بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

تغییر چربی یا استئاتوز به تجمع غیر طبیعی تری گلیسیریدها در سلول های پارانشیمی اطلاق می گردد .

معمولا در کبد دیده می شود ( چون کبد مهم ترین عضو دخیل در متابولیسم چربی است ) .

اسلاید 2 :

آنچه باید دید و کشید :

سلول های طبیعی کبد ( با سیتوپلاسم چندوجهی صورتی )

سلول های حاوی واکوئول بزرگ چربی که هسته را به کناری رانده است ( واکوئول به صورت یک دایره سفید توخالی مشهود است )

اسلاید 3 :

به رسوب غیر طبیعی نمک های کلسیم در بافت اطلاق می گردد .

به دو نوع دیستروفیک و متاستاتیک تقسیم بندی میشود .

در نوع دیستروفیک کلسیم در بافت مرده و یا پیر شده تجمع می یابد و مقادیر کلسیم و فسفر خون طبیعی است .

 

اسلاید 4 :

آنچه باید دید و کشید:

لام های ما از رحم یک فرد مسن انتخاب شده اند ، که به طور عمده دیواره عضلانی رحم در لام ها مشهود است .

در لابلای الیاف عضلانی چند رگ بزرگ دیده می شود که در دیواره آنها رسوب کلسیم دیده می شود .

رسوب کلسیم  به صورت گرانول های ریز و یا تجمع گرانولی       ( کلامپ ) به رنگ صورتی بنفش مشهود است .

 

اسلاید 5 :

یک بیماری است که در اثر تجمع پروتئین غیر طبیعی در احشائ مختلف در فضای خارج سلولی ایجاد می گردد .

انواع مختلفی دارد که در هریک نوع پروتئین غیر طبیعی فرق می کند ولی از نظر هیستولوژی تظاهر آنها یکسان است .

اسلاید 6 :

در لام های ما آمیلوئیدوزیس در طحال ( و یا کلیه ) نشان داده شده است .

اسلاید 7 :

آنچه باید دید و کشید :

ساختمان طحال

جایگزینی بافت بینابینی با یک ماده آمورف صورتی رنگ .

در رنگ آمیزی اختصاصی با کنگو رد که در کلاس عملی مقدور نیست و با نور پلاریزه دیده می شود ، این ماده به صورت سبز براق مشهود است .

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید