بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

تعريف روابط عمومي

وظيفه مديريتي

مبتني بر ارتباطات

تعيين مخاطبين كليدي سازمان

ارزيابي روابط با مخاطبين

تقويت روابط مطلوب سازمان با مخاطبين كليدي

اسلاید 2 :

وظيفه مديريتي

برنامه ريزي

سازماندهي

به كار گيري نيروي انساني=كارگزيني

هدايت ورهبري

نظارت و كنترل

اسلاید 3 :

مبتني بر ارتباطات

فردي

بين فردي

گروهي

جمعي

اسلاید 4 :

مخاطبين كليدي

رسانه هاي گروهي

كاركنان و اعضاي سازمان

مشتريان

خيرين

سرمايه گذاران

...

اسلاید 5 :

ارزیابی روابط با مخاطبین

 

آیا رابطه دوستانه است؟

آیا رابطه خصمانه است؟

آیا رابطه پرهزینه است؟

 

با شناخت ماهیت این روابط سازمان می تواند برای هر کدام از روابط فوق، رابطه ای واقع گرایانه اما مطلوب تعریف کند.

اسلاید 6 :

انواع مخاطب

غير مرتبط: بدون علاقه به ارتباط با سازمان

بالقوه:علاقه بالقوه به ارتباط با سازمان دارند ولي تشخيص نداده اند

آگاه : علاقه خود براي ارتباط با سازمان را تشخيص داده اند

فعال: براي ارتباط با سازمان تلاش مي كنند

با اینکه مخاطب فعال در توجه تلاش های روابط عمومی است اما توجه موثر به مخاطب های بالقوه وآگاه، ضرورت دارد.

اسلاید 7 :

مثال از مخاطبين در ورزش

شورای شهری تصمیم می گیرد که یک مرکز تفریحی و محلی را تعطیل کند

غيركاربران مركزبه این مسئله توجه و علاقه ای ندارند(مخاطب غیرمرتبط).

عده ای وجودمرکزبرایشان جالب است ولی  از تعطیلی آن آگاه نیستند(مخاطب بالقوه).

عده دیگری درباره تعطیلی شنیده یا خوانده اند(مخاطب آگاه).

گروهي با تصمیم شورای شهرمخالفت و مانع این تعطیلی شوند(مخاطب فعال).

اسلاید 8 :

روابط عمومی قبل از انجام هر برنامه ریزی باید به ارزیابی وضع موجود و شناخت مخاطبین و نوع ارتباط سازمان با آنها بپردازد و بعد اقدام به برنامه ریزی کند.

اسلاید 9 :

آیا شما چند سازمان ورزشی را می شناسید که دارای روابط عمومی هستند؟

اسلاید 10 :

تفاوت روابط عمومی ورزشی با سایر زمینه ها

تفاوت اصلی در نوع محصول است که حیطه عمل و مخاطبین خاص خود را دارد.

 

ورزش محصول سازمانهای ورزشی است که به دو صورت کالا و خدمت ارائه می شود.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید