بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

اهرم:
اهرم بمعناي افزايش توانايي مالي شركت جهت رسيدن به اهداف خاص ميباشد.

دراين مبحث مفاهيم گوناگون اهرمها درفرايند برنامه ريزي شركت مطرح ميشود،بطوريكه هرمفهوم به نوعي درارتباط بااندازه گيري سود است

رابطه بين بازده سرمايه يا سودقبل ازكسرماليات باموقعيت مالي شركت:

                  فروش               سودعملياتي       سودعملياتي

               مجموع داراييها            فروش        مجموع داراييها

اهرم بازده سرمايه:

بازده سرمايه (      )اولين شاخص ارزيابي كارايي مديريت دركسب سود حاصل از عمليات اجرايي است.      

اسلاید 2 :


اجزا‍‍‌تشكيل دهنده بازده سرمايه:

الف) گردش مجموع داراييها:يعني بازده سرمايه شركت ازطريق ميزان بكارگيري داراييها ارزيابي ميشود.

                                 1-كسب حاشيه هاي سود يكسان عادي:

                                            توليدمحصولات مشابه براي بازارهاي يكسان                                                                   بعبارت ديگر:      هزينه هاي تقريبا يكسان         فروش كالا به قيمت يكسان

                                  2-نشان دهنده كارايي شركت:

                                   ارزيابي كارايي يك شركت ازطريق سنجش حجم فروش شركت براساس

                                    ميزان دارايي بكارگرفته شده بررسي ميشود.

نكته:اگر بازده دارايي بيشتر باشد شركت ازاهرم دارايي بالاتري برخوردار است وبالعكس.

نكته:اهرم دارايي يك شركت نميتواند بطور مطلق بالا ياپايين باشد بلكه تغييرات اهرم دارايي بصورت نسبي است.

ب) حاشيه سود:شركتهاي مشابه سعي درداشتن حاشيه سود يكسان دارندولي باكنترل دقيق هزينه ها ميتوان حاشيه سودرابنحوي افزايش دادتااثراهرمي بربازده سرمايه داشته باشد.

اسلاید 3 :

مثال:استفاده از گردش مجموع داراييهاوحاشيه سود درمحاسبه بازده سرمايه

پايه                                     اگرحاشيه سود بميزان 1%      ا گرگردش مجموع داراييها به

                                               افزايش يابد                   اندازه يك مرتبه افزايش يابد

حاشيه سود               6%                       7%                                    6%

گردش مجموع داراييها      3                            3                                           4

بازده سرمايه               18%                        21%                                     24%

باتوجه به جدول فوق اگرهريك از نسبتها افزايش يابند بازده سرمايه افزايش ميابد.

اسلاید 4 :

دومثال ازاهرم دارايي:

اسلاید 5 :

افزايش بازده سرمايه (    )ازطريق مديريت دقيق
 

 كاهش داراييهاي عمليلتي بهمراه كاهش جزيي هزينه هاي عملياتي ميتواند آثار مناسبي رادر بازده سرمايه  شركت داشته باشد.برنامه ريزي دقيق به كاهش هزينه ها كمك ميكند ونتيجه آن استفاده بهينه ازداراييها وكسب سود بيشتر است.

چگونگي افزايش بازده سرمايه ازطريق كنترل هزينه ها در شكل نشان داده شده است.

اعداد بالا نشان دهنده تخمينهاي اصلي شركت دربودجه عملياتي واعداد پايين نشان دهنده برنامه تجديد نظرشده بعداز كنترل هزينه ها ازطريق مديريت دقيق ميباشد.

دربررسي اين شكل تغيير دربازده سرمايه از 9.9% به 21% قابل توجه ميباشد.

اسلاید 6 :

                                   فروش                                    صندوق

           گردش                           دارايي جاري     مطالبات (بدهكاران)

                                 مجموع داراييها                        موجودي  

                              دارايي ثابت

بازده سرمايه                                                        فروش

                                      سودقبل از كسربهره وماليات   هزينه هاي اداري                     توليد

                 حاشيه سود                                      بهاي تمام شده كالاي فروش رفته  فروش

                                  فروش                                                                           توزيع                                                                                                                هزينه هاي ثابت

تحليل نهايي اهرمها:

دربرنامه ريزي سودوتحليل نهايي آن سه نوع اهرم شناسايي شده اند كه هركدام ارتباط بين مقياس سودآوري راباشرايط مالي يا عملياتي شركت برقرار ميكند.

اسلاید 7 :

انواع اهرم:

1-اهرم عملياتي

2-اهرم مالي (هزينه هاي بهره)

3-اهرم مركب

1-اهرم عملياتي:

درشرايطي كه تغييرات درفروش موجب تغييرات بيشتري در            شود اهرم عملياتي مطرح ميشود.

درجه اهرم عملياتي:

درصد تغييرات سود قبل ازكسر بهره وماليات (         )رانسبت به درصد تغييرات فروش نشان ميدهد.

فرمولهاي اهرم عملياتي:

1)OL=(MARGINAL CONTRIBUTION) / EBIT

2)OL=Q(P-V) / Q(P-V)-F= MC / EBIT

ST: MC=REVENUE –VC       &  EBIT =REVENUE –VC-FC

 

اسلاید 8 :

نكات مهم ومورد توجه دراهرم عملياتي:

1-ارتباط با هزينه هاي ثابت:

درجه اهرم عملياتي با هزينه هاي ثابت نسبت مستقيم دارد.

نكته:درنقطه سربسر (درآمد=هزينه ثابت+هزينه متغير)كليه درآمد نهايي به

تبديل ميشود. (چون اگرشركت هزينه ثابت نسبتا بالايي داشته باشد بخش قابل توجهي از درآمد نهايي بايد جهت پوشش هزينه هاي ثابت درنظرگرفته شود.)

2-بزرگترين اهرم نزديك نقطه سربسر:

زماني كه شركت به نقطه سربسر رسيد درصد كمي افزايش درفروش ،موجب افزايش بيشتر

ميشودو بالعكس درصد كمي كاهش در فروش موجب ازدست دادن كل         ميشود.

اگرتوليد وفروش درنقطه سربسر باشد درجه اهرم عملياتي منفي بوده وريسك شركت بسيار بالاست.

دراين حالت شركت بايد اقدام به فروش نمايد تازيان عملياتي ساخته شده وبه بالاترازنقطه سربسر انتقال يابد.

نكته:اگر فروش افزايش يابد،سودشركت بانسبتي بيش از افزايش فروش بالا ميرود.

اسلاید 9 :

3-اهميت واعتبار درجه اهرم عملياتي:اثر تغييرات درفروش بردرآمد عملياتي رابراي مدير بيان ميكند.
اگرشركتي درجه اهرم عملياتي بالايي داشته باشد تغييرجزيي درفروش تاثيرزيادي بر         خواهدداشت.
به اين دليل شركتها ترجيح ميدهند به اندازه كافي بالاي نقطه سربسر فعاتيت كنندتاازخطر نوسانات فروش وسود فاصله بگيرند.

2-درجه اهرم مالي:

زماني كه يك شركت بعلت داشتن بدهي مجبور به پرداخت بهره ميشود درجه اهرم مالي (هزينه بهره )مطرح ميشود.

اين اهرم ميزان تغييردردرآمد عملياتي واثر آن روي             رامشخص ميكند.

محاسبه اهرم مالي(هزينه بهره ):

هزينه هاي ثابت-هزينه متغير-درآمد                   

هزينه بهره-هزينه ثابت-هزينه متغير-درآمد              

نكته:

اهرم مالي مانند اهرم عملياتي باافزايش در            كاهش ميابد.

مقايسه:

اهرم عملياتي بر         واهرم مالي بر       اثر ميگذارد.

اسلاید 10 :

3-اهرم مركب:جهت مقايسه تغييرات دردرآمد باتغييرات در         وهمچنين تغييرات درسود خالص بكار ميرود.بعبارتي:
اين اهرم اثرات اهرم عملياتي واهرم مالي را تركيب ميكند.

روشهاي محاسبه اهرم مركب:

الف)نسبت حاصل سهم اضافي به                                                              اهرم مركب

ب)حاصلضرب اهرم عملياتي دراهرم مالي:

اهرم مركب=

درجدول فرمولها وبعضي از خصوصيات مهم هريك از اهرمهاي تحليل نهايي نشان داده ميشود.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید