بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

بودجه (مهم ترین سند مالی کشور است)

 

قانون بودجه (مهم ترین قانون کوتاه مدت برای هر کشور است)

 

بودجه کل کشور

 

بودجه ریزی                           

اسلاید 2 :

بودجه افزایشی

بودجه برنامه ای

بودجه بر مبنای صفر

بودجه عملیاتی

اسلاید 3 :

بودجه (مهم ترین سند مالی کشور است)

 

قانون بودجه (مهم ترین قانون کوتاه مدت برای هر کشور است)

 

بودجه کل کشور

 

بودجه ریزی                           

اسلاید 4 :

بودجه افزایشی

بودجه برنامه ای

بودجه بر مبنای صفر

بودجه عملیاتی

اسلاید 5 :

 سیستمی که در آن منابع مصرف می شود تا نتیجه ای منطقی ، معقول و در  راستای اهداف سازمان ها بدست دهد.

 

   در این نظام بودجه بندی بر مبنای اهداف است.

   بودجه عملیاتی محصول برنامه ریزی استراتژیک است .

      در بودجه بندی عملیاتی سازمان ها با یک طرح کلی (plan) ، یک سری                             برنامه و تعداد بسیار زیادی پروژه روبرو هستیم .

اسلاید 6 :

  مشخص کردن عملیات و فعالیت هایی که سازمان ها به منظور   

  نیل به هدف معین پیشنهاد می نمایند            

   برآورد هزینه عملیات طبق روش های علمی

     مشخص کردن منابع تحصیل درآمد

اسلاید 7 :

طبقه بندی فعالیت ها در قالب هر یک از برنامه ها و اندازه گیری حجم کار

تعیین شاخص عملکرد یا واحد حجم کار

استقرار سیستم حسابداری قیمت تمام شده کالاها و خدمات در هر یک از فعالیت ها

استفاده از نورم ها در تولید کالاها یا خدمات براساس کیفیت و مکان جغرافیایی

استفاده از استانداردها در تولید کالا یا خدمات براساس کیفیت و مکان جغرافیایی

      ارزیابی و تجزیه و تحلیل کارایی اثربخشی در هر یک از محصولات و فعالیت ها

اسلاید 8 :

  • اهداف قابل سنجش
  • راهبردها
  • برنامه های عملیاتی
  • معیارهای سنجش عملکرد
  • اولویت بندی و تخصیص منابع
  • جمع آوری و پایش نتایج
  • ارزشیابی ، بازنگری، ارزیابی و گزارش نتایج

اسلاید 9 :

   تنظیم بودجه ریزی عملیاتی طبق روش حسابداری قیمت تمام شده

تنظیم بودجه ریزی عملیاتی طبق روش اندازه گیری کار یا کارسنجی

روش بودجه بندی بر مبنای فعالیت

 

اسلاید 10 :

ایجاد مبنایی برای تصمیم گیری در خصوص تخصیص منابع

تعیین نتایج قابل سنجش و مورد انتظار که از تخصیص بودجه خاص قابل حصول است.

تمرکز فرایند تصمیم گیری روی مهم ترین مسائل و چالش هایی که دستگاه با آن روبروست.

ایجاد فرایند منطقی برای تصمیم گیری در خصوص بودجه که بطور مستقیم با فرایند برنامه ریزی , اجرا , کنترل

ارزیابی و گزارش عملکرد در ارتباط می باشد.

ارائه بهترین ابزارهای ممکن براساس نتایج برای اطمینان دادن به جامعه مبنی بر اینکه منابع کشور در برآوردن

احتیاجات ضروری جامعه مصرف می شوند .

ایجاد ارتباط بین بودجه و نتایج عملکرد برنامه

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید