بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

حما یـت ازاعـضاء شاغـل درقـبا ل حـوا د ث وسوانحی است که منجـر به از کـارافـتا د گی انها شـده ونـیـزمسـاعــد ت به با زما نـد گـا ن کـا رکـنـا ن متـوفـی دراثـرحـوا د ث ناشـی و غـیــرنا شی ازکـار و فـوت عـادی می باشـد .   

اسلاید 2 :

n

nمنظـورازحـواد ث و سـوا نح ، واقـعـه یا حـا د ثـه یا اتـفـا ق غـیــر متـرقـبه ونا گها نی اسـت کـه بـر اثـریک عـا مل یا عـوا مـل خـا رجـی بـدون تعـمد و سـوء  نـیـت  فــرد صـد مـه د یـد ه  رخ دهــد و موجـب فـوت و یا ازکـارافـتا د گی  وی  گـرد د . 

اسلاید 3 :

oحـواد ث حـیـن کاردراین دستـورالعمل حـوادثی است که درحـین انجام وظیفه درصنعت نـفـت برای کارکنان اتفاق افـتـد .

oمقـصود ازحـین کارتمام اوقاتی است که کارکنان د ر اداره، کارگاه، موسسات وابسته یا ساختمانها ومحوطه آن عهده دارانجام وظیفه گردند

oاوقـات مراجعه به درما نگاه یا بـیـما رستان درساعـت اداری و اوقات رفـت وآمـد کارکـنان ازمنزل به محل کاربا سرویس عـمومی ا د ا ری  جـزو اوقات کار محسوب می گرد د .

oحوادثی که درساعات اداری درماموریت های اداری کارکنان درداخل و یا خا رج ازمحـل جغـرافـیائی خـدمت اتـفـاق می افـتـد حـوادث حـین کار تـلـقی می گـردد  .

o

اسلاید 4 :

  • مواردی ازقـبیل شـرکـت احـتما لی کارکنان درنـزاع ، دعـوا ، شـورش،اعـتصاب، و یـا صـد مـه زد ن بـه خـود ا ز روی عـمـد ویا استعـمال مـواد مخد رومسکـرات که منجـر به ازکارافتادگی شود،ازشمول این مقررات خارج میباشد .

اسلاید 5 :

nکارکنان رسمی پیمانی وقـرارد ا د ی  که د رمقـابـل سـمـت سازمانی اسـتخـدام شـده ومیشونـد وحـق مشـارکت مقـرر را پـرد ا خـت می نمایـنـد ، به عـنـوا ن عـضومشارک شناخته میگردند .

nمیـزا ن حـق مشـارکت سـهـم کارفـرما 1/1 درصـد وسـهـم کارکـنان5/0 درصد حـقـوق وفـوق الاده ویـژه جـذ ب برای کارمـنـد ا ن و سی بـرا بـر دسـتـمـزد روزا نـه و فـوق الاده کارگاهی بـرا ی کارگرا ن می باشـد .

اسلاید 6 :

کارکـنان عـضو که شهـیـد ، فـوت و یا بـر اثـرحـوا د ث ناشی ویا غـیـرناشی ازکـا ر د چـا ر ا ز کـا را فـتـا د گـی می شـونـد مـشـمـول اسـتـفـا ده  ا ز مـزا یـا ی طـرح تـامـیـن آ تـیـه، به شـرح ذیـل می بـا شـنـد.

اسلاید 7 :

پرداخت60برابرآخرین حقوق وفوق العاده ویژه جذب کارمندان  یا دسـتمزد ماهـانه ( 30 برابر دستمزد روزانه ) وفوق العاده کارگاهی کارگران درصورت فـوت ناشی از حوادث حین کار، حـوا د ث حـیـن مامـوریتهای اداری ودرحـوادث برای سرویس عـمـومی  ا د ا ری  رفـت و آمد به محـل کـار .

چنانچه درحوادث فوق فـرد مقـصرشناخـته شود میزان غرامت فـوت برمبنای 50 برابرآخـرین حـقـوق وفـوق العاده ویژه جذب کارمندان یا دستمزد ماهانه ( 30 برابر دستمزد روزانه ) وفوق العاده کارگاهی کارگران محاسبه می گردد .

اسلاید 8 :

غـرامت ازکارافتادگی براثرحوادث مذکوردربندالف (فوت ناشی ازحین کار) به تناسب میزان ازکارافـتادگی وبه ماخذ حداکثر70 برابرآخرین حقـوق وفـوق العاده ویژه جذب کارمندان یا دستمزد ماهانه(30برابردستمزد روزانه)وفـوق العاده کارگاهی کارگران محاسبه  میگردد .

تبصره :چنانچه درحوادث فـوق فرد مقصر شناخته شود غرامت از کارافتادگی به تناسب ازکارافتادگی وبه ماخذ حداکثر60برابر آخرین حقـوق وفوق العاده ویژه جذب کارمندان یادستمزد ماهانه (30برابر دستمزد  روزانه)وفوق العاده کارگاهی کارگران محاسبه می گردد .

 

اسلاید 9 :

پرداخت45برابرآخرین حـقـوق و فـوق العاده ویـژه جـذ ب کارمندان  یا دستمزد ماهانه(30برابردستمزد روزانه) وفوق العاده کارگاهی کارگران درصورت فـوت(عادی وحوادث غیرناشی ازکار).

غـرامت ازکارافتادگی براثر حوادث غـیـرناشی ازکار به تناسب  میزان ازکارافـتادگی وبه ماخذ حداکثر55برابرآخرین حـقـوق و فـوق العاده ویژه جذب کارمندان یا دستمزد ماهانه(30برابردستمزد روزانه) وفوق العاده کارگاهی کارگران محاسبه میگردد .

 

اسلاید 10 :

وجوه متعـلقه به بازمانـد گان کارکنان متوفی به عـنوان مساعـد ت وباتوجه به جنبه های انسانی وعاطفی وبه منظوردلجـوئی کسا نی که سرپرست خـود را از دست داده اند پرداخـت می شود و جـزء ماترک محسوب نمی گردد.

تسهیم وجوه متعلقه به بازماندگان کارکنان متوفی غیـرناشی ازکار براساس سهم الارث مندرج درگواهی حصروراثت فقط به همسر/ همسران/فرزند/فرزندان وپدرومادر تحت تکفل صورت گرفته و پرداخت می شود. 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید