بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

به ياد استاد فقيد مجتبي كاشاني

ذهن ما زندان است

ما در آن زندانی

قفل آن را بشکن

در آن را بگشای

و برون آی از این دخمه ظلمانی

اسلاید 2 :

هر کسی در قفس ذهنی خود زندانی است

ذهن بی پنجره بی پیغام است

ذهن بی پنجره دود آلود است

ذهن بی پنجره بی فرجام است

بگشائیم در این تاریکی روزنه ای

بگذاریم زهر دشت نسیمی بوزد

اسلاید 3 :

روش های افزايش كيفيت پيشنهادها

 1- آموزش

 2- ترغيب به كار گروهی

 3- بهينه كاويِِ

 4- بذر پيشنهاد

 5- توسعه فرهنگ كتاب خوانی

 6- اطاق فكر

 7  - تربيت مشاور براي پيشنهاد دهندگان

 8 – برگزاری و شرکت در همایشها

 9 – نمایشگاه و موزه خلاقیت 

  10- احساس تعلق نسبت به سازمان

اسلاید 4 :

  11 - افزايش تبليغات و اطلاع رسانی

  12- بازنگری آئين نامه نظام پيشنهادات به صورت ادواری

  13- استفاده از روشهای متنوع در پيشنهاد گيری

  14- ايجاد فيلترهای نامحسوس براي ثبت پيشنهادات

  15- افزایش سطح آكاهي پرسنل از فعاليتهای سازمان

  16- توصيه به افراد براي ارائه پيشنهاد در حوزه های كاری مرتبط 

  17- مکانیزاسیون سیستم پیشنهادها

اسلاید 5 :

آموزش های عمومي :

آشنائي با نظام پيشنهادها

روشهاي حل مسئله

تعالی سازمانی                                          

تفكر ناب

اصول كايزن

تفکر خلاق

عمومی

اسلاید 6 :

آموزش های مرتبط با  شغل :

 - مهارتی

 - علوم پايه

 - کامپيوتر

 - تخصصی

                                          

اسلاید 7 :

آموزش رده های مختلف سازمان :

مديريت ارشد

مديران ميانی

مسئولين

کارشناسان

کارکنان .....

اسلاید 8 :

تداوم در آموزش :

باز آموزی

آموزش قطره ای

پيامهای آموزشی

استمرار آموزش

                                 

اسلاید 9 :

توجه به اثر  بخشی آموزش:

آموزشهای مرتبط

روشهای نوین

کارگاههای آموزشی

اساتيد مجرب و متخصص

                                                                                 

اسلاید 10 :

ترغيب به كار گروهی

  • تشکیل گروههای پیشنهاد دهنده
  • ایجاد فیلتر نامحسوس در ثبت پیشنهاد
  • امکان آموزشهای قطره ای به پیشنهاد دهندگان
  • ایجاد انضباط فکری و تغییر نگرش افرادنسبت به سازمان
  • هدف مند کردن پرسنل
  • دوران افکار پیشنهاد دهندگان حول محورهای خاص
  • حضور رندمی کارشناسان و متخصصان در جلسات گروهها
  • امکان نمایش فیلم برای گروهها
  • اختصاص یک راهنما به هر گروه
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید