دانلود فایل پاورپوینت روانشناسی رشد (۱)

PowerPoint قابل ویرایش
17 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت روانشناسی رشد (۱) توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت روانشناسی رشد (۱) قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

اسلاید ۱ :

۱-نظریه های شناختی

۲-نظریه های روانکاوی

۳-نظریه های یادگیری

اسلاید ۲ :

نظریه پردازان رشد چون نمی توانندتمام پیچیدگی های رشد انسان رامورد بررسی قراردهند“هرکدام یکی از ابعاد رشد را مورد مطالعه قرار داه اند.

نظریه پردازان شناختی ماهیت شناخت وجنبه های مختلف آن رامورد برسی قرار داده اند

اسلاید ۳ :

نظریه پردازان یادگیری به بررسی چگونگی یادگیری اطلاعات ورفتار چه اجتماعی و چه غیراجتماعی پرداخته اند

و

نظریه پردازان روانکاوی به تحلیل حالات عاطفی وتاثیرآنها بر رفتار انسان رامورد توجه قرارداده اند

اسلاید ۴ :

نظریه های رشد سعی دارندتاچگونگی شکل گیری رفتار,تواناییهای ذهنی,انگیزه ها ومسائلی مانندآن رادرطول زندگی تبیین کنند که هرکدام ازنظریه هابرداشتهای متفاوتی ازرشد وانسان دارندومی توان آنهارادر چندبعد بررسی کرد

اسلاید ۵ :

ابعاد بررسی نظریه های رشد

۱-ماهیت انسان

۲-هدف رشد

۳-چگونگی رشد انسان

۴-کنش متقابل ارگانیسم ومحیط

اسلاید ۶ :

جان لاک             کودک به وسیله ی تجربه شکل میگیرد.

پیاژه                  کودک تجربیاتی راکه علاقه مندبه درک وکشف آنهاست برمیگزیند.

فروید                کودک ازطریق عوامل قدرتمند درونی خود هدایت می شود

اسلاید ۷ :

هدف رشد ازنظر پیاژه تحول ساختهای شناختی است

 وازنظر فرویدکنترل هیجانات وانگیزه هاست“یعنی بتوانددیگری را دوست داشته باشد وازارتباط داشتن باافرادجامعه لذت ببرد

اسلاید ۸ :

هدف رشدفکری ازنظرروانشناسان شناختی رسیدن به تفکری انتزاعی است

ازنظرروانشناسان یادگیری منبع اصلی شناخت تجربه است وشناخت نمیتواند به طور علمی و دقیق مورد بررسی قرار گیرد

اسلاید ۹ :

از نظر روانشناسان رفتاری رشد عبارت است ازافزایش رفتارهایی که باگذشت زمان ایجاد میشود

اسکینر که یکی ازنظریه پردازان رفتاری است میگوید“

همانگونه که یک مجسمه سازازتوده ای گل به تدریج یک مجسه میسازدمحیط نیز به مرور زمان رفتارراشکل میدهد

اسلاید ۱۰ :

روانشناسان شناختی معتقدندکه مراحل پیوسته ای دررشد وجوددارند وبریکدیگربناشده اند که ابتدایی ترین آنهااعمال حسی و حرکتی وپیچییده ترین آنهاعملیات انتزاعی است.

روانشناسان روانکاوی معتقدندکه رشدکودک دردوره های خاصی از زندگی رخ میدهدوهرمرحله شرط رسیدن به مرحله ی بعداست.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 17 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد