بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

علم اقتصاد شامل دو بخش است:
1- اقتصاد خرد
2- اقتصاد كلان

اسلاید 2 :

اقتصاد خرد شامل :

1- نقطه تعادل مصرف كننده:
  -حداكثر كردن منحني مطلوبيت با محدوديت درآمد

اسلاید 3 :


2- نقطه تعادل توليدكننده:
    -حداكثر كردن سود

اسلاید 4 :

3- تعادل مصرف كننده و توليد كننده (بازارها)

اسلاید 5 :

در این مقاله سعی شده است چند مفهوم کلی اقتصاد که بیشتر مربوط به اقتصاد خرد می باشد ارائه شود. همچنین درباره هرکدام مثالهای واقعی از اقتصاد ایران بیان گردد.

1-  انواع تقسیم بندی کالاها و خدمات
     - کالاهای خصوصی: قابلیت تفکیک پذیری و قابلیت رقابت از

         شرایط وجود یک کالای خصوصی در بازار است.
     - کالاهای عمومی:تفکیک منافع کالا یا خدمت با تخصیص آن به شخص یا       

          فرد مورد نظرعملی نبوده و یا با هزینه ای قابل ملاحظه ممکن می گردد.

         وجود یک کالای خصوصی در بازار است. 
         - کالاهای عمومی واسطه ای
         - کالاهای عمومی خالص
         - کالاهای عمومی ناخالص

    

اسلاید 6 :

2- پیامدهای خارجی (مثبت یا منفی) اقتصادی یا غیر اقتصادی
زمانی که پیامد تولید و مصرف کالاها فایده خارجی بدنبال دارد،پیامد خارجی مثبت یا اقتصادی و هرگاه تولید و مصرف کالا همراه با هزینه های خارجی باشد، پیامد خارجی منفی یا غیراقتصادی رخ می دهد.

3- تقسیم بندی بازارهای اقتصادی بصورت

     - بازار رقابتی (رقابت کامل): جوهر مدل این است که نه خریداران که 

        و نه تولیدکنندگان رقابت را بین خودشان تمیز نمی دهند.اولین فرض ما این است   

        بنگاهها می کوشند تا سود خود را به حداکثر برسانند و همچنین 5 فرض دیگر نیز

        وجود دارند که کل را می سازند:
       الف-آزادی بازارها
       ب –اندازه کوچک، تعداد فراوان
       ج –تولیدات همگن

           د – تحرک آزاد منابع
       ه – اطلاعات کامل درباره بازارها 

اسلاید 7 :

       - بازار انحصار کامل  

          - انحصار چگونه بوجود می آید؟

             1)صرفه های مقیاس

             2)هزینه های ثابت

             3)موانع ایجاد شده توسط دولت
         4)موانع ناشی از نهاده
         5)حق الامتیاز مربوط به نوع کالا
         6)استراتژیهای محدودکننده ورود به بازار از

               طریق دستکاری در قیمت، ایجاد ظرفیت اضافی

               و یا تولید چندین محصول

 

اسلاید 8 :

-بازار رقابت انحصاری

   این بازار قدری انحصاری است زیرا تفاوت محصول تولیدی تا اندازه ای به بنگاه قدرت انحصار می دهد و قدری رقابتی است زیرا تعداد زیادی بنگاه در بازار وجود دارد و ورود به بازاربه سهولت انجام می گیرد.

-انحصار چند جانبه

    در این بازارها اغلب بین بنگاهها رقابت شدیدی وجود دارد. به خاطر وجود ارتباط متقابل شدید بین بنگاهها، انحصارگران چند جانبه درهر حال درباره تغییر قیمت، بسیار مرددند.

 

اسلاید 9 :

- انواع رفتار در انحصار چندجانبه

   - انحصار در خرید: معمولاً انحصار در خرید به انحصار خرید در بازار نهاده برمی گردد.

   - انحصار دوجانبه: یک جنبه جالب از رفتار انحصار در خرید وقتی ظاهر می شود که فروشنده نهاده انحصارگر است. بازار نهاده به نحوی سازماندهی شده است که یک خریدار منفرد نیروی کار مواجه با یک فروشنده منفرد آن منبع است.

 

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید