دانلود فایل پاورپوینت اقلام ثابت بهای تمام شده

PowerPoint قابل ویرایش
16 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت اقلام ثابت بهای تمام شده توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت اقلام ثابت بهای تمام شده قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

گرایش اقلام بهای تمام شده را می توان به طبقات مشروح زیر تقسیم کرد:

 • ۱-اقلام ثابت fixed cost
 • ۲-اقلام متغیرvariable coast
 • ۳-اقلام مختلط  Mixed coast
 • ۴-اقلام نیمه متغیر semi-variable coast
 • ۵-اقلام نیمه ثابت semi-fixed coast

اسلاید ۲ :

اقلام ثابت بهای تمام شده :

 • بر اثر تغییر سطح فعالیت (مثلا“ تولید) تغییر نمی کند. یعنِِِی در تمام سطوح فعالیت ثابت می ماند.مانند اجاره بهای سالانه ی ساختمان . نکته حائز اهمیتی که لازم است مورد تاکید قرار گیرد دانه شمول اقلام ثابت بهای تمام شده است . در محاسبه بهای تمام شده ی محصولات ،تنها اقلام ثابتی که به امر تولید مربوط باشد (سر بار ثابت ساخت) منظور می گردد و اقلامی مانند هزینه های اداری وفروش که مبلغ آن در کوتاه مدت ثابت است،جزء بهای تمام شده ی محصولات منظور نمی شود بلکه به عنوان هزینه های دوره محسوب و مستقیما“ در سود وزیان منعکس میگرد د .اما در حسابداری مدیریت اقلام ثابت بهای تمام شده ، شامل کلیه ی مخارجی میشود که در یک دوره ی سالی یا در کوتاه مدت قابل تغییر نباشد .بنابراین در مدل حسابداری مدیریت هزینه های اداری و فروش نیز جزء اقلام ثابت بهای تمام شده منظور میگردد .

 

اسلاید ۳ :

اقلام متغییر بهای تمام شده:

به طور مستقیم وبه تناسسب

 سطح فعالیت(تولید)  افزایش

ویا کاهش میابد و همواره نسبت تقریبا“

ثابتی بین تغییر اقلام متغییر بهای تمام شده

 و تغییر سطح فعالیت وجود دارد .

اسلاید ۴ :

اقلام مختلط بهای تمام شده :

 • به اقلام گفته میشود که گرایشهای آن را نتوان با الگویی یگانه تشریح کرد .مدیران ترجیح میدهند که این اقلام را به اجزای ثابت و متغییر تجزیه نمایند .
 • اقلام مختلط بهای تمام شده برابر جمع اقلام ثابت و ومتغییر است .معادله اقلام مختلط بهای تمام شده را می توان از جمع کردن معادلات مربوط به اقلام ثابت و اقلام متغییر بهای تمام شده به شرح زیر به دست آورد .
 • Y=a+bx بهای اقلام ثابت=a
 • اقلام متغییر تمام شده bx=

اسلاید ۵ :

با افزایش سطح تولید اضافه میگردد،اما

ازدیادآن به یک نسبت ثابت  نیست .

شامل ۲ دسته اند:

۱-اقلامی که بر اثر افزایش سطح فعالیت با

 نسبت نزولی اضافه می گردد

اسلاید ۶ :

۲- اقلامی که بر اثر افزایش سطح تولید با

نسبت صعودی اضافه می گردد .

اسلاید ۷ :

اقلام نیمه ثابت بهای تمام شده:

    همانند اقلام قبلی با افزایش سطح  تولید ،افزایش پیدا میکند،اما این افزایش به صورت متناوب و پله ای انجام می گیرد. برخی از اقلام بهای تمام شده گرایش نیمه ثابت دارد.این اقلام ویزگی اقلام ثابت و متغیر راتؤما“ دارد.زیرا این گونه اقلام بهای تمام شده ،همانند اقلام متغییر با افزایش سطح فعالیت بالا می رود و همانند اقلام ثابت در محدوده هایی از فعالیت ثابت می ماند .

اسلاید ۸ :

مفروضات مربوط به گرایش اقلام بهای تمام شده:

 • ۱-فرض دامنه مربوط
 • ۲-فرض زمان
 • فرض دامنه مربوط حاکی از این است که گرایش مشخص شده برای اقلام بهای تمام شده ،تنها در دامنه معین از فعالیت صحیح است .به عبارت دیگر اقلام بهای تمام شده در سطوح فعالیت پایینتر یا بالاترین دامنه ،ممکن است گرایش متفاوتی داشته باشند .نمودارهای زیر گرایش اقلام بهای تمام شده را نشان میدهد . نمودار“الف“معرف اقلام نیمه متغییر بهای تمام شده ای است که از مبداء مختصات تا نقطه A محدب ،بین نقاط AوBمستقیم واز نقطهی Bبه بالا مقعر است .نمودار“ب“ اقلام بهای تمام شده ای را نشان میدهدکه بدوا“ مختلط است و بین سطوح فعالیت CوDبه صورت ثابت در می آید و در نقطه Dبه مبلغ بالاترانتقال میابد .

اسلاید ۹ :

مادامیکه دامنه مربوط را بتوان به طور معقولی برآورد کرد،گرایش اقلام بهای تمام شده در خارج از دامنه اهمیت ندارد و مطرح نیست .مثلا“ اگر در نمودار ”ب“ دامنه مربوط بین نقاط Dو‍Cواقع شود اقلام بهای تمام شده را میتوان ثابت فرض کرد .

 • ۲-فرض زمان : حاکی از این است که گرایش مشخص شده ایبرای اقلام بهای تمام شده ،فقط در یک دوره ی زمانی معین صحیح است و ممکن است که بسیاری از این گرایشها با گذشت زمان عوض شود .مثلا“ تعداد کمی از اقلام ثابت در بلند مدت ثابت باقی بماند .
 • روشهای برآورد اقلام بهای تمام شده :روشهای ساده تشخیص گرایش و برآورد اقلام بهای تمام شده عبارت است : دانش وتجربه ،روش حد بالا و پایین ،نمودار نقاط پراکندگی

الف-دانش و تجربه:گاهی کارکنان با سابقه واحد تجاری در تشخیص و برآورد گرایشهای اقلام بهای تمام شده از چنان تجربه حرفه ای بر خوردارند که برای آن جایگزینی نمی توان یافت .این امر باعث میشود که روشهای سنتی(غیر ریاضی)پیش بینی را نتوان فراموش کرد.

”ب“روش حد بالا وپایین:این روش نیز برای جدا سازی اجزای ثابت و متغییر اقلام مختلط بهای تمام شده به کار برده می شود،به منظور تشریح ،مثال عددی زیر را که شامل اجزای ثابت و متغییر هزینه است بررسی می کنیم .ابتدا بالاترین وپایینترین ارقام انتخاب میگردد وسپس تفاضل این دو رقم به تفاضل سطوح فعالیت این دو تقسیم می گردد .حاصل تقسیم ،اقلام متغییر یک واحداز فعالیت را (ساعت کار)در معادلهY=a+bبه دست میدهد .جواب هر چه که شد می توان نتیجه گرفت که به ازای هر ساعت کار انجام شده اقلام مختلط بهای تمام شده معادل آن اضافه می گردد .

”ج“در این گونه نمودارها اقلام بهای تمام شده روی محور عمودی و سطح فعالیت روی محور افقی وهر یک از ارقام به صورت نقطهای در سطح yoxنشان داده می شود .

اسلاید ۱۰ :

ارتباط بهای تمام شده – حجم فعالیت- سود:وسیلهای مؤثر برای مرتبط کردن سطح فعالیت با تغییر بهای تمام شده و سود می باشد .

تجزیه و تحلیل نقطه سر به سر:منظور محاسبه مقدار در تولید(فعالیت)انجام می گیرد که در آن حجم درآمد با جمع بهای تمام شده مساوی می باشد.در محاسبه ی نقطه سر به سر کلیه اقلام ثابت ومتغییراعم از تولیدی و غیر تولیدی منظور می گرددو ویزگی مشترک همه این اقلام مربوط بودن آن به محصول یا واحد مورد بررسی است .TR=fc+vc

۵۰۰x=1000000+300x

۲۰۰x=1000000

X=5000

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 16 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد