيبب و خاك


سايز درختان بين 25 و 60 سانتي متر

توضيح ماشين
گياهكار درخت گالمور( صفحه ي 1 ) يك ماشين سبك وزن تك رديف كار با وزن 360 كيلوگرم است 00/2 متر طول 5/1 متر عرض و 9/1 متر ارتفاع دارد.اين گياهكار به اتصال نقطه ي استاندار 3 از حركت دهنده ي اصلي متصل است كه اين حركت دهنده براي تنظيم عمق شيار يك معيار ترسيمي دارد . از يك دستگاه شخم زني ساده اصلاح شده و عمدتاً شامل يك ميله است كه دو برابر خاك را علامت مي گذارد تا خاك را باز مي كند و يك جفت Skid براي فشرده كردن خاك است . skid روي بازوهاي متحرك كشنده سوار هستند كه محل نشستن اپراتور و يك بام هم وصل است گياهكار با يك ورق پلي پروپلين محصور شده كه متصل به بام است .


صفحات لغزنده بازوي باردار فنري را بلند مي كنند كه روي صفحه ي گرد مي افتد تا هشدار صوتي زمان كاشت گياه را بدهد . تعداد صفحات لغزنده متغير است تا فضا سازي بين 3/0 متر تا 0/3 متر را بده .
3/0 متر براي پرچين ،0/1 متر براي درختان كريسمي ،0/2 متر براي درختان مخروطي و 0/3 متر براي پهن برگها است .

متد استفاده
اپراتور روي ماشين در مقابل مسير حركت مي نشيند گياهان از سيني ها انتخاب مي شوند و در شيار باز پهن 60 سانتي متري ايجاد شده توسط برد خاك ايجاد مي شود . عمق گياه كاري از 10 تا 30 سانتي متر توسط تنظيم معيار ترسيمي ترسيم مي شود . همين كه پلنتر به طرف جلو حركت مي كند 2 skid با بستن شيار و فشرده كردن خاك گياه را محكم مي كنند كيسه هاي درخت را مي توان روي بام قرار داد تاوزن و فشردگي را زياد كند .

تامين كننده و هزينه
ستگاه گياه كار را مسترجي . هميلتون مزرعه ي Drumchig استراتاوان شمالي لانارك شاپر تلفن 01357440342 تامين كرده است . سازنده ي آن مستر اي . ام ، موتورن مهندسي كشاورزي الداستيلشن جاده ي استيشن ، استراتاوان ، تلفن 01357522311 و فاكس 01357521881 است . قمت خريد آوريل 1998 حدود 2975 پوند بود .
توضيحات سايت


سايت 1 : مزرعه ي shotline قبلاً يك معدن بوده كه حالا براي سيلو ، چراي حيوانات اهلي و گوسفندان استفاده مي شود . اين سايت صاف و مسطح با خاك رس سنگين با سنگهاي گاه و بيگاه است . اين سايت با خطوط انتقال برق در يك انتها محصور شده بود . طبقه بندي زمين 1:1:3 بود .


سايت 2 : مزرعه ي auchefin يك مزرعه ي سبزه زار با خاك قهوه اي و شيبهاي 7 تا 10 درصد و 20 تا 27 درصد است . اين سايت با لوله كشي و مجراي آب كوچكي محصور است .
سايت 3 : مزرعه ي high drumclog شامل خاك قهوه اي با سنگهاي گاه لبيگاه بستر است كه براي چريدن و برش خاك ريشه دار استفاده مي شود شيبها بين 5 تا 30 درصد هستند .

آزمايش
گياهكار درخت گالمور براي كاشتن صنوبر در فضاسازي 2 متري در سه سايت نزديك استراتانول در لانارك شاپر طي دور از آوريل 1998 استفاده شد . شعبه ي توسعه ي تكنيكي عمليات را بررسي كرد تا ماشين راارزيابي كند و اطلاعات بازده اي آنرا بدست آورد .


تراكتور رنو 63 هكتار در ساعت براي كشيدن پلنر دخت استفاده شد . حركت دهنده ي اصلي هم 80 ليتر ، 3 افشانك ، افشانه ي بازوي گردان متصل در جلوي تراكتور استكه هنگلام گسترش از مركز افشانك تا افشانك بيرئوني 2 مترذ است كه به راننده ي تراكتور فاصله بندي لازم براي گياه كاري مجدد مخروطي را مي دهد .
گياهان توسط مسر هميلتون از قلمستان گياه در fort far تامين شده و در سايز 25 تا 60 سانتي مترطبقه بندي شدند .
عمليات در هر سايت با زمان مطالعه شده كه عناصر اصلي ذيل ثبت شدند :


-گياهكاري در رديف
-برگرداندن و دوباره قرار دهي در انتهاي رديف
-بارگيري گياهان
-تاخير براي غير مسدود بودن خاك و براي توقفات غير قابل اجتناب مثل برداشتن سنگهاي بزرگ و فقدان اصطكاك
همچنين
-طول هر ريف
-تعداد درختان هر ريف
-فاصله بندي در رديف
-ارزيابي نظري از عمق ، زاويه و سختي

اجرا
در سايت 1 ماشين با علف هاي بلند سيلو شده اما در 2 مورد تاخير براي پاكسازي خاك از اطراف skoids و برد خاك سرو كار دارد .
سايت 2 ظرفيت ماشين براي از كنار برداشتن سنگهايي كه گاهي در فاصله بندي در رديف تغييرايجاد مي كند چون اپراتور نمي تواند موفق شود و در فرصت مناسب گياه را بكارد .
گياهكار تمايل دارد كه در پايين زمين را بكند و در راس شيب آن را بلند كند تا در گياهكاري فاصله ايجاد كند . اين مشكلات با استفاده از معيار ترسيمي روي اتصالسه نقطه ي تراكتور كاهش مي يابد كه اين سه نقطه باعث حركت موجي مي شود و گياه كار رادر عمق ثابت نگه مي دارد . اپراتور تراكتور آن را در اين سايت لازم نمي داند .

كيفيت گياهكاري :
تمام گياهان به طور عيني براي عمق گياهكاري تا طوق ريشه ارزيابي مي شود زاويه ي قابل قبول در oe 3+_ عمودي و سختي گياهكاري . اپراتورهاي ماشين با عمل آن نسبتاً نا آشنا هستند كه اين اپراتورها مسئول كيفيت ضعيف گياهكاري با توجه به عمق گياه كاري و زاويه آن بوده است .

گياهكار وقتي بلند مي شود كه سنگهاي بزرگ با ميله ي برد خاك مواجه مي شوند سنگهاي كوچكتر گاهي باعث حركت گياهگار به اطراف مي شود و سر خوردگي به خط ايجاد مي كند و در نتيج منجر بدان مي شود كهدرخت محكم كاشته نشود .
سايت 3 غيراز سنگ گاهگاهي و سرخوردگي روي خاك مشكل اندكي دارد .

 

تركيب خاك براي تمام سايت ها متداول است
توجه اصلي فواصل گياهكاري در رديف است در حابي كه فاصله بندي متوسط در رديف بسيار خوب بود فواصل واقعي در تمام سايت ها از 48/1 تا 27/4 متر متغيراست فاصله ي بيشتربه خراشيدگي حيوان در سايت 2 مربوط است به منظور فضا بندي درست اپراتور بايد قادر باشد كه كليك شمارشگر را بشنود . بهدنبال گياه كاري فاصله ي ميان هر درت اندازه گيري مي شود تا فاصله بندي مناسب رابدست آورد .

 

بازده و هزينه ها
حركت دهنده ي اصلي سرعت كار را كنترل مي كند و بازده آن تحت تاثير فاصله بندي رديف ها طول رديف ها تعداد دفعات برگشت ماشين و طرح كلي و ظرفيت حمل گياه است .
هزينه ي هر ساعت براي ماشين با فرضيه ي اصلي كار ماشين به مدت 12 هفته در سال محاسبه شده است .

كار پژوهي و ايمني
ابعاد سلامت و ايمني ماشينهاي گياهكاري توسط دستور اروپايي ماشين و حكمهاي شان مورد پوشش قرار گرفته است . سازندگان و عوامل بايد خطرات مربوط به استفاده ، طراحي و ساخت آنها را ارزيابي كنند تا از كاربران محافظت نمايند . سازندگان بايد براي خريداران محصولات شان اطلاعات كامل فني شامل بيانيه اي از كار ماشين تهيه كنند كه در مورد طراحي ويژه ي آن و محدوديت هاي سايتي اش است . يك خريدار نبايد يك ماشين رادستكاري كند يا بدون رضايت سازنده ي آن را براي منظور ديگري بهره برداري كند .

كارفرماياني كه اين ماشين ها را مي خرند هنوز تعدات خود تحت قانون ايمني و سلامت در كار 1974 مقولات و تهيه سازي و استفاده از تجهيزات كاري 192 را حفظ مي كنند . تا براي كاركنان شان يك سيستم ايمني كاري فراهم كنند . آنها همچنين بايد در تمام اقداماتي كه در آن دخيل هستند ارزيابي هاي ريسك را انجام دهند .
اپراتور با كار پلي پروپيلن از شرايط جوي محافظت مي شود .


هيچ برآورد سطح صدايي انجام نمي شود مگر اينكه تراكتور سطوح صداي 3( A ) DB 95 را به طور معمول ثبت مي كند .
گفتگو ميان اپراتور و راننده ي حركت دهنده ي اصلي شامل فرياد زدن بر سر يكديگر است . اين گفتگو بايد از طريق نصب سيستم الكتريكي يا مكانيكي در صورت امكان حل شود .
آموزش هر دو نفر بايد انجام شود .

بحث
فاصله بندي متوسط گياهان بايد مورد قبول باشد . هر چند وقتي فاصله بندي واقعي اندازه گيري شد فهميده مي شود كه فاصله ي در رديف بين درختان به ندرت هدف 2 متررا كسب كرده است اين به عدم سابقه ي اپراتور عدم شنيدن صداي كليك شمارشگر و موانع موجود در سر راه كشنده ي اصلي در بلند يك واحد و انتقال آن به موقعيت متفاوت نسبت داده مي شود .
سايز گياه هم بايد مورد توجه قرار گيرد . در كل درختان كمتر از 40 سانتي متر با پراكندگي مناسب ريشه اي كاشته مي شوند .
سايز بيشتر درخت با سيستم ريشه اي بزرگتر كاملاً كاشته نمي شود و در مواردي ريشه ها روي سطح در معرض خشك شدگي هستند كه احتمالاً به مرگ گياه منتهي مي گردد .
درختان در علفزارها ساقه ي در زمين مانده ي كلزاياني بهتر از زمين هاي لخت كاشته مي شوند در زمين هاي لخت ك
- روي زمين به سختي كشيده مي شوند تجمع سريعتر راايجاد مي كنند .
- مي توانند خاك را فشرده كنند .

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید