دانلود فایل پاورپوینت تئوری الاستیسیته

PowerPoint قابل ویرایش
161 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت تئوری الاستیسیته توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت تئوری الاستیسیته قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

۱) مبانی تئوری الاستیسیته، تألیف دکتر محمد مهدی سعادت پور

۲) تئوری ارتجاعی، تألیف دکتر محمد رحیمیان

۳) تئوری الاستیسیته و مدل سازی رفتار مصالح،  تألیف Wai-Fah Chen، ترجمه دکتر محمود یحیایی

، ترجمه دکتر کریم عابدیK. D. Hjelmestad 4) مبانی مکانیک سازه، تألیف

اسلاید ۲ :

۱) Theory of Elasticity, By: S.P.Timoshenko, J.N.Goodier, 1982.

۲)  Theory  of  Elasticity, By: P.D.S.Verma, 1997.

۳) Elasticity in Engineering Mechanics, By: A.P.Boresi, K.P.CHong, Second Edition, 2000.

۴) Mathematical Theory of Elasticity, By: I.S.Sokolnikoff, 1956.

اسلاید ۳ :

 • تئوری الاستیسیته رفتار محیط های جامد را که بعد از باربرداری ( Unloading) شکل اولیه ( Original Shape) خود را باز می یابند، مورد مطالعه قرار می دهد. این چنین محیط ها یا مواد، الاستیک (Elastic) نامیده می شوند. تقریباً تمام مصالح مهندسی دارای یک میزان معینی از خاصیت الاستیسیته (Elasticity) هستند. اگر بارهای خارجی که موجب ایجاد تغییر شکل (Deformation) می شوند، از یک حد معینی (Certain Limit) تجاوز ننمایند، در این صورت با حذف (Removal) نیروها، تغییرشکل ها از بین می روند و محیط یا ماده به شکل اولیه خود باز می گردد.
 • در تئوری الاستیسیته، پاسخ مکانیکی مصالح (Mechanical Response of Material) به هنگام وقوع تغییرشکل های الاستیک قابل برگشت ((Elastic Recoverable Deformations مدل می شود. بنابراین در یک نگاه کلی، تئوری الاستیسیته شاخه ای از علم مکانیک است که با محاسبه تنش ها (Stresses) و کرنش ها (Strains) در یک جسم الاستیک سرو کار دارد.

اسلاید ۴ :

وجه ممیزه اول: کلی نگری در تئوری الاستیسیته، جزئی و خاص نگری در مکانیک جامدات

 • تئوری الاستیسیته در واقع مفاهیم حاکم بر محیط های جامد را در یک قالب فراگیرتر از آنچه که در دوره های کارشناسی تحت عناوین مقاومت مصالح ( Strength of Material) یا مکانیک جامدات (Solid Mechanics) تدریس می شود، ارائه می دهد.
 • در استخراج روابط بار- تنش و بار- خیز با استفاده از تئوری الاستیسیته، غالباً از یک عنصر حجمی بینهایت کوچک (Infinitesimal Volume Element) در یک نقطه از جسم با وجوهی عمود بر محورهای مختصات استفاده می شود. شرایط تعادل به وسیله معادلات دیفرانسیل تعادل و شرایط سازگاری به وسیله معادلات دیفرانسیل سازگاری نمایش داده می شوند. روابط مشخصه (Constitutive Relations) به وسیله روابط تنش- کرنش مناسب نمایش داده می شوند. اگر معادلات دیفرانسیل تعادل و معادلات دیفرانسیل سازگاری تحت اثر روابط مشخصه تنش- کرنش و شرایط مرزی مشخص (Specified Boundary Conditions) حل شوند، در این صورت حالت تنش و تغییر مکان برای هر نقطه ای از جسم به دست می آیند.

اسلاید ۵ :

وجه ممیزه دوم: توانمندی در حل مسائل پیچیده

برای بسیاری از مسائل مقدماتی نظیر خمش خالص و پیچش خالص، استخراج روابط بار- تنش        (Load-Stress) و بار- خیز (Load-Deflection) از طریق روش کلاسیک مکانیک مصالح    (Mechanics of Materials) امکان پذیر است. بسیاری از مسائل پیچیده نظیر پیچش میله های غیر مدور (Noncircular Torsion)، تحلیل صفحات، تحلیل پوسته ها، تحلیل استوانه های جدار کلفت، تنش های تماسی (Contact Stresses) و تمرکز تنش (Stress Concentration) از چنان پیچیدگی های حالت تنش برخوردار هستند که روش کلاسیک مکانیک مصالح در حل آنها و استخراج روابط بار- تنش و بار- خیز کارایی ندارد.

اسلاید ۶ :

تحلیل های تنش و کرنش،‌ مبانی مورد نیاز را برای تحلیل رفتار سیستم سازه ای (Structural system) که تحت اثر بارگذاری قرار دارد، فراهم می نماید.

 تحلیل تنش

 • مفاهیم بنیادی تنش
 • تانسور تنش
 • تبدیلات در تانسور تنش
 • تنش های اصلی
 • تنش های برشی ماکزیمم یا مینیمم
 • معادلات تعادل

   تحلیل کرنش

  • مفاهیم بنیادی کرنش
  • تانسور کرنش
  • تبدیلات در تانسور کرنش
  • کرنش های اصلی
  • کرنش های برشی
  • معادلات سازگاری

اسلاید ۷ :

یک جسم عمومی دلخواه را در نظر بگیرید که تحت اثر نیرو های عمل کننده در سطح آن قرار دارد ( نیرو های گسترده p1  و p2 و نیرو های متمرکز P1 و P2 و P3 ). یک صفحه دلخواه موهومی Q را از میان جسم عبور دهید. این صفحه جسم را در امتداد سطح A برش می دهد. یک سوی صفحه Q را با علامت (+) و سوی دیگر را با علامت منفی (-) نمایش می دهیم. 

اسلاید ۸ :

قسمتی از جسم در سمت مثبت Q نیروهایی را به قسمت دیگر از جسم در سمت منفی Q اعمال می نماید. این نیروها از طریق صفحه Q به وسیله تماس مستقیم دو قسمت جسم در دو سمت Q  منتقل می شوند. نیرویی را که از طریق سطح جزیی ΔA از A به وسیله سمت راست Q منتقل می شود با ΔF نمایش می دهیم.

نیروی      را می توان به دو مؤلفه       ( نیروی نرمال یا عمودی ) و      ( نیروی برشی یا مماسی ) در امتداد بردار واحد نرمال N و بردار مماسی S نسبت به صفحه Q تجزیه نمود:

اسلاید ۹ :

(۱بردار تنش از جنس نیرو در واحد سطح است.

۲) بردار تنش در هر نقطه، نمایانگر عمل نیروهای یک طرف مقطع خاص برش گذرنده از آن نقطه به طرف دیگر است.

۳) بردار تنش در هر نقطه، روی سطحی عمل می کند که راستای آن سطح از ابتدا در ارزیابی بردار تنش مؤثر بوده است.

۴) بردار تنش در یک نقطه محدود به یک راستا و جهت خاص نمی باشد ( یعنی در یک نقطه بی نهایت تنش می توان تعریف کرد). 

اسلاید ۱۰ :

برای مشخص نمودن حالت تنش (State of Stress) در یک نقطه از دیاگرام چسم آزاد استفاده می کنیم. این جسم آزاد به صورت یک مکعب مستطیل با ابعاد بی نهایت کوچک dx و dy و dz در نظر گرفته می شود، به عبارت دیگر نقطه مورد نظر به صورت یک مکعب مستطیل با ابعاد بینهایت کوچک فرض می شود که وجوه آن موازی با محورهای x و y و z می باشند (توضیحی در مورد صفحاتی که از نقطه مورد نظر عبور می کنند).

بارهایی که در جسم آزاد مذکور عمل می کنند به دو نوع تقسیم می شوند:

۱- نیروهای سطحی (Surface Forces)که در سطح جسم آزاد عمل می کنند، نظیر نیروهای تماسی که شامل بارهای متمرکز و واکنش ها در یک نقطه می باشند و بارهای گسترده.

۲- نیروهای حجمی  (Body Forces)که در حجم جسم آزاد عمل می کنند، نظیر نیروهای ثقلی و نیروهای اینرسی.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 161 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد