بخشی از پاورپوینت

 اسلاید 1 :

آشنائي با قرآن در جامعه اسلامي

فرهنگ سازي قرائت و تعمق در قرآن

فراگيري طيفهاي مختلف مخاطبان

اسلاید 2 :

ترجمه نسبتا سريع قرآن کريم

دو برنامه 10 دقيقه اي جداگانه و مستقل

در هر برنامه يک تا دو صفحه قرآن کريم (صفحات عثمان طه)

در يک تا دو سال – يک دوره کامل قرآن کريم

دوره دائمي

اسلاید 3 :

لزوم وجود يک برنامه ترجمه قرآن به صورت با ثبات و کوتاه

لزوم وجود يک سبک ارائه مناسب براي انتقال مفاهيم قرآن با سرعت

اسلاید 4 :

اختصاص بهترين زمان به قرآن

برنامه در زمان کاملا ثابت و بصورت يک لنگرگاه

وصل به نقاط لنگرگاه زماني و تغيير ناپذير (اخبار)

دو برنامه مستقل :

يک برنامه ساعت 20.50 الي 21.00 از شبکه 1

يک برنامه ساعت 22.20 الي 22.30 از شبکه 2

اهميت براي پايداري و ثبات زماني نظير و برتر از اخبار

اسلاید 5 :

قرائت آيه يا آيات و قرائت ترجمه

قرائت آيه يا آيات و قرائت ترجمه با توضيح

قرائت آيه و توضيح شفاهي ترجمه

قرائت آيه و زيرنويس ترجمه

قرائت آيه و ترجمه لفظ کلمه به کلمه

قرائت و ترجمه مبتني بر تکه هاي مستقل (فرق و مکث)

اسلاید 6 :

اصل متن قرآن است نه تصوير شخص (تصوير در گوشه)

بيان روان و ساده و نه رسمي

گفتار انساني و نمايش چهره

ترجمه مبتني بر تعليم، نه صرف ترجمه – محوريت متن اصلي در بيان ترجمه

استفاده از مشابهت هاي زبان براي تقريب فکر مخاطب به متن اصلي

ترجمه محاوره اي در کنار ترجمه نوشته شده رسمي

ترکيب بيان متن و ترجمه (در تکه هاي کوچکتر از آيه)

حواشي و جملات توضيحي فقط در موارد ضروري، حداکثر يک جمله

استفاده از زمان و تکنيک براي انتقال (حداکثر مفهوم در حداقل زمان)

سازماندهي نمايش و ارائه مبتني بر معنا و مفاهيم آيات

اسلاید 7 :

تفکيک آيه به تکه هاي مستقل قابل ترجمه

تفکيک تکه ها در هنگام نوشتن

فاصله مناسب بين تکه ها

چيدن مناسب تکه ها در صفحه

ذکر متن آيه و ترجمه آن در هر تکه به صورت جداگانه

ربط به تکه هاي بعدي با عبارت توضيح کوتاه (مثلا با سئوال و پاسخ به آن)

در مجموع ترجمه کل تکه هاي آيه به شکل محاوره اي به صورت يکپارچه به نظر برسد.

نمايش کل آيه(آيات) و ترجمه آن به صورت تکه هاي قابل تشخيص از ابتدا

اسلاید 8 :

شفاف تر شدن تکه مورد نظر در هنگام توضيح

استفاده از انيميشن براي وضوح تکه مورد ارائه

ذکر آيات با تفاوت مضمون و موضوع در يک صفحه مستقل (چيدن آيات در صفحات)

ارائه يک يا چند دسته آيه در يک موضوع مشخص و قابل تفکيک در هر جلسه

معرفي سريع محورهاي عمده بحث قبل از هر سوره يا بخش قابل تفکيک از سوره

معرفي موضوع آيات هر صفحه

يادآوري موضوع آيات جلسه قبلي (پيوستگي جلسات) در يک جمله

اسلاید 9 :

سرعت انتقال

يادگيري ترجمه عبارات و جمله بندي

يادگيري مفهوم مورد انتقال

يادگيري سبک عمومي بيان مطالب در قرآن کريم

حفظ ساختار جملات متن اصلی در هنگام انتقال ترجمه به مخاطب

حفظ رابطه کلمات ترجمه با کلمات متن اصلی

تذکر 1 : اين سبک ارائه مي‌تواند براي ارائه ادعيه نيز استفاده شود.

تذکر 2 : مبناي اين سبک ارائه به شکل فيلم يا برنامه رايانه اي است. اما در شکل مکتوب نيز کاربرد دارد.

تذکر 3 : به عنوان يک برنامه نمونه آيات ابتدائي سوره مبارکه نحل ارائه مي‌شود.

اسلاید 10 :

 

مجري (مترجم) بايد مسلط، وزين، و بيان رواني داشته باشد.

هر برنامه به صورت مستقل و توسط يک مجري جداگانه

تبليغ و معرفي وسيع

ابعاد اصلي کار در تهيه :

سازماندهي محتوائي  و تحليل و رفع نواقص

سازماندهي و آماده سازي ارائه

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید