whatsapp call admin

مقاله ارائه مدل فرآیند تعاملی نظام پیشنهادها و پژوهش و فنآوری با حفظ رویکرد مدیریت دانش در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

word قابل ویرایش
10 صفحه
10700 تومان
107,000 ریال – خرید و دانلود

ارائه مدل فرآیند تعاملی نظام پیشنهادها و پژوهش و فنآوری با حفظ رویکرد مدیریت دانش در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
چکیده
نظام پیشنهادها یکی از موثرترین ابزارها در مدیریت مشارکتی بوده و راه حلی عملی برای ایجاد تعامـل بـین مـدیران، کارکنـان و مخاطبان است . یکی از موارد قابل بحث در این حوزه این است که بخشی از دانش ضمنی موجود در سازمان که وارد نظام پیشنهادها میشوند ممکن است دارای ماهیت پژوهشی بوده و یا قابلیت تبدیل شدن به یک طـرح پژوهشـی را دارا باشـند. بنـابراین جهـت جلوگیری از هدر رفتن احتمالی اینگونه پیشنهادها، تقویت ورودیهای اداره پژوهش و فنآوری و در نهایت قرارگرفتن دانـش صـریح کسب شده در چرخه مدیریت دانش سازمان، لازم است تا تجزیه و تحلیلی در مورد پیشنهادات ورودی صورت گرفتـه و طرحهـای پژوهشی بالقوه شناسایی گردند. در این مقاله سعی شده است ، با توجه به موارد ذکر شده، یک مدل تعاملی بین نظام پیشـنهادها و پژوهش و فناوری با حفظ رویکرد مدیریت ذخیره و انباشت دانش در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب ارائه گردد.
کلمات کلیدی نظام پیشنهادها، مدیریت دانش ، پژوهش و فناوری

مقدمه
نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها بعنوان ابزاری جهت دستیابی به اهداف و انتظارات مدیریت مشارکتی مورد توجه و پیگیری مدیران تحول در سازمانهای مختلف تولیدی و خدماتی واقع شده است . از طرفی تلاش پژوهش و فناوری بر این است که روح تازه ای در کالبد سازمانها دمیده و مبنای حرکت رو به رشد آنها قرار گیرد و رویکرد آن، فراهم نمودن شرایط لازم جهت خلق ، انتشار و بهرهبرداری از دانش و فناوری میباشد. با توجه به رویکرد اصلی مدیریت دانش که دسترسی به دانش ضمنی کارکنان و تبدیل آن به دانش صریح جهت تسهیم و استفاده از آن بوده و در این نگرش سازمانها به سوی تلاشهای هماهنگ و همسو در جمع آوری، ذخیره و بکارگیری دانش هدایت میشوند، لازم است تا ارتباط نزدیکی بین نظام پیشنهادها و پژوهش و فناوری با توجه به رویکرد مدیریت دانش برقرار شود. ضرورت انجام چنین طرحی را میتوان به صورت زیر خلاصه نمود:
١. دریافت و تجزیه و تحلیل کلیه پیشنهادها و جلوگیری از به هدر رفتن احتمالی تعدادی از آنها که معمولا در سطوح و لایه های پایینی سازمان ارائه میگردند.
٢. تقویت نیازهای پژوهشی ورودی به اداره پژوهش و فناوری
٣. ایجاد فرهنگ پژوهش و فراگیر نمودن آن در کلیه سطوح سازمان
تاکنون تحقیقات مختلفی در مورد روشهای استقرار و اجرای صحیح نظام پیشنهادها، موانع موجود در این مسیر، ارتباط بین نظام پیشنهادها
و مدیریت دانش و همچنین لزوم استفاده ار دانش ضمنی در سازمانهای خلاق و نوآور انجام شده است .
در این مقاله ، سعی شده است تا با ایجاد یک پیوند بین فرآیند اجرایی نظام پیشنهادها و اداره پژوهش و فنآوری، کلیه پیشنهادهای ورودی به نظام پیشنهادها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و پیشنهادهایی که ماهیت پژوهشی داشته و یا قابلیت تبدیل به آن را دارند، شناسایی گردیده و پس از پرورش آنها، در قالب نیازهای پژوهشی مناسب ، به اداره پژوهش و فن آوری ارسال شوند. در نهایت ، لازم است تا نتیجه طرحهای پژوهشی و پیشنهادهای انجام شده در فرآیند نظام پیشنهادها، پس از ثبت در پایگاه دانش ، در چرخه مدیریت دانش سازمان قرار گیرد.
لازم به ذکر است که این مدل با توجه به شرایط شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب پیشنهاد گردیده و میتوان با اندکی تغییر، در سایر سازمانها نیز ازآن استفاده نمود.
١- معرفی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب مشتمل بر یک ستاد مرکزی، ۵ شرکت بهرهبرداری نفت و گاز تابعه شامل شرکت بهرهبرداری نفت و گاز کارون، مارون، گچساران، آغاجاری و مسجدسلیمان و ۴ شرکت پشتیبانی تخصصی تابعه شامل شرکت خدمات مهندسی و تجهیزات صنعتی توربین جنوب، شرکت پیراحفاری ایران، شرکت خدمات ترابری و پشتیبانی نفت و شرکت خدمات رفاهی نفت میباشد. این شرکت با بیش از ۵٠ میدان هیدروکربوری بزرگ و کوچک در محدودهای به وسعت افزون بر ۴٠٠ هزار کیلومتر مربع از استان بوشهر تا شمال خوزستان، حدود ٨٣ درصد نفت خام کشور را تولید میکند.
٢- مدیریت دانش و جایگاه آن در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
دانش بینش های حاصل از اطلاعات و دادههایی است که به روشهای مختلف و در شرایط گوناگون، موثر و قابل استفاده باشد. دانش به طور عمومی به دو دسته تقسیم میشود:
١- ضمنی ١ : دانش موجود در ذهن افراد که آشکار سازی و انتقال آن توسط واسطه ها مشکل است .
٢- صریح ٢ : دانشی که در قالب نوشته ها، فیلم ، صوت، عکس ، تصویر و حتی کلام قابل انتقال است .
با توجه به تعاریف فوق ، مدیریت دانش عملی جامع به منظور مدیریت فرآیندهای خلق ، ذخیره و نگهداری و به اشتراک گذاردن دانش است .
فرآیند مدیریت دانش را میتوان به صورت مدل زیر نمایش داد:

دانش را میتوان با توجه به پارامترهایی نظیر دراختیاردارنده، گستردگی(افقی و عمودی) و عمق دانش به سطوح مختلف تقسیم بندی نمود.
لذا لازم است مدل فوق را به شکل زیر توسعه داد:

در حال حاضر، در حوزه مدیریت دانش کار خاصی در این سازمان صورت نگرفته و فقط تلاشهایی جهت استقرار ذخیره و انباشت دانش در اداره پژوهش و فناوری در حال انجام است .
٣- نظام پیشنهادها و جایگاه آن در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
نظام پیشنهادها یکی از کار آمدترین و اصلیترین ابزارها در مدیریت مشارکتی بوده و تکنیکی است که از طریق آن میتوان به یافته های ذهنی و اندیشه سرمایه ای انسان درحل مسائل و ایجاد سؤالات جدید و راه حل های بهینه ، در راستای فرهنگ تغییر و بهبود مستمر سازمان دست یافت .
هدف از طراحی نظام پیشنهادها به طور کلی زمینه سازی برای تحقق مشارکت کارکنان درمحیط کاری، ارتقاء بهره وری سیستمها، بهینه سازی و تامین رضایت کارکنان، مراجعه کنندگان و مشتریان است .
مهمترین ماموریتهای نظام پیشنهادها عبارتنداز:
• فراهم نمودن شرایط و امکانات لازم به منظور جذب و نگهداری نیروهای متخصص و کار آمد.
• ارتقاءآگاهی مدیران ارشد و میانی در خصوص کار و گرایشهای کارکنان.
• شناسایی قابلیت های ویژه و توانایی های کارکنان.
• توسعه تواناییهای فردی و ایجاد خلاقیت در کارکنان از طریق ارج نهادن به پیشنهادهای منطقی آنان.
• افرایش نقش ، احساس هویت ، رضایت ، وفاداری، همبستگی و تعلق در کارکنان و احساس مسئولیت در حل مسائل .
در حال حاضر، نظام پیشنهادها در این شرکت فاقد ساختار سازمانی مدون و مصوب بوده و امور مربوط به نظام پیشنهادها در شرکت های تابعه و ستاد، در قالب کمیته های تخصصی و به صورت غیر متمرکز انجام میشود.
۴- پژوهش و فنآوری و جایگاه آن در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب:
پژوهش یک روند فعالانه ، هوشیار و سامانمند برای کشف ، تعبیر و بازنگری پدیدهها، رخدادها، رفتارها و فرضیه هاست . فن آوری نیز حاصل ترکیب موزون مهارتها، دانشها، اطلاعات، سخت افزار، نرم افزار و مدیریت مربوط به تولید محصول می باشد.
انواع پژوهش :
• بنیادی(پایه ای): هدف آن صرفا تولید دانش و تعالی آگاهیهای انسان بدون در نظر گرفتن استفاده عملی خاص در کوتاه مدت است .
• کاربردی: هدف آن تولید دانش و فنآوری و به کارگیری آن جهت حل مساله معین و از پیش تعیین شده است .
• توسعه ای: هدف آن بسط و توسعه دانش و فنآوری موجود و استفاده آن در جهت بهبود سیستم می باشد.
نظام جامع پژوهش ، فنآوری و نوآوری صنعت نفت :
با استفاده از رویکرد ترکیبی در(( نظام نوآوری بخشی)) و ((نظام مدیریت فنآوری)) طراحی شده و مشتمل بر مجموعه ای از فعالیتها میباشد که درنهایت شرایط را برای خلق ، انتشار و بهره برداری از دانش و فنآوری به نحوی که منجر به اثر بخشی در سازمان گردد، فراهم مینماید.
سبد پژوهش و فنآوری:
مجموعه ای از اولویتها وطرحها که برخواسته از نیازهای مشترک اصلی و تابعه (کارکردهایعملیاتی) و همچنین طرحهای چشم اندازی و فرصتهای پیش روی صنعت نفت بوده که در نظام جامع راهبری پژوهش ، فنآوری و نوآوری وزارت نفت آورده شده است .
سبد اولویتهای پژوهش و فنآوری در صنعت نفت مبتنی بر٣ ورودی اصلی میباشد:
١- پروژههای دانش فنی و مهندسی پایه برای اجرای طرحهای توسعه ای مستخرج از برنامه های مدیریت برنامه ریزی و تلفیقی ٢- مشکلات و تنگناهای موجود مستخرج از شرکتهای تابعه و واحدهای عملیاتی
٣- طرحهای چشم اندازی وموضوعات راهبردی مستخرج از مطالعات و آینده پژوهی در صنعت نفت (فرصتهای پیش رو)

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 10700 تومان در 10 صفحه
107,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد