بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

1) مباني تئوري الاستيسيته، تأليف دكتر محمد مهدي سعادت پور

2) تئوري ارتجاعي، تأليف دكتر محمد رحيميان

3) تئوري الاستیسیته و مدل سازی رفتار مصالح،  تأليف Wai-Fah Chen، ترجمه دکتر محمود یحیایی

، ترجمه دكتر كريم عابديK. D. Hjelmestad 4) مباني مكانيك سازه، تأليف

اسلاید 2 :

1) Theory of Elasticity, By: S.P.Timoshenko, J.N.Goodier, 1982.

2)  Theory  of  Elasticity, By: P.D.S.Verma, 1997.

3) Elasticity in Engineering Mechanics, By: A.P.Boresi, K.P.CHong, Second Edition, 2000.

4) Mathematical Theory of Elasticity, By: I.S.Sokolnikoff, 1956.

اسلاید 3 :

 • تئوري الاستيسيته رفتار محيط هاي جامد را كه بعد از باربرداري ( Unloading) شكل اوليه ( Original Shape) خود را باز مي يابند، مورد مطالعه قرار مي دهد. اين چنين محيط ها يا مواد، الاستيك (Elastic) ناميده می شوند. تقريباً تمام مصالح مهندسي داراي يك ميزان معيني از خاصيت الاستيسيته (Elasticity) هستند. اگر بارهاي خارجي كه موجب ايجاد تغيير شكل (Deformation) مي شوند، از يك حد معيني (Certain Limit) تجاوز ننمايند، در اين صورت با حذف (Removal) نيروها، تغييرشكل ها از بين مي روند و محيط يا ماده به شكل اوليه خود باز مي گردد.
 • در تئوري الاستيسيته، پاسخ مكانيكي مصالح (Mechanical Response of Material) به هنگام وقوع تغييرشكل هاي الاستيك قابل برگشت ((Elastic Recoverable Deformations مدل مي شود. بنابراين در يك نگاه كلي، تئوري الاستيسيته شاخه اي از علم مكانيك است که با محاسبه تنش ها (Stresses) و كرنش ها (Strains) در يك جسم الاستيك سرو كار دارد.

اسلاید 4 :

وجه مميزه اول: كلي نگري در تئوري الاستيسيته، جزئي و خاص نگري در مكانيك جامدات

 • تئوري الاستيسيته در واقع مفاهيم حاكم بر محيط هاي جامد را در يك قالب فراگيرتر از آنچه كه در دوره هاي كارشناسي تحت عناوين مقاومت مصالح ( Strength of Material) يا مكانيك جامدات (Solid Mechanics) تدريس مي شود، ارائه مي دهد.
 • در استخراج روابط بار- تنش و بار- خيز با استفاده از تئوري الاستيسيته، غالباً از يك عنصر حجمی بينهايت كوچك (Infinitesimal Volume Element) در يك نقطه از جسم با وجوهي عمود بر محورهاي مختصات استفاده مي شود. شرايط تعادل به وسيله معادلات ديفرانسيل تعادل و شرايط سازگاري به وسيله معادلات ديفرانسيل سازگاري نمايش داده مي شوند. روابط مشخصه (Constitutive Relations) به وسيله روابط تنش- كرنش مناسب نمايش داده مي شوند. اگر معادلات ديفرانسيل تعادل و معادلات ديفرانسيل سازگاري تحت اثر روابط مشخصه تنش- كرنش و شرايط مرزي مشخص (Specified Boundary Conditions) حل شوند، در اين صورت حالت تنش و تغيير مكان براي هر نقطه اي از جسم به دست مي آيند.

اسلاید 5 :

وجه مميزه دوم: توانمندی در حل مسائل پیچیده

براي بسياري از مسائل مقدماتي نظير خمش خالص و پيچش خالص، استخراج روابط بار- تنش        (Load-Stress) و بار- خيز (Load-Deflection) از طريق روش كلاسيك مكانيك مصالح    (Mechanics of Materials) امكان پذير است. بسياري از مسائل پيچيده نظير پيچش ميله هاي غير مدور (Noncircular Torsion)، تحليل صفحات، تحليل پوسته ها، تحليل استوانه هاي جدار كلفت، تنش هاي تماسي (Contact Stresses) و تمركز تنش (Stress Concentration) از چنان پيچيدگي هاي حالت تنش برخوردار هستند كه روش كلاسيك مكانيك مصالح در حل آنها و استخراج روابط بار- تنش و بار- خيز كارايي ندارد.

اسلاید 6 :

تحليل هاي تنش و كرنش،‌ مباني مورد نياز را براي تحليل رفتار سیستم سازه اي (Structural system) كه تحت اثر بارگذاري قرار دارد، فراهم مي نمايد.

 تحلیل تنش

 • مفاهيم بنيادي تنش
 • تانسور تنش
 • تبديلات در تانسور تنش
 • تنش هاي اصلي
 • تنش هاي برشي ماكزيمم يا مينيمم
 • معادلات تعادل

   تحلیل کرنش

  • مفاهيم بنيادي كرنش
  • تانسور كرنش
  • تبديلات در تانسور كرنش
  • كرنش هاي اصلي
  • كرنش هاي برشي
  • معادلات سازگاري

اسلاید 7 :

یک جسم عمومی دلخواه را در نظر بگیرید که تحت اثر نیرو های عمل کننده در سطح آن قرار دارد ( نیرو های گسترده p1  و p2 و نیرو های متمرکز P1 و P2 و P3 ). یک صفحه دلخواه موهومی Q را از میان جسم عبور دهید. این صفحه جسم را در امتداد سطح A برش می دهد. یک سوی صفحه Q را با علامت (+) و سوی دیگر را با علامت منفی (-) نمایش می دهیم. 

اسلاید 8 :

قسمتی از جسم در سمت مثبت Q نیروهایی را به قسمت دیگر از جسم در سمت منفی Q اعمال می نماید. این نیروها از طریق صفحه Q به وسیله تماس مستقیم دو قسمت جسم در دو سمت Q  منتقل می شوند. نیرویی را که از طریق سطح جزیی ΔA از A به وسیله سمت راست Q منتقل می شود با ΔF نمایش می دهیم.

نيروي      را مي توان به دو مؤلفه       ( نيروي نرمال يا عمودي ) و      ( نيروي برشي يا مماسي ) در امتداد بردار واحد نرمال N و بردار مماسي S نسبت به صفحه Q تجزيه نمود:

اسلاید 9 :

(1بردار تنش از جنس نيرو در واحد سطح است.

2) بردار تنش در هر نقطه، نمايانگر عمل نيروهاي يك طرف مقطع خاص برش گذرنده از آن نقطه به طرف ديگر است.

3) بردار تنش در هر نقطه، روي سطحي عمل مي كند كه راستاي آن سطح از ابتدا در ارزيابي بردار تنش مؤثر بوده است.

4) بردار تنش در يك نقطه محدود به يك راستا و جهت خاص نمي باشد ( يعني در يك نقطه بي نهايت تنش مي توان تعريف كرد). 

اسلاید 10 :

برای مشخص نمودن حالت تنش (State of Stress) در یک نقطه از دیاگرام چسم آزاد استفاده می کنیم. این جسم آزاد به صورت یک مکعب مستطیل با ابعاد بی نهایت کوچک dx و dy و dz در نظر گرفته می شود، به عبارت دیگر نقطه مورد نظر به صورت یک مکعب مستطیل با ابعاد بینهایت کوچک فرض می شود که وجوه آن موازی با محورهای x و y و z می باشند (توضیحی در مورد صفحاتی که از نقطه مورد نظر عبور می کنند).

بارهايي كه در جسم آزاد مذكور عمل مي كنند به دو نوع تقسيم مي شوند:

1- نيروهاي سطحي (Surface Forces)كه در سطح جسم آزاد عمل مي كنند، نظير نيروهاي تماسي كه شامل بارهاي متمركز و واكنش ها در يك نقطه مي باشند و بارهاي گسترده.

2- نيروهاي حجمي  (Body Forces)كه در حجم جسم آزاد عمل مي كنند، نظير نيروهاي ثقلي و نيروهاي اينرسي.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید