بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

 • هدف كلي درس: آشنايي با كم و كيف رشد و تكامل آدمي در دوران نوجواني، مفهوم خصايص، تغييرات و خطرهاي دوران بلوغ، نيازها و بزهكاري نوجوانان
 • جايگاه درس: از دروس پايه رشته علوم تربيتي (در كليه گرايش ها)
 • تعداد ساعت – 8 ساعت

اسلاید 2 :

مقدمه

 • 1-روان شناسي رفتار آدمي را مطالعه مي كند
 • 2-روان شناسي مي تواند محيط روان شناختي مساعدي براي آدمي فراهم آورد تا افراد بشر بتوانند از زندگي سالم برخوردار شوند اين جنبه كاربردي روان شناسي را «هنر» و « تكنولوژي رفتار » مي نامند .

اسلاید 3 :

 • 1-روان شناسي رفتار آدمي را مطالعه مي كند
 • 2-روان شناسي مي تواند محيط روان شناختي مساعدي براي آدمي فراهم آورد تا افراد بشر بتوانند از زندگي سالم برخوردار شوند اين جنبه كاربردي روان شناسي را «هنر» و « تكنولوژي رفتار » مي نامند .

اسلاید 4 :

 

 • روان شناسي هم علم است هم هنر
 • 4-روان شناسي در شناخت رفتار آدمي از ادبيات ، تاريخ و دين كمك مي گيرد

اسلاید 5 :

 • 5-روان شناسي رشد شاخه اي از روان شناسي است كه تغييرات دروني و بيروني را مطالعه مي كند .

اسلاید 6 :

 • 6- روان شناسان رشد پنج هدف مهم را دنبال مي كنند :
 • - كشف تغييرات سني
 • - زمان تغييرات
 • - علل تغييرات
 • - اينكه آيا مي توان اين تغييرات را پيش بيني كرد يا نه ؟
 • - اينكه آيا تغييرات فردي هستند يا همگاني ؟

اسلاید 7 :

 • 7- اصطلاح رشد و تكامل به معناي يك رشته تغييرات پيشرفتي است كه در نتيجه نضج و تجربه پيدا مي شوند
 • 8- آدمي هرگز ايستا و ثابت نيست
 • 9- تغييرات رشدي مداوم آدمي پاسخ به شرايط تجربي هستند

اسلاید 8 :

 • 10-هدف تغييرات رشدو تكاملي سازگاري فرد با محيط زندگي است ( تحقق خود )
 • - عوامل مؤثر در گرايش هاي شخصي نسبت به تغييرات رشدي عبارتند از :
 • الف : وضع ظاهر
 • ب : رفتار
 • ج : ارزش هاي فرهنگي
 • د : تغييرات نقش
 • ه : تجارب شخصي

اسلاید 9 :

 • - نضج ( ظهور ويژگي هاي ارثي ) و يادگيري ( تجربه هاي محيطي ) با هم تغييرات رشد را ايجاد مي كنند .
 • - براي يادگيري « برنامه زماني » معيني وجود دارد شخص تا آماده نباشد نمي تواند يادبگيرد .
 • .

اسلاید 10 :

 • رشد و تكامل از يك الگوي معين پيروي مي كند
 • هر مرحله رشد الگوهاي رفتاري اختصاصي دارد
 • تعادل : سازگاري اجتماعي
 • رشد به وسيله تحريك پشتيباني مي شود ( تشويق )
 • هر مرحله انتظارات اجتماعي خاصي دارد
 • هاويگهرست – تكاليف رشدي
 • تكاليف رشدي : كاري كه در مرحله خاصي از زندگي فرد پيدا مي شود
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید