تحقیق در مورد مفهوم مدیریت آموزشی واصول آن

word قابل ویرایش
108 صفحه
17700 تومان
177,000 ریال – خرید و دانلود

مفهوم مدیریت آموزشی واصول آن

درارتباط با مفهوم کلی مدیریت آموزشی می توان به برخی تعاریف اشاره شده در منابع علمی اشاره نمود ، براین اساس مدیریت آموزشی عبارتست از :
• فرایندی که کلیه فعالیتهای افراد همکار درسازمانهای آموزشی و پرورشی را در راستای نیل به اهداف تعلیم وتربیت متناسب وهماهنگ نموده وبا برخورداری مناسب از امکانات فیزیکی ومنابع انسانی بستر تحقق موارد مطروحه را ایجاد نماید .

• یاری وکمک رسانی به روند اجرایی آموزش ونظارت بر آن ( رهبری آموزشی ) .
• ایجاد زمینه وفراهم ساختن تجهیزات وامکانات جهت بروز استعدادهای دانش آموزان ( کار آموزان ) تحکیم بخشیدن به روابط انسانی گروهی واتخاذ روش و تعیین خط مشی اصولی در کلیه امور ، برای بارور ساختن اهداف تربیتی .

آنچه مسلم است ، قابلیتهای شغلی وارتقاء مهارت مورد نیاز آن ، بستگی قابل توجهی به کیفیت محصول آموزشی دارد واصولا مدیریت آموزشی به ویژه آموزش فنی وحرفه ای ،حائز اهمیت ویژه ای می باشد . بنابراین ، هر چند اصول ومفاهیم بسیاری در مدیریت آموزشی از سایر مدیریتها گرفته شده ، ولی ارکان این مدیریت از چنان اهمیتی برخوردار است که می توان برای رشد سایر مدیریتها نیز از آن استفاده نمود .

درواقع ، اهداف کلان آموزشی بر آورنده نیازهای اجتماعی ، اقتصادی و وضعیت وجودی افرادمی باشد که مدیریت آموزشی ، دراین مقوله جایگاه ویژه ای دارد .
– مدیریت آموزشی و برآورد نیازهای اجتماعی

اصولاً ، جامعه ای را می توان پویا ، سالم ودر حال رشد تلقی نمود که ابعاد محوری ( مطروحه ) آن تحقق یابد .

در واقع ، یکی از ابعاد محوری مورد بحث در این قسمت ، خواسته ها وهنجارهای اجتماعی می باشد . برخی پارامترهای مهم نیاز اجتماعی جوامع شامل فرهنگ ، سنت ، ارزشهای دینی ، بومی وملی بوده است وچگونگی آموزش افراد جهت حفظ و رعایت این موارد در اجتماع اهمیت ویژه ای دارد . بنابراین ، بایستی برنامه ریزان کلان جوامع به نقش مدیریت آموزشی در ابعاد مختلف آن توجه داشته باشند .

– مدیریت آموزشی وبر آورد نیازهای اقتصادی
اصولا ، در برنامه ریزیهای اقتصادی جوامع به ویژه پیشرفته ، نگرش خاصی به منابع عمده اشتغال وتولید ( صنعت ، خدمات وکشاورزی ) در شرایط موجود آن وبر آورد توسعه کوتاه مدت ، میان مدت وبلند مدت در سطح آن جامعه می شود .
همچنین ، یکی از مشخصه های مرتبط با ظرفیتهای اشتغال وبهینه سازی شرایط آن ، ارتقاء عملکرد منابع انسانی تخصصی مورد نیاز ویانظارت برروند آموزش مهارت و فنون وتبدیل نیروی انسانی به منابع انسانی متخصص وماهر است . دراین ارتباط جایگاه مدیریت آموزشی متناسب اهداف پیش بینی شده ونیاز سنجی آموزشی بررسی شده و به ویژه درارتباط با آموزشهای شغلی مشخص می شود . به این ترتیب ، اهداف وخط مشی مدیریت آموزشی را بدین شرح می توان مطرح نمود :

الف ) متناسب سازی میل افراد به برخورداری از آموزش شغلی ونیل به احراز آن با نیاز واقعی بازار کار وظرفیت های آن .
ب ) فراهم سازی زمینه های تامین ( رشد حرفه ای ) از طریق آموزش مستمر افراد .
– مدیریت آموزشی ووضعیت وجودی افراد
انسان موجودی است که تحولات روحی وجسمی او براثر تکامل ورشد مختص آن و روند تربیتی که به صورت اکتسابی وبرخوردار شدن حاصل می شود ، انجام می گیرد .

کمک به شناخت ظرفیتهای روحی وجسمی افراد ، زمینه سازی رشد وارتقاء مهارتهای زندگی وتلاش وفعالیت در جامعه ، اهم مواردی است که توسط اعمال مدیریتهای آموزشی تامین می شود .
ویژگیهای مدیر آموزشی

۱- مهارت در رهبری وهدایت افراد به ویژه کادر آموزشی
برای آنکه یک سازمان آموزشی بتواند به اهداف پیش بینی شده برسد ، برخی راهکارهای اساسی آن بایستی اعمال شود . یکی از مهمترین راهکارها وپارامترهای موثر در کیفیت عملکرد سازمانها به ویژه سازمانهای آموزشی ، زمینه سازی حضور ومشارکت سطوح مختلف سازمانی در فرایندهای تصمیم سازی واجرای آن می باشد .

لازمه این کار ، ایجاد ساختار مناسب برای فرهنگ سازی وتبدیل آن به جریانی ضابطه مند جهت مشارکت کلیه پرسنل به ویژه کادر آموزشی در برنامه های مربوطه و ایجاد اشتیاق انجام این امور در سطح سازمانی می باشد.
۲- مهارت در روابط انسانی

جهت برقراری ارتباطات سالم ، انسانی ومتقابل بین کارکنان ونیز با مدیریت واحد اموزشی ، اتخاذ استراتژی پیش بینی شده ومناسب ارتباطات با پرسنل وتعمیم آن در سطح سازمان واجد توجیه است . در این ارتباط ، مناسبترین روش ، اعمال مدیریت عاطفی با در نظر گرفتن کلیه ضوابط ومقررات وسیاستهای کلان تعیین شده می باشد .

برخی خصایص وجودی وصفات رفتاری حائز اهمیت در برخورداری مدیران از مهارت برقراری ارتباطات انسانی در سازمان به شرح ذیل ، مطرح می باشند .
– داشتن سعه صدر .
– نیکویی رفتار وحسن خلق .
– راز داری وپوشش عیوب .
– توجه به شادیها وبه ویژه مصائب ومشکلات افراد .
– فروتنی وتواضع .
– صداقت وراستی .

– اعتماد به نفس .
– فروبردن خشم .
– تصمیم گیری براساس درایت ومبری از خشم و خوشحالی .

– عدم سوء ظن به کارکنان .
– نداشتن غرور .
– تمیز دادن به کیفیت های عملکرد کارکنان .

– عمل به حرف .
– احترام به ارزشهای وجودی افراد .
– داشتن تعهد ونیز تخصص مورد نیاز .
– پرهیز کاری .
– نداشتن فساد اخلاقی .

۳- مهارت در برقر اری روابط گروهی
یک مدیر آموزشی بایستی قادر به ایجاد فضای ، تعامل و همکاری افرادجهت انجام وظایف محوطه باشد دراین ارتباط به انحاء مناسب کارهای گروهی ومشارکت جمعی در تحقق اهداف مورد نظر بایستی توجه شود . در واقع مدیر آموزشی برای موفقیت در اجرای برنامه ها ، باید در طرح ریزی کارهای جمعی وگروهی تبحر و مهارت کافی داشته باشد وبتواند گروه را در تجزیه و تحلیل وارزشیابی از روشهای اتخاذ شده ، کمک نماید اهم موارد مهم مهارت مدیران در برقراری روابط گروهی بشرح زیر می باشند :

۱- همفکری وهمکاری با گروه کارکنان .
۲- یاری رسانی به گروه کارکنان در اتخاذ روشها ونظارت بر روند اجرای آن .

۳- تلاش در جهت فرهنگ سازی وتعمیم اتحاد و اعتماد متقابل بین کارکنان .
۴- پیشبرد امور واهداف سازمانی با در نظر گرفتن اهداف وعلایق فردی .
۵- توجه به نظرات ، انتقادات وایده های افراد .
۶- توجه به نیازهای وخواسته های کارکنان و تلاش در جهت تامین آن .

۷- داشتن عدل وانصاف در انجام وظایف ومسئولیتها .
۸- تلاش د رراستای ارتقاء دانش وشکوفایی گروه کارکنان .

۹- تفویض اختیارات بایسته به گروه کارکنان .
۱۰- تعمیم فرهنگ مسئولیت پذیری وتعهد در بین گروه کارکنان .
۱۱- حمایت ونظارت برعملکرد گروه کارکنان در اجرای وظایف ومسئولیتها .
۱۲- کمک به ارتقاء وتعمیم ایده های مبتنی بر نو آوری وابتکار .
۴- مهارت وارزشیابی
اصولاً یکی از مشخصه های مهم عملکرد مناسب سازمانهای آموزشی ، وجود نظام ارزشیابی از روند ، اجرا و محصول آموزش می باشد . این وضعیت می تواند به بررسی مشکلات وکاستیها وچگونگی رفع آن ونیز ارتقاء وضعیت موجود فعالیتهای سازمانی منجر شود .
در این راستا ، مدیر آموزشی در صورت برخورداری ا ز فنون سنجش وارزشیابی آموزشی ، می تواند برنامه ریز اصلی و یاری رسان کارکنان د راجرای آن وتوجیه ایشان ونیز تامین کننده امکانات وتجهیزات وهمچنین ضوابط مورد لزوم باشد .

۵- مهارت در انتخاب همکاران
مدیر آموزشی باید بتواند افراد مناسب را جهت احراز وظایف ومسئولیتهای شغلی زیر مجموعه خود انتخاب و بکار گمارد . توانایی ارزیابی مشاغل وشناخت ویژگیهای کاری افراد ، از جمله مشخصه های ابزاری مهم در این ارتباط می باشند .
وظایف مدیران آموزشی

اهم این موارد بشرح زیر می باشند :
۱- طرح وبرنامه ریزیهای آموزشی .
۲- سازماندهی

سازماندهی ، عبارت است از ایجاد نظم ونسق کاری برای هر کس بانضمام هماهنگ کردن ومرتبط ساختن مساعی یک عده با ایجاد موازین خاصی در راستای اهداف مشخص وتعیین شده در واقع ، با یک سازماندهی اصولی ، می توان استفاده بهینه از تجهیزات وامکانات ومنابع مادی وانسانی رامحقق نمود .
۳- پیش بینی وارزیابی کاری .

ویژگی بررسی وتحلیل وضعیت موجود عملکردی سازمان وابعاد فعالیتهای در آن ونیز با توجه به مستندات واطلاعات مورد نیاز ، توانایی ارزیابی وپیش بینی گزینه های چگونگی تغییر کار کرد ، از جمله مشخصه های مهم در مهارت یک مدیر آموزشی می باشند .
۴- هدایت ورهبری

۵- ایجاد روحیه واشتیاق در مشارکت کارکنان در برنامه های کاری گروهی ویا وظایف فردی .
۶- تامین نیازها واحتیاجات منابع مادی وانسانی کار .

۷- نظارت وراهنمایی مناسب کادر آموزشی .
۸- رفع مسایل ومشکلات .
۹- مشاوره وراهنمایی کار آموزان .

اصولاً قائل شدن تمایز میان عناصر محوری واصلی وسایر اموررایج درجهت اهداف سازمانی ونیز بکار گیری آن در روند اعمال مدیریت آموزشی ، اهمیت ویژه ای دارد . دراین ارتباط ، چستر بارنارد کار عمده مدیران را نه در انجام امور اجرایی بلکه در بکار نگهداشتن سازمان می داند بیان ابعاد وقلمرو مدیریت آموزشی نیز نقش اصلی مدیران را در صحنه مدیریت مشخص می سازد .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 17700 تومان در 108 صفحه
177,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد