دانلود فایل پاورپوینت اهرمهای عملیاتی و مالی

PowerPoint قابل ویرایش
20 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت اهرمهای عملیاتی و مالی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت اهرمهای عملیاتی و مالی قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

اهرم:
اهرم بمعنای افزایش توانایی مالی شرکت جهت رسیدن به اهداف خاص میباشد.

دراین مبحث مفاهیم گوناگون اهرمها درفرایند برنامه ریزی شرکت مطرح میشود،بطوریکه هرمفهوم به نوعی درارتباط بااندازه گیری سود است

رابطه بین بازده سرمایه یا سودقبل ازکسرمالیات باموقعیت مالی شرکت:

                  فروش               سودعملیاتی       سودعملیاتی

               مجموع داراییها            فروش        مجموع داراییها

اهرم بازده سرمایه:

بازده سرمایه (      )اولین شاخص ارزیابی کارایی مدیریت درکسب سود حاصل از عملیات اجرایی است.      

اسلاید ۲ :


اجزا‍‍‌تشکیل دهنده بازده سرمایه:

الف) گردش مجموع داراییها:یعنی بازده سرمایه شرکت ازطریق میزان بکارگیری داراییها ارزیابی میشود.

                                 ۱-کسب حاشیه های سود یکسان عادی:

                                            تولیدمحصولات مشابه برای بازارهای یکسان                                                                   بعبارت دیگر:      هزینه های تقریبا یکسان         فروش کالا به قیمت یکسان

                                  ۲-نشان دهنده کارایی شرکت:

                                   ارزیابی کارایی یک شرکت ازطریق سنجش حجم فروش شرکت براساس

                                    میزان دارایی بکارگرفته شده بررسی میشود.

نکته:اگر بازده دارایی بیشتر باشد شرکت ازاهرم دارایی بالاتری برخوردار است وبالعکس.

نکته:اهرم دارایی یک شرکت نمیتواند بطور مطلق بالا یاپایین باشد بلکه تغییرات اهرم دارایی بصورت نسبی است.

ب) حاشیه سود:شرکتهای مشابه سعی درداشتن حاشیه سود یکسان دارندولی باکنترل دقیق هزینه ها میتوان حاشیه سودرابنحوی افزایش دادتااثراهرمی بربازده سرمایه داشته باشد.

اسلاید ۳ :

مثال:استفاده از گردش مجموع داراییهاوحاشیه سود درمحاسبه بازده سرمایه

پایه                                     اگرحاشیه سود بمیزان ۱%      ا گرگردش مجموع داراییها به

                                               افزایش یابد                   اندازه یک مرتبه افزایش یابد

حاشیه سود               ۶%                       ۷%                                    ۶%

گردش مجموع داراییها      ۳                            ۳                                           ۴

بازده سرمایه               ۱۸%                        ۲۱%                                     ۲۴%

باتوجه به جدول فوق اگرهریک از نسبتها افزایش یابند بازده سرمایه افزایش میابد.

اسلاید ۴ :

دومثال ازاهرم دارایی:

اسلاید ۵ :

افزایش بازده سرمایه (    )ازطریق مدیریت دقیق
 

 کاهش داراییهای عملیلتی بهمراه کاهش جزیی هزینه های عملیاتی میتواند آثار مناسبی رادر بازده سرمایه  شرکت داشته باشد.برنامه ریزی دقیق به کاهش هزینه ها کمک میکند ونتیجه آن استفاده بهینه ازداراییها وکسب سود بیشتر است.

چگونگی افزایش بازده سرمایه ازطریق کنترل هزینه ها در شکل نشان داده شده است.

اعداد بالا نشان دهنده تخمینهای اصلی شرکت دربودجه عملیاتی واعداد پایین نشان دهنده برنامه تجدید نظرشده بعداز کنترل هزینه ها ازطریق مدیریت دقیق میباشد.

دربررسی این شکل تغییر دربازده سرمایه از ۹٫۹% به ۲۱% قابل توجه میباشد.

اسلاید ۶ :

                                   فروش                                    صندوق

           گردش                           دارایی جاری     مطالبات (بدهکاران)

                                 مجموع داراییها                        موجودی  

                              دارایی ثابت

بازده سرمایه                                                        فروش

                                      سودقبل از کسربهره ومالیات   هزینه های اداری                     تولید

                 حاشیه سود                                      بهای تمام شده کالای فروش رفته  فروش

                                  فروش                                                                           توزیع                                                                                                                هزینه های ثابت

تحلیل نهایی اهرمها:

دربرنامه ریزی سودوتحلیل نهایی آن سه نوع اهرم شناسایی شده اند که هرکدام ارتباط بین مقیاس سودآوری راباشرایط مالی یا عملیاتی شرکت برقرار میکند.

اسلاید ۷ :

انواع اهرم:

۱-اهرم عملیاتی

۲-اهرم مالی (هزینه های بهره)

۳-اهرم مرکب

۱-اهرم عملیاتی:

درشرایطی که تغییرات درفروش موجب تغییرات بیشتری در            شود اهرم عملیاتی مطرح میشود.

درجه اهرم عملیاتی:

درصد تغییرات سود قبل ازکسر بهره ومالیات (         )رانسبت به درصد تغییرات فروش نشان میدهد.

فرمولهای اهرم عملیاتی:

۱)OL=(MARGINAL CONTRIBUTION) / EBIT

۲)OL=Q(P-V) / Q(P-V)-F= MC / EBIT

ST: MC=REVENUE –VC       &  EBIT =REVENUE –VC-FC

 

اسلاید ۸ :

نکات مهم ومورد توجه دراهرم عملیاتی:

۱-ارتباط با هزینه های ثابت:

درجه اهرم عملیاتی با هزینه های ثابت نسبت مستقیم دارد.

نکته:درنقطه سربسر (درآمد=هزینه ثابت+هزینه متغیر)کلیه درآمد نهایی به

تبدیل میشود. (چون اگرشرکت هزینه ثابت نسبتا بالایی داشته باشد بخش قابل توجهی از درآمد نهایی باید جهت پوشش هزینه های ثابت درنظرگرفته شود.)

۲-بزرگترین اهرم نزدیک نقطه سربسر:

زمانی که شرکت به نقطه سربسر رسید درصد کمی افزایش درفروش ،موجب افزایش بیشتر

میشودو بالعکس درصد کمی کاهش در فروش موجب ازدست دادن کل         میشود.

اگرتولید وفروش درنقطه سربسر باشد درجه اهرم عملیاتی منفی بوده وریسک شرکت بسیار بالاست.

دراین حالت شرکت باید اقدام به فروش نماید تازیان عملیاتی ساخته شده وبه بالاترازنقطه سربسر انتقال یابد.

نکته:اگر فروش افزایش یابد،سودشرکت بانسبتی بیش از افزایش فروش بالا میرود.

اسلاید ۹ :

۳-اهمیت واعتبار درجه اهرم عملیاتی:اثر تغییرات درفروش بردرآمد عملیاتی رابرای مدیر بیان میکند.
اگرشرکتی درجه اهرم عملیاتی بالایی داشته باشد تغییرجزیی درفروش تاثیرزیادی بر         خواهدداشت.
به این دلیل شرکتها ترجیح میدهند به اندازه کافی بالای نقطه سربسر فعاتیت کنندتاازخطر نوسانات فروش وسود فاصله بگیرند.

۲-درجه اهرم مالی:

زمانی که یک شرکت بعلت داشتن بدهی مجبور به پرداخت بهره میشود درجه اهرم مالی (هزینه بهره )مطرح میشود.

این اهرم میزان تغییردردرآمد عملیاتی واثر آن روی             رامشخص میکند.

محاسبه اهرم مالی(هزینه بهره ):

هزینه های ثابت-هزینه متغیر-درآمد                   

هزینه بهره-هزینه ثابت-هزینه متغیر-درآمد              

نکته:

اهرم مالی مانند اهرم عملیاتی باافزایش در            کاهش میابد.

مقایسه:

اهرم عملیاتی بر         واهرم مالی بر       اثر میگذارد.

اسلاید ۱۰ :

۳-اهرم مرکب:جهت مقایسه تغییرات دردرآمد باتغییرات در         وهمچنین تغییرات درسود خالص بکار میرود.بعبارتی:
این اهرم اثرات اهرم عملیاتی واهرم مالی را ترکیب میکند.

روشهای محاسبه اهرم مرکب:

الف)نسبت حاصل سهم اضافی به                                                              اهرم مرکب

ب)حاصلضرب اهرم عملیاتی دراهرم مالی:

اهرم مرکب=

درجدول فرمولها وبعضی از خصوصیات مهم هریک از اهرمهای تحلیل نهایی نشان داده میشود.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 20 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد