بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

الگوي انتقال فشار

مشكلديگر راه حل هاي موقت آنست كه توجه و فشار را از روي راه حل هاي اساسي بر ميدارد.

راه حل هاي موقت علامتمشكلرا به طور موقت و مسكن وار بر طرف ميكند و سيستم را از پرداختن به ريشههاي مسئله غافل ميكند.

با توجه باينكه راه حلهاي اساسي مشكل تر است و همت و تلاش بيشتري را نسبت به راه حلهاي موقتي طلب ميكند، افراد نوعي كشش به طرف راه حلهاي موقت دارند.

  

اسلاید 2 :

هر مشكليبا علامت يا علائمي ظاهر ميشود و ريشه ائي دارد.

  

اسلاید 3 :

يك راه بر طرف كردن علامتمشكلراه حل هاي موقت است.

راه حل موقت يك پس خوران منفي براي كاهش علائممشكل بوجود ميآورد بدون آنكه به ريشه مشكلبپردازد.

اسلاید 4 :

راه حل ديگر پرداختن به ريشه مشكلاز طريق راه حل هاي اساسي است.

راه حل اساسي نيز يك پس خوران منفي براي كاهش علائممشكل بوجود مي آورد ولي در طي آن به ريشه مشكلميپردارد.

راه حل اساسي باتأخير  نتيجه ميدهد.

راه حل اساسي زحمتبيشتري دارد.

اسلاید 5 :

راه حلهاي موقت فشار را از روي راه حل هاي اساسي بر مي دارد.

اسلاید 6 :

مثال: مشكلكمبود منابع مالي و راه حل موقت استقراض.

استقراض كمبود منابع مالي را بر طرف ميكند.

اسلاید 7 :

راه حل موقت استقراض فشار را براي كاهش هزينه ها و افزايش ماليت هامي كاهد.

راه حل اساسي كاهش هزينه ها و افزايش در آمدهاي مالياتي دولت است.

طراحيواجراي راه حل اساسي زمان گير است.

راه حل اساسي زحمتبيشتري دارد.

اسلاید 8 :

مثال 2: ريشه شورش نارضايتي است .

سركوب راه حل موقت بر خورد با شورش است .

اسلاید 9 :

بر طرف كردن عوامل نارضايتي راه حل اساسي است .

طراحيواجراي راه حل اساسي زمان گير است.

راه حل اساسي زحمتبيشتري دارد و قابليت هاي بيشتر و پيچيده تري را ميطلبد.

اسلاید 10 :

راه حلهاي موقت معمولاُ عوارض جانبي دارند .

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید