بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

مساله و مدیریت

تصمیم گیری مترادف اداره کردن است.

تصمیم گیرنده کیست؟فردی است که آماده است در تقاطع  در یکی از مسیرها پا بگذارد.

رخداد مسئله در ضمن کار امری طبیعی است. به دو صورت بروز می کند :الف)آنی  ب)طویل مدت

تنها راه حل رفع مشکل است. زیرا فرار از مشکلات موجب بروز مشکلات فراوانتر وباپیچیدگی بیشتر خواهد شد.

روش حل مسئله :

1.شناخت و تعریف مسئله 2.بررسی مسئله 3.مطالعه و بررسی راه حل های ممکن 4.گزینش و انتخاب  راه حل مناسب 5.اجرای راه حل انتخاب شده 6.ارزشیابی از کار انجام شده 7.تهیه گزارش نهایی

 

اسلاید 2 :

تصمیم گیری

صاحبنظران علم مدیریت می گویند:مدیریت چیزی جز تصمیم گیری نیست.

سیمون عقیده دارد تصمیم گیری جوهر و اساس مدیریت تلقی می شود.

مدیر در انجام وظایف خود  برنامه ریزی سازماندهی  کنترل و کارگزینی  اجرا و نظارت نیاز به تصمیم گیری دارد.

تصمیم گیری به سه دسته تقسیم می شود: تصمیم گیری سازمان یافته  تصمیم گیری هدفمند تصمیم گیریکارآمد

سیمون چهار گام برای تصمیم گیری برشمرده است: هوشمندی  طراحی  گزینش   اجرا

                      

اسلاید 3 :

مراحل تصمیم گیری

هوشمندی:

با توجه به علایم و ظواهر به قلب مشکل دست یابد.

طراحی:

کشیدن نقشه ها و دست یافتن به راه حل های مطلوبتر است.

نقش نظامهای محدود پشتیبانی در این زمینه بسیار سودمند است.

نظامهای پشتیبانی با الگوهای ساده وسرعت و داده های کمتر به کمک مدیران می آیند.

راه حل مطلوب  راه حلی است که مستلزم صرف وقت وهزینه و نیروی کمتری باشد.

در طراحی به دو عامل بسیار مهم نیازمندیم: خلاقیت و استفاده موثر از گروه های پشتیبانی

گزینش مناسبترین راه حل:

با بهره گیری از ابزار اطلاع رسانی که عملیات هزینه ها و امتیازات هر راه حل را نشان میدهد

می توانند بهترین راه حل را انتخاب کنند

 

                                                                                       

اسلاید 4 :

اجرا

اجرا گام آخر تصمیم گیری است. نیاز به یک ناظر داریم که پیشرفت برنامه را به اطلاع مدیرسازمان برساند و موانع را برطرف کند.

آنچه در تصمیم گیری اهمیت دارد نوع موضوع و ماهیت آن است.

اسلاید 5 :

تصمیم گیری موثر وانواع تصمیم گیری

تصمیم گیری موثر

هر تصمیم پیامد هایی را به دنبال دارد. پس ابتدا برای هر تصمیم عواقب آن را در نظر بگیرید وسپس بهترین راه حل را انتخاب کنیم.(توضیح دوم)

انواع تصمیم گیری

تصمیم گیری از لحاظ تصمیم گیرنده ها درسازمانها به دو دسته تقسیم می شوند:

1.تصمیم گیری فردی  2.تصمیم گیری گروهی

اسلاید 6 :

تصمیم گیری فردی و تصمیم گیری گروهی

تصمیم گیری فردی

بعضی از مدیران فرد مدارند. اهل مشورت کردن با دیگران نیستند. این ریشه در خصوصیات رفتاری فرد دارد و به سادگی تغییر پذیر نیست. احتمال خطا در برنامه های چنین افرادی زیاد میباشد.

تصمیم گیری گروهی

در بسیاری از سازمانها مبنا تصمیم گیری گروهی است.مدیران باید تشکیل جلسات و حضور افراد مدبر و مجرب را در جلسات مدنظر داشته باشند.

مدیر هدایت و رهبری گروه های تصمیم گیرنده را به عهده دارد.(توضیح سوم)

_   در جلسات تصمیم گیری نظرات جمع را بیشتر طلب کنید تا همه در تصمیم گیری شرکت داشته باشند.

_   جوی آرام و آزاد را به وجود آورید تا  در محیطی بدون ترس بتوان به انتقاد پرداخت.

_   باتوجه به اهمیت موضوعات تصمیم گیری در موضوعات را اولویت بندی کنید.

_شرکت کنندگان را از نیازهای سازمان باخبر کنید.(توضیح چهارم)

اسلاید 7 :

روشهای تصمیم گیری و تصحیح تصمیم اشتباه                                       

روشهای تصمیم گیری

تصمیم گیری بر اساس نظر اکثریت: که مبنای آن رای گیری و جمع بندی توسط رئیس جلسه صورت خواهد گرفت.

همراه سازی اعضا : در این روش مدیر اعتقاد دارد نظرش درست است و می خواهد اعضا را با خود همراه سازد.

اخذ نظرات کتبی : از اعضای جلسه می خواهد نظراتشان را روی برگه بنویسند و بعد از تلفیق نظرات مدیر رای نهایی را می گیرد.

اتخاذ تصمیم در فرصت مناسب: از اعضای جلسه می خواهد راجع به موضوع چند روز فکر کنندو بعد تصمیمشان را عنوان کنند.

تصحیح تصمیم اشتباه

الف) اگر تمام اعضا در گرفتن تصمیم دخالت داشته اند اعضای جلسه دو مرتبه باید جلسه تشکیل داده و موضوع را مجددا بررسی کنند.

ب) در صورتی که اخذ تصمیم از طرف خود رئیس بوده است باید با اعضا تشکیل جلسه داده ورفع اشتباه شود.

اسلاید 8 :

نکات مهم در تصمیم گیری موثر

مدیر باید واقع بین و آینده نگر باشد و تا حد معقولی از ریسک را در تصمیم گیری هایش بپذیرد.زیرا عدم ریسک موجب کندی امور می شود.

نکات مهمی که در تصمیم گیری های صحیح تاثیر گذارند:

الف) اطمینان در تصمیم گیری

ب) روش تصمیم گیری  : با دقت  تامل و باسرعت

ج)سرعت در تصمیم گیری

ه)خطاپذیری : داشتن روحیه انتقاد پذیر

ی)آگاهی :هر کس متناسب با اطلاعاتی که دارد باید مدیریت یک سازمان را به دست بگیرد.

هر سازمان باید بتواند توسط نظام اطلاعاتی خود از رایانه در جهت سرعت بخشیدن به انجام امور و گرفتن نظرات مفید و جدید استفاده کند.

اسلاید 9 :

نظام اطلاعاتی

تعریف:از دیدگاه فنی می توان گفت یک نظام اطلاعات را پاره ای اجزا ی هم پیوند تعریف نمود که به گرد آوری  فراورش  نگهداری و پخش اطلاعات به منظور یاری رساندن به تصمیم گیریها و کنترل در سازمان می پردازد.

در این نظام سه مرحله به طور متناوب تکرار می شود:

درونداد:گرد آوری داده های خام از درون سازمان و محیط اطراف

فرایند:که این داده های خام به ترتیبی معنادار و قابل استفاده درمی آیند.

برونداد:اطلاعات خام به شکل اطلاعات پرورده و آماده بهره برداری به افراد یا بخشهایی که باید آنها را به کار گیرند می رساند.

مزیت دیگر نظام اطلاعاتی  برقراری ارتباط و مبادله اطلاعات بادیگر سازمانها در سطح بین المللی است.

اسلاید 10 :

نظام پشتیبانی تصمیم گیری

به صورت گروهی از تواناییها و امکانات که می توان در تصمیم گیری از آنها کمک گرفت عرضه میشوند.

ویژگیهای نظام پشتیبانی چهار دسته هستند:

نمایش :شناساندن اطلاعات مورد نیاز تصمیم گیری همچون گرافها ونمودارها

عملیات : به کار گیری منطقی و ریاضی داده ها همچون گردآوری اطلاعات  تهیه فهرستها آماده کردن گزارشها   تعیین درجه ارزشها وخطرها   تهیه آمارها و نمونه سازی جانشین

کمک به حافظه : پایگاه های داده ها    چگونگی داده ها   حوزه کار (کتابخانه و...)

کمکهای کنترلی: تواناییهایی که در کنترل و مهار نظام به کار بران یاری می رسانند شامل یک نرم افزار زبانی است که به کاربر اجازه می دهد تا بخشهای معرفی  عملیات و حافظه را به کمک کلیدها ی گوناگون  در اختیار داشته باشد.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید