بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

بهداشت محيط مدارس

مجموعه اقداماتي است كه:

 باعث ميشود محيط آموزشگاه به گونه اي گردد كه اثـر نامطلوبي بر سلامت جسمي – رواني و اجـتـمـاعي دانـش آمـوزان بـــر جـاي نـگـذارد.

اسلاید 2 :

تعليم و تربيت در شرايط ايمن وبهداشتي و برخورداري از خدمات حمايتي يكي از حقوق مسلم فردي و اجتماعي كودكان است

هدف كارشناسان بهداشت محيط نظارت عالي بر شرايط بهداشتي مدارس تحت پوشش است

اسلاید 3 :

يك نكته مهم:

چنانچه در مدرسه آب سالــم و  سرويسهاي بهداشتـي و فضـاي  كافي و تجهيزات و وسايل مناسب و استاندارد و سيستم صحيح جمع آوري زباله و فاضـلاب وجـود نداشته باشـد و به طـور كلـي آسايش محيطي فراهم نشود به طور قطع تلاشهاي آموزشـي و  پرورشـي معلمـان و مـربيـان بازدهي مطلوب نخواهد داشت.

اسلاید 4 :

تاثيرات محيط نا مناسب مدارس بر دانش آموزان

انتقـال عوامل بيماريزاي زنده چـون:ويروسـها وباكتريـهاو قارچــهاو انگلهاو ريكتزياها.

اثـر نا مطلـوب عوامـل بيماريـزاي فيزيـكي مـانند:تغييـرات شديـد عوامــل فيزيــكي محيـط مثـل بالا يا پاييـن آمـدن شـديد درجــه حـرارت و ضـربه ها و بـريـدگيهـا و غيره.

اثر عوامل بيماريزاي شيميايي مانند:وارد شدن گازها و بخارات سـمي به بدن دانش آموزان در اثر نزديكي مدرسه به كارخانه ها.

تاثير غير مستقيم عوامل محيطي خارجي مانند فضا و بهسازي و رنگ و ...

كلاسها در سلامت رواني و جسماني و اجتماعي دانش آموزان

اسلاید 5 :

آيين نامه بهداشت محيط مدارس

وزارت آموزش و پرورش

   معاونت تربيت بدني و تندرستي

   دفتر سلامت و تندرستي

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي

    معاونت سلامت

   مركز سلامت محيط و كار

اسلاید 6 :

(آيين نامه بهداشت محيط مدارس)

اين آيين نامه در 33 ماده و 25 تبـصره در تاريـخ 16/1/84 به تاييـد وزراي آمـوزش و پرورش   و    بهداشت درمان و آموزش پزشكـي رسيده است.

اجراي آيين نامه توسط واحد هاي ذيربط آموزش و  پرورش و نظارت بر حسن اجـراي آن بر عهـده  واحد هاي بهداشتـي آمـوزش و پرورش و  وزارت بـهـداشت  درمـان  و آموزش پزشكـي است.

   كليه مراكز آموزشي اعم از پيش دبستان دبستان مدرسه راهنمايي دبيرستان مراكز پيش دانشگاهي و مدارس فني و حرفه اي و كار و دانش مرتبط با آموزش و پرورش و امثال آن مشمول اين آيين نامه ميباشند.

اسلاید 7 :

اخذ صلاحيـت بهداشتــي جهت احداث و تاسيس مدرسه طبق  قانـون ماده13 مواد خوردني آشاميدني و آرايشـي و بهداشتي  از سوي مركز سلامت محيـط و كــار وزارت  بهداشت   درمان و  آموزش  پزشكـي     لازم الا جرا است.

اسلاید 8 :

شرايط بهداشتي محيط مدرسه...

گنجايش كـلاس

نـور تهويــه

دمـــا

سـر و صـدا

امكانات ايمنـي

وسايل پيشگيري و مقابله با حـوادث و رخـدادهـاي احتمالي.

نظافـت و پاكيـزگي آموزشـگاه.

سيستم جمع آوري و دفع بهداشتي زباله و فاضلاب

تجهيزات استاندارد و ...

اسلاید 9 :

نبايستي در مسير و مجاورت عوامل آلودگي زاباشد .

كارخانجات صنعتي. شيميايي.

 محل دفن زباله و فاضلاب شهري

دامداري مرغداري دباغ خانه.

كشتارگاه.

كوره آجر پزي و محل انباشت كود

 نبايستي در جوار:

                 بيمارستان. تيمارستان . گورستان. 

زندان .خطوط راه آهن. بزرگراهها.

حريم كابلهاي فشار قوي.

 خطوط گاز رساني.

 پمپ بنزين. پست زميني  فشار  قوي

 و محل عرضه انبارهاي مواد محترقه و منفجره و

 تركيبات شيميايي باشد.

اسلاید 10 :

حداقل فاصله تا مكانهاي نامناسب بامدرسه

   در صـورت اجتنـاب ناپـذيـري سـاخـت مدرسـه در  نـزديك محيط هاي  نامناسـب  بايد   حد اقل   500 متر با مراكز       ذكر شده فاصـله داشتـه باشد.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید