بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

HEATH LE EL7

استانداردHL7

سطح هفتم بین المللی سلامت (HL7) یک سازمان غیر انتفاعی توسعه استاندارد است که جهت ارائه یک چارچوب جامع و استاندارد های مرتبط برای تبادل ،یکپارچه سازی ، به اشتراک گذاری ، و بازیابی اطلاعات الکترونیکی سلامت که مراقبت کلینیکی و مدیریت ، ارائه و ارزیابی خدمات بهداشتی راحمایت میکند ،اختصاص داده شده است.

اسلاید 2 :

زمینه وساختار  :HL7

استانداردهاي توسعه سازمان HL7 براي افزايش اثربخشي و كارآیی و كيفيت جوابدهي مراقبت بهداشتي طراحي شد.

سازمان توسط یک هیئت مدیره اداره میشود که شامل هشت مقام انتخابی و سه مقام انتصابی است.

شعبه مرکزی و اصلی HL7در میشیگان امریکا است. HL7 توسط ANSI   (انستیتو استاندارد های ملی امریکا) تایید شده است ،پیدایش آن در سال 1987برای تولید یک  استاندارد  برای HIS بوده است.

ANSI: American national standard institute

HIS: hospital information system

اسلاید 3 :

هدف HL7:

ایجاد بهترین و پرکاربردترین استانداردها در مراقبت های بهداشتی.

ماموریت HL7:

بهبود ارائه مراقبت

بهینه سازی جریان کار

کاهش ابهام و تقویت انتقال دانش

اسلاید 4 :

مفهوم HL7 :

"سطح هفت"اشاره به هفتمین سطح، هفت سطح مدل ارتباطی برای سیستم های ارتباطی باز (OSI) سازمان بین المللی استاندارد (ایزو) لایه برنامه کاربردی دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

OSI: open system interconnection

اسلاید 5 :

تعریف اطلاعات متبادله ،زمانبندی تبادل وارتباط بین خطاهای خاص با کاربرد از کارکرد های این لایه میباشد. سیستم های واسطه ای ارسال و دریافت اطلاعات مربوط به پذیرش/ثبت بیمار واطلاعات مربوط به ترخیص یا انتقال ،ابزار های پرس وجو ،زمانبندی بیمار و منابع و... از دیگر کارکرد های استاندارد  HL7 میباشد.

اسلاید 6 :

مزایای این استاندارد :

هر دو سیستم های متمرکز و غیر متمرکز میتوانند این استاندارد را به کار گیرند.

پیاده سازی کل استاندارد امری اجباری نیست.

این استاندارد میتواند با سیستم های عامل مختلف کار کند و برای پیاده سازی آن نیازی به تغییر سیستم عامل نیست.

برای برقراری ارتباط نیاز به وجود شبکه به عنوان یک الزام مطرح نیست.

اسلاید 7 :

نسخه دوم HL7

استاندارد پیام رسانی نسخه دوم HL7:

پروتکل کاربردی تبادل الکترونیکی اطلاعات در محیط های ناهمگون می باشد ،که این نسخه در پاسخ به نیازهای سیستم ها برای تبادل اطلاعات تدوین شده است.

اسلاید 8 :

استاندارد نسخه دوم HL7مشتمل بر تبادل ساده پیام ها بین یک زوج برنامه کاربردی است. مدل عملیاتی اساسی دراین استاندارد مدل سرویس گیرنده و سرویس دهنده است که ارتباط برنامه های کاربردی با یکدیگر از طریق یک کد یا برنامه ی واقعه یا فراکنش واقعه را محقق میکند.

اسلاید 9 :

نسخه سوم HL7 :

دراین استاندارد برای حل واجتناب از مشکلات سرراه ارتباطات پیامی ،ازمدل داده ای شی گرا موسوم به مدل اطلاعاتی مرجع (RIM)برای ایجادپیام هااستفاده شده است.

RIM: Reference Information Model

اسلاید 10 :

RIM:مدلی ایستایی اطلاعات مراقبت های بهداشتی است که درچشم اندازفعالیت های توسعه HL7 دیده شده است .

استانداردهای مربوط به مشخصات پروتکل نسخه سوم HL7،اطلاعات محتوایی خود را از این منبع تهیه خواهد کرد .

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید