بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

مدارهاي ديودي و يكسو كننده ها

ديودهاي با بار RC و RL

در شكل1-2 يك مدار ديودي با بار RC نشان داده شده است . هنگامي كه كليد S1 در لحظه t=0 بسته مي شود ، با شرط اوليه vc(t=0)=0 ، جريان شارژي i  بدست می آید :

اسلاید 2 :

 • ولتاژ خازن vc برابر خواهد بود با:
 • كه T=RC ثابت زمانی بار   RCاست . نسبت تغييرات ولتاژ خازن برابر است با:

  و نسبت اوليه تغييرات ولتاژ خازن ( در t=0 ) از رابطه زیر بدست مي آيد :

اسلاید 3 :

 • يك مدار ديودي با بار RL در شکل 3-2 الف نشان داده شده است . هنگامي كه كليد S1 در t=0 بسته مي شود ، جریان عبوری از سلف، I افزایش و به صورت زير بیان مي شود:
 • با شرط اوليهi(t=0)=0، جواب رابطه قبل به صورت زير خواهد بود.

اسلاید 4 :

 • مثال 1:
 • در مدار ديودي شكلa 3-2 است . ولتاژ اوليه خازن است . اگر كليد s1 درt=0  بسته شود ، الف ) جريان ماكزيمم ديود ، ب) انرژي تلف شده در مقاومت R ولتاژ
 • حل : شكل موجها در شكل b 3-2 نشان داده شده اند .
 • الف ) اگر در رابطه 3-2 ، Vs=V0 قرار داده شود ، Ip ، جريان ماكزيمم ديود برابر خواهد بود با:
 • I=Vo/R=220/44=5A

اسلاید 5 :

ب) انرژی تلف شده برابر است با:

W=0.5C x Vo^2=0.5 x 0.1 x 10^-6 x 220^2

W=0.00242J=2.42 mJ

اسلاید 6 :

 ديود هاي با بار LC و RLC

 • در شكل 2-4a يك مدار ديودي با بار LC نشان داده شده است و هنگامي كه كليد S1 در لحظه t=0

  با احتساب شرایط اولیه داریم:

اسلاید 7 :

ديود های هرز گرد

 • اگر كليد S1 در شکل a4-2 براي زمان t1 بسته شود ، جرياني از بار مي‌گذرد. با باز شدن كليد بايد مسيري براي جريان بار سلفي فراهم گردد . اين عمل به طور معمول با قرار دادن يك ديود Dm به صورتي كه در شكل a4-2 ا نشان داده شده انجام مي گيرد . با اين ديود به اصطلاح ديود هرزگرد مي گويند . طرز كار مدار به دو حالت تقسيم مي شود . حالت اول با بسته شدن كليد در t=0 آغاز و حالت دوم با باز شدن كليد شروع مي شود .

اسلاید 8 :

 • مدارهاي معادل اين دو حالت در شكل 2-4b نشان داده شده اند.
 • . i1 و i2 به ترتيب جريانهاي لحظه اي براي حالت اول و دوم تعريف مي شوند . t1 و t2 زمان اين دو حالت است .

اسلاید 9 :

 • حالت 1. دراين حالت جريان ديود i1، برابر خواهد بود با:

حالت 2 . اين وضعيت با بازشدن كليد آغاز مي گردد و جريان بار وارد ديود هرزگرد مي گردد . با تعريف مبدازماني در آغاز اين حالت ، جريان ديود هرزگرد از رابطه زير محاسبه مي شود .

با احتساب شرط اولیه:

اسلاید 10 :

 مثال :در مدار زیر اندوکتانس مغناطیسی ترانس N2=100, N1=10, Lm=250uHمیباشد.اندوکتانسهای نشتی و مقاومتهای ترانس قابل صرفنظر است.Vs=220Vو جریان اولیه مدار 0 است.اگر کلید s1 به مدت t1=50us بسته و سپس باز شود a))ولتاژ معکوس دیود(b).d1  پیک جریان اولیه.(c) پیک جریان ثانویه.  (d)زمان هدایت    (e)  .Dانرژی تامین شده.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید