بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

اقدامات انجام شده در خصوص تحول اداری در دانشگاه علوم پزشکی
الف: گزارش مربوط به جلسات و تصمیمات اجرا شده
ب: گزارش مربوط به کمیته مرکزی حفظ و ارتقاء کرامت انسانی
ج: گزارش مربوط اصلاح فرآیند و روشها
د: گزارش مربوط به آموزش و بهسازی نیروی انسانی
ه: گزارش اقدامات انجام شده در خصوص اصلاح ساختار مدیریتی و اقتصادی در بیمارستان امیرالمومنین (ع)
ی:برنامه عملیاتی حوزه معاونت پشتیبانی

اسلاید 2 :

- تفویض اختیار امور کارگزینی به مجتمع دانشکده ها

- برنامه ریزی جهت برنامه آموزشی نظام پیشنهادات

- برنامه ریزی جهت اجرای طرح مسیر ارتقای شغلی 

اسلاید 3 :

طرح تکریم

1- طراحی پوستر منشور بیمارستان

2- تهیه کتابچه فعالیتها و اقدامات انجام شده از ابتدا تا کنون

3- توزیع فرمهای نظر سنجی در بین واحدهای تابعه و ارسال نتایج حاصله از آن به وزارت متبوعه

اسلاید 4 :

2- اصلاح فرآیند ها و روش انجام کار و توسعه فن اوری اداری (معاونت پشتیبانی, بهداشتی)

اسلاید 5 :

بهسازی نیروی انسانی

1- برگزاری 12 دوره کلاسهای فن آوری اطلاعات

2- برگزاری آزمون های 7 گانه مهارتهای فن آوری اطلاعات طی 14 جلسه

3- برگزاری آزمونهای اخلاق اداری و مناسبات انسانی

4- برگزاری دوره آموزشی (برقراری ارتباط موثر با محیط و دیگران)

5- ایجاد مینی سایت در شهرستانهای گرمسار و دامغان

6- آموزش دوره عفونت های بیمارستانی

7- آموزش دوره حوادث غیر متقربه

8- بررسی وضعیت سلامت

-رشد و تکامل کودک

-معاینات بالینی ریه

-معاینات بالین دهان

-سلامت روان

-معاینات بالینی شکم

اسلاید 6 :

ه: اصلاح ساختار مديريتي و اقتصادي پايلوت دانشگاه علوم پزشكي سمنان
          
مرکز آموزشی درمانی اميرالمؤمنين

اسلاید 7 :

كارگروه

 • مديريت مبتني بر عملكرد
 • بودجه ريزي عملياتي
 • مديريت نگهداشت
 • كاهش تصدي گري
 • نظام اطلاعات
 • اصلاح ساختار

  مسئول اجرائي

  • خانم طاهره امين بيدختي
  • آقاي علي اصغر همتي
  • آقاي مهندس علیایمانی
  • آقاي علي ذوالفقاري
  • خانم شهر بانو پهلوانی نژاد
  • آقاي تقی بینا ئی

اسلاید 8 :

وضعيت موجود مركز مورد نظر1- ساختار فيزيكی وتجهيزات
2-منابع  انسانی
3-خدمات ارائه شده در بيمارستان
4- منابع مالی (هزينه ودرآمد)
          

اسلاید 9 :

1-1معرفیمركز آموزشی درمانی حضرت اميرالمومنين (ع )

وضعيت فضاي فيزيكي :

     مرکزآموزشی در مانی اميرالمومنين (ع) وابسته به دانشگاه علوم پزشكي سمنـان با 110 تختمصوب و با زير بناي 11300 متر مربع در دو طبقه و درزميني به مساحت 97000 مترمربع احداث گرديده است . بيمارستان موصوف به عنوان مركز آموزشی و  درماني مورداستفاده و بهره برداری است

اسلاید 10 :


 * مشخصات ساختماني:
مساحت زير بنا 9816 متر مي باشد:
الف: مركز فعاليت پشتيباني و عمومي 3644 متر مربع
ب: مركز فعاليت تشخيصي 1088 متر مربع
ج: مركز فعاليت درماني 50840 متر مربع

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید