بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

مقدمه

از آنجائيكه انسان وجوامع انساني دربستر زمان قرار دارند ومكلف به حركت عيني ونيل به كار هستند مي توان مقاصد نسبي براي اين حركت درنظر گرفت كه فرد درهر زمان دريكي ازاين مسيرها قرار مي گيرند

طراحي دقيق انتقال از وضعيت موجود به وضعيت مطلوب “مسير حركت “  يا “خط مشي “را مشخص مي نمايد

تلاش جهت دستيابي به راههايي كه  بتوان با توسل به آنها كاركنان سازمان رادروضعيتي قرار داد كه وظايف خود رابه نحو احسن انجام دهند بهترين ابزاررا جهت رسيدن به اهداف سازمان دراختيار مي گذارد

لذا بايد تلاش شود كه ابتدا سه عامل فرد كار ومديريت درهر سيستمي روشن گردد .

چه كسي چه كاري راتحت چه شرايطي يا چه مديريتي انجام دهد

اسلاید 2 :


پرستاري

پرستاري يك حرفه پوياست كه عملكرد آن بطور مداوم درحال تغيير مي باشد

اهم فعاليت هاي پرستاري درحيطه هاي مختلف درمان:

حيطه مراقبتي ودرماني

حيطه حفاظتي

حيطه آموزشي

حيطه هماهنگي

حطيه مراقنت بهداشتي (پيشگيري-درمان وتوانبخشي)

سلامتي حق هر انسان است ووضعيتي است كه فرد حق مطالبه آن رادارد

اسلاید 3 :

  سازمان مورد بحث ما يعني بيمارستان جهت دستيابي به اهداف خود :

ارائه خدمت و بهبود حال بيماران

و

 درنهايت اعتلاي سطح سلامت جامعه

نياز به همكار كاركنان خاص به نام

پرستار يا گروه پرستاري

دارد

اسلاید 4 :

طراحي نيروي انساني

روشي جهت تشخيص وضعيت موجود ورسيدن به وضعيت مطلوب مي باشد

يا

نيروي انساني مناسب مورد نياز درزمان ومكان مناسب

 

نيروي انساني مورد نياز= اضافه شدگان + جداشدگان - نيروي انساني موجود

اسلاید 5 :

اقدامات لازم جهت برآورد نيروي انساني
( براساس اصول
Decisio maki g)

جمع آوري اطلاعات

تبين وضع موجود:

نياز بيماران درگروه هاي مختلف

رده اي حرفه اي ونيمه حرفه اي درپرستاري

روشها ودستوالعملهاي اجرائي حاكم درجامعه

اسلاید 6 :

ادامه

تعيين راه حلها (فرضيه ها):

 

برآورد براساس روش عبدا.. ولوين

 

برآورد براساس روش سازمان بهداشت جهاني

 

برآورد براساس روش سنتي

 

برآورد براساس روش نگرش نظام گرا

 

اسلاید 7 :

برآورد براساس روش عبدا.. ولوين

تعداد نيروي انساني مورد نياز=

تعداد تخت*مجموع ساعات مراقبت مستقيم وغير مستقيم * روزهاي سال

ساعت كار پرسنل درروز* تعداد روزهاي مفيد كاري در سال

مراقبت مستقيم در بخشهاي عمومي در24 ساعت به ازاي هر تخت= 4 ساعت

مراقبت مستقيم در بخشهاي ccu در24 ساعت به ازاي هر تخت=    8 ساعت

مراقبت مستقيم در بخشهايIcu در24 ساعت به ازاي هر تخت= 12 ساعت

مراقبت غير مستقيم در بخشهاي عمومي در24 ساعت به ازاي هر تخت= 1-0.7 ساعت

اسلاید 8 :

برآورد براساس روش سازمان بهداشت جهاني

تعداد نيروي انساني مورد نياز=

تعداد تخت* ميزان ساعت كار مفيد مراقبتي* ضريب اشغال تخت

ساعت كار پرسنل درروز

كل ساعت مراقبت در24 ساعت در بخش داخلي وجراحي= 5 ساعت

كل ساعت مراقبت در24 ساعت در بخش كودكان وزنان= 6 ساعت

كل ساعت مراقبت در24 ساعت در درمانگاهاي روزانه= 2 ساعت

كل ساعت مراقبت در24 ساعت در بخش داخلي وجراحي= 5 ساعت

كل ساعت مراقبت در24 ساعت در اتاق عمل ودياليز وccu -Icu= 24 ساعت

اسلاید 9 :

برآورد براساس روش سنتي

به ازاي هر8 تخت عمومي 1 پرسنل + ضريب يك سوم به ازاي هر شيفت

 

به ازاي هر3 تخت اورژانس1 پرسنل + ضريب يك سوم به ازاي هر شيفت

 

به ازاي هر1 تخت عمومي 5/1 پرسنل + ضريب يك سوم به ازاي هر شيفت

 

به ازاي هر1 تخت ccu 1 پرسنل + ضريب يك سوم به ازاي هر شيفت

 

به ازاي هر2 تخت دياليز 1 پرسنل + ضريب يك سوم به ازاي هر شيفت

 

به ازاي هر1 تخت Icu  2 پرسنل + ضريب يك سوم به ازاي هر شيفت

اسلاید 10 :

برآورد براساس روش نگرش نظام گرا

   دراين روشنظام تامين نيروي انساني به صورت سيستماتيك مورد توجه قرار مي گيردكه متشكل از عناصرذيل مي باشد:

I put

Process

Out put

Feed back

    كه درون داد اين سيستم مجموعه مراقبتها و  ميزان اتكاء بيماران به مراقبين و توانائيهاي نيروي انساني با  توجه به تخصص مورد نياز هر بيمار مي باشد

 

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید