بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

اسیدهای چرب غذا و اسیدهای چرب شیر

 • توجه به پروفیل اسیدهای چرب خوراک
 • تبدیل لینولنیک غذا به لینولییک شیر
 • اسیدهای چرب گیاهی عامل افزایش UFA شیر
 • پاسخ مثبت تغییرات چربی شیر نسبت به چربی جیره
 • افزایش اسید لینولییک و امگا 3 در شیر

(کلی-1998، چیلیارد– 2003، چیلیارد– 2004 ، دیمن–2005 ، گلاسر- 2008 ، موآت– 2008)

اسلاید 2 :

مروری بر سابقه تحقیقات

 • افزایش تولید شیر، کاهش چربی شیر، کاهش MCFA و افزایش C18:1 با نمک های کلسیمی روغن کانولا (چوینارد-1997)
 • کاهش چربی شیر و افزایش t10 و t10c12 (گریناری–1998 و پارودی-2002)
 • کاهش تولید شیر ، پروتیین شیر، مصرف ماده خشک، C8 تا C16 و افزایش C18:1c9 ، C18:0 و C18:2 و C18:3 با دانه کانولا محافظت شده و نشده (دلبچی-2001)
 • افزایش اسید لینولییک شیر با سویا، آفتابگردان، کانولا و کتان (ابوغزاله-2003)
 • تولید بیشتر اسید واکسنیک C18:1-t10 و C18:2–c9t11 و C18:2–t10c12 با PUFA جیره (لور-2004)
 • روغن بزرک بدون تغییر در تولید شیر (فلاورز-2008)
 • کاهش اسیدهای چرب زنجیر متوسط و افزایش اسید لینولییک با روغن آفتابگردان و دانه بزرک (لونا-2008)
 • کاهش اسیدهای چرب 6 تا 16 کربن و افزایش اسیدهای چرب C18:0 و C18:1 با 6 درصد روغن سویا (گومز-2008)

  بهبود کیفیت چربی شیر با افزودن دانه های روغنی (پالمکویست-1993، دیوهورست-2006 و چیلیارد-2006)

اسلاید 3 :

حیوانات و محل اجرای پژوهش

 • 36 راس گاو شیری هلشتاین چند شکم زایش، روزهای شیردهی 8±40 و 10±70
 • وزن بدن 27±641 کیلو تولید شیر 5±34 کیلو
 • آزمون t-Test = تولید شیر بدون تفاوت معنی دار، خارج نمودن اثر بلوک (روزهای شیردهی) ، تغییر طرح از بلوک به کاملاً تصادفی
 • گاوداری شیری 300 راسی واقع در شهرستان زرندیه استان مرکزی، آبان ماه سال 1388

اسلاید 4 :

تیمارها و جیره های غذایی

 • دانه کانولا رقم اوکاپی؛ دانه آفتابگردان روغنی رقم بلایزر
 • ارسال دانه ها جهت عمل آوری به کارخانه خوراک دام دانه مطبوع (شهر صنعتی کاوه، شهرستان ساوه)
 • روش حرارت دادن مرطوب (تیمچوک-1998 و رایت-2005)
 • 20 دقیقه در معرض حرارتی با حداقل 90 درجه سانتی گراد تا 130 درجه سانتی گراد با بخار آب
 • جیره ها با NRC-2001 9 جیره غذایی

اسلاید 5 :

1- CON: کنترل بدون افزودن دانه روغنی

2- LC-UT : 7/5 درصد کانولای خام 

3-LC-HT : 7/5 درصد کانولای حرارت دیده 

4- HC-UT : 15 درصد کانولای خام 

5-HC-HT : 15 درصد کانولای حرارت دیده  

6- LS-UT : 7/5 درصد آفتابگردان خام

7- LS-HT : 7/5 درصد آفتابگردان حرارت دیده

8- HS-UT : 15 درصد آفتابگردان خام

9- HS-HT : 15 درصد آفتابگردان حرارت دیده

اسلاید 6 :

ترکیبات شیمیایی خوراک ها

 • تعیین رطوبت، تعیین پروتیین خام، فیبر خام، NDF ، ADF ، عصاره اتری، NFC ، کلسیم و فسفر بر اساس روشهای AOAC - 2000 ، پروفیل اسیدهای چرب 14 تا 22 کربنه اشباع و غیر اشباع روش کروماتوگرافی گازی

اسلاید 7 :

تولید شیر و ترکیبات آن

 • شیردوشی 3 بار در روز
 • رکورد شیر ثبت و نمونه ای به آزمایشگاه آنالیز ترکیبات ارسال
 • درصد چربی، پروتیین، لاکتوز، کل مواد جامد، مواد جامد بدون چربی، اوره و شمارش سلولی
 • نمونه ای دیگر جهت تعیین پروفیل اسیدهای چرب به فالکن تیوپ منتقل و در دمای 28- نگهداری و ارسال به آزمایشگاه تعیین اسید چرب

اسلاید 8 :

مدل آماری

 • تقسیم گاوها به دو بلوک با روزهای شیردهی 40 و 70 ، طرح بلوک های کامل تصادفی
 • با آزمون t-Test مشخص شد تولید شیر در دو بلوک تفاوت معنی داری نداشته، تغییر مدل به طرح کاملاً تصادفی
 • سودمندی نسبی: کمتر از 100

اسلاید 9 :

روش فاکتوریل

 • محاسبه تاثیر فاکتورها و اثرات متقابل
 • محاسبات آماری با روش فاکتوریل 2×2×2
 • 2 نوع دانه روغنی، 2 سطح استفاده، 2 روش عمل آوری (2×2×2)
 • متغیرهای روز اول به عنوان کوواریت
 • تاثیر آن بر شاخص های روز پایانی
 • رویه GLM نرم افزار آماری SPSS-16.0 برای تعیین تاثیر داده های روز اول بر روز پایانی آمایش

اسلاید 10 :

مصرف خوراک

 • جیره کنترل: 23/57 کیلوگرم
 • جیره HS-UT : 21/70 کیلوگرم
 • سایر تیمارها: بدون اختلاف معنی دار
 • تاثیر نوع دانه: بدون معنی
 • تاثیر عمل آوری: بدون معنی
 • تاثیر سطح استفاده: معنی دار

  انرژی، NDF، چربی

  • جیره HC-UT : 0/37 مگاکالری
  • جیره کنترل: 0/34 مگاکالری
  • جیره های کانولا = افزایش مصرف انرژی
  • جیره کنترل: 8/15 کیلوگرم
  • جیرهLS-HT : 7/30 کیلوگرم
  • جیره کنترل: 0/87 کیلو
  • جیره های 15 درصد آفتابگردان: 1/26 کیلو
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید