دانلود فایل پاورپوینت آمار و احتمالات مهندسی

PowerPoint قابل ویرایش
190 صفحه
11900 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت آمار و احتمالات مهندسی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت آمار و احتمالات مهندسی قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

-مفاهیم اساسی
-شاخص های گرایش مرکزی
-شاخص های پراکندگی
-جدول توزیع فراوانی
-نمودارها
-چولگی و برجستگی
-کدگزاری
-جامعه آماری دو بعدی

اسلاید ۲ :

انواع داده های آماری به دو گروه، داده های دست اول (خام)
و داده های دست دوم تقسیم بندی می شوند.

اسلاید ۳ :

شاخص های گرایش مرکزی:
۱-میانگین
۲- میانه
۳- نما
۴- چارکها

اسلاید ۴ :

الف- میانگین حسابی
فرض کنید جامعه مورد بررسی دارای Nعضو Xn,…,X2,X1 باشد. میانگین جامعه از رابطه زیر بدست می آید.

اسلاید ۵ :

ب- میانگین هندسی
اگر Xn,…,X2,X1 یک نمونه به حجم n از جامعه مورد بررسی باشد میانگین هندسی از رابطه زیر بدست می آید و با علامت G نمایش داده می شود.
پ-میانگین هارمونیک
اگر Xn,…,X2,X1 یک نمونه به حجم n از جامعه مورد بررسی باشد میانگین هارمونیک از رابطه زیر بدست می آید و با علامت H نمایش داده می شود.

اسلاید ۶ :

ت-میانگین پیراسته
اگرkتا از مشاهدات حذف شده باشند میانگین پیراسته از رابطه زیر بدست می آید .k<n
ویژگی ها:
الف- میانه مشاهدات را به دو بخش مساوی تقسیم می کند.
ب- منحصر به فرد است.
ج- تحت تأثیر داده های پرت قرار نمی­گیرد.
د- محاسبه آن ساده است.

اسلاید ۷ :

۳- نما
نمای یک مجموعه عددی است که در آن مجموعه بیش از بقیه تکرار شده باشد.
۴- چارکها
چارکهای یک مجموعه مورد بررسی عبارتست از کمیت­ها یا مقادیری که
مجموعه را به چهار قسمت مساوی تقسیم می­کنند. محاسبه چارکها همانند
میانه می‌باشد.

اسلاید ۸ :

شاخص های پراکندگی:
۱- دامنه
۲-واریانس
۳-انحراف معیار
۴-متغیرهای استاندارد
۵-ضریب تغییر یا تعیین
۶-انحراف چارکی
۷-گشتاورها

اسلاید ۹ :

ویژگی های واریانس نمونه:
۱-واریانس عدد ثابت C برابر با صفر است.
۲-اگرمقدار ثابت α رابه مشاهدات اضافه یا ازآنها کم کنیم واریانس تغییر نمی‌‌کند.
۳-اگر مشاهدات در مقدار ثابت K ضرب یا برآن تقسیم شود واریانس جدید از ضرب یا تقسیم واریانس قدیم درK2 بدست می آید

اسلاید ۱۰ :

µ= میانگین جامعه
δ۲ = واریانس جامعه
و جذر آن انحراف معیار جامعه

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 190 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد