بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

تعریف:

ساقه اولیه ای که رشد کامل انجام نداده و فاصله میانگره های آن کم شده است.

انواع جوانه از نظر عملکرد

1) جوانه های ساقه زا و چوب زا

2) جوانه های مولد گل

3) جوانه های مخلوط یا متعدد

اسلاید 2 :

انواع جوانه از نظر مبداء و محل تشکیل

 

1) جوانه های انتهایی Top buds

 

2) جوانه های جانبی Lateral

 

3) جوانه های نابجا Adventitious buds

اسلاید 3 :

انواع جوانه از نظر نوع پوشش

 

1) جوانه های فلس دار  

2) جوانه های بدون فلس  

اسلاید 4 :

تعریف:

ساقه تغییر شکل یافته ای که تقارن محوری خود را از دست داده و تقارن سطحی

پیدا کرده است.

منشاء برگ

مراکز مریستمی فعال بنام حلقه بنیادی در کناره های نوک ساقه

اسلاید 5 :

قسمتهای مختلف برگ یک گیاه دولپه ای

1) گوشواره Stipule

2) غلاف یا نیام Sheet

3) دمبرگ Petole

4) پهنک Blade

اسلاید 6 :

ساختمان داخلی برگ

1) ساختمان داخلی نیام

2) ساختمان داخلی دمبرگ

3) ساختمان داخلی پهنک

اسلاید 7 :

انواع مزوفیل در برگهای مختلف

1) مزوفیل همگن و یکنواخت

2) مزوفیل ناهمگن و متقارن

3) مزوفیل ناهمگن و نامتقارن

اسلاید 8 :

رگبرگها

1) رگبرگ در گیاهان تک لپه

2) رگبرگ در گیاهان دولپه

3) رگبرگ در بازدانگان

انواع انشعابات رگبرگی

1) انشعابات شانه ای

2) انشعابات پنجه ای

اسلاید 9 :

ناهنجاریهای برگی

فلسی شدن برگ

خاری شدن برگ

گوشتی شدن برگ

پیچک شدن برگ

برگه شدن برگ

اسلاید 10 :

تغییرات گوشوارکها

1) خاری شدن

2) برگ شدن

3) ساقه آغوشی شدن

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید