بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

1 .تعریف تعارض منافع

نظریه تامسون:

" تصمیم حرفه ای در مورد یک هدف اولیه تحت تاثیر یک منفعت ثانویه قرار گیرد".

اسلاید 2 :

هدف اولیه:

 در مسائل بالینی: تعهد به بیمار

در فعالیت های پژوهشی: کسب اطلاعات علمی

منفعت ثانویه:

مالی

اعتبار فردي، شهرت

ارتقاء دانشگاهی

قوانین تعارض منافع عمدتاً به کسب منافع مالی معطوف می شوند.

اسلاید 3 :

3.تعریف تعارض منافع در قانون

دادگاه انتاریو در سال 1988

"منافع شخصی چنان به وظیفه حرفه ای مرتبط باشد که نگرانی تحت تأثیر قرار گرفتن اقدامات حرفه ای به طور معقول واقعاً وجود داشته باشد".

 

وجود تعارض منافع نیاز به اثبات تأثیر حقیقی منافع شخصی روی کار حرفه ای ندارد بلکه وجود یک منفعت ثانویه به تنهائی کفایت می کند.

اسلاید 4 :

4.دلایل نیاز به وضع قوانین برای تعارض منافع

این قوانین به دنبال آنند تا اثرات منافع ثانویه در مورد منافع اولیه (مثل مراقبت از بیمار) را به حداقل برسانند.

 

در کنار آن توجه به اصل اعتماد بیمار به پزشک می تواند استلزام وجود این قوانین را دو چندان کند.

اسلاید 5 :

5.قوانین وضع شده در مورد تعارض منافع

تنظیم حرف بهداشتی 1991

کالج پزشکان آمریکا

نقطه نظرات شورای امور اخلاقی و قانونی

انجمن پزشکی کانادا

اسلاید 6 :

6.عوامل موثر در شدت تعارض منافع

ارزش منفعت ثانویه

ماهیت ارتباط

رعایت جانب احتیاط

مرجع بودن افراد

جایگاه و ارزش منفعت اولیه

حیطه پی آمد

جوابگویی و بازبینی

اسلاید 7 :

7.نحوه برخورد با موضوع تعارض منافع در عمل

آگاهی از تعارض منافع

آشکار سازی

سیستمهای بررسی و تأیید رسمی

ممنوعیتها

امتناع

اسلاید 8 :

سؤال 8. دکتر "ن" پس از ویزیت بیمار در مطب به وی توصیه می نماید تا جهت اقدامات تشخیصی در  بیمارستان "ک" بستری گردد. مراقبت وی در این بیمارستان بر عهده دکتر "ن" خواهد بود. آیا از نظر خود ارجاعی کار وی جای ایراد دارد یا خیر؟

اسلاید 9 :

8.نحوه حل تعارض منافع در موارد خاص

خود ارجاعی

مالکیت موسسات بهداشتی

ارجاع بیمار به سایر پزشکان

توزیع دارو یا وسایل به بیمار توسط پزشک

ارجاع بیماران به داروخانهها

اسلاید 10 :

مالکیت موسسات بهداشتی

قبل از بستری کردن بیماران آنان را در جریان مالکیت خود قرار دهد.

سلامتی و منفعت بیمار را مقدم بر منافع مادی خود بداند .

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید