بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

برنامه‌ريزي نيروي انساني (HRP)، عرضه و تقاضاي آتي سازمان براي كاركنان را به‌طور منظم پيش‌بيني مي‌كند. با تخمين تعداد و نوع كاركناني كه مورد‌نياز است، واحد منابع انساني مي‌تواند جذب، گزينش، آموزش، و برنامه‌ريزي شغلي و ساير فعاليت‌هاي ديگر را بهتر برنامه‌ريزي كند. برنامه‌ريزي نيروي انساني كه برنامه‌ريزي اشتغال نيز ناميده مي‌شود، به واحد منابع انساني امكان مي‌دهد تا سازمان را در زمان درست با افراد مناسب مجهز كند.

 Resource Planning (HRP)  Human

 

اسلاید 2 :

نياز به تفکر استراتژيک در مديران و رهبران سازمان برای رويارويی با چالش‌های فرارو به ويژه در حوزة برنامه‌ريزی، دست اندرکاران متخصص را بر آن داشته تا به برنامه‌ريزي نيروی انسانی با ديدی استراتژيک نگاه کنند. برنامه‌ريزي استراتژيک نيروی انسانی (SHRP) رويکردی جامع و ساختار يافته به ارزيابی نيازهای فعلی و بلند مدت نيروی انسانی سازمان‌ و برنامه‌ريزی برای پاسخگويی به آنها است.

Strategic Human Resources Planning (SHRP)

اسلاید 3 :

هدف برنامه‌ريزی استراتژيک منابع انسانی

استراتژی جامع منابع انسانی، نقش مهمی در دستيابی به اهداف کلی استراتژيک سازمان ايفا می‌کند و به‌وضوح نشان می‌دهد که واحد منابع انسانی به خوبی جهت حرکت سازمان را درک کرده و از آن پشتيبانی می‌کند. استراتژی جامع منابع انسانی، همچنين از ساير اهداف استراتژيک واحدهای بازاريابی، مالی، عملياتی و فنی سازمان حمايت می‌کند.

اسلاید 4 :

استراتژی منابع انسانی با هدف لحاظ کردن ”بعد انسانی“ در اهداف ميان‌مدت و بلندمدت سازمان، به‌منظور تضمين:

استخدام افراد درست

ترکيب مناسب مهارت‌ها

بروز تمايلات و رفتارهای درست از سوی کارکنان

مسير درست توسعة کارکنان

تدوين می‌شود.

اسلاید 5 :

مد‌ل‌هاي برنامه‌ريزی استراتژيک منابع انسانی

رويکرد واحدی برای توسعه‌ی استراتژی برنامه‌ريزی منابع انسانی وجود ندارد. رويکرد به برنامه‌ريزی استراتژيک منابع انسانی از هر سازمان به سازمان ديگر فرق می‌کند. با اين وجود، برخي رويکردها نسبت به رويكردهاي ديگر برتر هستند. در قسمت بعد به ارائه چند مدل می‌پردازيم.

اسلاید 6 :

مد‌ل 6 گامی SHRP

در اين مدل 6 گام مشخص برداشته می‌شود:

  1. تعيين جهت‌گيری استراتژيک
  2. طراحی سيستم مديريت منابع انسانی
  3. برنامه‌ريزی كل نيروی کار
  4. جذب منابع انسانی موردنياز
  5. سرمايه‌گذاری در عملكرد و توسعه‌ی منابع انسانی
  6. ارزيابی و حفظ شايستگی و عملکرد سازمانی

اسلاید 7 :

مد‌ل 6 گامی SHRP

گرچه، هر چه سرعت و ميزان تغيير افزايش يابد، رويکرد به برنامه‌ريزی استراتژيک به‌طور قابل ملاحظه‌ای به دلايل زير تغيير می‌کند:

اول، فرايند برنامه‌ريزی چابك‌تر است.

دوم، فرايند برنامه‌ريزی بيشتر پويا و فعال است.

سوم، فرايند برنامه‌ريزی ديگر تنها از بالا به پايين نيست.

سرانجام، فرايند برنامه‌ريزی استراتژيک کمتر انفعالی بوده و بيشتر توسط مديران صف اداره می‌شود.

اسلاید 8 :

مد‌ل 7 اصل هدايت‌گر SHRP

هفت اصل هدايت‌گر می‌توانند با کمک کردن به واحد، در تمرکز بر مسائل مهم، اطلاعات قابل‌توجه، و درس‌های قابل درک از تجربه‌های سازمان، برنامه‌ريزی اثربخش نيروی انسانی را تسهيل کند. با انجام اين کار، واحدها اطمينان حاصل می‌کنند که به‌طور مطلوبی به چالش‌های آتی نيروی انسانی اشاره کرده و با تلاش اصلی واحدها در دستيابی به مأموريت‌ها و اهداف‌شان همکاری می‌کنند.

اسلاید 9 :

قطب اصلي در مديريت استراتژيک سرمايه‌هاي انساني، همسويي استراتژي‌هاي سرمايه‌هاي انساني با اهداف، ماموريت از طريق تحليل، برنامه‌ريزي، سرمايه‌گذاري، و مديريت سرمايه‌هاي انساني است. برنامه‌ريزي نيروي انساني روشي است که سازمان چارچوب همسويي از سياست‌ها، برنامه‌ها، عملکردها را براي دستيابي به يک آرمان مشترک طراحي مي‌کند.

اسلاید 10 :

مدل استراتژيک برنامه‌ريزي سرمايه‌هاي انساني

اجزا مشترکي در تمام مدل‌ها در برنامه‌ريزي استراتژيک سرمايه‌هاي انساني منظور مي‌گردد، اين اجزا عبارت‌اند:

درک درست از جهت‌گيري استژاتژي

استراتژي‌هاي مورد نياز براي دستيابي به اهداف

نتايج مورد انتظار ذينفعان و مشتريان

برنامه اجرايي

ارتباطات و برنامه‌ريزي تغيير در صورت نياز

يک سيستم ايجاد تعهد

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید