دانلود فایل پاورپوینت نقش انگیزه کارکنان در موفقیت استقرار نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها

PowerPoint قابل ویرایش
41 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت نقش انگیزه کارکنان در موفقیت استقرار نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت نقش انگیزه کارکنان در موفقیت استقرار نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

 

اسلاید ۱ :

Øانگیزش

Øاعتقاد درونی

Øارزشهای کاری

Øعملکرد

Øقابلیتهای فردی و اجتماعی

Øمدیریت فکر و اندیشه

اسلاید ۲ :

Øمدیریت مشارکتی مهم‌ترین روش رهبری و مدیریت سازمانی است که می‌تواند موجبات افزایش اثر بخشی سازمانی و تصمیم‌گیری بهینه در سازمان را فراهم نماید.

Ø

Øمدیریت مشارکتی نوعی سبک رهبری است که معتقد است از طریق توانمند سازی کارکنان می‌توان موجبات بهبود عملکرد کاریشان را فراهم نمود.

Ø

Øمدیریت مشارکتی همانا تغییر تفکر من به تفکر ما و ترویج تصمیم‌گیری گروهی در سازمان است.

Ø (

اسلاید ۳ :

Øمدیریت مشارکتی بهترین روش عملیاتی نمودن فعالیت‌ها، ارزشیابی عملکرد و نفوذ بر کارکنان به منظور افزایش کارآئی سازمانی است.

Ø(john Schuyler, jounal of Petroleum, 1997, P 818)

Øمدیریت مشارکتی تعابیر متفاوتی دارد، مهم‌ترین تعریف همانا مدیریت باز و گشوده است (open book Management).

Ø مدیریت باز و گشوده یک ضرورت و نگرش پایه و کلیدی مدیریتی در سازمانهای نوین تجاری است، سبک مدیریت باز و گشوده، سبکی است که می‌خواهد از طریق وحدت در چشم‌ اندازها و نگرشهای بلندمدت کارکنان موجبات افزایش اثر بخشی سازمانی را فراهم نماید.

اسلاید ۴ :

Ø“مدیریت مشارکتی” مدلی از تصمیم‌گیری سازمانی با چهار معرفه و ویژگی اصلی است، این چهار ویژگی عبارتند از:

.۱ایجاد همدلی،

.۲همدردی و همسوئی بین مدیریت و کارکنان،

.۳مداخله مشترک مدیریت و کارکنان در امور سازمان،

.۴شفاف سازی هدف و توسعه فرهنگ تصمیم‌گیری یا مسئولیت‌پذیری مشترک.

اسلاید ۵ :

Øدر این تعریف همدلی و همسوئی بین مدیریت و کارکنان همان شنیدن صدای کارکنان توسط مدیران است.

Øبعبارت دیگر مدیران و کارکنان پایشان را در کفش یکدیگر نموده و در خصوص جهان بینی سازمانی به وحدت نظر برسند.

Øدخالت مشترک مدیران و کارکنان در امور سازمان همانا درک مشترک آنان در خصوص نقاط قوت و ضعف سازمان و نحوه دخالت‌شان در تصمیم‌گیری‌های سازمان است.

Øاین عامل موجبات تحکیم اعتقادات و پیش فرض‌های آنان را فراهم می‌سازد، به منظور مشارکت کارکنان در تصمیم‌گیری‌های سازمانی، مدیریت سازمان می‌بایست نگرش‌ها و چشم‌اندازهای کارکنان را در خصوص نحوه مشارکت‌شان در تصمیم‌گیری‌ها بداند و بهترین گزینه را انتخاب نماید.

Ø (Jeffery clunk, 2004)

اسلاید ۶ :

سبک “مدیریت مشارکتی” سبکی است که در کارکنان این احساس را بوجود میآورد که میتوانند در درون سازمان حرف بزنند و بگویند راه کار خوب جهت انجام بهتر کارها چیست.

“مدیریت مشارکتی” در اینجا میتواند بهترین راه کار برای یافتن “راه حل” در سازمان باشد. حال اینکه چگونه و تا چه اندازه و در کدام بخشها، کارکنان توانائی “مشارکت” را دارند و میتوانند دخالت نمایند بستگی به نگرش ذهنی مدیریت و تمایل و اعتقاد قلبی وی دارد   

        (Burgin and Manse, 1991, P 78)

مدیریت مشارکتی تنها سبک مدیریتی است که به کارکنان این اجازه را میدهد که بیش از پیش در امور سازمان درگیر شوند. این نوع مدیریت موجبات افزایش عملکرد و کارآئی کارکنان را فراهم میسازد.

اسلاید ۷ :

مشارکت را پیوندی دو سویه، سازنده میان دو تن یا بیش از دو تن گفتهاند. (کیت دیویس، طوسی ۱۳۷۸ ص ۲)

مشارکت، مفهومی دلانگیز است. (شرجل ۱۹۷۰)

مدیریت مشارکتی، حقوق کارکنان را تشخیص میدهد. (سالمون ۱۹۹۹)

مشارکت، عامل اتحاد بیشتر است. (استفان و اسمیت ۱۹۸۷)

مشارکت، عاملی است که موجب افزایش اعتماد و قدرت بخشیدن به کارکنان است. (اسپرتیزز ۲۰۰۱)

مشارکت، در اثر رضایتمندی ایجاد میشود. (کرت لوین ۱۹۶۸، ایکسون ۱۹۸۲)

فرهنگ سازمانی بر مشارکت تأثیر دارد. (وش و همکاران ۱۹۹۳، اکسلورد ۱۹۶۸)

تمایل و علاقه و انگیزه کارکنان موجب مشارکت است. (استانبول اروین ۱۹۹۳)

توازن قدرت در جامعه موجب مشارکت است. (کوچ و هانیس ۲۰۰۰)

مشارکت، در مشاغل غیرفنی دانشی قویتر است. (لوریچ فرینکوس پیت ۱۹۸۶)

اسلاید ۸ :

مشارکت، “من” فعال است. (آلپرت ۱۹۴۵)

مشارکت، موجب تأثیر کارکنان بر تصمیمگیری مدیریتی میگردد. (کلارک و فنچل و رابرت ۱۹۷۲)

مشارکت، همان تفویض اختیار است. (لوین ۱۹۶۸)

مردمی که در فرایند کاری درگیر میشوند مشارکت بیشتر دارند. (تأمین و ژرهون ۱۹۹۵)

مشارکت، همان تصمیمگیری است. (یوکل ۱۹۸۹)

مشارکت را، تعادل بین نقش آفرینان تصمیمگیری دانستهاند. (فرنچ، استرامبل و آلن ۱۹۶۰)

مشارکت، درگیری فکری و احساسی فرد در وضعیت گروهی است. (علی الله همدانی ۱۳۷۹)

مشارکت، یک فراگرد سهیمشدن و سهیمکردن در تصمیمات گروهی است. (کیت دیویس و جان نیو استوم)

مشارکت، درگیر شدن، یاری دادن و مسئولیت دادن است. (راجرز و شومیکر ۱۳۷۱)

اسلاید ۹ :

مشارکت، افزایش درک مردم جهت پاسخگویی به توسعه است. (پاتریک)

مشارکت، نیاز و حقوق کارکنان را تشخیص میدهد. (بارتون ۱۹۹۹)

مشارکت، درگیری فکری و احساسی فرد در وضعیت گروهی است. (علی الله همدانی ۱۳۷۹)

مشارکت، نوعی تفویض اختیار است. (داگلاس مگ گریگور ۱۹۹۹)

مدیریت مشارکتی، اشتراک مساعی و درگیری قلبی و روحی است. (کیت دیویس، توتونچیان ۱۳۷۶)

اسلاید ۱۰ :

امروزه توانمندسازی کارکنان جزء وظایف اصلی و اساسی مدیران است.

مصاحبه‌هائی که با مدیران موفق در کشورهای توسعه یافته به عمل آمده، رمز موفقیت خود را در سازمانها استفاده از نظرات کارکنان در تصمیم‌گیری دانسته‌اند، این موضوع اساس کار مدیریت مشارکتی است.

تفکر ایجاد تصمیم‌ها با گروههای تخصصی که بتوانند در تصمیم‌گیری‌ها مشارکت نمایند در همه مدیران وجود ندارد، اما اگر مدیران با تفکر تشکیل حلقه‌های کیفیت موافق باشند در حقیقت به موفقیت خودشان کمک کرده‌اند.

بسیاری از مشکلات کارکنان در دورن سازمانها ناشی از احساس عدم مشارکت آنان در تصمیم‌گیری‌های سازمانی است.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 41 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد