تحقیق در مورد نظریه پرداز تالکوت پارسونز (جامعه شناس)

word قابل ویرایش
36 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

نظریه پرداز تالکوت پارسونز (جامعه شناس)

تالکوت پارسونز
تالکوت پارسونز مشارکت زیادی در نظریه پردازی جامعه شناختی داشته است. حتی منتقدین او در این مسئله توافق دارند، البته او منتقدین بسیاری دارد پارسونز نظری را ارائه داد که شاید از نظر همه دیدگاه های جدید فونکلسیونی درباره نظام های اجتماعی بسیار بحث انگیز باشد بحث درباره نظریه پارسونز را باید با در نظر گرفتن آن به عنوان یک سنتز آغاز کرد. افکار پارسونز بر مبنای یک چارچوب نظری بسط یافت، اگر چه غالبا چسباندن انگ فونکلسیونی به کار او درست است. اما نباید وی را همیشه رد این مکتب یافت. خود او هم هیچگاه بر آن نبود که نامش با مکتبی گره بخورد تحصیلات اولیه او در هنر و اقتصاد بود، استفاده اش از نظریه وبر، نمایانگر علاقه او به تاریخ اقتصادی است، به علاوه، از روانشناسی نیز بهره ای داشت.

با این وصف نظریه پارسونزی در خلال تکامل چهل ساله خود از منابع مختلف به سادگی دست چین نشده است. تک تک آثار نقش مهمی در این زمینه داشته است، مضافا این که وی همزمان با یافن اجزاء طرحی برای وحدت بخشیدن آن ها به وجود آورد.

معمولاً، این طرح وحدت بخش را نظام پادوفزی می نامند، و در اینجا عمدتا این طرح مفهومی با این نظریه الگو است که مورت بحث قرار خواهد گرفت.
هدف

هدف همه نظریه های، تبین است. هدف کلی پارسونز با هدف همه نظریه پردازان اجتماعی دیگر یکی است. او درصدد تبیین مسئله نظم است یعنی می خواهد بداند چرا نظم اجتماعی وجود دارد. پارسونز احساس می کرد که آثار اولیه اش در این زمینه، تجربی هستند، اما او از واژه تجربی به روش عجیبی استفاده می کرد. روش تجربی اوتحقیق در آثار منتشر شده قبلی بود تا ببیند این آثار چگونه نظم را تحلیل کرده اند. احساس پارسونز این بود که بسیار از این نویسندگان مسیر درستی را انتخاب کرده بودند. اگر چه همه آن ها دست کم بخشی از حقیقت را نادیده گرفته بودند لیکن نکات ارزشمندی در این نظریه های رقیب وجود داشت. سنتر پارسونز این بود که وحدتی در بخش های همگرای (یعنی بخش های شبیه به هم، اگر چه در شکل های بیانی متفاوت) سایر نظریه پردازان به وجود آورد، تا سپس بتواند نظریه کاملتری درباره نظم اجتماعی از آن ها ارائه دهد. وی برای نیل به این هدف به سه عنصر نیاز داشت؛

۱) بخشی از آثار این افراد که می توان آن را محتوای نظریه پارسونزی دانست، ۲) یک زبان و ۳) یک طرح مفهومی که براساس آن این آثار با هم تالیف یابند. زندگی حرفه ای پارسونز به عنوان یک نظریه پرداز دارای ویژگی هایی است از جمله تدقیق بی وقفه، طرح مفهومی که مورد نظر او بود، تقویت محتوای آن، و استفاده جامعه شناسی فراوان و متنوع از آن ها، پارسونز هرگز جمع کننده اطلاعات نبوده است. بلکه قوت او در مفهومی کردن تفسیر کردن حوادث و سازمان دادن افکار است. این نقطه قوت ناشی از هدف اصلی او در وحدت بخشیدن به بینش های مختلف درباره نظم اجتماعی و افزودن نظر خود بر آنها بوده است.
عناصر اولیه نظام پارسونزی

اراده گرایی
پارسونز می دانست که از چه اشتباهاتی باید پرهیز کرد. در درجه اول نظریه باید مبتنی بر اراده گرایی باشد و نباید افراد را به عنوان اجزای بی فکر تصور کنید، بلکه باید تاکید کند که اشخاص می توانند با تلاش های معقول و عاطفی خود دریابند که چگونه عمل کنند پارسونز می خواست از مهملاتی که با تاکید بیش از حد بر اراده گروه و امثال آن همراه است، اجتناب کند، او آن تصویر از جامعه را که در آن هی فضایی برای بروز فردیت وجود نداشته باشد، نمی پذیرد.

پارسونز ضمن مقاومت در برابر این افراط، از تفریط در فرد گرایی نیز می پرهیزد. گفتن این که کل حیات اجتماعی از کنش های فردی و کنش های مبتنی بر ارزیابی فردی شکل میگیرد، می تواند به جای تصویر نظم به تصویری از هرج و مرج منجر شود. شواهد تجربی نشان میدهد که اشخاص مستقل از ارزش ها و تصمیمات دیگران، تصمیم نمی گیرند هدف پارسونز یافتن مبانی نظریه ای بود که بتواند هم از فردگرایی افراطی و هم از جبرگرایی افراطی اجتناب کند.
عقلانیت

پارسونز باید از تله های دیکر نیز پرهیز می کرد یکی از این ها عقلانیت بود به نظر پارسونز مطرح ساختن این نکته که اشخاص عقلانی رفتار می کند اگر منظور از عقلانی این است که اشخاص همیشه همه گزینه های کنش خویش ار می شناسند و دقیقا آن نتیجه ای را که هر یک از گزینه ها خواهد داشت می دانند و همیشه کنشی را انتخاب می کند که با کارآ ترین گزینه متناسب باشد مهمل خواهد بود. پرواضح است که عقلانیتی از این نوع وجود ندارد و پس چه چیز دیگری وجود دارد؟ پارسونز این فکر را به طور کامل رد نمی کند که افراد با علم به نتیجه مورد نظرشان رفتار می کنند یا این که آن ها کاری را انجام می دهند که به نظر می رسد به یک نتیجه قابل پیش بینی منتهی می شود وی طرح اهداف وسایل را می پذیرد اما فکر تبعات دقیق عقلانیت است.
ایستارهای ارزشی

نفی عقلانیت بی قید و شرط، موجب نفی مسئله ای بزرگ است و آن این که چه مکانیسم های در کل در تنظیم کردن گزینه های انتخاب و نظم موثرند؟ علم اقتصاد با رجوع به شکل نهاد گرایی به این سوال پاسخ می دهد.

پارسونز به علت تحصیل در رشته اقتصاد، می دانست که تلاش ها براساس استفاده از نظریه کلاسیک اقتصاد که در بسیاری از موارد به دلیل استفاده فرض تصادفی بودن امیال با شکست روبرو شده است، موجه نیست. خواسته ها به طور مجزا، ان چنان که گویی در خلاء قرار دارند، بروز نمی کنند. به طور کلی

نوعی تاثیر گروهی، آشکارا، خواسته های فردی را در حصر الگوهای منسجم تر قرار می دهد؛ این الگوها را می توان ایستارهای ارزشی به لحاظ فرهنگی متعین نامید. پارسونز میدید که اقتصاد دانان دانشگاهی فرض می کنند که برخی از رفتارهای انسانی بر اراده گرایی و رفتار فردی عقلانی مبتنی است ضمن آن که انسان ها به زیور مجموعه های به لحاظ اجتماعی معتبر و محدودی از گزینه ها تجهیز می نمایند، و بدین ترتیب شرط محدود کنده ای را بر اقتصاد کلاسیک افزوده اند. اما پارسونز، فقط موضوع محدودیت گزینه ها را پذیرفت و ایده اساسی ایستارهای ارزشی را به طرح خود افزود.

به منظور بسط نکته نظر ایستارهای ارزشی، لازم است به نکات بیشتر اشاره شود. به این نکته باید اشاره کرد که جامعه آنچه را آنچه را اعضایش ارزشمند در نظر می گیرند، معین ومحدود می کند مسئله دیگر این است که محدودیت ها از جا ریشه می گیرند و از چه نوعی هستند آیا باید آن ها را محدودیت های شناختی دانست که تمام افراد جامعه به لحاظ عقلی آن را موجه دانسته و عالما آن را پذیرفته اند؟ به اندازه کافی دلیل بر نفی این اعتقاد وجود دارد. حداقل به یک دلیل، محدودیت های جسمی از این نوع می تواند به راحتی زیان آور باشد، واحتمالا به رشو هایی به وضوح محدود کننده تر از ان روش هایی که درجامعه بشری مشود است،می انجامد به علاوه شواهد زیادی وجود داردکه نشان می دهد اشخاص از نظر عاطفی عمیقا به قساوت ها و ارزش هایتان وابسته

هستند، و معمولاً نمی توان این عقاید را کاملا بر بنیانی عقلی تعلیل کرد. بنابراین نتیجه گیری موقتی پارسونز آن بود که ایستارهای ارزشی باید به عنوان بیان احساسای که ریشه در حیات جمعی اجتماع دارند، در نظر گرفته شوند همیهش نمی توان این ایستارها را با عقل و استدلال تعلیل کرد.

به علاوه، ایستارهای ارزشی مشتقل شده از اجتماع یک ویژگی حیات جسمی است و مستقیما قابل انتساب به افراد نیست. در تولید این ایستارها و شیوه های ارزشگذاری نکته ای وجود دارد که نمی توان آن را از زمینه اجتماعی شان جدا نمود. این ویژگی اجتماعی ایستارها را به عنوان امری خارجی برای هر یک از اعضاء جلوه گر می سازد. هر شخصی می فهمد که ایستارهای ارزشی از آن فکر خود نیست؛ بلکه در تجربه او به صورت ویژگی خارجی از همان او متجلی می شود. این ایستارهای برای او ضرورت تخیلاتی ذهنی را دارد که او در آن ها شریک است ضمن آن که بیرون از او هستند.

سنتز مقدماتی
اکنون سنتز پارسونز از نظرات متعدد درباره کنش اجتماعی به تدریج هویدا می شود. او امیدوار است کنشی را تعلیل کند که تحت کنترل و تعیین نبوده بلکه مبتنی بر اراده افراد است. چنین کفشی در اجتماعی در رخ می دهد که به طور کلی قدرتی انتزاعی برای تعیین تناسب نش ها و شیوه های ارزشگذاری شده داشته باشد اما، اهداف نمایی کنش بر مبنای عقل تعیین نمی شوند گرچه اشخاص بر اساس خرافات یا میل غریزی عمل نمی کنند، اما می توان انتظار داشت که انتخاب گزینه ها و تعیین اهداف و وسایل مبنایی عاطفی و غیر منطقی داشته باشد. به گفته پارسونز می توان تاثیر ایستارهای ارزشی ناشی از اجتماع را یک ویژگی اجتماعی دانست در این معنا روح، اجتماعی که می توان آن را فرهنگ هم نامید، فی نفسه دارای وحدت و انسجایی است که خود را بر افراد به عنوان موجودی خارجی از آگاهی شخصی شان تحمیل می کند.
نظام ها و محیط ها
اکنون، می توانیم یکی از طرح های کلی فونکلسیونالیزم را با افکار پارسونز مقایسه کنیم. پارسونز فعالیت های اجتماعی ارادی را که در نتیجه قدرت اجتماع در تعیین و تعریف کنش در یک فرایند وحدت بخش، شکلی منسجم می یابند. بینش سیستمی کنش اجتماعی نامید روش است که خود کنش ها تصادفی نیستند. بلکه، منظم و هنجاری می باشند به علاوه، به شیوه ای به سامان منظم شده اند؛ در وضعیتی مشابه، رفتارهای مشابه احتمالا پاسخ های مشابهی خواهند داشت، این نتیجه گیری پارسونز از داه های جامعه شناختی روزمره این امر فی نفسه یک ایده معمولی است اما پارسونز مفهوم نظام سیستم را در مورد این واقعیت به کار می برد.

وقتی که پارسونز کنش را به عنوان یک نظام در نظر می گیرد این نکته مطرح می شود که شاید همسانی های خاصی رد خودنظام کنش وجود دارد. این همسانی های نظام کنش ذاتا انتزاعی هستند زیرا محدودیتی بر کنش اجتماعی اعمال نمی کنند، بلکه انواع مختلف کنش و انواع مختلف وضعیت ها را محدود می سازند نظام های کنش برخود کنش اعمال محدودیت و فشار نمی کند، بلکه انواع کنش را محدود می سازد. مثلا، باید انتظار داشت که هنگام خرید از یک فروشگاه شیوه های رفتاری همسانی وجود داشته باشد این همسانی ها از نظر نظام یافتگی کنش که به اقتضای روابط اجتماعی نزدیک در بین اعضاء یک خانواده صورت میگیرد، متفاوت است نظام کنش، همسانی در جهت گیری ها، ارزش گذاری، و تفکر مقتضی با وضعیت ها را پدید می آورد، و مردم با به سوی ایفای کنش های نوعی در یک قالب نوعی می کشاند، اما این کنش ها را نمی توان به این دلیل که کنش های نظام داری هستند به شیوه ای ملموس از قبل تعیین نمود.

فونکلسیونالیست ها می گویند که نظام به منظور بقاء خود، در ارتباط با رفتار اعضایش انتظارات مشخصی دارد این همان ایده ضروریات نظام است اگر استنباط ما از این اشکال نظام های کنش اجتماعی انسانی مثل پارسونز باشد، باید به این نکته که کنش اجتماعی انسانی عملا چیست، با دیدی عامیانه بنگریم. یک عمل اجتماعی مشتمل بر مجموعه ای از انتخاب هایی است که توسط عامل صورت می گیرد کنش ها، معطوف به موضوعات اجتماعی، از جمله سایر مردم یا گروه ها است. بنابراین، در زمره اولین انتخاب ها این مسئله مطرح است که عامل، موضوع را چگونه می بیند. پارسونز این چگونه دیدن موضوعات را که مسئله ای عمومی است مسئله نظام جهت گیری های عامل می نامد آیا این موضوع ارادی است یا نه؟ اهمیت این موضوع برای عامل چیست؟ و غیره. پارسونز جهت گیری عامل را با ارجاع به انگیزه و ارزش طراحی کرده است.

پارسونز این انتخاب های جهت دار را استاندارد شده می داند در اسا دو نوع انتخاب جهت دار وجود دارد و هر یک از آن دو نوع نیزع به دو بخش فرعی تقسیم می شود، اول این که عامل در ارتباط با تصمیم گیری درباره این موضوعات با دو معضل درباره ایستار های خود نسبت به آن موضوعات روبرو است. دوم آنکه باید مشخص کندکه چه جهت گیری انگیزشی نسبت به آن ها اتخاذ خواهد کرد.

در ملاحظه ایستار عامل نسبت به یک موضوع، ابتدا، دو انتخاب وجود داردکه باید انجام گیرد:
۱- آیا عامل باید از موضوع مورد نظر خشنود باشد و تحت تاثیر آن باشدع یا از این امر باید اجتناب شود؟

۲- آیا عامل بدون این که خشنودی خود را در نظر بگیرید، باید به موضوعی روی آورد، یا صرفا هدف خشنود سازی خود را باید دنبال کند؟
عاملان در ارتباط با انتهاب های انگیزشی موضوعات، با مجموعه دیگری از معضلات مواجه هستند.این عضلات درباره چگونگی ارتباط با هر موضوع با عامل، یا هر یک از موضوعات با یکدیگر است.

۱- اهمیت یک موضوع ممکن است به علت ارتباط خاصی باشد که آن موضوع با خود عامل دارد، و برای افراد دیگر بی ارزش باشد. یا ممکن است اهمیت یک موضوع به علت ویژگی های خاص آن موضوع باشد و هیچ ربطی با عامل نداشته باشد.
۲- موضوع ممکن است در ماهیت خود مهم باشد، یا به دلیل کاری که انجام می دهد با اهمیت تلقی شود. اولی یک کیفیت ذاتی است، و دومی مربوط به عملکرد آن است.
متغیرهای الگو
پارسونز این جفت های معضل انتخاب را متغیرهای الگو می نامد. اکنون متغیرهای الگو را به همان نامی که پارسونز بر آنها نهاده است، متذکر می شویم:
عاطفی بودن در مقابل معضل احساس خشنودی در مقابل
بی تفاوتی عاطفی اجتناب از خشنودی

مخص بودن در مقابل معضل جهت گیری به کل موضوع در مقابل
پراکنده بودن جهت گیری به بخشی از آن

عام گرایی در مقابل معضل عمل نسبت به موضوع در پرتو روابط
خاص گرایی خاص آن برای عامل در مقابل عمل نسبت به موضوع به علت ویژگی های عام آن
مسائل نظام

اکنون در اینجا به بازسازی بینش پارسونز در زمینه مسائل ثابتی می پردازیم که نظام های اجتماعی به منظور بقاء باید آن ها را حل کنند. بنابراین با استفاده از متغیرهای الگو می توان ایستارها و انگیزه هایی را که برای حل این مسائل اتخاذ می شود، توضیح داد. پارسونز با این شیوه می تواند جنبه های انتزاعی نظام اجتماعی را با اجزاء کنش ارادی فردی با هم در آمیزد.

یک مورد متنازل از یک نظام اجتماعی را در نظر بگیرید، دو نفر در یک ایستگاه راه آهن، کنش هایی که این دو مشخص نیست به یکدیگر دارند، این نظام کنش را می سازد و سایر افراد و خود عمارت ‌[منظور ساختمان ایستگاه راه آهن] محیط را می سازد. حالا اگر این نظام بخواهد کاری انجام دهد، باید انرژی صرف کند. البته، این انرژی را مشارکت کنندگان در کنش فراهم می سازد، اما هدفی را که این انرژی رو به سوی آن دارد، مشکل دیگری است؛ این هدف هم توسط امیال شخصی و افراد و هم توسط صور روابط اجتماعی بین مشارکت کنندگان و هم توسط محیط تعیین می شود اگر دو نفر موردنظر ما در ایستگاه راه آهن تمایل به گفتگو داشته باشند، هدف متقابل در ارتباطات آن دو نفر در بر گیرنده موضوعاتی از این قبیل است که چه صدای گوش خراشی می آید چه کسی می تواند

صدایی بشنود کجا می توان نشست و امثال آن، بنابراین انجام این عمل ساده شامل تصمیمات پیچیده ای است که کل جنبه های نظامی و محیطی روابط را در بر می گیرد این مورد دو مشکل عمومی نظام را مطرح می سازد که اولی، انطباق (زیستن و عمل کردن در یک محیط معین) ودوم، دستیابی به هدف (تعیین یک هدف و مصرف انرژی برای تحقق آن به منظور منطبق کردن نظام کنش با محیط آن) است زمانی که یک نظام با صرف انرژی به سوی یک هدف، مشکل انطباق را حل می کند، حتما آن نظام در معرض پیامدهای درونی قرار خواهد گرفت انرژی صرف شده از بین خواهد رفت، و برای حل مشکل ممکن است چیز جدید با نظام در آمیخته شود. نظام اجتماعی در کل بعد از حل مشکل انطباق به شیوه متفاوتی در خواهد آمد. چنین تفاوتی مسئله سازگاری مجدد را مطرح میکند که

پارسونز آنرا یکپارچگی نامیده است. در نهایت، اگر نظامی که یکپارچکی مجدد یافته به کنش ادامه دهد، باید توانایی حفظ خودش را داشته باشد. پارسونز این مسئله را بقای الگو می نامد. منظور پارسونز آن است که در غیاب فعالیت هایی که برای بقای الگوهای کنش طراحی شده اند، ممکن است یکپارچگی نظام از دست برود. همچنین به نظر او بقای الگو، حالتی از آمادگی

[نظام] براس کسب آگاهی نسبت به مسائلی است که از انطباق جدید ناشی می شوند اکنون در می یابیم که صرفنظر از خاص بودن یاخاص نبودن، یا بزرگی و کوچکی و یا برجسته بودن یا برجسته نبودن ظام، کل نظام های اجتماعی با مسائل انتزاعی انطباق، دستیابی به هدف، یکپارچگی و بقای الگو مواجه هستند. پارسونز استدلال منحصر به فردی در مورد اینمسئله که کل نظا ها با مسائل مشابهی مواجه هستند ارائه داده است. هر چیزی که به عنوان نظام در نظر گرفته شود، با این مسائل روبروست. پارسونز، هم روابط اجتماعی و هم نظام های فرهنگی و نظام های شخصیتی را با به کار بردن این طرح مورد تحلیل قرار میدهد.
اکنون به منظور پی بردن به این نکته که چگونه ممکن است معضل انتخاب با مسائل کلی نظام در آمیخته شود، به متغیرهای الگو بر می گردیم اگر چه ممکن است واژه های بسیار جدیدی استفاده نماییم، اما اصل راهنما هنوز نسبتاً ساده است. متغیرهای الگو احکام کلی درباره جنبه های عام کنش اجتماعی انسان هستند این متغیرها مقدمه عمل رفتار اجتماعی در ارتباط با موضوعات است و الزامی می باشد متغیرهای الگو چگونه می خواهد مسائل عمومی نظام در انطباق و دستیابی به هدف، یکپارچگی و بقای الگو را با کنش ارادی در آمیزند، پارسونز ابتدا باید براساس کنش شخصی تبیینی از نظام اجتماعی ارائه دهد و سپس براساس کنش اجتماعی، کنش شخصی را تبیین کند.

ابتدا مسئله انطباق را توضیح می دهیم. انطباق، هم نوایی نظام اجتماعی با محیط خود اوست. جنگ که در آن دو جامعه بقای یکدیگر را مورد تهدید قرار می دهند نمونه برجسته یک بحران انطباقی است بدون هیچ تردیدی دشمن فعال چیزی نست مگر جنبه خصمانه محیط.
یک رفتار جنگی را براساس متغیرهای الگو در نظر بگیرید اول اجاهز بدهید به جای خاص گرایی، عام گرایی را در نظر بگیریم در جنگ جهت گیری عاملان به امور جنبه ای عام گرایانه دارد، یعنی باید موضوع (دشمن) را به عنوان عضوی از یک طبقه از اشیاء (که دشمنان نامیده می شود) در نظر گرفت اگر یک سرباز دشمن را صرفا به عنوان فردی خاص در نظر بگیریم ذهن ممکن است بر انسان بودن او تاکید بیش از حدی نماید و در چنین حالتی ممکن استاز نظر روانی، کشتن چنین فردی امکان پذیر نباشد، و او نیز نباید چنین اشتباهی را در مورد ما بکند.

در هر حال انطباق در جنگ چیزی مانند قتل از روی تمرد نیست. دومین متغیر الگو، یعنی خاص بودن در مقابل پراکنده بودن، می گوید که علاقه به دشمن امری خاص است، صرفا تا زمانی که او کنش خصومت آمیز علیه شما انجام میدهد شما با او مخالف هستند بر مبنای کل وجود او نیست که تصمیم می گیرد که مقابل او چگونه باشید، بلکه این تصمیم بر اعمال او به عنوان یک دشمن مبتنی است.

متغیر الگوی بعدی عملکرد در مقابل کیفیت است. در بحران های انطباقی مانند جنگ، سر و کار موضوعات پر دردسر (دشمنان) به علت کاری است که آنها انجام می دهند، نه به خاطر این که آن ها چه هستند پارسونز این نوع سمت گیری نسبت به موضوع را عملکرد نامیده است. در نهایت باید گفت که منضم ساختن احساس های عاطفی و هیجانی به موضوع انطباق پذیری کاری شایسته نیست هر کس می داند که سربازان هنگام کشتن دشمنانشان معمولاً آنها را به عنوان انسان در نظر نمی گیرند. قید عاطفی بودن بروز و یا هرگز بسط نمی یابد. بی تفاوتی عاطفی، مبنای جهت گیری است.

بیایید با روشی ذهنی تر این موضوع را به سرعت مررور کنیم زمانی که نظام های اجتماعی با مسائل انطباق پذیری مواجه می شوند بهترنی راه حل برای این مسائل توسط به کنشاجتماعی می باشد که مشخصه ان بی طرحی عاطفی، خاص گرایی عام گرایی و عملکرد است. این چهار متغیر الگو که متناسب با انطباق پذیری هستند، الگوی عامی برای جهت گیری به وجود می آورند اشخاص درگیر در کنش برای بهتر فائق آمدن بر معضلات انطباق پذیری براساس این الگو رفتار خواهند کرد. دراینجا اختصاصا کنش های ملموس مطرح نیست و این الگو توصیف انتزاعی شیوه های سمت گیری و ارزیابی است. اتخاذ چنین شیوه هایی موجب می شود که یک نظام اجتماعی برای انطباق پذیری با محیط اش در موقعیت بهتری قرار گیرد.

بنابرانی اگر یک نقش انطباق یافته، نهادی شود، برای رفتار انطباق یافته در وضعیتی خاص یا چیزی بیشتر از ضروریات عام نخواهد بود.
دستیابی به هدف انطباق پذیری
یکپارچگی بقای الگویی

سایر مسائل نظام نیز به همان اندازه انطباق پذیری است با متغیرهای الگو آمیخته است بر طبق نظر پارسونز برای هر یک از مسائل دستیابی به هدف، یکپارچگی و بقای الگو، ترکیب منحصر به فردی از متغیر های الگو وجود دارد که پاسخ گوی نیازهای آن نظام در هر یک از این مراحل است این چهار مسئله نظام، شاید پرآوازه ترین ایده های پارسونز باشد. طرح مفهومی چهار وجهی که در شکل ۱-۵ آمده است این ایده چهار وجهی ما را جلوتر می برد. این چهار مسئله نظام با همدیگر یک نظام را شکل می دهند هر نظام اجتماعی در حال حیات مصرا و مستمرا در حال حل مسئله ای اساسی است بحث سطوح تحلیل را که با فونکلیسونالیزم همراه بود به خاطر بیاورید چون طرح چهار وجهی کاملا انتزاعی است، پارسونز می تواند آن را دوباره مطرح کند. او می تواند آن را تا سطح کلیت بکشاند، یا به تعلیل کنش های کلی جوامع، نهادها، یا حتی اشخاص تقلیل دهد. یا او می تواند یکی از خود چهار مسئله موجود یک نظام را براساس آن تعیین کرده و سپس در ارتباط با آن، یک وجه از این الگوی چهار وجهی را نمایش دهد.

درشکل ۲-۵، نظام فرعی دستیابی به هدف به عنوا موضوع تحلیل فرض شده است و به همان چهار عنصر انتزاعی بنیادی نظام های بزرگتر که دستیابی به هدف بخشی از آن بود، تقسیم شده است. اکنون آن سه نظام دیگر به منزله محیط برای نظام فرعی دستیابی به هدف تبدیل شده اند. پارسونز می گوید که نظام چهار وجهی توصیفی است از شیوه ای که هر نظام عمل می کند، و چون نظام ها ممکن است به بزرگی جوامع کوچکی گروه های بین شخصی باشند. نظام چهار وجهی ممکن است به طور یکسان در تحلیل کلی تمام انواع مناسبات اجتماعی به کار رود.

دستیابی به هدف انطباق پذیری انطباق پذیری
یکپارچگی بقای الگو
یکپارچگی بقای الگویی
چه نوع نظام هایی وجود دارد؟
پارسونز ایده اساسی خود را کاملا انتزاعی می داند، و منظور او آن است که این ایده در بدو امر نباید به عنوان توصیفی از یک موضوع فرض می شود، بلکه باید به عنوان شیوه ای در مفهومی کردن وابستگی های متقابل و محیط های نظام فرض شود. به نظر می رسد که پارسونز از این ایده برای چندین سطح تحلیل استفاده می کند اینجا، نحوه کاربرد لغات نیز یک مسئله است زیرا اگر چه پارسونز ایده نظام را خیلی گسترده به کار می برد، منظور او از نظام، جامعه است.
کتاب نظام اجتماعیع شیوه های تفکر پارسونز را رد مورد جوامع به توصیف می کشد. اما پارسونز به خوبی می توانست کتاب هایی درباره نظام های دیگر

بنویسد. مثلا قلمرو ایده ها و ارزش ها وجود دارد. پارسونز می گوید که در حقیقت، نظام های اجتماعی بر نظام های فرهنگی (نظام ارزش ها، احکام اخلاقی، و نمادهایی که دقیقا بر همان اصول انتزاعی نظام اجتماعی مبتنی است) متکی هستند از نمونه چهار وجهی که انتزاعی و قابل انتقال است می توان برای نظام فرهنگی نیز استفاده نمود نظام های فرهنگی از لحاظ وحدت، یکپارچگی و منطق درونی ای کاملا با نظام های کنشی همراه خود مشابهت دارند به علاوه، هر دو نظام وابستگی متقابل داشته و به هم تاثیر می گذارند.

با انتقال به سطح دیگر تحلیل می توان شخصیت انسان را به عنوان یک نظام سازمان یافته براساس طرح چهار وجهی در نظر گرفت به علاوه، شخصیت از نظام اجتماعی و نظام فرهنگی مجزا است و برای آن ها جنبه محیطی دارد. با این توصیف در سطح پایین تری از انتزاع می توان ارگانیزم جسمی را به طور مجزا از شخصیت در نظر گرفت و آن را به عنوان نظامی که مابقی رفتارهای اجتماعی و فرهنگی انرژی خود را از آن به دست می آورند، مورد بررسی قرار داد.
ارگانیزم جسمی، نظام شخصیت، نظام اجتماعی و نظام فرهنگی با همدیگر یک زنجیره در هم تاثیر کننده فراگیر – یا یک نظام – می سازند. نظام ها، محیط هایی برای نظام ها هستند و بدین صورت است که آن ها توانی برای حل سایر مسایل فراهم می آورند. نظام ها را می توان سرچشمه های آن مسایل نیز دانست. کل این تصویر (که در مشی پارسونزی یک تصویر ممکن است نامیده شود) به صورت واحد یکپارچه ای عمل می کند در حالی که هر بخش انسجام درونی داشته و در تحلیل مجزا است.

حال می خواهیم کاربرد این مفهوم انتزاعی چهار وجهی را تا حد نظریه اجتماعی بسط می دهیم پارسونز با استفاده از این طرح چهار وجهی فراگیر برای سایر نظام ها، نظام اجتماعی را با ایده انتزاعی یک پارچگی مشخص می کند یک پارچگی به معنی ارتباط اجزاء یک کل با یکدیگر است کنش اجتماعی به هم بسته چنین کاری انجام می دهد، و جامعه عبارت از کنش اجتماعی به هم بسته است.

مفهوم نظام فرهنگی بقای الگو همراه است منظور از نظام فرهنگی بخش منتظمی از محیط نظام اجتماعی است که در اساس متشکل از اصول مشروعی است که کنش های هنجاری بر مبنای آن انجام می گیرد لازم است که دو نکته را در اینجا متذکر شویم، اول این که ما به شیوه ای معین عمل می کنیم و دوم این که ما به دلیل خاصی به این شیوع عمل می کنیم در نهایت تنها توجیهات برای کنش در یک جامعه، ارزش ها و اصول معمول در جامعه اند که مردم اعتقاد

زیادی به آن ها دارند. این توجیهات به نحو سازمان یافته ای در باورهای مذهبی، توصیف ماهیت جهان در هنر به عنوان تجلی هیجانات عاطفی و تجسم فردیت و امثال آن، صراحت می یابد. این جنبه های فرهنگ در هر حال بیانگر معنایی است که با زندگی اجتماعی پیوند دارد نظام فرهنگی عمدتا فراهم کننده پاسخ های انتزاعی است به این سوال که چرا زندگی بدین گونه است؟ الگوهای فرهنگی برای مدتی نسبتاً طولانی دوام می آورند و موجب همبستگی فعالیت های متنباین می شوند. ازاین روی، آن ها را می توان حفظ کننده الگو دانست.

در نمونه عمومی، نظام شخصیت با دستیابی به هدف ملازم است. شخصیت عبارت از سازمان ذهنی اکتسابی فرد است. اشخاص کاملا بر مبنای هدافی که ریشه در چاره اندیشی های شخصی شان دارد، عمل نمی کنند؛ بلکه اهداف و وسایلی که آن ها با آن مواجه هستند، عمدتا تحت تاثیر آن مناسبات اجتماعی است که مردم در آن مشارکت دارند. بنابراین تصور پارسونز از نظام شخصیت، یک سازمان اجتماعی شده منسجم و ذهنی است که هم به نظام اجتماعی

نیازمند به تعاون و همکاری هر یک از افراد است. بنابراین یکی از مولفه های شخصیت، انتظار دریافت پاداش از سوی سایر مردم و همچنین تمایل به پاداش دادن به شیوه های قابل قبول است این امیال انگیزه ها، و نکته نظر ها (نظام شخصیت) که شدیدا لازمه کنش یکپارچه (نظام اجتماعی) هستند، به نوبه خود از طریق نظام فرهنگی مطرح شده و مشروعیت می یابند.

انطباق پذیری که ملازم با بخش باقی مانده از نظام کلی است صرفا جنبه جسمی شخص و آن محیط ارگانیکی و جسمی ای که در آن زندگی می کند می باشد. ایده پارسونز، در اساس آن است که جوامع برای بقای خود ناچار از سازگار شدن با محیط های طبیعی شان هستند، و روش های سازگار شدن آن ها بسیار مهم است. انطباق پذیری جمعی اجتماعی صرفا با کاربرد هماهنگ انرژی فردی برای مسائل جمعی یعنی بسیج ارگانیزم جسمی، می تواند تحقق یابد.
تا کنون پارسونز مجموعه ساده ای از تلازم ها بین بخش هایی از نظام کلی که در واژه های انتزاعی بیان شده اند و نظام های ملموس تر فرهنگ، جامعه

شخصیت و ارگانیزم جسمی ایجاد کرده است. جدول ضمیمه، اجمالی از این تلازم هاست. برای روشن تر ساختن ایده نظام کلی و برای نشان دادن توانمندی های آن در طبقه بندی سپس یک طبقه بندی پارسونزی درباره نهادهای اجتماعی مورد بررسی قرار یم گیرد. نظام های اجتماعی باید راه حل های چهار مسئله نظام های کلی را نهادی نمایند. اگر این راه حل ها تدوین نشود، نظام از حیات باز ایستد. پارسونز نشان میدهد که برخی از نهادهای نظام اجتماعی، ملازم با هر یک از چهار مسئله نظام کلی است. در نظر او نهادها، مجری عملیات کلی انطباق پذیری دستیابی به هدف، انسجام و بقای الگو هستند.
نظام های ملموس فونکسیون ها در واژه های نظام کلی

نظام فرهنگی بقای الگو
نظام اجتماعی انسجام
نظام شخصیت دستیابی به هدف
ارگانیزم جسمی انطباق پذیری
در طبقه بندی نهادها براساس مفاهیم کلی نظام، شاید راحت تر باشد تا از انطباق پذیری شروع کنیم. وقتی که پارسونز انطباق پذیری را مورد مطالعه قرار میدهد، او درصدد یافتن روش هایی است که نظام های اجتماعی با آن روش ها با محیط های ذی ربط خود انطباق می یابند. بنابراین، طبیعی است که پارسونز اقتصاد به عنوان یک نهاد، با فونکلسیون انطباق پذیری تلازمی می بیند. اقتصاد، لوازمی را که جوامع برای بقا نیاز دارند فراهم می کند سلامت نهاد اقتصاد نشان دهنده حالت مهیا بودن جامعه برای سازگار شدن با محیط است. اگر فعالیت اقتصادی منظم (نهادی شده) متوقف شود، انطباق پذیری امکان پذیر نخواهد شد. تعجبی نیست، اگر پارسونز بگوید که ما زنجیره ای از قوانین، توافق ها ائتلاف ها، تفاهمات اساسی و اخلاقیات داریم که بر اقتصاد ما حاکم هستند. دقیقا به دلیل محوری بودن انطباق پذیری است که آن را باید تدوین کرد؛ برای انجام درست آن است که هنجارهای نهادی شده به وجود می آید.

اکنون به دستیابی به هدف می رسیم، اما عمل انطباق پذیری را به خاطر این که این دو ملازم یکدیگر هستند، خوب به خاطر بسپارید در تحلیل نهایی، اقتصاد ها به عنوان انرژی های مولد نمی توانند تعیین کنند که چه چیزی با آنچه که آن ها تولید می کنند ارتباط دارد برای دستیابی به اهداف، روش های نهادی شده مستقل و غالبا مدونی وجود دارد این همان تشکیلات سیاسی یا نهاد سیاسی است. در همه کشورها، شرکت ها موسس صنایعی هستند که اقتصاد را

تشکیل می دهند، و تحت نظارت قوانینی قرار دارند که خود آن شرکت ها آن ها را تدوین نکرده اند. اگر چه ممکن است این شرکت ها بر حکومت تاثیر بگذارند، اما خودشان حکومت نیستند اراده اجتماعی از طریق بدنه ای از از قوانین مدون و نظام حکومتی مستمر ابراز می شود این قوانین و عرف ها تعیین می کند که جامعه درجه جهت هالی کلی حرکت خواهند کرد، چه اولویت هایی دارد، و چه کسی و به چه نسبتی از فعالتی اقتصادی بهره مند خواهد شد. نهادهای

یکپارچه کننده نهادهایی است که روابط مهم اجتماعی را معیار بندی می کند هنجارهای قانونی که بر وظایف افراد نسبت به یکدیگر تاکید می نمایند از جمله نهادهایی هستند که به یکپارچگی نظام اختصاصی دارند. این نهاد را که ما می توانیم قانون بنامیم، در اساس تا آنجا که انتظار را معیار بندی می نماید، تصمیم گیری عادلانه می کند و وظایف و حقوق خاص شهروندان را تعیین می کند ایفا کننده عمل یکپارچگی است.

بقای الگوملازم با نهادهایی است که به طور خاص به حراست و تنظیم آن چیزی که می توان آن را حقیقت اساسی نامید ارتباط دارد نهادهای مذهبی یک مورد از آن است نهادهای مذهبی بر اساس اصل عالی اخلاقی یا واقعیت نمایی، فتواهای قانونی صادر کرده و آن ها را در قالب بیانات اخلاقی تفسیر می کنند. این امر ممکن است به شیوه های غیر مستقیم انجام گیرد، لیکن در نهایت رفتار ما ارجاع به یک ارزش فرهنگی است که مشروعیت می یابد. پارسونز می خواهد بگوید که نهادهای بقای الگو درستی همیشگی بعضی از فعالتی های مشخص را برای ما تعیین می کند. این حقانیت و درستی اساس اخلاقی جامعه پذیری و تعلیم و تربیت را بنیاد نهاده است و زمینه ارزیابی و کنترل رویه های اجتماعی است ارزش حیات قانون طلایی یا اهمیت مسئولیت اجتماعی نیست که نهایتا می تواند پشتیبان زمینه های عقلانیت یا کارآیی باشد. مفاهیم ارزش های فرهنگی صورت نهادی پیدا کرده است.

اکنون، می توان دید یک هنجار اجتماعی که تدوین کننده رفتاری ملموس است، چگونه به عناصر نظام کلی وحدت می بخشد اشخاص جامعه پذیر شده از هنجارها تبعیت می کنند، زیرا هنجارها ارضا کننده هستند و نیز به این دلیل که سایر اشخاص به رفتار مناسب پاداش میدهند، چون هنجارها تحلیلات عملی و رفتاری باورهای فرهنگی هستند، اشخاص جامعه پذیر شده هنجارها را پذیرفته و از انجام آن ها خشنود می شوند در این معنا، عمل منطبق با هنجارهای مشروع به تایید مشروعیت نظام فرهنگی کمک می کند همچنین زمانی که شخصی پاداش هایی را برای ایفای یک نقش دریافت می کند، به نظر می رسد کسانی که این پاداش ها را به او می دهد از انگیزه و امیال صحیح برخوردارند و دارای نظام شخصیتی نسبتاً سازمان یافته و مناسبی هستند به همین ترتیب، شخصی که از پاداش های مشروعی برخوردار می شود، مورد تایید و دفاع قرار می گیرد بنابراین، نظام اجتماعی، یعنی صحنه این که در آن کنش اتفاق می افتد، به نظام شخصیت و نظام فرهنگی در غالب یک نظام اجتماعی کلی که همه آن ها را در بردارد وحدت می بخشد.

روابط سیبرنتیک میان چهار جزء نظام کلی
پارسونز برای تلخیص افکار خود درباره روابط بین چهار جزء نظام های کلی نیازمند یک شیوه منسجم بود. این اجزاء به تنهایی از ثبات برخوردار نیستند.بدون نظام اجتماعی، نظام شخصیت ارگانیزم جسمی، نظام اجتماعی وجود ندارد و همین طور تا آخر چیزی که لازم است، وسیله ای است برای بیان ارتباطمتقابل، در عین حالی که طبیعت آن ها جداگانه است. پارسونز چنین کاری را با وام گرفتن ایده هایی از سیبرنتیک انجام می دهد، علمی که در اساس ریاضیدانان و مهندسان خالق آن بوده اند، تا بتوانند روابط داده و ستاده بین ذات های مرتبط را بیان کنند و از طریق آن نتایج این تاثیرات متقابل را بر کل نظامی که این تاثیرات در قالب آن انجام می گیرد نشان دهند.

دو ایده اصلی، اطلاعات و انرژی را در نظر بگیرید در یک حالت محض، اطلاعات فاقد قدرت است.
ایده های محض عمل نمی کنند و نمی توانند عمل کنند. به همین ترتیب، انرژی محض نیز جهت ندارد. اگر انرژی را در کنش در نظر بگیریم، همیشه تحقق شکل خاصی از آن را در نظر داریم و نه هرگز تحقق کامل و یک باره آن را معمولاً در تصورات معمول انرژی و اطلاعات، این دو عملا به هم آمیخته است. اصطلاحا اطاعت و انرژی برای این که به شیوه ای ملموس قابل فهم باشند به یکدیگر نیازمند هستند.
۲+۱ ۲ ۱

اطلاعات محض عدم انرژی اطلاعات محض

انرژی محض انرژی محض عدم اطلاعات
تفکر سیترنتیک، مفاهیم اطلاعات و انرژی را در قالب دو پیوستار نشان می دهد، در سرپیوستار انرژی، انرژی محض واقع است، در این پیوستار، انرژی فاقد جهت در یک سر قرار دارد و در سر دیگر انرژی وجود ندارد؛ بدین سان جریانی از سوی فقدان انرژی به سوی انرژی محض برقرار است بر سر پیوستار اطلاعات اطلاعات محض واقع است و با فقدان اطلاعات در سر دیگر پیوستار، جریانی از سوی فقدان اطلاعات به سوی اطلاعات محض برقرار است (شکل ۳-۵) اگر این دو پیوستار با هم ترکیب شوند، نقل و انتقالات در جهت های مخالف انجام می شود اگر این دو پیوستار مجاور یکدیگر قرار گیرند، انتهای پیوستار انرژی که عرضه کننده انرژی محض است در مجاورت فقدان اطلاعات که انتهای پیوستار اطلاعات است، قرار می گیرد و فقدان انرژی که انتهای پیوستار انرژی است با اطلاعات محض که

انتهای پیوستار اطلاعات است مجاور می شود البته دو سوی این دو پیوستار صرفا از مفاهیم نظری است، اما شکل ۳-۵ ارائه کننده یک نقشه طراحی شده جالب است و پارسونز برای نمایش دادن اجزاء نظام کلی آن را به کار می برد. تصور کنش اجتماعی به صورت کاربرد انرژی می تواند تصوری طبیعی باشد این نیز ناشی از تصور پارسونز از کنش اجتماعی است یعنی یک جریان برانگیخته شده از انرژی به سوی یک هدف، انرژی در دسترس و انواع، نمونه ها و هزینه آن از

جمله عوامل مشروط کننده ای هستند که بر اتخاذ تصمیم درباره کنش ها تاثیر می گذارند. به همین ترتیب به محض این که کنش به صورتی مدرن در آید، شکل می گیرد، کنترل می شود جهت می یابد و کانالیزه می شود. برای انجام چنین کاری است که اطلاعات با انرژی ترکیب می شود اطلاعات در شکل عوامل کنترل کننده ای که جهت می دهد وارد عمل می شود قابل ذکری است که هیچ کنشی بدون اطلاعات و بدون انرژی امکان پذیر نیست همچنین در ارتباط با این نکته که کنش در امتداد یک پیوستار انجام می گیرد قابل ذکر است که مقادیر نسبتاً بزرگتر یا کوچکتری از اطلاعات و انرژی نیاز است تا متضمن عمل شود، به علاوه آن که

این مقادیر ارتباط معکوسی با هم دارند. پیشتر دیدیم که پارسونز جدول چهار وجهی کارکردهای نظام انتزاعی خود را به شخصیت نظام های فرهنگی اجتماعی و به ارگانیزم جسمی ارتباط میدهد اکنون او بر اساس پیوستار مشروط کنند و کنترل کننده که بر حسب روابط سیبرنتیک بین اطلاعات و انرژی مطرح شده است این چهار کارکرد را در هم می آمیزد نکته عمده نشان دادن ماهیت شیوه هایی است که بر سب ان این کارکردهای چهارگانه به منظورتشکیل یک منسجم به هم می آمیزد و همچنین نشان دادن آن است که هر یک به دیگری چه چیزی می دهد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 36 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد