بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

مقدمه

الکترونیک قدرت ترکیبی از قدرت، الکترونیک و کنترل است.

الکترونیک، مدارها وسایل پردازشگر یا پردازنده سیگنالها را بررسی میکند که برای بدست آوردن هدفهای کنترلی مطلوب مورد استفاده قرار میگیرد.

قدرت، وسایل قدرت استاتیک و گردنده را که در تولید، انتقال و توزیع توان الکتریکی به کار گرفته میشود بررسی میکند.

کنترل به بررسی مشخصه های دینامیک و حالت پایدار سیستمهای با حلقه بسته میپردازد.

الکترونیک براساس خاصیت کلید زنی عناصر نیمه هادی قدرت پایه گذاری شده است.

شکل بعد رابطه الکترونیک قدرت با قدرت، الکترونیک و کنترل را نشان میدهد.

اسلاید 2 :

دیودهای نیمه هادی قدرت

دیودهای نیمه هادی قدرت نقش مهمی را مدارات الکترونیک قدرت ایفا میکنند.

دیود به عنوان کلیدی عمل میکند که کارهای بسیاری را از قبیل کلیدهای یکسوکننده، عمل هرزگردی در رگولاتورهای کلید زنی، معکوس سازی بار خازن و انتقال انرژی مابین اجزا، جداسازی ولتاژ، فیدبک انرژی از بار به منبع و آزاد سازی انرژی ذخیره شده را انجام میدهد.

مشخصه های دیود:

ID= Is (e VD/nVT – 1)

اسلاید 3 :

معادله قبل معادله شاکلی نام دارد که در آن
 
ID: جریان دیود

VD: ولتاژ دیود

IS: جریان نشتی یا اشباع معکوس

n: یک ثابت تجربی که ضریب گسیل یا ضریب ایده آلی نیز نام دارد و مقدار آن از 1 تا 2 متغیر است.

شکل زیر یک اتصال
pn  و علامت دیود را نشان میدهد:

اسلاید 4 :

نواحی کارکرد دیود
دیود در سه ناحیه زیر کار میکند
ناحیه بایاس مستقیم که
vd>0
ناحیه بایاس معکوس که vd<0
ناحیه شکست که
vd<-Vzk
 
مشخصه های بازیابی معکوس :
شکل زیر مشخصه های بازیابی معکوس دیود را در حالت نرم و ناگهانی نشان میدهد.اسلاید 5 :

انواع دیودهای قدرت:
1- استاندارد یا همه منظوره
2- بازیابی سریع
3- شاتکی

اسلاید 6 :

مدارهای دیودی و یکسوکننده

دیودهای نیمه رسانا کابردهای زیادی در مدارهای الکترونیکی و الکتریکی یافته اند. دیودها همچنین به طور گسترده ای در مدارهای الکترونیک قدرت به منظور تبدیل توان الکتریکی به کار گرفته میشوند.

اسلاید 7 :

دیودهای هرزگرد

اگر در یک مدار دیودی با بار RL (مانند مدار شکل قبل) کلید برای مدت زمان مشخصی بسته باشد جریان از بار (سلف) میگذرد با باز شدن کلید باید مسیری برای جریان سلف فراهم گردد تا این جریان بازگشتی به مدار آسیبی وارد نکند که این عمل توسط دیود هرزگرد انجام میشود.

در شکل صفحه بعد، مدار با دیود هرزگرد به همراه شکل موجهای آن نشان داده شده است. (در مرحله اول کلید بسته و در مرحله دوم کلید باز است)

اسلاید 8 :

آزاد سازی انرژی ذخیره شده در سلف

شکل زیر مدار ایده آل بدون تلفات با بار سلفی را نشان میدهد ،که در آن انرژی ذخیره شده در سلف به دلیل نبودن هیچگونه مقاومتی در مدار همانجا باقی میماند. دریک مدار عملی مطلوب است که بازده مدار با بازگرداندن انرژی ذخیره شده  به منبع ولتاژ بهبود یابد که این کار توسط ثانویه یک ترانس که دارای تزویج معکوس با اولیه ترانس میباشد و یک دیود که ثانویه ترانس را بطور مستقیم به منبع متصل میکند انجام میگیرد.

اسلاید 9 :

یکسوساز تکفاز نیم موج

یکسو کننده مداری است که عمل تبدیل سیگنال متناوب را به سیگنال یکسویه انجام میدهد.

ساده ترین نوع یکسوسازها، نیم موج تکفاز است، که شکل مداری آن را در زیر میبینیم.

در نیم سیکل مثبت دیود هدایت کرده و ورودی عینا در خروجی ظاهر میشود و در نیم سیکل منفی دیود قطع شده و به عنوان مانعی درمقابل سیگنال ورودی عمل میکند.

اسلاید 10 :

یکسوساز تمام موج با ترانس سر وسط

در زیر شکل یک یکسوساز تمام موجب با ترانس سر وسط دار نشان داده شده است .

در این مدار هر نیمه به همراه دیودش مشابه یک یکسوکننده نیم موج عمل میکند .

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید