بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

از آنجائيكه انسان وجوامع انساني دربستر زمان قرار دارند ومكلف به حركت عيني ونيل به كار هستند مي توان مقاصد نسبي براي اين حركت درنظر گرفت كه فرد درهر زمان دريكي ازاين مسيرها قرار مي گيرند

طراحي دقيق انتقال از وضعيت موجود به وضعيت مطلوب “مسير حركت “  يا “خط مشي “را مشخص مي نمايد

تلاش جهت دستيابي به راههايي كه  بتوان با توسل به آنها كاركنان سازمان رادروضعيتي قرار داد كه وظايف خود رابه نحو احسن انجام دهند بهترين ابزاررا جهت رسيدن به اهداف سازمان دراختيار مي گذارد

لذا بايد تلاش شود كه ابتدا سه عامل فرد كار ومديريت درهر سيستمي روشن گردد .

چه كسي چه كاري راتحت چه شرايطي يا چه مديريتي انجام دهد

اسلاید 2 :

پرستاري يك حرفه پوياست كه عملكرد آن بطور مداوم درحال تغيير مي باشد

اهم فعاليت هاي پرستاري درحيطه هاي مختلف درمان:

حيطه مراقبتي ودرماني

حيطه حفاظتي

حيطه آموزشي

حيطه هماهنگي

حطيه مراقنت بهداشتي (پيشگيري-درمان وتوانبخشي)

سلامتي حق هر انسان است ووضعيتي است كه فرد حق مطالبه آن رادارد

اسلاید 3 :

  سازمان مورد بحث ما يعني بيمارستان جهت دستيابي به اهداف خود :

ارائه خدمت و بهبود حال بيماران

و

 درنهايت اعتلاي سطح سلامت جامعه

نياز به همكار كاركنان خاص به نام

پرستار يا گروه پرستاري

دارد

اسلاید 4 :

روشي جهت تشخيص وضعيت موجود ورسيدن به وضعيت مطلوب مي باشد

يا

نيروي انساني مناسب مورد نياز درزمان ومكان مناسب

 

نيروي انساني مورد نياز= اضافه شدگان + جداشدگان - نيروي انساني موجود

اسلاید 5 :

جمع آوري اطلاعات

تبين وضع موجود:

نياز بيماران درگروه هاي مختلف

رده اي حرفه اي ونيمه حرفه اي درپرستاري

روشها ودستوالعملهاي اجرائي حاكم درجامعه

اسلاید 6 :

تعيين راه حلها (فرضيه ها):

 

برآورد براساس روش عبدا.. ولوين

 

برآورد براساس روش سازمان بهداشت جهاني

 

برآورد براساس روش سنتي

 

برآورد براساس روش نگرش نظام گرا

 

اسلاید 7 :

به ازاي هر8 تخت عمومي 1 پرسنل + ضريب يك سوم به ازاي هر شيفت

 

به ازاي هر3 تخت اورژانس1 پرسنل + ضريب يك سوم به ازاي هر شيفت

 

به ازاي هر1 تخت عمومي 5/1 پرسنل + ضريب يك سوم به ازاي هر شيفت

 

به ازاي هر1 تخت ccu 1 پرسنل + ضريب يك سوم به ازاي هر شيفت

 

به ازاي هر2 تخت دياليز 1 پرسنل + ضريب يك سوم به ازاي هر شيفت

 

به ازاي هر1 تخت Icu   2 پرسنل + ضريب يك سوم به ازاي هر شيفت

اسلاید 8 :

   دراين روشنظام تامين نيروي انساني به صورت سيستماتيك مورد توجه قرار مي گيردكه متشكل از عناصرذيل مي باشد:

I put

Process

Out put

Feed back

    كه درون داد اين سيستم مجموعه مراقبتها و  ميزان اتكاء بيماران به مراقبين و توانائيهاي نيروي انساني با  توجه به تخصص مورد نياز هر بيمار مي باشد

 

 

اسلاید 9 :

پرسنل مورد نياز هر بخش = تعداد تخت * ضريب انتخابي

نيروي انساني مورد نياز به ازاي هر تخت =

        تعداد روزهاي سال * مجموع مراقبت مستقيم و غير مستقيم به ازاي هرتخت

                                روزهاي كار مفيد در سال * ساعت كار مفيد

تعداد روزهاي مفيد سال = 225 روز

ساعت كار در هفته= 40 ساعت

ساعت كار مفيد در روز= 7/6 ساعت

ميزان مراقبت مستقيم ؟

ميزان مراقبت غير مستقيم= 7/0 ساعت به ازاي هر تخت

اسلاید 10 :

Gillis.dec.a a. ursi g approach philadelphia.WB.sauu ders co,2002.

Bergma ,rebeeccs. ursi g researcher for ursi g i ter atio al perspective .lo do chapma a d hall ,2004.

Slike,a e.A system approach of ursi g services patie t. ursi g ma ageme t.2005,vol:22. o:4

Alward.rr. Patie t classificatio :a visible differe ces . ursi g ma ageme t .2005.sep.vol. o:9pp:11-75

Swa sberg&Swa sberg. ursi g ma ageme t.2006

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید